Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Дата на приемане 11/12/2012
Брой/година Държавен вестник 102/2012

 


УКАЗ № 430

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет от ХLI Народно събрание на 11 декември 2012 г.

Издаден в София на 18 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44 и 60 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 3, ал. 2, т. 1 – 4, 9 – 11, 13 и 28“ се заменят с „чл. 3, ал. 2, т. 1 – 4, 9 – 11, 13, 28 и 32“.

2. Алинея 19 се изменя така:

„(19) Когато банкова сметка на лице по чл. 3, ал. 2, т. 11 и 28 от Република България, от друга държава членка или от държава, включена в списъка по ал. 9, се използва за депозиране на суми на негов клиент, банката не извършва идентифициране по чл. 3, ал. 1 на този клиент и не изисква декларация по ал. 7, при условие че идентификацията е извършена и декларацията е приета от лицето съответно по чл. 3, ал. 2, т. 11 и 28 и събраната при идентифицирането информация е на разположение на банката при поискване.“

3. Създават се нова ал. 20 и ал. 21:

„(20) Когато банкова сметка на лице по чл. 3, ал. 2, т. 32 се използва за паричните средства, които лицето получава от осребряването на имуществото на длъжниците или във връзка с извършваната допълнителна дейност по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители, банката не извършва идентифициране по чл. 3, ал. 1 на клиента и не изисква декларация по ал. 7, при условие че идентификацията е извършена и декларацията e приета от лицето по чл. 3, ал. 2, т. 32 и събраната при идентифицирането информация е на разположение на банката при поискване.

(21) Банката събира достатъчно информация, за да установи дали условията за прилагане на опростените мерки по ал. 19 и 20 са спазени.“

4. Досегашната ал. 20 става ал. 22.

§ 2. В чл. 7а се създава ал. 4:

„(4) Директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да издава указания до лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 за прилагането на разширени мерки по чл. 3, ал. 1 и спрямо лица от държави извън списъка по ал. 3.“

§ 3. В глава втора, раздел II се създава чл. 7б:

„Чл. 7б. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед информацията на разположение на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3, или не съответстват на наличната информация за клиента.

(2) При установяване на сделки или операции по ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да съберат информация относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентифициращи данни.

(3) Събраната за целите на този член информация се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, на съответните органи за надзор и на одиторите.“

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в изречение първо след думата „операции“ се поставя запетая и се добавя „както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) По писмено указание на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ срокът по ал. 1 за съхраняване на информацията може да бъде удължен до 7 години.“

§ 5. В чл. 11, ал. 1 след думите „съмнение за изпиране на пари“ се добавя „или за наличие на средства с престъпен произход“.

§ 6. В чл. 13, ал. 3 думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „Директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, а думата „дирекцията“ се заменя с „него“.

§ 7. В чл. 15, ал. 1 след числото „13“ се поставя запетая и се добавя „17“.

§ 8. В чл. 15а, ал. 1 след числото „13“ се поставя запетая и се добавя „17“.

§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

Заключителни разпоредби

§ 10. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5:

а) в ал. 4 накрая се добавя „и се публикува на интернет страниците на Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“ заедно с указания на Държавна агенция „Национална сигурност“ за прилагането на мерките“;

б) в ал. 6, изречение второ след думите „се обнародва“ се добавя „и публикува“.

2. В чл. 6, ал. 1 след думите „намиращи се във владение“ се поставя запетая, а думите „или държани“ се заменят с „държани или контролирани“.

3. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:

„§ 1б. „Контрол върху парични средства, финансови активи и друго имущество“ по смисъла на този закон включва контрола върху юридически лица по смисъла на специалните закони, уреждащи съответния вид дейност, както и случаите, в които лице, включено в списъка по чл. 5 от този закон, се явява действителен собственик на клиент – юридическо лице по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

§ 11. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него правилника за прилагането на закона.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11348