Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
Дата на приемане 25/07/2012
Брой/година Държавен вестник 60/2012

 


УКАЗ № 300

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори, приет от ХLI Народно събрание на 25 юли 2012 г.

Издаден в София на 1 август 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори

Член единствен. Ратифицира изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори, прието с Резолюция № 66-2 на борда на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 25 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7212