Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Име на законопроекта ЗИД на Закона за движението по пътищата
Дата на приемане 24/07/2012
Брой/година Държавен вестник 60/2012

 


УКАЗ № 295

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 24 юли 2012 г.

Издаден в София на 31 юли 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за дви­жението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53 и 54 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 12 се създава ал. 6:

„(6) На кръстовища с интензивно движение се поставят устройства за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал.“

§ 2. В чл. 63 т. 1 се отменя.

§ 3. В чл. 70 ал. 3 се изменя така:

„(3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.“

§ 4. Член 80 се изменя така:

„Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:

1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;

2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.“

§ 5. В чл. 98, ал. 2, т. 4 думата „инвалиди“ се заменя с „хора с трайни увреждания“.

§ 6. В чл. 99а се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) след думите „хора с“ се добавя „трайни“, а след думата „община“ се добавя „по образец съгласно приложението“;

б) създава се изречение второ: „Картата е валидна на територията на цялата страна.“

2. В ал. 2 след думите „хора с“ се добавя „трайни“.

3. В ал. 3 след думите „хора с“ се добавя „трайни“.

§ 7. В чл. 107, т. 3 думата „инвалиди“ се заменя с „които са с трайни увреждания и“.

§ 8. В чл. 109 думата „Инвалидите“ се заменя с „Хората с трайни увреждания“.

§ 9. В чл. 116 думата „инвалидите“ се заменя с „хората с трайни увреждания“, а след думата „бастун“ се поставя запетая и се добавя „към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун“.

§ 10. В чл. 137а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3:

„3. лицата с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди;“.

2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.

§ 11. В чл. 152, ал. 3 след думите „Търговския закон“ се добавя „или Закона за юридическите лица с нестопанска цел“.

§ 12. В чл. 153б се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1, буква „а“ думите „многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „болници за активно лечение“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. третото психологическо изследване – в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Методическото ръководство за извършване на психологическите изследвания се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“

§ 13. В чл. 153в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думата „14-дневен“ се заменя с „30-дневен“.

2. В ал. 7 се създават нови т. 2, 3 и 4:

„2. когато при извършване на дейността по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация, е използван неистински документ или документ с невярно съдържание;

3. когато при извършване на дейността по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация, е издадено удостоверение за психологическа годност, без да е извършено психологическо изследване;

4. при преотстъпване на правата, предоставени с удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;“.

3. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 5, 6 и 7.

§ 14. В чл. 154, ал. 2 след думите „категория С“ се добавя „или категория Ттб“.

§ 15. В чл. 166 ал. 3 се отменя.

§ 16. В чл. 171 се правят следните допълнения:

1. В т. 2 се създават букви „з“ и „и“:

„з) на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество – за срок до един месец;

и) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество – за срок до един месец.“

2. Създава се т. 7:

„7. временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 153в – до отстраняване на нарушенията.“

§ 17. В чл. 172 се правя следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5, буква „а“ и т. 6“ се заменят с „чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5, буква „а“, т. 6 и 7“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) В случаите по чл. 171, т. 2, букви „з“ и „и“ свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, и се връща на собственика на превозното средство по ред, определен от министъра на вътрешните работи.“

3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 18. В чл. 174 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.“

2. В ал. 3 думите „12 до 18 месеца“ се заменят с „2 години“, а думите „от 500 до 1000 лв.“ се заменят с „2000 лв.“.

§ 19. В чл. 177 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „1000 до 5000“ се заменят с „500 до 3000“.

2. В ал. 4 думите „150 до 1500“ се заменят с „300 до 1500“, а думите „500 до 3000“ се заменят с „1000 до 5000“.

§ 20. В чл. 178б, ал. 4 се създава т. 7:

„7. провежда или е провело обучение на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория С, D, Ттб, Ттм и подкатегория С1 и D1, без кандидатът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.“

§ 21. Член 178в се изменя така:

„Чл. 178в. (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв. физическо или юридическо лице, което:

1. организира и провежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 без издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;

2. организира и провежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2, след като регистрацията му за организиране и провеждане на психологически изследвания е била заличена или след като му е приложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 7;

3. отказва достъп на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изпълняващи функции по извършване на методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания, до психологическата лаборатория по време на провеждането на психологическо изследване и водената за него документация.

(2) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 1500 лв. физическо или юридическо лице, притежаващо удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания, което:

1. не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за промяната на адреса, броя на помещенията, работните места и оборудването на психологическите лаборатории в списъка към удостоверението в срока, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

2. използва методиките, определени за провеждане на психологическо изследване за цели, различни от определените в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

3. разгласява методиките, определени за провеждане на психологическо изследване;

4. организира и извършва подготовка на лицата, подлежащи на психологическо изследване, преди провеждането му;

5. разпореди допускането до психологическо изследване на лица извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;

6. разпореди или допусне издаването на удостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни или въз основа на несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;

7. не изпълни разпореждания и/или препоръки на органи за контрол и/или на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изпълняващи функции по методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания.

(3) Наказва се с глоба в размер 500 лв. психолог, който при провеждане на психологическо изследване:

1. допусне до изследване лице извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;

2. започне провеждането на психологическо изследване по-късно от часа, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

3. наруши последователността и/или броя на методиките за провеждане на психологическото изследване от утвърдените указания;

4. издаде удостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни или въз основа на несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;

5. издаде удостоверение за психологическа годност, без да е проведено психологическо изследване.

(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на лице, което не спази изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите изследвания.

(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.

(6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.“

§ 22. Създава се чл. 178д:

„Чл. 178д. Наказва се с глоба в размер 200 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.“

§ 23. В чл. 179, ал. 1, т. 5 думите „сигналите на пътните светофари“ и запетаята след тях се заличават.

§ 24. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 5:

„5. управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.“

2. В ал. 4:

а) точка 1 се отменя;

б) точка 3 се отменя.

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Наказва се с глоба 100 лв. водач, който:

1. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;

2. не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека.

(6) Когато нарушението по ал. 5, т. 1 или 2 е повторно, водачът се наказва с глоба в размер 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок един месец.“

§ 25. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 6 се отменя.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) С глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който:

1. преминава през огражденията от парапети или вериги;

2. не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „до 10 лв.“ се заменят с „20 лв.“, а накрая се добавя „извън случаите по ал. 2“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1, 2 и 3“, а думите „от 10 до 50 лв.“ се заменят с „от 20 до 50 лв.“.

§ 26. В § 6 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашните т. 60, 61, 61 и 62 стават съответно т. 60, 61, 62 и 63.

2. Създава се т. 64:

„64. „Човек с трайно увреждане“ е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.“

§ 27. В § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 54 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата „запазват“ текстът докрая се заличава.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Лицата, които притежават правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория Ттб, преминават обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория D до 19 януари 2013 г.“

§ 28. Създава се приложение към чл. 99а, ал. 1:

„Приложение към чл. 99а, ал. 1

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за „инвалид“, който е на тъмносин фон.

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.

Лявата част отпред съдържа:

– символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;

– дата на изтичане на картата за паркиране;

– серийния номер на картата за паркиране;

– името и печата на издаващия орган/организация.

Дясната част отпред съдържа:

– с главни букви думите „КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране“ на други езици;

– думите „Модел на Европейските общности“ на български език;

– като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

Лявата част на гърба съдържа:

– фамилията на притежателя;

– първото (първите) име (имена) на притежателя;

– подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

– снимка на притежателя.

Дясната част на гърба съдържа:

– твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

– твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.

Данните са на български език.“

Заключителни разпоредби

§ 29. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38 и 50 от 2012 г.) се създава чл. 96г:

„Чл. 96г. Който назначи на работа водач на лек таксиметров автомобил или водач на автомобил, с който се извършва обществен превоз на пътници или товари, без водачът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 1000 лв.“

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, който влиза в сила една година след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7208