Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
Име на законопроекта Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
Дата на приемане 11/04/2012
Брой/година Държавен вестник 32/2012

 


УКАЗ № 162

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ, приет от ХLI Народно събрание на 11 април 2012 г.

Издаден в София на 19 април 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ

Член единствен. Денонсира Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ от 20 август 1971 г. с измененията от 2000 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 11 април 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4051