Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Име на законопроекта ЗИД на Закона за адвокатурата
Дата на приемане 22/11/2012
Брой/година Държавен вестник 97/2012

 


УКАЗ № 410

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, приет от ХLI Народно събрание на 22 ноември 2012 г.

Издаден в София на 30 ноември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 43 и 79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 53 и 101 от 2010 г. и бр. 82 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 2. В чл. 3, ал. 1 след думата „адвокат“ се добавя „или адвокат от Европейския съюз“.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „български гражданин“ се добавя „или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария“;

б) в т. 2 накрая се добавя „по реда на глава четиринадесета от Закона за съдебната власт“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 4. След чл. 10 се създават наименования „Глава трета „а“ Адвокати от Европейския съюз“ и „Раздел I Общи положения“.

§ 5. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. (1) Адвокат от Европейския съюз е гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на някоя от тези държави.

(2) Адвокатът от Европейския съюз упражнява адвокатска професия на територията на Република България под професионалното си звание в държавата, в която е придобил адвокатска правоспособност.

(3) Понятието „адвокат от Европейския съюз“ не може да се използва в наименованието на никоя от формите за съвместно упражняване на адвокатска професия по глава десета, както и от самостоятелно практикуващи адвокатска професия лица.

(4) Адвокат от Европейския съюз може да упражнява на територията на Република България адвокатската професия като член на група, освен когато групата включва лица, които са извън адвокатската професия.“

§ 6. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. Когато по българското законодателство процесуално представителство се осъществява задължително от адвокат, адвокатът от Европейския съюз може да предприема действия по процесуално представителство само съвместно с адвокат, вписан в регистрите на адвокатска колегия в Република България. В случаите, когато се изисква минимален стаж за осъществяване на процесуално представителство пред съд, адвокатът от Европейския съюз удостоверява наличието на такъв стаж.“

§ 7. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. Временното или окончателното лишаване от правоспособност на адвокат от Европейския съюз от компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, води до лишаването му от право да упражнява адвокатска професия в Република България.“

§ 8. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. (1) При осъществяване на професионалната си дейност в Република България адвокатът от Европейския съюз има правата и задълженията на адвокат.

(2) Адвокатът от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатска професия на територията на Република България, има правата и задълженията на адвокат, с изключение на тези, които произтичат от трайното установяване на територията на Република България.“

§ 9. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. За неизпълнение на задълженията си адвокатът от Европейския съюз носи дисциплинарна отговорност, като в тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на глава тринадесета.“

§ 10. След чл. 15 се създава наименование „Раздел II Трайно установяване“.

§ 11. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Адвокат от Европейския съюз може да се установи трайно на територията на Република България, за да упражнява адвокатска професия след вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати, воден от съответната адвокатска колегия.

(2) Кандидатът за вписване по ал. 1 подава молба до Висшия адвокатски съвет, към която прилага:

1. документ за придобита адвокатска правоспособност в съответната държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, издаден преди не повече от три месеца;

2. копие от документ за самоличност на кандидата;

3. писмено съгласие от адвокат, вписан в регистрите на съответната колегия, който ще придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство.

(3) Висшият адвокатски съвет се произнася по молбата с мотивирано решение.

(4) Решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отказва вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати, подлежи на обжалване от кандидата по реда на чл. 7, ал. 4 – 7.

(5) Решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отказва вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати или молбата се уважава, подлежи на обжалване от председателя на Висшия контролен съвет по реда на чл. 7, ал. 4 – 7.

(6) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по ал. 3 Висшият адвокатски съвет извършва вписването в Единния регистър на чуждестранните адвокати и изпраща съобщение за това до адвокатския съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат, за вписване в регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия.

(7) Адвокатският съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат, извършва служебно вписването по ал. 6 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

(8) Висшият адвокатски съвет издава карта на адвоката от Европейския съюз в 14-дневен срок от вписването му в Единния регистър на чуждестранните адвокати.

(9) По заявление на адвоката от Европейския съюз в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати на съответната адвокатска колегия се вписва наименованието (фирмата) на групата, в която той членува в държавата членка по произход.

(10) В срока по ал. 6 Висшият адвокатски съвет уведомява компетентния орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност, за извършеното вписване на адвоката от Европейския съюз в Единния регистър на чуждестранните адвокати.

(11) В срока по ал. 6 вписаният в Единния регистър на чуждестранните адвокати е длъжен да направи застраховката по чл. 50.“

§ 12. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) След вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати и тригодишно действително и непрекъснато упражняване на адвокатска професия на територията на Република България под професионалното звание в държавата, в която е придобита адвокатска правоспособност, или след успешно полагане на приравнителен изпит адвокатът от Европейския съюз може да поиска вписване в адвокатска колегия.

(2) Вписването в адвокатска колегия дава право на адвоката от Европейския съюз да практикува адвокатската професия под званието „адвокат“.“

§ 13. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. За вписване в адвокатска колегия трайно установеният адвокат от Европейския съюз подава молба, към която прилага следните документи:

1. документи, удостоверяващи придобита адвокатска правоспособност в съответната държава, издадени преди не повече от три месеца;

2. документ за успешно положен приравнителен изпит по българско право или документи, които доказват тригодишно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България.“

§ 14. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) За вписване в адвокатска колегия на основание тригодишно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България трайно установеният адвокат от Европейския съюз представя на адвокатския съвет на съответната адвокатска колегия доказателства за броя и вида на делата, по които е работил в областта на българското право.

(2) Преди постановяване на решението си адвокатският съвет може да извърши проверка за действителния непрекъснат характер на упражняваната дейност и при необходимост може да поиска от кандидата да представи в устна или писмена форма пояснения или допълнителни уточнения във връзка с данните и документите по ал. 1.

(3) Адвокатската правоспособност се удостоверява чрез представяне на документ по чл. 18, т. 1.

(4) Адвокатският съвет постановява мотивирано решение по заявлението за вписване в адвокатската колегия. След влизането му в сила препис от решението за вписване се изпраща на Висшия адвокатски съвет за отписване от Единния регистър на чуждестранните адвокати.

(5) В 14-дневен срок от извършване на вписването Висшият адвокатски съвет уведомява компетентния орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност.

(6) За вписване в адвокатска колегия на основание приравнителен изпит по българско право трайно установеният адвокат от Европейския съюз представя документ за резултатите от изпита, издаден от Висшия адвокатски съвет.

(7) Решението на адвокатския съвет, с което се отказва вписване, подлежи на обжалване от кандидата по реда на чл. 7.

(8) Решението на адвокатския съвет, с което се уважава молбата за вписване или се отказва вписване, подлежи на обжалване от председателя на контролния съвет по реда на чл. 7.“

§ 15. Член 19а се изменя така:

„Чл. 19а. (1) Трайно установеният адвокат от Европейския съюз може да се яви на приравнителен изпит по българско право.

(2) Целта на изпита е проверка на познанията на адвоката в областта на българското право.

(3) Приравнителният изпит по българско право се полага пред комисия в състав: председател – председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на Висшия адвокатски съвет, и членове: съдия от Върховния касационен съд, съдия от Върховния административен съд, прокурор от Върховната касационна прокуратура и един хабилитиран преподавател или научен работник по правни науки. Членовете на комисията се назначават със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет.

(4) Приравнителният изпит се провежда на български език в писмена и устна форма. Оценката от изпита е „издържал“ или „неиздържал“.

(5) За полагане на приравнителен изпит се заплаща такса в размер, определен с решение на Висшия адвокатски съвет.

(6) Молбата за полагане на приравнителен изпит по българско право се подава до комисията по ал. 3 чрез Висшия адвокатски съвет, като към нея се прилагат следните документи:

1. копие на документ за самоличност;

2. копие на диплома или на свидетелство за завършено висше юридическо образование;

3. копие на документ, удостоверяващ адвокатска правоспособност в държавата, в която е придобита;

4. мотивационно писмо на български език;

5. документ за платена такса.“

§ 16. След чл. 19а се създава раздел ІІІ с чл. 19б, 19в и 19 г:

„Раздел III

Временно упражняване на адвокатската професия на територията на Република България

Чл. 19б. (1) При временно упражняване на адвокатската професия на територията на Република България преди извършване на първото действие адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено съответния адвокатски съвет.

(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 на адвокатския съвет се представя документ, удостоверяващ адвокатска правоспособност в държавата, в която е придобита, издаден преди не повече от три месеца, доказателство за сключена застраховка по чл. 50, документ за самоличност, както и писмено съгласие от адвокат от съответната адвокатска колегия, който ще придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство.

(3) След изпълнение на изискванията на ал. 2 председателят на адвокатската колегия или определен от него член на адвокатския съвет издава незабавно на временно упражняващия адвокатската професия адвокат от Европейския съюз удостоверение за извършеното уведомяване по образец, утвърден от Висшия адвокатски съвет.

(4) Отказът да се издаде удостоверение по ал. 3 подлежи на обжалване пред председателя на Висшия адвокатски съвет, който се произнася незабавно.

Чл. 19в. Пред съда и пред административните органи временно упражняващият адвокатската професия е длъжен да представя удостоверението за извършеното уведомяване по чл. 19б, ал. 3.

Чл. 19г. За целите и периода на временното упражняване на адвокатската професия на територията на Република България адвокатите от Европейския съюз могат да участват във всички допустими от закона форми за съвместно упражняване на адвокатската професия при спазване на изискванията на разпоредбите на глава десета.“

§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чуждестранният адвокат“ се заменят с „адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 след думата „адвоката“ се добавя „или адвоката от Европейския съюз“.

§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“, а в изречение второ след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия, както и възобновяването му се вписват в регистрите на адвокатската колегия, както и в Единния регистър на адвокатите, съответно в Единния регистър на чуждестранните адвокати въз основа на заявление на адвоката или на адвоката от Европейския съюз.“

§ 19. В чл. 24, ал. 2 след думата „адвокати“ се добавя „или от адвокати от Европейския съюз“.

§ 20. В чл. 25, ал. 1, 3, 4 и 5 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 21. В чл. 26 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „адвоката“ се добавя „или адвоката от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 22. В чл. 27 след думата „Адвокатите“ се добавя „и адвокатите от Европейския съюз“.

§ 23. В чл. 28, ал. 1 след думата „адвокатите“ се добавя „и адвокатите от Европейския съюз“.

§ 24. В чл. 29 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 след думата „адвокат“ се добавя „или адвокат от Европейския съюз“.

§ 25. В чл. 30, ал. 2 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) С правата по ал. 1 се ползва и адвокатът от Европейския съюз, временно упражняващ адвокатската професия на територията на Република България, след представяне на пълномощно от доверителя и удостоверение по чл. 19б, ал. 3.“

§ 27. В чл. 32 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 28. В чл. 33, ал. 5 след думите „по отношение на“ се добавя „адвоката от Европейския съюз“ и се поставя запетая.

§ 29. В чл. 34 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

3. В ал. 4 след думата „карта“ се поставя запетая и се добавя „а адвокатът от Европейския съюз – с адвокатска карта или удостоверение по чл. 19б, ал. 3“.

§ 30. В чл. 35, ал. 4 думата „адвоката“ се заменя с „повереника“, а думата „адвокатът“ се заменя с „повереникът“.

§ 31. В чл. 36 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 в изречение първо след думата „адвоката“ се добавя „или адвоката от Европейския съюз“.

3. В ал. 3 след думата „адвоката“ се поставя запетая и се добавя „адвоката от Европейския съюз“.

§ 32. В чл. 37 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 33. В чл. 38 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 34. В чл. 39 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо след думата „адвоката“ се добавя „или от адвоката от Европейския съюз“;

б) в изречение второ след думата „адвокат“ се добавя „или адвокат от Европейския съюз“;

в) в изречение трето след думата „адвоката“ се добавя „и на адвоката от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

3. В ал. 3, т. 2, 3 и 4 след думата „адвоката“ се добавя „или адвоката от Европейския съюз“.

4. В ал. 4 в изречение второ след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 35. В чл. 40 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, 2 и 3 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 4 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

3. В ал. 5, 6 и 7 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 36. В чл. 41 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 37. В чл. 42, ал. 1, 2, 3 и 4 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 38. В чл. 43 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, 2 и 3 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 4 след думата „адвокати“ се добавя „и адвокати от Европейския съюз“.

3. В ал. 6 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 39. В чл. 44 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Адвокат“ се добавя „или адвокат от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 40. В чл. 45, ал. 1 и 2 след думата „Адвокатът“ се поставя запетая и се добавя „както и адвокатът от Европейския съюз“.

§ 41. В чл. 46 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 42. В чл. 47, ал. 1 и 2 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 43. В чл. 48 се правят следните допълнения:

1. В изречение първо след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. В изречение второ след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 44. В чл. 49 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 след думата „Адвокат“ се добавя „или адвокат от Европейския съюз“.

§ 45. В чл. 50 ал. 5 се изменя така:

„(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за чуждестранните адвокати и за адвокатите от Европейския съюз, които упражняват адвокатската професия на основание глава трета и глава трета „а“, освен ако докажат, че имат сключена застраховка в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност.“

§ 46. В чл. 51 след думата „адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 47. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и група адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да обединяват дейността си чрез договор за съдружие.“

2. В ал. 2 след думата „адвокати“ се добавя „или адвокати от Европейския съюз“.

§ 48. В чл. 53, ал. 3 думите „адвокати от различни адвокатски колегии“ се заменят с „адвокати или адвокати от Европейския съюз от различни адвокатски колегии“.

§ 49. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „адвокати“ се добавя „по чл. 52, ал. 1“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В книжата си всеки от сдружените адвокати, адвокати от Европейския съюз и адвокатски дружества може да посочва сдружаването с думите „в сдружение“ или „в асоциация с“, като изброява останалите сдружени лица или част от тях.“

§ 50. В чл. 55 след думата „адвокати“ се поставя запетая и се добавя „адвокати от Европейския съюз“.

§ 51. В чл. 56 след думата „адвокат“ се поставя запетая и се добавя „адвокат от Европейския съюз“.

§ 52. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Адвокатите, както и адвокатите от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да образуват адвокатско дружество.“

2. В ал. 3 след думата „Адвокат“ се поставя запетая и се добавя „както и адвокат от Европейския съюз“.

§ 53. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Адвокатското дружество се учредява с договор между двама или повече адвокати или адвокати от Европейския съюз, в писмена форма, който съдържа:“.

2. В т. 2 се създава изречение второ: „Когато учредител или съдружник е адвокат от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на територията на Република България при условията на чл. 19г, договорът съдържа освен името на адвоката и неговия адрес в държавата, в която е трайно установен.“

§ 54. Създава се чл. 58а:

„Чл. 58а. (1) Група адвокати от Европейския съюз трайно установени на територията на Република България по реда на чл. 16, ал. 1 може да се установи на територията на Република България като адвокатско дружество.

(2) В адвокатското дружество могат да членуват самостоятелно или съвместно адвокати и адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България.

(3) Регистрацията и дейността на адвокатското дружество се извършват по реда на чл. 57, 58 и чл. 60 – 75, като заедно със заявлението и учредителния договор по чл. 58 на адвокатския съвет се представят:

1. документ от орган на адвокатурата по седалището на групата в държавата – членка по произход, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване;

2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят адвокатско дружество в Република България.“

§ 55. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58а, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход.“

2. В ал. 4 думите „чуждестранен адвокат“ се заменят с „адвокат от Европейския съюз“, а думите „съдружник във форма на съвместно упражняване на адвокатска дейност в държавата членка по произход“ се заменят с „член на група от Европейския съюз“.

§ 56. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „адвокати и/или чуждестранни адвокати“ се заличават.

2. В ал. 3, изречение второ думата „адвокат“ се заличава.

§ 57. В чл. 61, ал. 1 се създава изречение трето: „Когато учредител или съдружник е адвокат от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на територията на Република България при условията на чл. 19г, се прилагат и документите по чл. 19б.“

§ 58. В чл. 64 думите „адвоката съдружник“ се заменят със „съдружниците“, думата „му“ се заменя с „им“ и думите „той има“ се заменят с „те имат“.

§ 59. В чл. 71, ал. 2 след думата „адвокат“ се добавя „или адвокат от Европейския съюз“.

§ 60. Член 76 се изменя така:

„Чл. 76. Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз както трайно установени, така и временно упражняващи професията при условията на чл. 19г на територията на Република България, могат да сключват помежду си договор за сътрудничество. С договора се уговаря извършването на определена правна работа или се поема съвместно работа по определени дела.“

§ 61. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да сключват помежду си писмен срочен или безсрочен договор за постоянна работа срещу определено възнаграждение. Ако в договора не е уговорено друго, възнаграждението се дължи месечно.“

2. В ал. 2 думите „на адвоката“ се заличават, а след думите „от адвоката“ се поставя запетая и се добавя „адвоката от Европейския съюз“.

§ 62. В глава десета наименованието на раздел ІV се изменя така: „Клон“.

§ 63. Член 77а се изменя така:

„Чл. 77а. (1) Един или повече адвокати от Европейския съюз могат да упражняват адвокатска професия на територията на Република България в клон на група от Европейския съюз.

(2) В клона по ал. 1 могат да участват самостоятелно или съвместно с адвокат от Европейския съюз и адвокати.

(3) Регистрацията и дейността на клона по ал. 1 се извършват по реда на чл. 57, 58 и чл. 60 – 75, като ограничението относно броя на адвокатите по чл. 58 не се прилага. Заедно със заявлението и учредителния договор по чл. 61 на съответния адвокатски съвет се представят:

1. документ от орган на адвокатурата по седалището на групата в държавата членка по произход, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване;

2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят клон в Република България.

(4) Наименованието на клона съдържа името на групата от Европейския съюз, както и думата „клон“, правния статут на групата в държавата членка по произход и поне едно от имената на съдружниците в клона, които упражняват адвокатска професия на територията на Република България.

(5) Освен в случаите по чл. 73, ал. 1 клонът се прекратява и когато единственият съдружник бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, както и при отписване на адвокат от Европейския съюз от Единния регистър на чуждестранните адвокати, когато той е единствен съдружник.“

§ 64. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „Чуждестранният адвокат“ се заменят с „Адвокатът от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „и адвокати от Европейския съюз“.

§ 65. В чл. 80, ал. 1 думите „чуждестранните адвокати“ се заменят с „адвокатите от Европейския съюз“.

§ 66. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 7, изречение първо думите „трима членове“ се заменят с „един член“.

2. В ал. 8 накрая се добавя „както и за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната“.

§ 67. В чл. 86 ал. 3 се изменя така:

„(3) За членове на адвокатския съвет могат да бъдат избирани членове на адвокатската колегия, които имат най-малко 10 години юридически стаж.“

§ 68. В чл. 89 се правят следните изменения:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. води регистрите на адвокатите, на младшите адвокати, на адвокатските дружества, на адвокатските сътрудници и на чуждестранните адвокати;“.

2. В т. 11 накрая думите „на адвокатите“ се заличават.

3. В т. 17 думите „от адвокатите“ се заличават.

§ 69. В чл. 91, ал. 1 и 2 думата „адвокат“ се заменя с „член на адвокатската колегия“.

§ 70. В чл. 94, ал. 2 думата „адвокати“ се заменя с „членове на адвокатската колегия“.

§ 71. В чл. 96, ал. 2 думата „адвокати“ се заменя с „членове на адвокатската колегия“.

§ 72. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „и на неговия председател“ се добавя „на делегати за общо събрание на адвокатите в страната“.

2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:

„(2) Изборът на делегати за общо събрание на адвокатите в страната се провежда от избирателна комисия, чийто брой и състав се определя по реда на чл. 101.

(3) Всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната комисия кандидатурите за делегати до 14 дни преди датата на общото събрание на адвокатската колегия.

(4) Резултатът от избора на делегати се обявява с решение на избирателната комисия преди завършването на събранието.

(5) Решението на избирателната комисия по чл. 99, ал. 4 подлежи на обжалване по реда на чл. 7, ал. 1 – 4 пред Висшия адвокатски съвет, чието решение е окончателно.“

§ 73. В чл. 106, ал. 1, изречение първо думите „двама неангажирани адвокати в изборния процес“ се заменят с „двама членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес“.

§ 74. В чл. 111 се правят следните изменения:

1. В ал. 4, изречение първо думата „адвокати“ се заменя с „делегати“.

2. Алинея 5 се отменя.

§ 75. В чл. 118, ал. 3 думата „адвокати“ се заменя с „членове на адвокатски колегии“.

§ 76. В чл. 126, ал. 1, изречение второ думата „адвокати“ се заменя с „членове на адвокатски колегии“.

§ 77. В чл. 128, изречение второ думата „адвокати“ се заменя с „членове на адвокатски колегии“.

§ 78. В чл. 130, ал. 1 думата „четирима“ се заменя с „двама“, а думата „7-членен“ се заменя с „5-членен“.

§ 79. В чл. 131 думата „адвокатът“ се заменя с „адвокатът, адвокатът от Европейския съюз“.

§ 80. В чл. 132 се правят следните изменения:

1. В т. 7 думата „адвокат“ се заменя с „адвокат или при вписването в регистъра на чуждестранните адвокати“.

2. В т. 9 думата „адвокати“ се заменя с „адвокати, адвокати от Европейския съюз“.

§ 81. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „адвоката“ се поставя запетая и се добавя „както и на адвоката от Европейския съюз“.

2. В ал. 4 думата „адвокат“ се заменя с „адвокат или адвокат от Европейския съюз“.

§ 82. В чл. 135, ал. 1, 2 и 3 думата „адвокат“ се заменя с „адвокат или адвокат от Европейския съюз“.

§ 83. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „адвоката“ се заменя с „адвоката или адвоката от Европейския съюз“.

2. В ал. 3 в изречение първо думата „адвокатът“ се заменя с „адвокатът или адвокатът от Европейския съюз“.

3. В ал. 7 след думата „адвоката“ се добавя „или на адвоката от Европейския съюз“.

4. В ал. 8 думата „адвокатът“ се заменя с „адвокатът или адвокатът от Европейския съюз“.

5. В ал. 10 след думите „чуждестранен адвокат“ се добавя „или адвокат от Европейския съюз“.

§ 84. В чл. 138 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думата „адвоката“ се заменя с „адвоката или адвоката от Европейския съюз“.

2. В ал. 4 думата „Адвокатът“ се заменя с „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 85. В чл. 139 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо думата „адвокат“ се заменя с „адвокат или адвокат от Европейския съюз“;

б) в изречение второ думата „адвокат“ се заменя с „адвокат или адвокат от Европейския съюз“.

2. В ал. 2 и 4 думата „адвокат“ се заменя с „адвокат или адвокат от Европейския съюз“.

§ 86. В чл. 140, ал. 1 думата „адвоката“ се заменя с „адвоката или на адвоката от Европейския съюз“.

§ 87. В чл. 143, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В изречение първо думата „адвокат“ се заменя с „адвокат или адвокат от Европейския съюз“.

2. В изречение второ след думата „Адвокатът“ се добавя „или адвокатът от Европейския съюз“.

§ 88. В чл. 144, ал. 1 думата „адвоката“ се заменя с „адвоката или на адвоката от Европейския съюз“.

§ 89. В чл. 146 думата „адвоката“ се заменя с „адвоката или адвоката от Европейския съюз“.

§ 90. В чл. 148, ал. 3 думите „чуждестранните адвокати“ се заменят с „адвокатите от Европейския съюз“.

§ 91. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думите „чуждестранен адвокат“ се заменят с „адвокат от Европейския съюз“.

2. В т. 4 в изречение първо думата „адвокат“ се заменя с „адвокатът, адвокатът от Европейския съюз“.

3. Точка 6 се изменя така:

„6. „Група адвокати от Европейския съюз“ е всяка форма на сдружаване на адвокати, създадена съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.“

4. Създава се т. 7:

„7. За „лица, които са извън адвокатската професия“ в група за съвместно упражняване на професията от адвокати от Европейския съюз се смятат лица, които нямат качеството адвокат, но:

а) притежават изцяло или отчасти капитала на групата, или

б) използват фирмата или наименованието, под която се извършва дейността на групата, или

в) упражняват правото на вземане на решения.“

Допълнителна разпоредба

§ 92. Документите по чл. 16, ал. 2, т. 1, чл. 18, т. 1, чл. 19а, ал. 6, т. 2 и 3, чл. 19б, ал. 2, чл. 31, ал. 2, чл. 58а, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 61, ал. 1 и по чл. 77а, ал. 3, т. 1 и 2, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10897