Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление
Име на законопроекта Законопроект за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление
Дата на приемане 11/07/2012
Брой/година Държавен вестник 56/2012

 


УКАЗ № 279

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление, приет от ХLI Народно съб­рание на 11 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление

Член единствен. Република България оттег­ля декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 28 от 1995 г.).

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6692