Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 07/12/2012
Брой/година Държавен вестник 102/2012

 


УКАЗ № 426

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от ХLI Народно събрание на 7 декември 2012 г.

Издаден в София на 17 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г. и бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45 и 87 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 59б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 5 след думите „отпускане на“ се добавя „пожизнена“;

б) създават се т. 7, 8 и 9:

„7. отпускане на пожизнена месечна премия за личните треньори на олимпийските медалисти, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;

8. отпускане на пожизнена месечна премия на старши треньорите на сборните олимпийски отбори по съответния спорт, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;

9. отпускане на еднократна парична помощ на деца на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, чието право по ал. 2, т. 5 е прекратено поради смърт.“

2. В ал. 3 след думите „ал. 2, т. 5“ се поставя запетая и се добавя „7 и 8“.

3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Средствата по ал. 2, т. 5 за един медал се определят, както следва:

1. златен медал на олимпийски игри – три минимални работни заплати, установени за страната;

2. сребърен медал на олимпийски игри – деветдесет на сто от три минимални работни заплати, установени за страната;

3. бронзов медал на олимпийски игри – осемдесет на сто от три минимални работни заплати, установени за страната.

(5) Разпоредбата на ал. 4 се прилага съответно и за отпускане на месечна премия за олимпийските медалисти от игрите за глухи „Дефлимпикс“ и от параолимпийски игри, прекратили активната си състезателна дейност.“

4. Създават се ал. 6 – 13:

„(6) Средствата по ал. 2, т. 7 и 8 са в размер на една минимална работна заплата, установена за страната, независимо от броя посочвания по ал. 7 и/или ал. 8.

(7) Право на месечна премия по ал. 2, т. 7 имат личните треньори, които:

1. са посочени от съответния олимпийски медалист в декларация, представена пред Българския олимпийски комитет;

2. са били пряко ангажирани с тренировъчната дейност на олимпийските медалисти за срок не по-малък от 4 години.

(8) Право на месечна премия по ал. 2, т. 8 имат старши треньори на сборния олимпийски отбор по съответния спорт, в който има спечелени олимпийски медали, които са участвали в подготовката на отбора най-малко един пълен олимпийски цикъл.

(9) Право на парична помощ по ал. 2, т. 9 имат децата на олимпийските медалисти по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството, които не са навършили пълнолетие, както и лицата, които са навършили 18-годишна възраст при кандидатстване във висше училище по смисъла на ал. 10, т. 2, но не по късно от 25-годишна възраст.

(10) Еднократната парична помощ по ал. 2, т. 9 не може да бъде в размер, по-голям от размера на месечната премия, получавана от олимпийския медалист по реда на ал. 4, и се отпуска:

1. за лечение, което включва разходи за животоспасяваща операция, за закупуване на лекарствени продукти или медицински изделия, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса, а при необходимост и транспортните разходи в двете посоки, и престоя на детето и на един негов придружител в страната или чужбина при извършване на животоспасяваща операция;

2. при кандидатстване във висше училище, при завършено средно образование, с минимален общ успех „много добър“ 4,50, за насърчаване на развитието на изявени дарби и таланти при успешно представяне на регионално, национално и/или международно ниво, при участие в състезания, олимпиади или други форуми – в случаите, когато доходът на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца.

(11) Заявленията за получаване на парична помощ по ал. 2, т. 9 се подават до министъра на физическото възпитание и спорта от законен представител на детето до навършване на пълнолетие.

(12) Постъпилите заявления по ал. 11 се разглеждат в срок до един месец от комисия, назначена със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта. Комисията включва представители на Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето.

(13) Редът за подаване и разглеждане на исканията и за отпускане на парична помощ, както и съставът и правилата на работа на комисията по ал. 12 се определят с наредба на министъра на физическото възпитание и спорта.“

§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 33а:

„33а. „Олимпийски цикъл“ обхваща периода от време между две проведени летни или зимни олимпийски игри.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Този закон влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11264