Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Име на законопроекта ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Дата на приемане 22/05/2012
Брой/година Държавен вестник 42/2012

 


УКАЗ № 198

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, приет от ХLI Народно събрание на 22 май 2012 г.

Издаден в София на 29 май 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава ал. 2:

„(2) Този закон урежда и мерките по изпълнение на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ, L 65/1 от 11 март 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 211/2011“.“

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 3:

„3. европейска гражданска инициатива по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) № 211/2011;“

б) досегашната т. 3 става т. 4.

2. В ал. 3 след думата „национално“ се поставя запетая и се добавя „европейско“.

§ 3. Създава се глава трета „а“ с чл. 53а – 53в:

„Глава трета „а“

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Удостоверяване на изявленията за подкрепа онлайн на европейска гражданска инициатива

Чл. 53а. (1) Европейска гражданска инициатива се извършва чрез подписка при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011.

(2) Изявленията за подкрепа от поддръжниците на предложена европейска гражданска инициатива се събират на хартиен носител или по електронен път.

(3) В случаите, когато се събират изявления за подкрепа онлайн, получени чрез системата за събиране онлайн на данни, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е органът, компетентен да удостовери, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011, чрез определени от министъра акредитирани лица по чл. 57, ал. 1 от Закона за електронното управление.

(4) Преди да започне събирането на изяв­ления за подкрепа, организаторите правят искане до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да удостовери дали системата за събиране онлайн на данни, която ще бъде използвана, отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011.

(5) Методиката, правилата за извършване на оценката за съответствие, определянето на акредитираните лица по ал. 3 и изискванията към тяхната дейност се уреждат с наредба на Министерския съвет.

(6) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията води списък на акредитираните лица, достъпът до който е безплатен.

(7) Техническите характеристики и характеристиките за сигурност на системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн са определени в Регламента за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 г. относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (ОВ, L 301/3 от 18 ноември 2011 г.).

(8) Когато системата за събиране на изяв­ления за подкрепа отговаря на изискванията на ал. 9, акредитираните от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица по ал. 3 издават в срок един месец удостоверение по образец – Приложение ІV към Регламент (ЕС) № 211/2011.

(9) Признават се удостоверения за съответствие на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с изискванията на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 211/2011, издадени от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз.

Проверка и удостоверяване на изявленията за подкрепа на европейска гражданска инициатива

Чл. 53б. (1) В случаите, когато е организирана европейска гражданска инициатива, компетентен орган за извършване на проверка и удостоверяване броя на действителните изявления за подкрепа, събрани за Република България, е Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва в срок до три месеца от получаване на изявленията, като за резултатите от нея на организаторите се издава удостоверение, потвърждаващо броя на действителните изяв­ления за подкрепа.

(2) Финансовите средства за извършване на проверката по ал. 1 се осигуряват от държавния бюджет.

Защита на личните данни

Чл. 53в. Събирането и обработването на лични данни по тази глава се извършва при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.“

§ 4. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.

2. Създава се § 1а:

„§ 1а. Финансовите средства за извършване на служебни проверки на подписките за местен референдум, за местна гражданска инициатива и за свикване на общо събрание на населението се осигуряват от общинския бюджет на съответната община и се предоставят по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“

Допълнителна разпоредба

§ 5. Навсякъде в закона думата „кутията“ се заменя с „урната“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 май 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5249