Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Дата на приемане 14/11/2012
Брой/година Държавен вестник 93/2012

 


УКАЗ № 399

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет от ХLI Народно събрание на 14 ноември 2012 г.

Издаден в София на 20 ноември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 56 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 9 след думата „произход“ се добавя „след получаване на удостоверение за регистрация за трансфер, издадено от Междуведомствения съвет и“.

§ 2. В чл. 10, ал. 1, т. 2 след думите „български граждани“ се добавя „с изключение на установените постоянно на територията на друга държава“.

§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 12:

„12. описание на утвърдената от служител на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на износа и вноса; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на износа и вноса, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на износа и вноса;“

б) досегашната т. 12 става т. 13.

2. В ал. 2:

а) в т. 2 думите „т. 2, 4 – 12“ се заменят с „т. 2, 4 – 11 и 13“;

б) създава се т. 4:

„4. описание на утвърдената от служител на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на транспортната дейност; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на транспортната дейност, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на транспортната дейност.“

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „т. 2, 4 – 12“ се заменят с „т. 2, 4 – 11 и 13“.

2. Точка 6 се изменя така:

„6. описание на утвърдената от лицето по т. 5 система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на износа или трансфера; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на трансферите и износа, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на трансферите и износа.“

§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „т. 2 – 12“ се заменят с „т. 2 – 11 и 13“.

2. Създава се т. 3:

„3. описание на утвърдената от служителя на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на трансфера; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на трансфера, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване квалификацията на персонала, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на трансфера.“

§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „т. 2 и 4 – 12“ се заменят с „т. 2, 4 – 11 и 13“;

б) създава се т. 3:

„3. описание на утвърдената от служител на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на брокерската дейност; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на брокерската дейност, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на брокерските сделки.“

2. В ал. 2:

а) създава се нова т. 10:

„10. описание на системата за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на брокерска дейност, утвърдена от лицата по чл. 10, ал. 1, т. 2 – 5; описанието трябва да съдържа данни за организационните и техническите ресурси, заделени за управлението на брокерска дейност, мерките за повишаване на информираността, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на брокерската дейност;“

б) досегашната т. 10 става т. 11.

3. В ал. 3 думите „т. 1 и 12“ се заменят с „т. 1 и 13“.

§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) При промяна на обстоятелствата, които не изискват изменение на издадения лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация, заявителят не дължи такса по чл. 71, ал. 1.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 8. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. не е представен някой от изискуемите документи по чл. 14 – 17 и/или 19;“.

2. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:

„3. информацията в заявлението и в приложените към него документи не съответства на изискванията на чл. 14 – 17 или 19, е непълна или е невярна.“

§ 9. В чл. 32 се създава ал. 6:

„(6) Лице, на което е издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, е длъжно да върне в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на удостоверението след изпълнението на сделката или след изтичането на срока на валидността му, но не по-късно от 14 дни след изтичането на срока на удостоверението. Лицето, на което е издадено удостоверението, уведомява Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в случай че удостоверението няма да бъде използвано. В този случай лицето представя писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма причините за неизползването на удостоверението и връща издаденото удостоверение.“

§ 10. В глава трета наименованието на раздел ІІ се изменя така: „Регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия с двойна употреба“.

§ 11. В чл. 38, ал. 1 думите „и 12“ се заменят с „и 13“.

§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация, регистрираното лице е длъжно да подаде заявление в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 14-дневен срок от настъпване на промяната.“

2. В ал. 2 думите „за вписването й“ се заменят с „по чл. 71, ал. 1“.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) При промяна на обстоятелствата, които не изискват изменение на издаденото удостоверение за регистрация, заявителят не дължи такса по чл. 71, ал. 1.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 13. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:

1. наименованието на физическото или юридическото лице съгласно търговската регистрация;

2. единният идентификационен код на лицата по чл. 37, ал. 1 и 2;

3. номерът и датата на издаденото удостоверение за регистрация и срокът му на валидност;

4. датата на прекратяване или заличаване на регистрацията.“

§ 14. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „генерално разрешение на Общността“ се заменят с „генерални разрешения на Съюза“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За износ на изделия с двойна употреба за държавите, посочени в приложения IІa – ІIе на Регламент (ЕО) № 428/2009, се прилагат генерални разрешения на Съюза за износ съгласно чл. 2, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 428/2009.“

3. В ал. 5 думите „част 2 от Приложение II“ се заменят с „Приложение IIж“.

§ 15. В чл. 51 се създава ал. 10:

„(10) При трансфер на изделия с двойна употреба, които са включени в категория 0 от Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, за територията на Република България от територията на друга държава членка лицето е длъжно да декларира извършения трансфер в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“

§ 16. В чл. 54, ал. 4, т. 1 думите „част 3 от Приложение II“ се заменят с „част 2 от Приложение IIа“.

§ 17. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Междуведомствената комисия може да забрани с мотивирано решение използването на генерално разрешение на Съюза за износ съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 от лица по чл. 37, ал. 1 в случаите, посочени в ал. 1, т. 1 – 4, и/или когато е налице риск от неизпълнение на разпоредбите на този закон.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Наложените ограничения в обхвата по ал. 1 и 3 се отменят, в случай че обстоятелствата, послужили за налагането им, отпаднат.“

§ 18. В чл. 64, ал. 9 думите „61 и 63“ се заменят с „61, 62 и 63“.

§ 19. В чл. 73 в текста преди т. 1 след думата „справки“ се добавя „или предоставят неверни и/или непълни такива“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10616