Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Име на законопроекта ЗИД на Изборния кодекс
Дата на приемане 14/02/2013
Брой/година Държавен вестник 17/2013

 


УКАЗ № 29

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 14 февруари 2013 г.

Издаден в София на 19 февруари 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думите „чрез преференциално гласуване“ се заличават.

§ 2. В чл. 12, ал. 2 думата „три“ се заменя с „5“.

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Организационно-техническата подготовка на изборите“ се заменят с „Организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите, включително с техника и консумативи“.

2. В ал. 2, изречение второ думите „организационно-техническата подготовка на изборите“ се заменят с „ал. 1“.

§ 4. В чл. 18, ал. 4 се създава изречение трето: „Членовете на секционните избирателни комисии и на комисиите по чл. 233, ал. 7 и чл. 242, ал. 7, които работят по трудово или служебно правоотношение, имат право на неплатен служебен отпуск за деня преди и за двата дни, следващи изборния ден, като този отпуск се зачита за трудов или служебен стаж.“

§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на този кодекс.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Членовете на избирателните комисии подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.“

3. В ал. 7, изречение първо думите „от всяка“ се заменят с „на кандидатска листа на“ и накрая се добавя „регистриран по реда на чл. 29, ал. 1, т. 10, съответно чл. 33, ал. 1, т. 19“.

§ 6. Създава се чл. 20а:

„Присъствие на наблюдатели

Чл. 20а. На заседанията на избирателните комисии могат да присъстват наблюдатели. Наблюдатели могат да присъстват и при получаването на изборните книжа и материали по чл. 187, при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 233, ал. 7 и по чл. 242, ал. 7, включително и при въвеждането на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по чл. 233, ал. 4 и чл. 242, ал. 4.“

§ 7. В чл. 21, ал. 1 след думите „при избори за“ се добавя „народни представители, за“.

§ 8. Създава се чл. 21а:

„Печат на секционните избирателни комисии при избори за членове на Европейския парламент

Чл. 21а. Секционните избирателни комисии при избори за членове на Европейския парламент от Република България имат печат, с който подпечатват ксерокопията от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция.“

§ 9. В глава втора, раздел ІІ се създава чл. 22а:

„Статут

Чл. 22а. (1) Централната избирателна комисия е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2) Бюджетът на Централната избирателна комисия се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.“

§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „и приема правилник за организацията на дейността си“;

б) в т. 2 се създава изречение второ: „Осигурява създаването на интернет страница на районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии.“;

в) точка 3 се изменя така:

„3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на този кодекс не по-късно от 60 дни преди изборния ден; провежда обучение на районните и общинските избирателни комисии не по-късно от 15 дни от назначаването им и на членовете на секционните избирателни комисии извън страната преди заминаването им;“

г) в т. 7 накрая се добавя „и на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 и чл. 242, ал. 7“;

д) в т. 8 думата „разглежда“ се заменя с „е длъжна да разглежда всички“;

е) създават се т. 13а и 13б:

„13а. регистрира застъпниците извън страната на кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден и им издава удостоверения, в които се посочва номерът на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден;

13б. води регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си;“

ж) в т. 16 след думите „при избори за“ се добавя „народни представители, за“;

з) в т. 17 думите „номерата на бюлетините“ се заменят с „поредните номера в бюлетината“;

и) създават се т. 21а и 21б:

„21а. води регистър на социологическите агенции по чл. 137б, който публикува на интернет страницата си;

21б. води регистър на наблюдателите по чл. 101б, който публикува на интернет страницата си;“

к) в т. 22 след думите „решенията си“ се добавя „стенографските протоколи от заседанията си“, а след думата „изборите“ се поставя запетая и се добавя „сканираните и получените по електронен път екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии, районните и общинските избирателни комисии“;

л) създават се т. 22а, 22б и 22в:

„22а. излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред;

22б. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях;

22в. води и поддържа постоянно актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението – Национална база данни „Население“, като се осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер;“

м) в т. 25 се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.“;

н) в т. 26 след думата „ден“ се добавя „регистрира наблюдателите – неправителствени организации и техните членове или изрично упълномощени представители, за всеки вид избор, включително при нови и частични избори“;

о) в т. 35 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове“ се заличават;

п) в т. 36 думите „20.00 часа“ се заменят с „21.00 часа“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „актуализирани прогнозни“ се заличават.

3. В ал. 4:

а) създава се т. 1а:

„1а. при поискване от компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;“

б) в т. 2 се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, във връзка с изборите.“

4. В ал. 5:

а) в т. 3 накрая се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, във връзка с изборите.“;

б) създава се т. 3а:

„3а. при поискване от компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;“.

5. В ал. 6 след думата „обявяват“ се добавя „незабавно“.

6. В ал. 7 думите „ал. 1, т. 5, 6, 21, 26 и 29“ се заменят с „ал. 1, т. 5, 6, 21, 26, 27, 29, 39 и 40“.

7. В ал. 8 думите „и 13“ се заменят с „13 и 13а“.

§ 11. В глава втора, раздел ІІ се създава чл. 26а:

„Администрация на Централната избирателна комисия

Чл. 26а. (1) Дейността на Централната избирателна комисия се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1.

(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. Броят на служителите може да бъде до две трети от броя на членовете на Централната избирателна комисия.

(3) Административното ръководство на администрацията на Централната избирателна комисия се осигурява от главeн секретар.

(4) При условия и по ред, определени с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1, главният секретар осъществява правомощията по служебното и трудовото правоотношение със служителите в администрацията, разпорежда се, контролира движението на средствата по бюджета на комисията и сключва договори от името на комисията. При отсъствие на главния секретар за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от председателя на Централната избирателна комисия служител.

(5) За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този кодекс.“

§ 12. В чл. 28, ал. 3 след думите „ал. 2“ се добавя „и на ръководството на комисията“.

§ 13. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 10 думата „кандидатите“ се заменя с „кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден“, а след думата „удостоверения“ се поставя запетая и се добавя „в които се посочва номерът на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден“;

б) създава се т. 10а:

„10а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, който публикува на интернет страницата си;“

в) в т. 11 думите „на бюлетините“ се заменят с „в бюлетината“;

г) в т. 13 думите „за народни представители и“, думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката“ и думите „извлечения и“ се заличават;

д) в т. 15 думата „разглежда“ се заменя с „е длъжна да разглежда всички“;

е) създава се т. 16а:

„16а. в срока по т. 16 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протокола си с данните от гласуването в изборния район (района) и го публикува на интернет страницата си;“

ж) точка 17 се изменя така:

„17. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район (района), подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;“

з) създават се т. 20, 21, 22 и 23:

„20. излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред;

21. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си и протоколите от заседанията си;

22. сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия;

23. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях.“

2. В ал. 2, изречение първо думите „в деня на приемането им“ се заменят с „незабавно“ и накрая се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата си“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 2, 3 и 10 могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 7, 8 и 9, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) При обжалване на решенията на районната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.“

§ 14. В чл. 31, ал. 3 след думите „ал. 2“ се добавя „и на ръководството на комисията“.

§ 15. В чл. 32, ал. 2 след думата „получават“ се добавя „за сметка на държавния бюджет“.

§ 16. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 11 думите „извлечения и“ се заличават;

б) в т. 13 думата „разглежда“ се заменя с „е длъжна да разглежда всички“;

в) в т. 19 думите „кандидатите за общински съветници и кметове“ се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и кметове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден“, а след думата „удостоверения“ се поставя запетая и се добавя „в които се посочва номерът на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден“;

г) създава се т. 19а:

„19а. води регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за общински съветници и кметове, който публикува на интернет страницата си;“

д) в т. 20 думите „20.00 часа“ се заменят с „21.00 часа“;

е) създава се т. 21а:

„21а. в срока по т. 21 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на общината и кметството и ги публикува на интернет страницата си;“

ж) точка 22 се изменя така:

„22. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;“

з) създават се т. 28, 29 и 30:

„28. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си и протоколите от заседанията си;

29. сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия;

30. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях.“

2. В ал. 2, изречение първо думите „в деня на приемането им“ се заменят с „незабавно“ и накрая се добавя „и чрез публикуване на интернет страницата си“.

3. В ал. 3 в изречение първо след думите „общинската избирателна комисия“ се добавя „с изключение на тези по изречение второ“ и се създава изречение второ: „Решенията на общинската избирателна комисия по ал. 1, т. 14, 15 и 16, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) При обжалване на решенията на общинската избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.“

§ 17. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 4 думите „за народни представители и“ се заличават.

2. Точка 8 се изменя така:

„8. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.“

§ 18. В чл. 39, ал. 1 т. 9 се изменя така:

„9. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.“

§ 19. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Български гражданин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 или 2 и желае да гласува, заявява това не по-късно от 30 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като постъпилите електронно заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.“

2. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Централната избирателна комисия изпраща информацията по ал. 2, изречение второ, постъпила през интернет страницата на комисията до Министерството на външните работи. Министерството на външните работи обобщава данните по отделни държави и ги изпраща до ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства на Република България за вписване на лицата в списъците по ал. 1.

(4) Лицата, които не са вписвани в списък по ал. 1, могат да обжалват невписването им в срок до три дни от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея в изречение второ след думата „държави“ се добавя „и от Централната избирателна комисия, получени по реда на ал. 3“.

5. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 7, 8 и 9.

§ 20. Създават се чл. 48а и 48б:

„Заличаване от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 преди изборния ден

Чл. 48а. (1) Списъкът по чл. 187, ал. 1, т. 7 се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.

(2) Всяко лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от списъка по ал. 1 с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството.

(3) Заявлението се подава в срок до три дни от публикуването на списъка по ал. 1 и съдържа доказателства и документи за заличаването на лицето от списъка.

(4) Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

(5) Отказът за заличаване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

(6) Избирател, който е заличен от списъка по ал. 1, се вписва в избирателния списък от органите по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия въз основа на съответното решение за заличаване от списъка.

Заличаване от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 в изборния ден

Чл. 48б. (1) Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7, има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

(2) Удостоверението се издава от общината в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

(3) След представяне на удостоверението по ал. 1 избирателят се заличава от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.

(4) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на обжалване.“

§ 21. В чл. 59, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 накрая се добавя „и адреса в съответното населено място или изборен район“.

2. Точка 5 се отменя.

§ 22. В чл. 63, ал. 1 т. 3 се отменя.

§ 23. В чл. 67, ал. 3 думите „актуализирани прогнозни“ се заличават.

§ 24. В чл. 72, ал. 1 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 93, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация“.

§ 25. В чл. 74, ал. 4, т. 1 и 2 числото „25“ се заменя с „30“.

§ 26. В чл. 82, ал. 3, т. 7 се създава изречение трето: „Всеки избирател може да участва само в една подписка.“

§ 27. В чл. 84, ал. 4, т. 5 след думата „сметка“ се добавя „след решението за създаване на коалицията“.

§ 28. В чл. 89, ал. 3, т. 11 се създава изречение трето: „Всеки избирател може да участва само в една подписка.“

§ 29. В чл. 91, ал. 4, т. 5 след думата „сметка“ се добавя „след решението за създаване на коалицията“.

§ 30. В чл. 95, ал. 5, т. 6 след думата „сметка“ се добавя „след решението за създаване на коалицията“.

§ 31. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват интересите им пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.“

3. В ал. 3 думите „кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от“ се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и за кметове на“, а думите „двама застъпници“ се заменят с „един застъпник“.

4. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

„(4) Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

(5) Застъпниците се регистрират до изборния ден по предложение, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато предложението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

(6) Застъпникът предава удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и го прилага към списъка за вписване на застъпниците. Удостоверението е неразделна част от списъка.

(7) Имената и единният граждански номер на застъпника се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за вписване на застъпниците, след което застъпникът се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

(8) Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа в една избирателна секция. Избирателната секция, посочена в удостоверението на застъпника, не може да се променя.

(9) За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

(10) Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да регистрира допълнително застъпници, които да заместят застъпници по ал. 5. Общият брой на допълнителните застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Допълнително регистрираният застъпник замества застъпник, който не се яви в изборния ден или когато има предложение за заместване, направено от партия, коалиция от партии или инициативен комитет преди изборния ден или в изборния ден. Районната, съответно общинската избирателна комисия издава удостоверение на допълнително регистрирания застъпник, в което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник се обезсилва.

(11) Алинеи 1 – 10 се прилагат и за застъпниците извън страната.“

§ 32. Създава се чл. 101а:

„Представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети

Чл. 101а. (1) В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет.

(2) Общият брой на представителите на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

(3) Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

(4) Списъкът по ал. 3 се подписва и предава до изборния ден на районните, съответно общинските избирателни комисии в съответния изборен район от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато предложението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

(5) Районните, съответно общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(6) Представителят на партия, коалиция от партии и инициативен комитет се легитимира с издаденото му пълномощно. Имената, единният граждански номер, номерът и датата на пълномощното на представителя на партията, коалицията от партии или инициативен комитет се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за вписване на представителите. Този списък се подписва от председателя и секретаря.

(7) Представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Представителите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.“

§ 33. Създава се чл. 101б:

„Наблюдатели

Чл. 101б. (1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите – членове или изрично упълномощени представители на регистрираните неправителствени организации, въз основа на заявление, към което се прилага списък с имената, единния граждански номер и пълномощните на упълномощените членове или на изрично упълномощените представители на организацията.

(2) Заявлението и списъкът се подписват и предават в Централната избирателна комисия от представляващия съответната регистрирана неправителствена организация или от изрично упълномощено от него лице. Когато заявлението и списъкът се подават от упълномощено лице, се представя и съответното пълномощно.

(3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една регистрирана неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

(4) Централната избирателна комисия регистрира като наблюдатели и чуждестранни представители въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената им.

(5) Списъкът с имената на представителите, съответно упълномощените членове или изрично упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели, се публикува на интернет страницата на комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(6) Наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Наблюдателят представя удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и ги вписва в списъка за вписване на наблюдателите. Този списък се подписва от председателя и секретаря.

(7) В случаите по чл. 20а от регистрираните като наблюдатели за съответния вид избор български неправителствени организации може да присъства не повече от по един наблюдател.

(8) Наблюдателите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

(9) За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии, коалиции от партии, инициативни комитети и техните кандидати.“

§ 34. В чл. 102, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Когато е заличена регистрацията на независим кандидат, прекратяването е в сила и за неговите застъпници.“

§ 35. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „служба“ се добавя „с изключение на кандидатите за общински съветници“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Кандидатите за общински съветници, които заемат държавна служба, задължително ползват отпуск за дните, през които в работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.“

3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

4. Досегашната ал. 5 стават ал. 6 и в нея думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1, 3 и 4“.

§ 36. В чл. 108, ал. 2 числото „32“ се заменя с „35“.

§ 37. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 6:

а) в буква „г“ накрая се добавя „и адреса в съответния изборен район“;

б) буква „д“ се отменя.

2. В ал. 2 числото „32“ се заменя с „35“.

§ 38. В чл. 125 ал. 7 се изменя така:

„(7) Решението на общинската избирателна комисия по ал. 6 може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.“

§ 39. В чл. 126 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 5 буква „в“ се отменя.

2. В ал. 3 числото „32“ се заменя с „35“.

§ 40. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „техните застъпници“ се заменят със „застъпниците“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Не се допуска предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции.“

3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 41. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 1 и 2 и ал. 3, 4 и 5:

„(1) Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища.

(2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината.

(3) Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или кметството или от областния управител.

(4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

(5) В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 6.

3. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 6“.

§ 42. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „Разрешения“ се заменя с „Регистрация“, а думата „издават“ се заменя с „извършва“ и се създава изречение второ: „Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори.“

2. В ал. 3 думите „19.00 часа“ се заменят с „20.00 часа“.

§ 43. В глава осма, раздел IV се създава чл. 137а:

„Публичност на информацията за възложителя и финансирането

Чл. 137а. (1) От деня на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

(2) Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

(4) Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по ал. 1.“

§ 44. В глава осма, раздел IV се създава чл. 137б:

„Социологически проучвания в изборния ден

Чл. 137б. (1) Централната избирателна комисия регистрира агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден, въз основа на заявление, подписано от представляващия съответната агенция или от изрично упълномощено от него лице.

(2) Лицето, представляващо социологическата агенция, представя в Централната избирателна комисия списък с имената и единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Когато заявлението и списъкът се подават от упълномощено лице, се представя и съответното пълномощно.

(3) Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение.

(4) Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.

(5) Агенция, която е регистрирана да извършва социологически проучвания в изборния ден, не може да участва и с наблюдатели в изборите.

(6) Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции.“

§ 45. Създава се чл. 138а:

„Обявяване на договорите в интернет

Чл. 138а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, в срок до три дни от подписването на договора.“

§ 46. В чл. 152 се създава ал. 3:

„(3) За целите на предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс.“

§ 47. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „1000 лв.“ се заменят с „една минимална работна заплата“.

2. Създават се ал. 5, 6, 7, 8 и 9:

„(5) Когато размерът на средствата е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по ал. 1 или 2.

(6) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции.

(7) Органите и институциите по ал. 6 са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация.

(8) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на органите и институциите по ал. 6. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 6 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

(9) Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по чл. 158.“

§ 48. Създава се чл. 156а:

„Определяне на лица, отговарящи за приходите, разходите и счетоводната отчетност

Чл. 156а. (1) Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, коалицията от партии и инициативния комитет във връзка с предизборната кампания.

(2) Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в съответния вид избор представят пред Сметната палата имената и длъжностите на лицата по ал. 1, а при промяна в лицата – в тридневен срок от извършване на промяната.“

§ 49. В чл. 158, ал. 4 след думата „изпращат“ се добавя „в тридневен срок“.

§ 50. В чл. 159 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „партиите, коалициите от партии и инициативните комитети“ се заменят с „лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията от партии“, а думите „от тях“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „1000 лв.“ се заменят с „една минимална работна заплата“.

§ 51. В чл. 162, ал. 4 след думите „при избори за“ се добавя „народни представители, за“.

§ 52. В чл. 165 думите „бюлетини и пликове по образец, утвърден от Централната избирателна комисия“ се заменят с „обща бюлетина“.

§ 53. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. квадратче за поставяне на знак „X“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията от партии или независимия кандидат;“

б) точка 4 се изменя така:

„4. имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията от партии или името на независимия кандидат;“

в) точка 5 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Редовете на отделните партии, коалиции от партии и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.“

3. В ал. 3:

а) в изречение първо думите „Номерът по ал. 2 се определя“ се заменят с „Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите от партии се определят“;

б) в изречение трето след думата „Определеният“ се добавя „пореден“.

4. В ал. 4 думите „на бюлетините“ се заменят с „в бюлетината“.

5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:

„(5) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се изписват последователно от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция от партии или независим кандидат. След имената на независимия кандидат се изписва означението „независим“. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната“.

(6) Извън страната се гласува само с бюлетина за партии и коалиции от партии, която не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 4.“

6. Създават се нова ал. 7 и ал. 8:

„(7) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

(8) Когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.“

7. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „Бюлетините започват да се отпечатват“ се заменят с „Бюлетината започва да се отпечатва“.

§ 54. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „за народни представители и“ се заличават.

2. В ал. 2 след думите „избори за“ се добавя „народни представители, за“.

§ 55. В чл. 183, ал. 3 думите „за народни представители или“ се заличават, а след думите „или бюлетини при избори за“ се добавя „народни представители, за“.

§ 56. В чл. 184 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 навсякъде думите „6.00 часа“ се заменят със „7.00 часа“, а думите „19.00 часа“ се заменят с „20.00 часа“.

2. В ал. 2 думите „19.00 часа“ се заменят с „20.00 часа“, а думите „20.00 часа“ се заменят с „21.00 часа“.

§ 57. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 след думата „гласуване“ се добавя „или кочани с бюлетини за гласуване в зависимост от вида избори“;

б) в т. 3 думите „за народни представители и“ се заличават;

в) създават се т. 6а, 6б, 6в и 6г:

„6а. формуляр на списък за вписване на застъпниците;

6б. формуляр на списък за вписване на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети;

6в. формуляр на списък за вписване на наблюдателите;

6г. формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор;“

г) в т. 9 думите „за народни представители и“ се заличават;

д) в т. 10 думите „извлечения и“ се заличават;

е) в т. 11 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове“ се заличават;

ж) в т. 14 думите „за народни представители и“ се заличават;

з) създава се т. 14а:

„14а. отличителните знаци на членовете на секционните избирателни комисии по чл. 192а;“

и) точка 15 се изменя така:

„15. техника и консумативи и други помощни и технически материали.“

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 след цифрата „6“ се добавя „6а, 6б, 6в, 6г“, а след числото „14“ се добавя „14а“;

б) в т. 2 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове“ се заличават.

3. В ал. 3 след цифрата „6“ се добавя „6а, 6б, 6в, 6г“, а след числото „14“ се добавя „14а“.

§ 58. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „при избори за“ се добавя „народни представители и за“, а след думата „листи“ се добавя „за народни представители и“.

2. В ал. 3 думите „за народни представители и“ се заличават.

§ 59. В чл. 191 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 навсякъде думите „6.00 часа“ се заменят със „7.00 часа“.

2. В ал. 6 думите „5.00 часа“ се заменя с „6.00 часа“.

§ 60. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „за народни представители и“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител“ се заменят със „застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3, представител по чл. 101а, ал. 1“ и се създава изречение второ: „В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация.“

3. В ал. 4 след думите „избори за“ се добавя „народни представители, за“.

4. В ал. 5 след думите „избори за“ се добавя „народни представители, за“.

§ 61. Създава се чл. 192а:

„Отличителни знаци на членовете на секционните избирателни комисии

Чл. 192а. Членовете на секционните избирателни комисии са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва заеманата длъжност. Отличителните знаци се отпечатват от Централната избирателна комисия.“

§ 62. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо думата „могат“ се заменя със „са длъжни“.

2. В ал. 2 думите „присъства само един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител“ се заменят с „присъстват само застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3, представител по чл. 101а, ал. 1“ и се създава изречение второ: „В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация.“

§ 63. В чл. 194 думите „за народни представители, за президент и вицепрезидент на репуб­ликата и за членове на Европейския парламент от Република България“ се заличават.

§ 64. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение за издаване на лични документи.“

2. В ал. 3 в изречение второ думите „за продължаване на срока на валидност или“ се заличават.

§ 65. В чл. 197 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „самоличност на избирателя“ се добавя „съответно от удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“, а след думите „документа за самоличност“ се добавя „съответно номера на удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“.

2. В ал. 3 навсякъде след думите „според документа за самоличност“ се добавя „съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“.

3. В ал. 5 след думата „самоличност“ се добавя „или удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“.

4. Създава се ал. 7:

„(7) Когато избирателят гласува с удостоверение по чл. 195, ал. 1 или 3, председателят, съответно членът на секционната избирателна комисия отбелязва върху удостоверението, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция.“

§ 66. Създава се чл. 197а:

„Правила за гласуване при избори за народни представители

Чл. 197а. (1) При произвеждане на избори за народни представители избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й, след което отива в кабината да гласува. Бюлетината се откъсва от кочана с бюлетините в момента на получаването й от избирателя.

(2) В кабината може да се намира само един избирател.

(3) Избирателят гласува, като:

1. поставя знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вот;

2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране;

3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;

4. пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна;

5. полага подпис в избирателния списък.

(4) След гласуването избирателят получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3, и напуска помещението.

(5) Вписването в бюлетината на специални символи, като букви, цифри или други знаци, правят гласа недействителен.“

§ 67. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Правила за гласуване при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.

2. В ал. 1 думите „за народни представители и“ се заличават.

3. В ал. 5 след думите „документите си“ се добавя „включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“.

4. В ал. 7 думата „кандидатите“ се заменя с „кандидатските листи“.

§ 68. В чл. 199, ал. 4 след думата „самоличност“ се добавя „включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“.

§ 69. В чл. 200, ал. 4 след думите „документите си“ се добавя „включително удостоверението по чл. 195, ал. 1“.

§ 70. В чл. 201, ал. 1 след думите „избори за“ се добавя „народни представители, за“.

§ 71. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „модулна кутия с бюлетините при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България“ се заменят с „модулна кутия с бюлетините и пликовете при избори за членове на Европейския парламент от Република България“, а след думите „кочан с бюлетините при избори за“ се добавя „народни представители, за“.

2. В ал. 6 думите „за народни представители и“ се заличават.

3. Създава се нова ал. 7:

„(7) След вписване на данните в списъка при избори за народни представители избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят, и бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й. Избирателят гласува, като поставя знак „X“ с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вот, и сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет. Сгънатата бюлетина се дава на членовете на комисията, които я подпечатват повторно с печата на комисията, след което избирателят пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна, полага подпис в избирателния списък и получава обратно документите си. В графа „Забележки“ на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването.“

4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

5. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея числото „19“ се заменя с „20.00“.

6. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея числото „20“ се заменя с „21.00“.

7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.

§ 72. В чл. 209, ал. 2 думите „за народни представители и“ се заличават, след думите „сгрешените бюлетини при избори за“ се добавя „народни представители, за“, а думите „опаковат поотделно, запечатват се и се отстраняват от мястото за броене“ се заменят с „преброяват преди отваряне на избирателната урна, опаковат се поотделно, запечатват се и се отстраняват от масата за броене“.

§ 73. В чл. 210 думите „един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител“ се заменят със „застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3, представител по чл. 101а, ал. 1“ и се създава изречение второ: „В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация.“

§ 74. В чл. 211, ал. 2, изречение първо думата „три“ се заменя с „четири“, а думата „трипластова“ се заменя с „четирипластова“ и се създават изречения трето и четвърто: „При избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и членове на Европейския парламент от Република България протоколът съдържа наименованията на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината, съответно номера на бюлетината на съответната партия, коалиция от партии и инициативен комитет.“

§ 75. В чл. 212 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „за народни представители и“ се заличават.

2. В ал. 6 думите „Извлечение от протокола“ се заменят с „Четвъртият екземпляр от протокола за съответния вид избор“.

3. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и под­писано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в районната, съответно общинската избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.“

§ 76. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създават се т. 11а, 11б и 11в:

„11а. броят на неизползваните бюлетини и пликове в зависимост от вида избори;

11б. броят на получените бюлетини по реда на чл. 187;

11в. броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини по други поводи;“

б) създават се т. 15, 16, 17 и 18:

„15. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на застъпниците;

16. броят на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, вписани в списъка за вписване на представителите;

17. броят на наблюдателите, вписани в списъка за вписване на наблюдателите;

18. броят на удостоверенията по чл. 48б.“

2. В ал. 2 числото „14“ с заменя с „18“.

§ 77. В чл. 214, ал. 2 след думите „до бюлетините при избори за“ се добавя „народни представители, за“, а думите „за народни представители и“ се заличават.

§ 78. В глава десета, раздел І се създава чл. 215а:

„Опаковане и запечатване на изборните книжа и материали

Чл. 215а. След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията.“

§ 79. В глава десета, раздел ІI се създават чл. 215б – 215е:

„Установяване на действителност и недействителност на вота при избори за народни представители

Чл. 215б. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

(2) Гласът е действителен, когато:

1. бюлетината е по установения образец;

2. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия, и

3. само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.

(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:

1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;

2. поставеният от избирателя знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;

3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци.

(4) Гласът е недействителен, когато:

1. бюлетината не е по установения образец;

2. няма поставен знак „X“ с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване;

3. има поставен знак „X“ или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване;

4. поставеният знак „X“ с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя;

5. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия;

6. върху бюлетината има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци.

(5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните урни бюлетини.

Правила за отваряне на избирателната урна при избори за народни представители

Чл. 215в. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.

(2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна.

(3) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:

1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец;

2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци;

3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

4. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;

5. купчинка от бюлетини по установения образец:

а) с отбелязан вот със знак „Х“ или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя, или

б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена“ върху всяка бюлетина;

6. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия.

(4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.

Преброяване на подадените гласове при избори за народни представители

Чл. 215г. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове.

(2) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 215в, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 5.

(3) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 215в, ал. 3, т. 6.

Вид на протокола при избори за народни представители

Чл. 215д. (1) Всеки екземпляр на протокола на секционната избирателна комисия е на един лист с обособени страници.

(2) Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.

Вписване на данни в протокола след отваряне на избирателната урна при избори за народни представители

Чл. 215е. (1) След отваряне на избирателната урна и преброяване на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:

1. броят на намерените в избирателните урни бюлетини;

2. броят на недействителните гласове;

3. броят на действителните гласове;

4. броят на гласовете, подадени за всяка партия, коалиция от партии или независим кандидат;

5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.“

§ 80. В чл. 216 в заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.

§ 81. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.

2. В ал. 4:

а) в т. 1 думите „включително празните пликове“ се заличават;

б) създава се т. 1а:

„1а. купчинка от празните пликове;“.

§ 82. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.

2. В т. 1 думите „т. 1, 2 и 3“ се заменят с „т. 1, 1а, 2 и 3“.

§ 83. В чл. 219 в заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.

§ 84. В чл. 220 в заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.

§ 85. В чл. 222, ал. 3 се създава т. 3а:

„3а. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;“.

§ 86. В чл. 223, ал. 2 думите „3 и 4“ се заменят с „3, 3а и 4“.

§ 87. В чл. 226, ал. 3 се правят следните допълнения:

1. Създава се т. 3а:

„3а. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;“.

2. В т. 4, буква „а“ накрая се добавя „поставеният знак „Х“ засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя или“.

§ 88. В чл. 227, ал. 2 думите „3 и 4“ се заменят с „3, 3а и 4“.

§ 89. В чл. 232 ал. 2 се изменя така:

„(2) Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия, където се съхраняват до следващите избори.“

§ 90. В чл. 233, ал. 6, изречение второ думата „извлеченията“ се заменя с „екземпляра“.

§ 91. В чл. 236 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо думата „два“ се заменя с „три“, а думата „двупластова“ се заменя с „трипластова“.

2. В ал. 2 думите „за народни представители и“ се заличават, а след думите „при избори за“ се добвя „народни представители и за“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Протоколът на районната избирателна комисия съдържа наименованията на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината, съответно номера на бюлетината на съответната партия, коалиция от партии и инициативен комитет.“

§ 92. В чл. 237, ал. 1 след думите „както и“ се добавя „данните по чл. 213, ал. 1 и по чл. 215е, ал. 1 при избори за народни представители и“, а думите „по чл. 220, ал. 1 при избори за народни представители и“ се заменят с „по чл. 220, ал. 1 и 2 при избори“.

§ 93. В чл. 239 се правят следните изменения:

1. Заглавието се изменя така: „Получаване на подписано и подпечатано ксерокопие от подписания протокол на комисията“.

2. В ал. 1 думата „Извлечение“ се заменя с „Третият екземпляр“.

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Членовете на районната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписания протокол по чл. 235, ал. 1, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.“

§ 94. В чл. 242, ал. 6, изречение второ думата „извлеченията“ се заменя с „екземплярите“.

§ 95. В чл. 243, ал. 3 в изречение първо думата „два“ се заменя с „три“ и думата „двупластова“ се заменя с „трипластова“, а в изречение пето накрая се добавя „и се съхранява до следващите избори“.

§ 96. В чл. 244, ал. 1 се създават т. 17а, 17б, 17в и 17г:

„17а. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на застъпниците;

17б. броят на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, вписани в списъка за вписване на представителите;

17в. броят на наблюдателите, вписани в списъка за вписване на наблюдателите;

17г. броят на удостоверенията по чл. 48б;“.

§ 97. В чл. 248 се правя следните изменения:

1. Заглавието се изменя така: „Получаване на подписано и подпечатано ксерокопие от подписаните протоколи на комисията“.

2. В ал. 1 думата „Извлечение“ се заменя с „Третият екземпляр“.

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Членовете на общинската избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписаните протоколи по чл. 243, ал. 1, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в общинската избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието, се вписват от общинската избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.“

§ 98. Член 252 се отменя.

§ 99. В чл. 272 ал. 4 се отменя.

§ 100. В чл. 279, ал. 1 се създава изречение второ: „Частични и нови избори за кмет на кметство се насрочват само в населените места, които към датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.“

§ 101. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 10 думите „организационно-техническата подготовка на частичните избори“ се заменят с „организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, включително с техника и консумативи“.

2. Създава се т. 12:

„12. сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1 – 11.“

§ 102. В чл. 285, ал. 3 думите „в срока по ал. 2“ се заличават.

§ 103. В чл. 287 думите „организационно-техническата подготовка на новите избори“ се заменят с „организационно-техническата подготовка и обезпечаване на новите избори, включително с техника и консумативи“.

§ 104. В чл. 288, ал. 1 думите „ал. 5 или 6“ се заменят с „ал. 7 или 8“.

§ 105. Създава се чл. 288а:

„Използване на публичен административен ресурс

Чл. 288а. (1) Който наруши забраната по чл. 152, ал. 3, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.“

§ 106. Създава се чл. 288б:

„Нарушение при допитвания и социологически проучвания

Чл. 288б. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 136, чл. 137, ал. 3 или чл. 137а, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.“

§ 107. Създава се чл. 289а:

„Нарушение на правилата за предизборна кампания

Чл. 289а. (1) Който наруши забраната по чл. 133, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.“

§ 108. Създават се чл. 296а и 296б:

„Отказ за предоставяне на ксерокопие

Чл. 296а. (1) Председател, заместник-председател или секретар на секционна избирателна комисия, който откаже да предостави ксерокопие от подписания протокол по чл. 212, ал. 7 или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

(2) Председател, заместник-председател или секретар на районна, съответно общинска избирателна комисия, който откаже да предостави ксерокопие от подписания протокол по чл. 239, ал. 2, съответно от подписаните протоколи по чл. 248, ал. 2 или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.

Неизпълнение на задължение за публикуване на протоколи

Чл. 296б. Председател на районна, съответно общинска избирателна комисия, който не публикува на интернет страницата на комисията сканираните протоколи на секционните избирателни комисии, както и сканираните протоколи на районната, съответно общинската избирателна комисия, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.“

§ 109. Създава се чл. 297а:

„Нарушаване на изискването за поставяне на агитационен материал

Чл. 297а. (1) Който наруши забраната по чл. 135, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв.

(3) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от областния управител или от кмета на общината.

(4) Наказателните постановления се издават от областния управител или от кмета на общината.“

§ 110. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 288“ се добавя „288а, 288б, 289а“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 след думите „чл. 296, ал. 2“ се добавя „чл. 296а, ал. 2, чл. 296б“;

б) в т. 2 след думата „общината“ се добавя „чл. 288а, 288б, 289а“, а думите „и чл. 296, ал. 1“ се заменят с „чл. 296, ал. 1 и чл. 296а, ал. 1“.

§ 111. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В т. 18:

а) в буква „а“ след думата „Европа“ се добавя „на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи“;

б) в буква „б“ след думата „членове“ се добавя „или изрично упълномощени представители“.

2. Създават се т. 21, 22 и 23:

„21. „Агитация“ е призив за подкрепа за определено лице, партия или коалиция от партии при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция от партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на този кодекс.

22. „Публичен административен ресурс“ са финансови средства, помещения, транспортни средства, оборудване и всякакви други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени за ползване от администрацията.

23. „Повторно“ е нарушението, извършено в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.“

§ 112. В § 5 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думите „бюлетината си за гласуване при избори за“ се добавя „народни представители, за“, а думите „при избори за народни представители и“ се заличават.

2. В т. 5:

а) в буква „а“ след думите „получават същия номер“ се добавя „в бюлетината, съответно“;

б) в буква „б“ думите „същия номер на бюлетините“ се заменят със „същия номер в бюлетината“;

в) в буква „в“ след думите „Република България или“ се добавя „на номерата в бюлетината за изборите“.

3. В т. 10 думите „кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от“ се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и за кметове на“, а думите „двама застъпници“ се заменят с „един застъпник“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 113. (1) При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. се създава възможност за електронно гласуване по интернет чрез интернет терминали.

(2) Гласуването по ал. 1 се произвежда в до 20 избирателни секции. Избирателните секции за гласуването се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий по приета от комисията методика не по-късно от 5 дни от датата на насрочване на изборите. Избирателите, които участват в гласуването, трябва да отговарят на условията по чл. 3, ал. 2 или 3 и да имат постоянен адрес или адрес на пребиваване на територията на съответната секция.

(3) Централната избирателна комисия получава данни за избирателите по ал. 2, изречение трето от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и уведомява писмено избирателите за предоставената им възможност да гласуват не по-късно от 10 дни от датата на насрочване на изборите.

(4) Избирателите, които искат да гласуват по интернет, подават заявление чрез електронния сайт по ал. 16. Избирател, който е заявил, че ще гласува по интернет, не може да гласува с хартиена бюлетина, освен в случаите по ал. 25 и 29.

(5) Гласуването по интернет е равностойно и се произвежда съвместно с гласуването с хартиени бюлетини въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

(6) За гласуването по интернет са задължителни общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини.

(7) Органите, които осъществяват организационно-техническата подготовка на изборите, включително администрацията на Централната избирателна комисия, провеждат разяснителна кампания по електронното гласуване чрез доставчиците на медийни услуги, както и чрез сайтовете на електронното правителство.

(8) Гласуването по интернет и обработването на данните от него се произвеждат, следят и контролират от Централната избирателна комисия и органа по ал. 13.

(9) Разходите за подготовката и осъществяването на гласуването по интернет и за обработването на резултатите от него са част от разходите за произвеждане на изборите и са за сметка на държавния бюджет.

(10) Резултатите от гласуването по интернет се отразяват по райони, съвпадащи с многомандатните изборни райони при изборите за народни представители.

(11) Гласът на всеки избирател, подаден по интернет, се отчита в района по постоянния му адрес или по адреса на пребиваване в Република България.

(12) Централната избирателна комисия издава и обнародва в „Държавен вестник“ методически указания за гласуването по интернет не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Указанията се публикуват на интернет страницата на комисията и на сайта по ал. 16.

(13) Към Министерския съвет се създава специализиран орган за техническо осигуряване и технически контрол на гласуването по интернет не по-късно от три дни от датата на насрочване на изборите. При изпълнение на своите функции членовете на органа са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

(14) Гласуването по интернет се осъществява с помощта на електронни средства за комуникация и обработка на информация, включени в специална техническа система. Разработването на системата е в рамките на системата за обработка на резултатите от изборите. Централната избирателна комисия формулира допълнителни изисквания към апаратната и програмна част на системата. Системата се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:

1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласуване;

2. предлага на избирателите инструкции за действията при гласуването;

3. осигурява служебна връзка с регистъра за гласуване по интернет;

4. гарантира, че само лицата, които отговарят на условията по ал. 2, изречение трето и са надлежно регистрирани, могат да гласуват;

5. гарантира, че гласуващите избиратели няма да имат допълнителни разходи извън обичайните разходи за комуникация по интернет;

6. осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите;

7. осигурява еднаква по обем и качество информация за всеки от участващите в изборите политически субект;

8. гарантира тайната на гласуването и съответно на свободното волеизявление на избирателите;

9. предотвратява в максимална степен купуването и манипулирането на гласове, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;

10. предлага в ясна и различима форма възможностите за гласуване за различните политически субекти;

11. осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на електронните бюлетини;

12. не изисква от избирателя специални умения извън необходимите за използване на интернет терминали;

13. позволява използване на стандартни интернет браузъри, включително на техни по-стари версии;

14. осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути;

15. гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява точно един път;

16. съответства на най-висок ISO стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;

17. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;

18. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства, съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства;

19. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на Централната избирателна комисия веднага след приключване на гласуването;

20. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;

21. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;

22. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;

23. позволява наблюдение на изборния процес от страна на независими упълномощени органи;

24. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.

(15) При гласуването по интернет избирателят прави своя избор чрез електронна бюлетина, реализирана върху визуален, аудио или тактилен терминал. Бюлетината предоставя възможност да не се избере политически субект, участващ в изборите.

(16) Не по-късно от 7 дни от датата на насрочване на изборите органът по ал. 13 открива електронен интерактивен сайт за регистрация и гласуване на избирателите, заявили желание да гласуват по интернет, както и за предоставяне на информация във връзка с това гласуване. Сайтът съдържа информация за необходимите действия при интернет гласуването, като изрично се посочва, че е забранено използването на прокси-сървъри. Сайтът предлага еднаква по форма и балансирана информация за участващите в изборите политически субекти. Сайтът позволява гласуване по интернет в период с продължителност 72 часа, който изтича в 21.00 часа в деня, предхождащ изборния ден на територията на страната. В период 30 дни след приключване на гласуването в страната сайтът предлага информация за резултатите от изборите.

(17) Избирателят по ал. 2, който желае да гласува по интернет, заявява това чрез сайта по ал. 16 не по-късно от 25 дни преди изборния ден, като посочва име, единен граждански номер, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер, както и други начини за комуникация.

(18) Избирателят посочва желания от него начин за получаване на паролата за гласуване:

1. чрез препоръчано писмо на посочен от него пощенски адрес;

2. лично чрез общинската администрация по постоянния му адрес или адреса му на пребиваване.

(19) Избирателите декларират, че:

1. ще гласуват само в условията на ал. 1;

2. няма да използват прокси-сървъри;

3. няма да гласуват в избирателни секции, освен в случаите по ал. 25 и 29.

(20) Информацията по ал. 17 се обработва и съхранява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(21) Не по-късно от 12 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия изпраща на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данните за избирателите по ал. 17. В избирателните списъци в полето за подпис на тези избиратели служебно се отпечатва текстът „гласуване по интернет“, или съкратено „ГИ“. Тези избиратели не могат да гласуват в избирателни секции, освен в случаите по ал. 25 и 29.

(22) В срока по ал. 21 Централната избирателна комисия изпраща на Министерството на външните работи списък с имената на избирателите по ал. 17. Тези избиратели не могат да гласуват в избирателни секции в чужбина, освен в случаите по ал. 25 и 29.

(23) След получаване на заявлението по ал. 17 органът по ал. 13 проверява дали заявителят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето съгласно подадената му от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация. Органът по ал. 13 може да поиска от заявителя допълнителна информация чрез посочените от него средства за връзка.

(24) Когато се установи, че заявителят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето, органът по ал. 13 издава парола за гласуване. Паролата е 10-знаков код, съдържащ букви, циф­ри и специални символи. В случаите по ал. 18, т. 1 паролата се изпраща с препоръчано писмо в двоен запечатан плик на пощенския адрес, посочен от избирателя, не по-късно от 20 дни преди изборния ден. В случаите по ал. 18, т. 2 паролата се изпраща в двоен запечатан плик на общинската администрация не по-късно от 18 дни преди изборния ден. Незабавно след изпращане на паролата органът по ал. 13 уведомява за това заявителя чрез електронния му адрес, по телефон, по факс или по друг посочен от него начин.

(25) Избирателите по ал. 17 имат право да се откажат от гласуване по интернет. Избирателите заявяват отказа си чрез сайта по ал. 16, като удостоверят самоличността си с единния си граждански номер и с получената по ал. 18 парола, не по-късно от 12 дни преди изборния ден. Избирателите, които са се отказали да гласуват по интернет, възстановяват правото си да гласуват в избирателната секция по постоянния си адрес или адрес на пребиваване, като текстът по ал. 21 се заличава служебно. Имената на избирателите се изваждат от списъка по ал. 22.

(26) Органът по ал. 13 създава и поддържа регистър на избирателите, заявили желание за гласуване по интернет. В регистъра се отбелязват и гласувалите по интернет избиратели.

(27) Гласуването чрез сайта по ал. 16 включва следните етапи:

1. избирателят влиза в електронния адрес на сайта;

2. избирателят въвежда единния си граждански номер като потребителско име и използва паролата по ал. 24;

3. в случай на три неуспешни опита за идентификация достъпът до системата за този потребител се прекратява за един час, като прекратяването не се отнася за съответния IP адрес;

4. след успешна идентификация по т. 2 избирателят получава електронна бюлетина, която съдържа същите варианти за гласуване и е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като е предвидена възможност да не се гласува за нито един от участващите в изборите политически субекти;

5. след като избирателят направи своя избор, системата изисква потвърждаване на избора;

6. избирателят може трикратно да промени избора си, като след всяка промяна се изисква потвърждаване на новия избор;

7. след потвърждаване на избора по т. 5 или 6 гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна избирателна кутия;

8. след записване на гласа в кутията по т. 7 избирателят получава съобщение за приключване на процедурата по гласуването;

9. след приключване на гласуването информацията за направения избор изчезва от интернет терминала и става недостъпна за следващи потребители на този терминал; заличава се също информацията за самоличността на избирателя и за използваните от него потребителско име и парола.

(28) След като избирателят гласува в условията на ал. 27, достъпът на използвания от него IP адрес до сайта по ал. 16 се блокира за срок два часа. При гласуването не се допуска използване на прокси-сървъри. При опит за гласуване чрез прокси-сървър избирателят получава съобщение за това, като паролата му се блокира за срок три часа. При всеки следващ опит за гласуване чрез прокси-сървър избирателят получава съобщение за това, като паролата му се блокира за срок 6 часа. Избирателят има право да гласува общо три пъти чрез процедурата по ал. 27, като е валидно само последното гласуване.

(29) Когато поради възникнали непреодолими обстоятелства гласуването по ал. 27 и 28 бъде прекратено, Централната избирателна комисия незабавно уведомява за това районните избирателни комисии, които уведомяват секционните избирателни комисии. Централната избирателна комисия незабавно уведомява Министерството на външните работи. Регистрираните за гласуване по ал. 17 избиратели имат право да гласуват в изборния ден в избирателните секции по постоянния си адрес или по адреса си на пребиваване в страната, както и в избирателните секции в чужбина.

(30) Незабавно след 21.00 часа в деня, предхождащ изборния ден, данните от гласуването по интернет се обобщават и изпращат в електронен вид, подписани с електронен подпис, на Централната избирателна комисия.

(31) Данните от гласуването по интернет се отразяват по райони, като се посочва и броят на избирателите, които не са направили избор. Резултатите от гласуването по райони и общо за страната се получават, като се обединят данните от гласуването с хартиени бюлетини и данните от гласуването по интернет.

(32) Текущи данни и предварителни резултати от гласуването по интернет и от гласуването с хартиени бюлетини се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия след обобщаването им по райони. Данни от гласуването по интернет за партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати не се оповестяват до 21.00 часа в изборния ден.

(33) Централната избирателна комисия може да съобщава данни за броя на избирателите, гласували по интернет, и преди срока по ал. 32.

(34) Окончателните резултати от гласуването по интернет се публикуват, както следва:

1. незабавно след обявяването им – на сайта по ал. 16, на интернет страницата на Централната избирателна комисия, както и на други сайтове на електронното правителство;

2. не по-късно от 30 дни след обявяването им – в специален бюлетин на Централната избирателна комисия и на технически носител.

(35) За целите на гласуването по интернет:

1. „електронно гласуване“ е гласуване, при което на определен етап от подаване на гласа избирателят използва електронно устройство;

2. „електронна бюлетина“ е електронен модел върху визуален, аудио или тактилен терминал на бюлетината за гласуване, съдържащ възможнос­тите за избор при хартиената бюлетина, както и допълнителна възможност да не се гласува за който и да е от участващите в изборите политически субекти;

3. „електронен глас“ е защитен и анонимизиран избор на избирателя при електронното гласуване; гласът е действителен, когато изборът е за участващ в изборите политически субект, и е недействителен, когато е избрана възможността да не се гласува за който и да е от политическите субекти;

4. „електронна избирателна кутия“ е електронно средство за съхраняване на електронните гласове;

5. „интернет терминал“ е устройство за включване в интернет, като настолен компютър, преносим компютър, работна станция, таблет, айфон, смартфон и други; терминалът може да бъде от визуален, аудио или тактилен вид;

6. „парола“ е индивидуален 10-знаков код, съдържащ букви, цифри и специални символи, който се използва за достъп и идентификация при гласуване по интернет;

7. „политически субекти“ са регистрираните за участие в изборите партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати, за които избирателят може да подаде своя глас;

8. „равно избирателно право“ при електронното гласуване е равноправният достъп до системата за електронно гласуване на желаещите да гласуват по този начин избиратели, а не непременно на всички избиратели.

§ 114. (1) При произвеждане на частични избори за кметове на общини, когато общината е с население до 30 000 избиратели, се създава преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете.

(2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областния управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.

(3) Централната избирателна комисия:

1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решения, свързани с прилагането на този параграф;

2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;

3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултата от гласуването за кмет на общината и го публикува в интернет; публикува резултата от протокола на преброителната комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;

4. предава в Националния архивен фонд един екземпляр от протокола на преброителната комисия.

(4) Общинската избирателна комисия:

1. снабдява преброителната комисия с формуляри на протокола за резултатите от гласуването; фабричните номера на протокола се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;

2. предава на Централната избирателна комисия протокола на преброителната комисия.

(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 11, 12, 13, 14а и 15, както и:

1. формуляри на протокола за протичане на изборния ден; фабричните номера на протокола се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;

2. формуляри на извлечения и чернови на протокола за протичане на изборния ден;

3. пломби за еднократна употреба.

(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и под­писани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.

(7) В протокола на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.

(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протокола за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколът на сек­ционната избирателна комисия се предава в общинската избирателна комисия неразпластен. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.

(9) При приемане на протокола за протичане на изборния ден и на избирателните урни от сек­ционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричния номер на протокола с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.

(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протокола за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.

(11) При приемане на протокола преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до екземпляра от протокола.

(12) След приемане на протокола от преброителната комисия екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.

(13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателни урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за кмет на общината.

(14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на глава десета, раздел IV.

(15) Преброителната комисия предава протокола по реда на чл. 231 и 242.

(16) Въз основа на данните от протокола на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултата от изборите и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на глава единадесета, раздел II.

(17) Когато данните, вписани в протокола на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричния номер на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер 2000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.

(18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.

(19) Разпоредбите на ал. 1 – 18 не се прилагат за частични избори, за които към датата на влизане в сила на този закон има обнародван указ на президента на републиката за насрочването им.

§ 115. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. се създават експериментално преброителни комисии, които да извършат преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на две общини с население до 30 000 избиратели. Общините, в които се извършва преброяването на гласовете от преброителни комисии, се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден.

(2) Централната избирателна комисия назначава преброителните комисии по предложение на съответния областен управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителните комисии се назначават не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителните комисии е равен на броя на членовете на съответната общинска избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителните комисии.

(3) Централната избирателна комисия:

1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителните комисии и приема решения, свързани с прилагането на този параграф;

2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителните комисии, както и утвърждава образците на документите на преброителните комисии не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;

3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителните комисии в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;

4. предава в Националния архивен фонд по един екземпляр от протоколите на преброителните комисии.

(4) Общинската избирателна комисия:

1. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;

2. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия.

(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 11, 12, 13, 14а и 15, както и:

1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;

2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден;

3. пломби за еднократна употреба.

(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и под­писани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.

(7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.

(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколите на сек­ционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.

(9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.

(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.

(11) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до екземплярите от протоколите.

(12) След приемане на протоколите от преброителната комисия екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.

(13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.

(14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на глава десета, раздел IV.

(15) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242.

(16) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на глава единадесета, раздел II.

(17) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни, е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер 5000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.

(18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.

§ 116. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Централната избирателна комисия приема правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1.

§ 117. Този закон не се прилага за частичните избори, за които към датата на влизането му в сила има обнародван указ на президента на републиката за насрочването им.

§ 118. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 19, ал. 6 се създават т. 5 и 6:

„5. бъдат ръководители на предизборен щаб на партия, коалиция от партии или инициативен комитет;

6. използват за сметка на държавния бюджет моторни превозни средства, собственост на съответните министерства и ведомства, при участие в предизборна кампания за съответния вид избори.“

§ 119. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 13 се създава нова ал. 4:

„(4) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, в срок до три дни от подписването на договора.“

§ 120. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г.) в чл. 167, ал. 3 думите „до шест“ се заменят с „от една до шест“.

§ 121. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.) в чл. 172, ал. 2 след думите „както и за престъпления по“ се добавя „чл. 167, ал. 3 и 4, чл. 169г“ и се поставя запетая.

§ 122. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 6:

„6. окръжните прокуратури – за престъпления по чл. 167, ал. 3 и 4 и чл. 169г от Наказателния кодекс.“

2. В чл. 14, ал. 1 след думата „съответния“ се добавя „административен“.

§ 123. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г.) в чл. 34, ал. 1 след думите „както и по“ се добавя „Изборния кодекс, Закона за политическите партии“.

§ 124. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 195, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. заема длъжност в държавни органи, с изключение на член на Централната избирателна комисия, в общински органи или в институции на Европейския съюз;“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 февруари 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1551