Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Дата на приемане 12/09/2012
Брой/година Държавен вестник 73/2012

 


УКАЗ № 321

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, приет от ХLI Народно събрание на 12 септември 2012 г.

Издаден в София на 20 септември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещес­тва и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „от нежелателен достъп и“ се заличават.

2. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Не се изисква разрешение за придобиване, транспортиране, употреба и съхранение на взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия от органите за надзор на пазара при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

(6) Осъществяването на дейностите по ал. 5 от органите за надзор на пазара се извършва при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.“

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. оръжие, произведено преди 1 януари 1900 г. и е:

а) преднозарядно, или

б) с разделно зареждане, или

в) разработено за боеприпас с димен барут и необлечен оловен куршум;“

в) създава се т. 4:

„4. копие на оръжие по т. 3, ако не е предназначено да произведе изстрел с боеприпас с бездимен барут.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удостоверява с констативен протокол, издаден от лицата по чл. 133 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3.“

§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 накрая се добавя „с изключение на такива за колекциониране или за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви“.

2. В т. 5 думите „за пистолети и револвери“ се заличават и накрая се добавя „или за колекциониране“.

§ 4. В чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 думите „нежелателен достъп и“ се заличават.

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 числото „2012“ се заменя с „2013“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Изделията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 могат да бъдат единствено транспортирани с цел унищожаване или транспортирани до независима лаборатория с цел изпитване.“

§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 5 думите „от нежелателен достъп и“ се заличават;

б) създават се т. 7 – 9:

„7. издаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие;

8. издаване на предварително писмено одобрение по чл. 78а и предварително писмено съгласие по чл. 120а;

9. одобряване на транспортни опаковки.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Средствата от таксите по ал. 1, т. 1 – 8 постъпват по бюджета на МВР, а средствата по ал. 1, т. 9 постъпват по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

§ 7. В чл. 17, ал. 1 т. 8 се изменя така:

„8. копие от решение по оценка за въздействието върху околната среда, копие от разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и/или копие от комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, в случаите, когато това се изисква съгласно глава шеста или глава седма от Закона за опазване на околната среда;“.

§ 8. Създава се чл. 17а:

„Чл. 17а. (1) За съгласуване на списъка по чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 18, т. 5 и чл. 61, ал. 2, т. 3 лицата по чл. 13, ал. 1 и 4 и чл. 61, ал. 1 подават до началника на РУ на МВР по местонахождение на съответния обект заявление по образец, придружено от следните документи за всяко от лицата:

1. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

(2) Началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер за всяко от лицата.

(3) Съгласуването се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението.“

§ 9. В чл. 30 се създават т. 3 – 5:

„3. фитили, които са недетониращи запалителни устройства, подобни на шнур;

4. огнепроводни шнурове, състоящи се от сърцевина от дребнозърнест барут, обвит в гъвкава тъкана материя с една или повече защитни външни обвивки, и които, след като бъдат запалени, изгарят с предварително определена скорост без външен взривен ефект;

5. капсул-детонатори, които се състоят от метална или пластмасова капсула, съдържаща малко количество първична взривна смес, която лесно се възпламенява при удар и служи като запалителен елемент в патрони за огнестрелно оръжие или в задействани от удар възпламеняващи средства за метателни заряди.“

§ 10. В чл. 35 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „пиротехнически изделия“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на фойерверки от категория 1“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) Разрешението за търговия по ал. 1 включва едновременно следните дейности: търговия, придобиване и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1.“

§ 11. В чл. 37 т. 3 се изменя така:

„3. списък на лицата по чл. 36, ал. 1, документите по т. 5 – 7, копие от трудов договор и документ за придобита квалификация съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 на всяко от лицата;“.

§ 12. Създава се чл. 37а:

„Чл. 37а. Когато лицата по чл. 35, ал. 1 притежават обект и/или обекти в района на действие на едно РУ на МВР, те подават документите по чл. 37 чрез началника на съответното РУ на МВР до директора на ГДНП на МВР.“

§ 13. В чл. 44 ал. 1 се изменя така:

„(1) Лицата, получили разрешение за търговия, които преопаковат взривни вещес­тва за граждански цели, произведени след 5 април 2013 г., се уверяват, че върху всяко изделие до най-малката опаковка е нанесена уникалната идентификация по чл. 29.“

§ 14. В чл. 45, ал. 1, т. 2 буква „в“ се изменя така:

„в) количествата и идентификационните данни на взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, данни за съответното разрешение на получателя, както и датата на продажбата и на получаването им.“

§ 15. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „за граждански цели“ се заличават, а след думите „пиротехнически изделия“ се поставя запетая и се добавя „свързани с отбраната“.

2. В ал. 4 думите „за граждански цели“ се заличават.

§ 16. В глава трета се създава чл. 49а:

„Чл. 49а. (1) При организиране на търговски изложения на взривни вещества за граждански цели, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, несвързани с отбраната, се спазват изискванията на чл. 49, ал. 1, 2 и 5.

(2) На търговско изложение по ал. 1 е забранена продажбата на взривни вещес­тва, огнестрелни оръжия по чл. 5, ал. 1 и пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1 и категории 2 и 3 в количествата по чл. 53.“

§ 17. В чл. 50, ал. 1 след думите „Търговския закон“ се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“ и се поставя запетая.

§ 18. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Търговския закон“ се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“ и се поставя запетая, а думите „местонахождение на обекта за съхранение“ се заменят с „адреса на управление на юридическото лице“.

2. В ал. 2 думите „местонахождението на обекта за съхранение“ се заменят с „адреса на управление на юридическото лице“.

3. В ал. 4 думите „местонахождението на обекта за съхранение“ се заменят с „адреса на управление на юридическото лице“, а след думите „физическото лице“ се поставя запетая и се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 19. В чл. 55 думите „местонахождението на обекта за съхранение“ се заменят с „адреса на управление на юридическото лице“.

§ 20. В чл. 57 се създава ал. 3:

„(3) При образувано изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс уведомлението по ал. 1 се извършва от съответния съдебен изпълнител или публичен изпълнител.“

§ 21. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „и няма завършено основно образование“ се заличават.

2. Създава се т. 1а:

„1а. което няма завършено основно образование – когато то кандидатства за издаване на разрешение за придобиване;“.

§ 22. В чл. 60 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3, буква „а“ след думата „мероприятия“ се поставя запетая и се добавя „освен ако е необходимо за културното мероприятие“;

б) създава се т. 3а:

„3а. употребата на:

а) огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити, с изключение на случаите по чл. 95, ал. 1;

б) неогнестрелни оръжия на обществени места;“.

2. В ал. 2 след думите „букви „а“– „д“ се добавя „и т. 3а, буква „б“.

§ 23. В чл. 62 в текста преди т. 1 думите „в срок до два месеца от получаване на разрешението за придобиване“ се заличават.

§ 24. Член 63 се изменя така:

„Чл. 63. (1) Физическите и юридическите лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лицата, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, трябва да разполагат със:

1. складове за съхранение – собствени или наети, които отговарят на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията;

2. ръководител на склада за съхранение;

3. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;

4. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, които се съхраняват.

(2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.“

§ 25. Създава се чл. 63а:

„Чл. 63а. За получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, лицата по чл. 63, ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от:

1. документите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 62;

2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицата по чл. 63, ал. 1;

3. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 2 и документите по чл. 61, ал. 4 за лицата по чл. 63, ал. 1, т. 2 – 4.“

§ 26. В чл. 64 в текста преди т. 1 след думите „ГДНП на МВР“ се добавя „– за територията на цялата страна“.

§ 27. В чл. 66, ал. 1 думите „могат да ги съхраняват в складове на лица, получили разрешение за съхранение по чл. 63“ се заменят с „могат да сключват договор за съхраняване с лица, получили разрешение за съхранение по чл. 63а“.

§ 28. В чл. 68, ал. 1 числото „63“ се заменя с „63а“.

§ 29. В чл. 71, ал. 1 числото „63“ се заменя с „63а“.

§ 30. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Търговския закон“ се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“ и се поставя запетая.

2. В ал. 4 т. 3 се изменя така:

„3. документ, удостоверяващ завършено основно образование – за физическите лица;“.

§ 31. В чл. 77, ал. 4, изречение второ думите „към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него“ се заменят с „в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено с копия от съответните разрешения“.

§ 32. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:

1. служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи;

2. два броя снимки с размер 3 на 4 см;

3. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;

4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.“

2. В ал. 2:

а) създава се нова т. 3:

„3. два броя снимки с размер 3 на 4 см;“

б) създава се т. 4:

„4. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;“

в) досегашната т. 3 става т. 5.

§ 33. Създава се чл. 78а:

„Чл. 78а. (1) Български граждани, граждани на друга държава членка, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, могат да получат предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка от директора на ГДНП на МВР, ако отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1.

(2) Лицето по ал. 1 подава до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 58, ал. 1, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

(3) Директорът на ГДНП на МВР издава предварителното писмено одобрение по образец по реда на чл. 83. Когато лицето по ал. 1 има издадено разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, директорът на ГДНП на МВР издава предварителното съгласие в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2.

(4) Предварителното писмено одобрение е валидно за срок до три месеца от датата на получаването му, а когато лицето има издадено разрешение за придобиване по чл. 76 – до изтичането на срока му.“

§ 34. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „физическите лица“ запетаята и думите „в срок до два месеца от получаването на разрешението за придобиване“ се заличават.

2. В ал. 2 се създава т. 5:

„5. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 4 и документацията по чл. 61, ал. 4 за лицата по ал. 3.“

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Лицата по ал. 1, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, трябва да разполагат със:

1. ръководител на склада за съхранение;

2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;

3. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.

(4) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.“

§ 35. Член 80 се изменя така:

„Чл. 80. (1) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и бое­припаси за тях, трябва да разполагат със:

1. складове – собствени или наети, които отговарят на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията – за складове за огнестрелни оръжия, и на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията – за складове за боеприпаси;

2. ръководител на склада;

3. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия – за складове за боеприпаси;

4. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.

(2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1, т. 2 – 4 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.

(3) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на склада, заявление по образец, придружено от:

1. документите по чл. 79, ал. 2, т. 1 – 4;

2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;

3. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език;

4. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 2 и документацията по чл. 61, ал. 4 за лицата по ал. 1, т. 2 – 4;

5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

(4) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение, заявление по образец, в което се посочват:

1. адрес на обекта за съхранение;

2. основателна причина за издаване на разрешението;

3. име и адрес на наемодателя;

4. вид и количество огнестрелни оръжия.

(5) Заявлението по ал. 4 се придружава от:

1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език;

2. копие на договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;

3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.“

§ 36. В чл. 81 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, спортни и културни организации и ловни сдружения“ се заменят с „Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци, спортни и културни организации и ловни сдружения, регистрирани по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“.

3. В ал. 4 думите „в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение“ се заличават.

§ 37. Създава се чл. 81а:

„Чл. 81а. (1) На стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на ГДНП на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по местонахождението на стрелбището.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище.

(3) За получаване на разрешение по ал. 1 физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на стрелбището, заявление по образец, придружено от:

1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език;

2. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

3. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;

4. видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които ще се употребяват;

5. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;

6. документ за правоспособност на инструктора/инструкторите или треньора/треньорите по стрелба и документите по чл. 61, ал. 4 за всеки от тях;

7. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.“

§ 38. В чл. 82 думите „ги съхраняват в складове на лица“ се заменят със „сключват договор за съхраняване с лица“.

§ 39. В чл. 83, ал. 1 думите „80 и 81“ се заменят с „80, 81 и 81а“.

§ 40. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „за съхранение“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „боеприпаси за тях“ се добавя „и разрешението по чл. 81а“.

2. В ал. 3 след думите „боеприпаси за тях“ се добавя „или разрешението по чл. 81а“.

3. В ал. 4 след думите „за съхранение“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „и употреба“ се добавя „и разрешението по чл. 81а“.

§ 41. В чл. 85, ал. 1 след думите „Търговския закон“ се поставя запетая и се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“.

§ 42. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „боеприпаси за тях“ се добавя „или разрешение по чл. 81а“;

б) в т. 2 думите „за тях, или при промяна“ се заменят със „за тях, при промяна“ и накрая се добавя „или при придобиване на огнестрелно оръжие при условията на чл. 77, ал. 4“.

2. В ал. 2 след думите „боеприпаси за тях“ се добавя „или разрешение по чл. 81а“.

§ 43. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „боеприпаси за тях“ се добавя „или разрешение по чл. 81а“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. документите по чл. 79, 80, чл. 81, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 – 4 или чл. 81а, и“.

2. В ал. 2 след думата „употреба“ се добавя „или разрешение по чл. 81а“.

§ 44. В чл. 91 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „нежелателен достъп и“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „чл. 80, ал. 2“ се заменят с „чл. 80, ал. 3“ и думите „нежелателен достъп и“ се заличават.

3. В ал. 3 думата „Редът“ се заменя с „Условията и редът“ и думата „определя“ се заменя с „определят“.

§ 45. В чл. 94, ал. 1 думите „са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон и имат предмет на дейност охрана“ се заменят с „осъществяват дейност по охрана“.

§ 46. В чл. 95 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придобити по реда на този закон, могат да се употребяват за спортни и учебни цели само на стрелбища.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 47. Създава се чл. 95а:

„Чл. 95а. (1) Лицата, получили разрешение по чл. 81а, съставят протокол по образец за изразходваните боеприпаси по чл. 95, ал. 1.

(2) Лицата по ал. 1 водят регистър, в който се съдържа информацията от протоколите по ал. 1.

(3) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДНП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.

(4) Данните от регистъра по ал. 2 се съхраняват за срок 10 години от вписването им и се предоставят при поискване на органите на МВР.

(5) При прекратяване на дейността си лицата по ал. 1 предават в едномесечен срок регистъра на съответния орган на МВР.

(6) В случаите по ал. 5 разрешението по чл. 81а прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.“

§ 48. В чл. 98 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „по чл. 79, ал. 2“ се заличават.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато физическо лице, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба, отсъства от страната за период, по-дълъг от три месеца, и не носи със себе си притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, го съхранява на създаденото място за съхранение по постоянен адрес или го предава за съхранение на органите на МВР или на лице, получило разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 1, за което се съставя двустранен приемно-предавателен протокол.“

§ 49. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „търговци“ съюзът „и“ се заличава и след думите „държава членка“ се добавя „и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели, транспортират собствените си огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели на територията на Република България със съответното разрешение, ако са обезопасени по реда на чл. 91, ал. 3.“

3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

§ 50. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3 – 6“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Транспортирането на взривни вещес­тва, боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на Република България се извършва с превозни средства и с транспортни опаковки, отговарящи на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна, когато това се изисква.“

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Одобряването на транспортните опаковки по ал. 2 в Република България се извършва от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) За одобряването на транспортните опаковки се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.“

§ 51. В чл. 109 се създава ал. 3:

„(3) При транспортиране на взривни вещества за граждански цели от държава членка през територията на Република България до трета държава директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване.“

§ 52. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Транспортирането на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на тези по чл. 108, от друга държава членка до територията на Република България се извършва при условията и по реда на раздел I от тази глава.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 53. В чл. 113, ал. 2, изречение първо след думите „на МВР“ се добавя „при необходимост“.

§ 54. В чл. 114, ал. 4 след думите „на МВР“ се добавя „при необходимост“.

§ 55. В чл. 115, ал. 4 след думите „на МВР“ се добавя „при необходимост“.

§ 56. В чл. 116, ал. 4 след думите „употреба на огнестрелното оръжие“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „3 на 4 см“ се добавя „и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12“.

§ 57. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да транспортират огнестрелно оръжие от категории C и D за ловни цели или огнестрелно оръжие от категории В, C и D за спортни цели на територията на Република България без предварително писмено съгласие от МВР с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие и покана или друг документ, удостоверяващ участие в спортно или ловно мероприятие.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Лицата по ал. 2 могат да носят и употребяват съответното огнестрелно оръжие и боеприпаси за него само в срока и за целите, посочени в поканата или в документа, удостоверяващ участие в спортно или ловно мероприятие.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 58. В глава пета, раздел ІІІ се създава чл. 120а:

„Чл. 120а. (1) За получаване на предварително писмено съгласие от МВР по чл. 120, ал. 1 лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП на МВР заявление, в което се посочват:

1. в случаите на доставка:

а) основателна причина за издаване на предварителното писмено съгласие;

б) данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката – име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;

в) количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;

г) описание на начина на транспортиране, маршрут на доставката и данни за охраната по време на транспортирането;

д) дата на изпращане и очаквана дата на получаване;

2. в случаите на посещение:

а) причина за посещението;

б) срок и място на посещението;

в) количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях.

(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

(3) В случаите на доставка на територията на Република България заявлението по ал. 1, т. 1 и документът по ал. 2 може да се подадат до директора на ГДНП на МВР и от лицето – получател на доставката.

(4) Директорът на ГДНП на МВР издава предварителното писмено съгласие по образец в едномесечен срок от подаване на заявлението и документа по ал. 1 и 2.

(5) Предварителното писмено съгласие по ал. 1 се издава и в случаите на преминаване през територията на Република България от една държава членка до друга държава членка или до трета държава.

(6) Предварителното писмено съгласие важи еднократно за срока на доставката, преминаването през територията или на посещението само за посочените в него видове и количество огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и може да се използва само от лицето, на което е издадено.“

§ 59. В чл. 121, ал. 1 след думите „държава членка“ се добавя „и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“ и се поставя запетая.

§ 60. В чл. 122 ал. 3 се изменя така:

„(3) Когато лицата по ал. 1 не придружават доставката, трябва да осигурят транспортирането й с превозни средства, отговарящи на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна, когато това се изисква.“

§ 61. В чл. 123, ал. 1 след думите „държава членка“ се добавя „и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“ и се поставя запетая.

§ 62. В чл. 125, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „фойерверки от категория 1 и фойерверки от категории 2 и 3 за количествата, посочени в чл. 53“.

§ 63. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „търговци“ се добавя „и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по съответното законодателство“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2:

а) създава се нова т. 4:

„4. копие на договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато товарът ще се охранява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие на документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“

б) досегашната т. 4 става т. 5.

§ 64. В чл. 129, ал. 3 след думата „оръжия“ се добавя „и фойерверки от категория 1“.

§ 65. В чл. 132, ал. 2 думите „от нежелателен достъп и“ се заличават.

§ 66. В чл. 148, ал. 4 думите „на установените стандарти и технологии съгласно Закона за управление на отпадъците“ се заменят с „изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.

§ 67. В чл. 149 думите „Закона за управление на отпадъците“ се заменят със „Закона за опазване на околната среда и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.

§ 68. В чл. 155, ал. 1 след думите „чл. 58, ал. 1, т. 2 – 8“ се добавя „или при отпадане на основателната причина по чл. 58, ал. 1, т. 10“.

§ 69. В чл. 173, ал. 1 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок 10 работни дни“.

§ 70. В чл. 176, ал. 1 след думите „чл. 49“ се добавя „или чл. 49а“.

§ 71. В чл. 184, ал. 1 думите „носи и/или“ се заменят с „носи и“.

§ 72. Създава се чл. 184а:

„Чл. 184а. (1) Който носи и употребява оръжия и боеприпаси и откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества по реда на Закона за движението по пътищата, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.“

§ 73. В чл. 188 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „нежелателен достъп и“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „чл. 80, ал. 2“ се заменят с „чл. 80, ал. 3“ и думите „нежелателен достъп и“ се заличават.

§ 74. В чл. 195, ал. 1 думите „и/или без допуснати за целта транспортни средства от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заличават, а думите „такива се изискват“ се заменят с „такава се изисква“.

§ 75. Създава се чл. 213а:

„Чл. 213а. (1) В случаите на отказ за подновяване на разрешение лицето, спрямо което е постановен отказът, предава изделията – обект на разрешението, на органа, издал разрешението, а при отказ да ги предаде те се изземват с протокол по реда на чл. 213, ал. 1.

(2) Предадените или иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1 – 3.

(3) Собственикът на вещите по ал. 1 може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване.

(4) Когато собственикът не прехвърли собствеността върху вещите в срока по ал. 3, вещите се отнемат в полза на държавата със заповед на органа по чл. 155, ал. 1.

(5) Препис от заповедта по ал. 4 се изпраща на Националната агенция за приходите за изпълнение.

(6) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“

§ 76. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 5 се изменя така:

„5. „Взривни вещества за граждански цели“ са взривните вещества, попадащи в Клас І от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари, с изключение на:

а) взривни вещества, предназначени за Министерството на отбраната или за Министерството на вътрешните работи;

б) пиротехнически изделия;

в) боеприпаси.“;

б) в т. 29 след думите „гилза и“ се добавя „невзривен“;

в) създава се нова т. 34:

„34. „Халосен боеприпас“ е съвкупност от снарядена гилза и взривно вещество, която при изстрел предизвиква звуков ефект.“;

г) досегашната т. 34 става т. 35.

2. В § 4 накрая се добавя „и изискванията на Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 г. за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели (ОВ, L 50/18 от 23 февруари 2012 г.)“.

§ 77. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 14, ал. 1 и 2 числото „2012“ се заменя с „2013“.

2. В § 16 числото „2012“ се заменя с „2015“.

3. Параграф 21 се изменя така:

„§ 21. Транспортирането по чл. 108 и 109 се извършва съгласно процедурата, регламентирана в чл. 3а, параграфи 2 – 5 от Решение 2010/347/ЕС на Комисията от 19 юни 2010 г. за изменение на Решение 2004/388/ЕО относно документ за превоз на взривни вещества в рамките на Общността (ОВ, L 155/54 от 22 юни 2010 г.), когато Република България се включи в общата електронна система за одобрение на транспортирането на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз.“

§ 78. В приложение № 1 към чл. 29 и 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „Приложение № 1 към чл. 29 и 44“ се заменят с „Приложение № 1 към чл. 29“.

2. Създава се т. 5:

„5. Когато изделията са прекалено малки или формата, или изработката им не позволяват да се нанесе информацията по т. 4, уникалната идентификация се нанася върху най-малката опаковка. Всяка най-малка опаковка се затваря с печат.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 79. Висящите производства по издаване или подновяване на разрешения за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия до влизането в сила на този закон се довършват при условията и по реда на този закон.

§ 80. (1) Лицата, които са собственици или ползватели на стрелбища, в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон предприемат действия за издаване на разрешение за употреба по чл. 81а.

(2) Лицата, които са придобили, съхраняват или употребяват огнестрелно оръжие по досегашната т. 3 на чл. 4, ал. 2 и което не е включено в т. 3 и 4 на чл. 4, ал. 2, предприемат действия за издаване на съответните разрешения в срока по ал. 1, без да представят документ за произход.

§ 81. Издадените подзаконови нормативни актове преди влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови, доколкото не му противоречат.

§ 82. (1) Разпоредбите на чл. 15, 16, чл. 17, ал. 3, чл. 29, ал. 1 – 3, чл. 30, чл. 44, ал. 1, чл. 121, ал. 2, т. 10, чл. 145, ал. 1, т. 5, чл. 166, ал. 2 и 4 и чл. 214, ал. 5 се прилагат от 5 април 2013 г.

(2) Разпоредбите на чл. 33, 34, чл. 44, ал. 2, чл. 72, 107, 110, 130, 162, 163, 164 и 169 се прилагат от 5 април 2015 г.

§ 83. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 септември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8603