Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи
Дата на приемане 07/11/2012
Брой/година Държавен вестник 91/2012

 


УКАЗ № 394

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, приет от ХLI Народно събрание на 7 ноември 2012 г.

Издаден в София на 12 ноември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г. и бр. 22 и 38 от 2012 г.)

Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм., бр. 22 от 2012 г.) в § 27 се създава ал. 4:

„(4) Дължимите и неплатени такси за процедурите по ал. 1, започнати до влизането в сила на този закон, се определят по реда на чл. 30 от Министерския съвет съгласно утвърдена от него тарифа за земеделски земи, които не са от общинския поземлен фонд, или от общинския съвет съгласно определена от него местна такса за земеделски земи от общинския поземлен фонд.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10394