Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Дата на приемане 11/12/2012
Брой/година Държавен вестник 102/2012

 


УКАЗ № 432

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, приет от ХLI Народно събрание на 11 декември 2012 г.

Издаден в София на 18 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г. и бр. 32, 38, 53, 54 и 77 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „чл. 10“ се заличават.

2. Създават се ал. 4 – 6:

„(4) В зависимост от условията на територията на дадена община могат да бъдат определени по-строги норми за допустими емисии за обекти и дейности в определени общини, райони или селищни образувания от тези, утвърдени с наредбите по ал. 1 и чл. 9а – 9в.

(5) Нормите по ал. 4 се определят въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината до министъра на околната среда и водите, одобрено с решение на общинския съвет.

(6) Нормите по ал. 4 се утвърждават със заповед на министрите, издали съответните наредби по ал. 1 и чл. 9а – 9в, освен в случаи на инсталации, които имат издадено комплексно разрешително, за които нормите се определят по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда.“

§ 2. В чл. 9а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм., бр. 20 от 2007 г.)“ се заменят с „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм., бр. 20 от 2007 г., бр. 67 от 2009 г. и бр. 40 от 2010 г.)“.

2. В ал. 2 думите „чл. 10, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1“.

§ 3. Създава се чл. 9в:

„Чл. 9в. (1) Нормите за допустими емисии на вредни вещества – замърсители (серен диоксид, азотни оксиди и прах), изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (ГГИ), се определят с наредба на Министерския съвет.

(2) Министърът на околната среда и водите съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма разработва и внася за приемане от Министерския съвет Преходен национален план (ПНП) за поетапно привеждане на ГГИ в съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.

(3) Редът и начинът за изготвяне на плана по ал. 2 се определят с наредбата по ал. 1.

(4) Планът по ал. 2 се одобрява с решение на Министерския съвет и се представя на Европейската комисия за одобрение.

(5) Европейската комисия извършва оценка на ПНП и ако не направи възражения по него в срок до една година от получаването му, ПНП се смята за приет.

(6) В случай че Европейската комисия направи възражения по ПНП, се изготвя нов вариант, в който се отчитат направените от Европейската комисия възражения.

(7) В случай че Европейската комисия не възрази в срок 6 месеца от получаване на новия вариант, ПНП се смята за приет.

(8) Последващи изменения на ПНП се извършват съгласно Решение за изпълнение 2012/115/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 г. за определяне на правила относно преходните национални планове, посочени в Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (ОВ, L 52/12 от 24 февруари 2012 г.). Министърът на околната среда и водите информира Европейската комисия за всички изменения на ПНП.

(9) Министерството на околната среда и водите ежегодно изпраща информация до Европейската комисия за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, както и на количеството подавана енергия за всяка от включените в ПНП инсталации.“

§ 4. Член 10 се отменя.

§ 5. В чл. 10а, ал. 5 след думата „дейности“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 6. В чл. 11а се правят следните изменения:

1. В ал. 3:

а) в т. 1 думите „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации“ се заменят с „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации“;

б) в т. 2 думите „паметници на културата съгласно чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят с „културни ценности съгласно Закона за културното наследство“.

2. В ал. 5 думите „чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят със „Закона за културното наследство“.

3. В ал. 10 т. 3 се изменя така:

„3. единен идентификационен код (ЕИК) или единен граждански номер (ЕГН), за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус.“

§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове“ се заменят с „оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове“.

2. В ал. 6:

а) точка 2 се изменя така:

„2. да изискват информация и документи, да правят анализи на място и/или да вземат проби за лабораторни анализи с цел установяване съответствието на веществата, съоръженията и продуктите от обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или Регламент (ЕО) № 842/2006;“

б) в т. 3 думите „съдържащи, зависещи или изработени“ се заменят със „съдържащи или зависещи“;

в) точка 4 се изменя така:

„4. да издават задължителни предписания за ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване, изтегляне от пазара и/или унищожаване на вещества, съоръжения и/или продукти и ограничаване на емисии при констатирани несъответствия с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или Регламент (ЕО) № 842/2006;“

г) в т. 5 и 6 думите „съдържат, зависят или са изработени“ се заменят със „съдържат или зависят“.

3. В ал. 7, т. 3 думите „съдържащи, зависещи или изработени“ се заменят със „съдържащи или зависещи“.

4. В ал. 12 навсякъде думите „съдържат, зависят или са изработени“ се заменят със „съдържат или зависят“.

5. В ал. 13, т. 1 означението „кг“ се заменя с „kg“.

§ 8. В чл. 17б се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Физическите лица са длъжни да притежават документ за правоспособност съгласно изискванията на чл. 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, издаден при условията на наредбата по чл. 17, ал. 2, за извършване на дейности, свързани със:

1. проверки за течове на стационарни хладилни и климатични системи и на топлинни помпи, съдържащи 3 kg или повече флуорирани парникови газове, или 6 kg или повече, когато са херметически затворени и етикетирани като такива, както и на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 kg или повече флуорирани парникови газове;

2. извличане на флуорирани парникови газове;

3. монтаж;

4. сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове;

5. извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение или от климатични инсталации на някои моторни превозни средства, или от оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове.“

2. В ал. 3:

а) в т. 1 навсякъде означението „кг“ се заменя с „kg“;

б) в т. 2 означението „кг“ се заменя с „kg“.

§ 9. В чл. 18, т. 1 след думата „норми“ се поставя запетая, а думата „разрешителното“ се заменя с „определени с подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон, и/или с комплексното разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда“.

§ 10. В чл. 30а ал. 4 се отменя.

§ 11. В чл. 30к ал. 3 се изменя така:

„(3) Редът, начинът и изискванията за оправомощаване на лицата по ал. 1 за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се определят с Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.“

§ 12. В глава пета се създава чл. 30л:

„Чл. 30л. (1) За инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда създава, а директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия са разположени инсталациите, поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:

1. регистрационен код, който се състои от 8 символа: първите три са единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), специфични за областта, на чиято територия се намира съответната РИОСВ, а останалите 5 символа са цифри, които представляват поредният номер на инсталацията;

2. наименование/име на оператора;

3. адрес на инсталацията;

4. номер и дата на удостоверението за регистрация;

5. дата на прекратяване на регистрацията;

6. номер и дата на заповедта за заличаване;

7. промени в обстоятелствата.

(3) За вписване в регистъра по ал. 1 и издаване на удостоверение за регистрация операторът подава заявление до директора на съответната РИОСВ.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:

1. ЕИК, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;

2. технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията;

3. документ за платена такса за регистрация или за вписване на промяна в обстоятелствата.

(5) Удостоверението и заявлението по ал. 3 се издават по образци, одобрени от министъра на околната среда и водите.

(6) Когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът по ал. 4, т. 1 се представя и в легализиран превод на български език.

(7) Директорът на съответната РИОСВ уведомява писмено заявителя в случаите на допуснати неточности и/или непълноти в заявлението по ал. 3 и приложените към него документи и определя срок 14 дни за отстраняването им.

(8) В срок 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняване на неточностите и/или непълнотите директорът на съответната РИОСВ вписва инсталацията в регистъра и издава удостоверение за регистрация.

(9) Регистрацията е безсрочна.

(10) Директорът на съответната РИОСВ отказва мотивирано вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация при неспазване изискванията на ал. 4.

(11) Отказът по ал. 10 подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

(12) Вписване на промяна в обстоятелствата се извършва от директора на съответната РИОСВ, въз основа на заявление от оператора, към което се прилагат документи, удостоверяващи промяната.

(13) Операторите подават заявление за вписване на промяна в обстоятелствата в едномесечен срок от настъпването им.

(14) Заявлението по ал. 13 се разглежда по реда на ал. 7 и 8.

(15) Директорът на съответната РИОСВ вписва в регистъра промяната в обстоятелствата и издава удостоверение със съответната промяна.

(16) Директорът на съответната РИОСВ отказва мотивирано вписване на промяна в обстоятелствата при неспазване изискванията на ал. 4.

(17) Отказът по ал. 16 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

(18) Регистрацията по ал. 8 се заличава, а издаденото удостоверение се обезсилва в случаите на прекратяване дейността на инсталацията.

(19) В случая по ал. 18 директорът на съответната РИОСВ издава заповед за заличаване на инсталацията от регистъра и обезсилва издаденото удостоверение за регистрация.“

§ 13. В глава пета се създава чл. 30м:

„Чл. 30м. Всички документи или информация по този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му могат да бъдат предоставяни на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител) или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.“

§ 14. В чл. 33б, ал. 1 се създава т. 6:

„6. разпореждане за унищожаване на вещества и продукти, които не са в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 17, ал. 1 и 2 за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕО) № 842/2006.“

§ 15. В чл. 34г, ал. 1 думите „чл. 30а, ал. 4“ се заличават.

§ 16. В чл. 34е се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации“ се заменят с „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации“.

2. В т. 1 думите „Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ, бр. 69 от 2003 г.)“ се заменят с „чл. 69 от Закона за опазване на околната среда“.

3. Създава се т. 6:

„6. за неспазване изискванията на чл. 28а, 28б и 28в от наредбата – с глоба от 1000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 15 000 лв.“

§ 17. В чл. 34ж се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Лице, което възпрепятства контролните органи по чл. 30к, ал. 1 да изпълняват правомощията си по чл. 30к, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 30 000 лв.“

§ 18. Създава се чл. 34м:

„Чл. 34м. Оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.“

§ 19. В чл. 41, ал. 1 след думите „реда и начина за тяхното измерване и“ се добавя „/или“.

§ 20. В останалите текстове на закона:

1. Думите „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации“ се заменят с „Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации“.

2. Думите „съдържат, зависят или са изработени“ се заменят със „съдържат или зависят“.

3. Означението „кг“ се заменя с „kg“.

§ 21. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1 се създават т. 28, 29, 30 и 31:

„28. „Горивна инсталация“ е всяко техническо съоръжение, в което се окисляват горивни продукти с цел да се използва така получената топлина.

29. „Голяма горивна инсталация (ГГИ)“ е горивна инсталация, чиято обща номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 50 MW, независимо от използвания/те вид/ове гориво/а.

30. „Промяна в обстоятелствата“ е промяна в суровини и/или технологични процеси.

31. „Унищожаване“ е обезвреждане по смисъла на Закона за управление на отпадъците.“

2. В § 1б думите „за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и продукти за пребоядисване на автомобили“ се заменят с „от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства“, а думите „на Съвета“ се заличават.

§ 22. В преходните и заключителните разпоредби § 2 и 3 се отменят.

Допълнителна разпоредба

§ 23. Този закон въвежда изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)(ОВ, L334/17 от 17 декември 2010 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 24. (1) Инсталациите, които са въведени в експлоатация, се привеждат в съответствие с чл. 30л в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Инсталациите, които не са въведени в експлоатация към датата на влизане в сила на този закон, подлежат на регистрация съгласно чл. 30л преди въвеждането им в експлоатация.

§ 25. Преходният национален план по чл. 9в, ал. 2 се представя на Европейската комисия до 1 януари 2013 г.

§ 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3 относно чл. 9в, ал. 9, която влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11360