Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Име на законопроекта Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Дата на приемане 05/12/2012
Брой/година Държавен вестник 99/2012

 


УКАЗ № 420

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., приет от ХLI Народно събрание на 5 декември 2012 г.

Издаден в София на 11 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9054718,3 хил. лв., както следва:


ПОКАЗАТЕЛИ

 


Сума

(в хил. лв.)


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


9 054 718,3


1. Осигурителни приходи


6 797 564,9


1.1. Осигурителни вноски


4 287 140,7


1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


 

2 510 424,2


2. Неданъчни приходи


24 857,0


2.1. Приходи и доходи от собственост


5 585,1


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


19 050,0


2.3. Други неданъчни приходи


221,9


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


 -807,9


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


324 553,1


5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства


1 908 551,2 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 051 265,8 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


9 051 265,8


1. Разходи


9 044 115,8


1.1. Пенсии


7 899 260,3


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


7 531 058,5


1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет


321 516,8


1.1.3. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


46 685,0


1.2. Социални помощи и обезщетения


1 067 552,7


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


76 711,5


1.3.1. Разходи за персонал


53 877,6


1.3.2. Издръжка


16 647,4


1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


99,0


1.3.4. Капиталови разходи


6 087,5


1.4. Отбрана и сигурност


165,5


1.5. Разходи за лихви


425,8


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина


424,8


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


1,0


2. Предоставени трансфери


7 150,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 150,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


 

3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0


(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


3 452,5


ФИНАНСИРАНЕ


-3 452,5


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


-3 452,5


Наличност в края на периода


- 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 821 993,3 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


5 821 993,3


1. Осигурителни приходи


5 821 443,3


1.1. Осигурителни вноски


3 311 019,1


1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


2 510 424,2


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


550,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 7 531 079,2 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


7 531 079,2


1. Разходи


7 531 079,2


1.1. Пенсии


7 530 561,6


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


7 486 326,8


1.1.3. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


44 234,8


1.2. Социални помощи и обезщетения


517,6


(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-1 709 085,9 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 323 703,1 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


323 703,1


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


323 703,1 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 323 716,8 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


323 716,8


1. Разходи


323 716,8


1.1. Пенсии


323 703,1


1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет


321 516,8


1.1.3. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


2 186,3


1.2. Социални помощи и обезщетения


13,7 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-13,7 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 123 439,4 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


123 439,4


1. Осигурителни приходи


123 439,4


1.1. Осигурителни вноски


123 439,4 

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 56 177,2 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


56 177,2


1. Разходи


51 827,2


1.1. Пенсии


44 995,6


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


 44 731,7


1.1.3. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


 263,9


1.2. Социални помощи и обезщетения


6 831,6


2. Предоставени трансфери


4 350,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно

чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване


 

 350,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд"


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


 

3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


 

 1 000,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


67 262,2 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 663 327,0 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


663 327,0


1. Осигурителни приходи


 663 327,0


1.1. Осигурителни вноски


 663 327,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 710 304,4 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –ВСИЧКО


710 304,4


1. Разходи


707 504,4


1.2. Социални помощи и обезщетения


707 504,4


2. Предоставени трансфери


 2 800,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


 

 2 800,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


 -46 977,4 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 189 655,2 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


189 655,2


1. Осигурителни приходи


 189 355,2


1.1. Осигурителни вноски


 189 355,2


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


 300,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 352 685,4 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


352 685,4


1. Разходи


352 685,4


1.2. Социални помощи и обезщетения


352 685,4 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


- 63 030,2 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 932 600,3 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


1 932 600,3


2. Неданъчни приходи


24 857,0


2.1. Приходи и доходи от собственост


 5 585,1


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


19 050,0


2.3. Други неданъчни приходи


 221,9


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


 -807,9


5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства


 

1 908 551,2 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 77 302,8 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


77 302,8


1. Разходи


 77 302,8


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


 76 711,5


1.3.1. Разходи за персонал


 53 877,6


1.3.2. Издръжка


 16 647,4


1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


 99,0


1.3.4. Капиталови разходи


 6 087,5


1.4. Отбрана и сигурност


 165,5


1.5. Разходи за лихви


 425,8


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина


 424,8


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


 1,0 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


1 855 297, 5


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


-1 855 297,5


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


-3 452,5


Наличност в края на периода


1 851 845,0 

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2013 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 и 2013 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 март 2013 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – 145 лв., а от 1 април 2013 г. – 150 лв.

Чл. 10. Определя се за 2013 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 240 лв.

Чл. 12. Определя се за 2013 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2.

Чл. 14. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

Чл. 15. (1) За 2013 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) За 2013 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 1000 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема се план-сметка на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Надзорният съвет на НОИ по предложение на управителя на НОИ може да одобрява компенсирани промени между показателите по бюджета на НОИ с изключение на такива, които водят до увеличение на разходите за персонал.

§ 2. (1) Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на Националната агенция за приходите за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

(2) Средствата по ал. 1 за Учителския пенсионен фонд се превеждат периодично по съответните им сметки в Българската народна банка.

§ 3. (1) Пенсиите, с изключение на пенсиите, несвързани с трудова дейност, се осъвременяват от 1 април 2013 г., както следва:

1. отпуснатите с начална дата до 31 декември 2009 г. – с 9,8 на сто;

2. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2010 г. – с 8,8 на сто;

3. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2011 г. – с 5,7 на сто;

4. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2012 г. – с 2,2 на сто.

(2) За 2013 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 4. За 2013 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 5. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2013 г. се извършва във:

1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;

2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

§ 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г. и бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89 и 94 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 думите „чл. 69, ал. 5“ се заменят с „чл. 69, ал. 6“;

бб) точка 7 се изменя така:

„7. управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;“

вв) в т. 8 думите „и получаващи доходи“ се заличават;

б) алинея 8 се отменя.

2. В чл. 5, ал. 10, изречение трето след думите „съдебно решение за заличаване“ се добавя „или заличаването подлежи на вписване в търговския регистър“ и след думите „постановяване на решението“ се поставя запетая и се добавя „съответно за вписването в търговския регистър“.

3. В чл. 6:

а) в ал. 1:

аа) точка 1 се изменя така:

„1. за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

а) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 20,8 на сто;

б) 40,8 на сто за лицата по чл. 69;“

бб) точка 2 се изменя така:

„2. за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

а) 12,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 15,8 на сто;

б) 35,8 на сто за лицата по чл. 69;“

вв) създава се нова т. 3:

„3. 40,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата, които съгласно чл. 127, ал. 5 не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд;“

гг) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6;

б) в ал. 5 след думите „осигурителния доход“ се добавя „и не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната“.

4. В чл. 9, ал. 3:

а) в т. 1 след думите „отстраняване от работа“ се поставя запетая и се добавя „или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони“;

б) в т. 2 след думите „до възстановяването им на работа“ се поставя запетая и се добавя „но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган“.

5. В чл. 9а:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита:

1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;

2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.“;

б) алинея 4 са изменя така:

„(4) В случаите по ал. 2 недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски.“;

в) алинея 6 се изменя така:

„(6) За осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.“

6. В чл. 22а, т. 1 буква „д“ се отменя.

7. В чл. 22б, ал. 1 т. 12 се отменя.

8. В чл. 40:

а) алинея 5 се изменя така:

„(5) Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.“;

б) създава се ал. 7:

„(7) Паричните обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване, с изключение на случаите, когато болничният лист е издаден при обективни данни за обостряне на състоянието, както и с интервенции, свързани с лечение на хроничното заболяване.“

9. В чл. 42, ал. 2:

а) в изречение второ думите „изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование“ се заменят с „определено съгласно нормативен акт“;

б) в изречение трето след думите „отпусната пенсия“ се добавя „или им е изплатено обезщетение за оставане без работа“.

10. В чл. 50 се създава ал. 8:

„(8) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6 и 7, ако отговарят на условията по чл. 48а.“

11. В чл. 54а:

а) в ал. 6 след думите „срока по ал. 4, т. 2“ се добавя „по неуважителни причини“;

б) в ал. 7 думите „Отпускането и изчисляването“ се заменят с „Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването“.

12. В чл. 54д, ал. 5, изречение второ след думата „срок“ се добавя „по неуважителни причини“.

13. В чл. 54е:

а) в ал. 3 думите „и за бременност и раждане“ се заменят със „за бременност и раждане или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт“;

б) в ал. 4 след думата „сумите“ се добавя „по ал. 1 и 3“.

14. В чл. 54ж:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Влязлото в сила разпореждане по ал. 1 може да се измени или отмени от органа, който го е издал, когато:

1. са представени нови документи или доказателства, които имат значение за определяне правото, размера и периода на паричното обезщетение за безработица;

2. паричното обезщетение за безработица е неправилно отпуснато или неправилно е отказано отпускането му.“;

б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

15. В чл. 69:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и при навършване на:

1. 52-годишна възраст – за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;

2. 54-годишна възраст – за офицерите със старши и висши офицерски звания.“;

б) в ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 и 3“;

в) създава се нова ал. 5:

„(5) Лицата по ал. 1, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав придобиват право на пенсия при навършване на 42-годишна възраст – за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания, и 44-годишна възраст – за офицерите със старши и висши офицерски звания.“;

г) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7;

д) създава се ал. 8:

„(8) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3 и 6 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4, 5 и 7 може да допълва осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3 и 6.“

16. В чл. 70:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.“;

б) създава се ал. 10:

„(10) Съотношението по ал. 4, т. 2 не може да надхвърля съотношението между максималния осигурителен доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.“

17. В чл. 70а, ал. 2, т. 9 думите „чл. 4, ал. 5, 7, 8 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 5, 7 и 9“.

18. В чл. 80, ал. 1 думите „пенсиите по чл. 87, 89, 90 и 92“ се заменят с „пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии“.

19. В чл. 82, ал. 2 след думата „възрастта“ се добавя „му“.

20. В чл. 84, ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. от 1 септември 2011 г. – 26,5 на сто;“

б) точки 3, 4 и 5 се отменят.

21. Създава се чл. 89а:

„Социална пенсия за старост

Чл. 89а.(1) Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

(2) Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт.“

22. Създава се чл. 90а:

„Социална пенсия за инвалидност

Чл. 90а. (1) Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

(2) Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 110 на сто от социалната пенсия за старост.“

23. В чл. 94, ал. 2, изречение първо след думите „датата на прекратяване на осигуряването“ се добавя „по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава, с която се прилага международен договор в областта на социалната сигурност“.

24. В чл. 101:

а) в ал. 1:

аа) точка 4 се отменя;

бб) създава се т. 4а:

„4а. социална пенсия за старост и персонална пенсия с друг вид пенсия;“

б) алинея 3 се отменя;

в) създава се ал. 3а:

„(3а) При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите. Когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 на сто.“

25. В чл. 104 се създава ал. 10:

„(10) Категорията труд, както и дейността по чл. 69 и 69а не могат да се доказват със свидетелски показания.“

26. В чл. 108, ал. 1, т. 3 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „задължителните предписания се обжалват по реда на глава осма“.

27. В чл. 114:

а) в ал. 2 след думите „случаите по“ се добавя „чл. 40, ал. 7“;

б) в ал. 3 се създава изречение второ: „Разпорежданията се връчват на лицата по реда на чл. 110, ал. 4.“;

в) в ал. 4, изречение първо след думите „по реда“ се добавя „на чл. 110, ал. 5, т. 1 от този кодекс“.

28. В чл. 115, ал. 4, изречение второ след думата „контрола“ се добавя „по разходите“.

29. В чл. 116:

а) създава се нова ал. 6:

„(6) Когато искането за разсрочване е направено от физическо лице, към него се прилага декларация за доходите му през последните 12 месеца преди календарния месец, в който е направено искането.“;

б) досегашните ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно ал. 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

30. В чл. 117:

а) в ал. 1 се създава т. 3:

„3. задължителни предписания на контролните органи по чл. 108, ал. 1, т. 3.“;

б) в ал. 2 след думите „букви „б“ – „ж“ се добавя „и задължителните предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3“.

31. В чл. 127, ал. 5 запетаята след думите „Министерството на отбраната“ се заличава и се добавя съюзът „и“, а думите „Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията“ се заличават.

32. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 4б се създава ал. 9:

„(9) Сумите по ал. 2, 3 и 4 се възстановяват с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Разпорежданията се връчват по реда на чл. 110, ал. 4 и могат да се обжалват по реда на глава осма.“;

б) в § 5:

аа) в ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „3 години по-рано от възрастта“ се добавя „им“;

бб) в ал. 3 думите „навършване на възрастта по ал. 1“ се заменят с „придобиване право на пенсия по ал. 1“;

вв) в ал. 4, изречение първо думите „изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не по-късно от“ се заличават и в изречение второ думите „изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 и 2 или“ се заличават;

гг) алинея 5 се отменя;

в) в § 6, ал. 1 думите „1 юли“ се заменят с „1 април“.

33. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.; изм., бр. 60 и 100 от 2011 г.) § 63 се отменя.

§ 7. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности

и квалификационни групи професии – 2013 г.По-

реден номер


Ико-

номи-чески дей-

ности (ном. А31)


Иконо-

миче-

ски дейно-

сти (код по НКИД)


Наименование на

икономическа дейност


Ръко-

води-

тели


Спе-

циа-

листи


Тех-

ници и при-

ложни спе-

циали-

сти


Помо-щен адми-

ни-

стра-

тивен персо-

нал


Персо-

нал, зает с услуга за насе-

ление-

то, търго-

вията и охра-

ната


Квали-

фици-

рани работ-

ници в селско-

то, гор-

ското, ловно-

то и рибно-

то сто-

панство


Ква-

лифи-

цира-

ни работ-

ници и срод-

ни на тях

за-

наят-

чии


Ма-

шин-

ни

опера-

тори

и мон-

таж-

ници


Профе-

сии, неизис-

кващи спе-

циална квали-

фика-

ция


 


 


 


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1


А


01, 03 без 1.49


Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство


805


574


507


493


395


428


495


584


328


2


А


02


Горско стопанство


700


500


450


430


390


400


440


490


320


3


А


1,49


Отглеждане на други животни

(пчеларство)


650


610


580


510


410


410


480


410


320


4


В


05


Добив на въглища


825


676


641


461


399


310


641


582


428


5


В


06


Добив на нефт и природен газ


785


630


613


410


410


310


566


520


410


6


В


07


Добив на метални руди


816


678


600


431


372


310


594


513


385


7


В


08.11


Добив на строителни материали


640


504


457


471


471


310


547


504


471


8


В


08.11


Добив на декоративни скални материали


621


489


444


385


385


310


531


489


385


9


В


08.11


Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти


646


509


462


401


401


310


553


509


401


10


В


08.12


Добив на трошен камък, чакъл и пясък


808


671


580


426


397


310


533


533


397


11


В


08.12


Добив на глина и каолин


832


690


596


439


407


310


548


548


407


12


В


08.9 и 09


Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива


646


509


462


401


401


310


553


509


401


13


C


10.1 без 10.12, 10.2


Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия


950


690


550


450


350


310


430


420


350


14


C


10.12


Производство и преработка на месо от домашни птици


960


830


710


510


360


410


430


560


360


15


C


10.3


Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия


800


620


510


430


320


310


355


410


310


16


C


10.4


Производство на растителни и животински масла и мазнини


905


815


590


480


440


310


440


440


360


17


C


10.5


Производство на мляко и млечни продукти


961


631


511


351


341


310


351


401


312


18


C


10.6


Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


1050


940


805


440


350


310


510


630


360


19


C


10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82


Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти


800


550


550


430


360


342


450


505


410


20


C


10.81 и 10.82


Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия


1050


850


800


560


350


310


550


600


360


21


C


10.9


Производство на готови храни за животни


960


850


750


560


350


380


580


580


360


22


C


11 без 11.05, 11.06 и 11.07


Производство на напитки


748


582


499


310


310


310


310


394


310


23


C


11.05 и 11.06


Производство на пиво и малц


780


670


581


433


407


310


480


460


418


24


C


11.07


Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води


900


760


690


485


335


310


450


465


360


25


C


12


Производство на тютюневи изделия


890


867


608


479


391


310


412


479


321


26


C


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


850


580


555


445


330


310


365


360


330


27


C


14 без 14.3


Производство на облекло


805


598


575


437


368


345


397


385


360


28


C


14,3


Производство на други трикотажни изделия


885


632


575


506


385


335


397


397


385


29


C


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


780


530


515


425


315


310


330


320


310


30


C


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


505


395


365


310


310


310


310


310


310


31


C


17


 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


760


560


500


360


310


310


450


370


310


32


C, J


18, 58 и 59


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


434


391


369


321


321


310


348


321


321


33


C


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


1518


1128


890


651


760


310


825


833


479


34


C


20


Производство на химични продукти


749


585


428


343


315


310


421


407


315


35


C


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


749


585


428


343


315


310


421


407


315


36


C


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


529


371


350


328


315


310


371


328


315


37


C


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


624


491


446


387


349


310


491


450


354


38


C


24 без 24.5


Производство на основни метали


750


520


490


330


310


310


450


450


310


39


C


24.5


Леене на метали


710


480


460


315


310


310


390


420


310


40


C


25 без 25.4


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


650


440


420


315


310


310


370


370


310


41


C


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


660


550


470


330


310


310


430


430


310


42


C


27


Производство на електрически съоръжения


650


540


470


330


310


310


430


430


310


43


C


28 без 28.11; 25.4


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси


790


500


450


330


310


310


450


440


310


44


C


28.11


Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни


890


580


580


470


310


310


490


490


310


45


C


29, 30


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили


890


570


520


330


310


310


520


430


310


46


C


31


Производство на мебели


500


395


330


310


310


310


310


310


310


47


C


32 без 32.5, 33


Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


608


412


391


321


321


310


332


348


321


48


C


32.5


Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)


800


600


350


350


350


310


400


450


310


49


D


35.1


Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия


930


730


690


400


350


310


580


550


350


50


D


35.2; 49.5


Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт


1258


867


825


500


434


310


603


664


434


51


D


35.3


Производство и разпределение на топлинна енергия


820


625


595


370


345


310


445


495


345


52


Е


36, 37


Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


660


600


540


390


360


310


450


390


330


53


E


38 без 38.12 и 38.22; 39


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


716


434


421


321


321


310


381


348


321


54


E


38.12 и 38.22


Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци


945


780


700


550


525


310


590


550


535


55


F


41, 42 без 42.11 и 42.22, 43


Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности


720


590


560


350


310


330


530


530


310


56


F


42.11


Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти


800


630


575


400


310


330


575


575


310


57


F


42.22


Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи


650


525


495


345


330


310


365


420


330


58


G


45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


1000


880


770


550


460


380


510


490


410


59


G


46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки


794


504


421


332


321


310


321


393


332


60


I


55, 56, 79


Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


905


780


610


485


430


310


515


510


385


61


H


49.1, 49.2, 52 – само за железопътен

транс-порт


Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт


780


692


568


364


364


310


400


473


364


62


H


49.3, 49.4


Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване


727


560


496


331


331


310


414


414


331


63


H


50


Воден транспорт


870


795


679


432


382


310


440


489


382


64


H


51


Въздушен транспорт


906


832


679


422


432


310


440


489


382


65


H


 52, без железопътен транспорт


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)


876


821


660


403


403


310


466


403


403


66


H


53


Пощенски и куриерски дейности


435


420


370


325


310


310


335


325


310


67


J


60, 61


Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения


803


703


603


462


462


310


504


504


401


68


K


64, 65, 66


Финансови и застрахователни дейности


1367


867


651


479


348


310


391


500


321


69


J, L, M, N


62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82


Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности


867


564


455


321


321


310


348


369


321


70


N


80


Дейности по охрана и разследване


730


510


420


310


310


310


330


330


310


71


M


72


Научноизследователска и развойна дейност


580


416


371


348


321


310


323


323


321


72


O


84


Държавно управление


428


321


321


321


321


310


321


321


321


73


P


85


Образование


590


496


416


321


321


310


321


321


321


74


Q


86 без 86.1, 75


Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност


900


575


370


330


310


400


340


340


310


75


Q


86,1


Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)


1150


850


560


450


360


420


430


430


310


76


Q


87, 88


Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване


328


321


321


321


321


310


321


321


321


77


R


90, 91, 92, 93 без 93.12


Култура, спорт и развлечения


567


391


321


321


321


310


341


321


321


78


S, T


95, 96, 97


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели


446


364


321


317


310


310


364


321


310


79


S, U


94 без 94.91, 99


Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби


771


542


401


321


321


310


371


332


321


80


R


93,12


Дейност на спортни клубове


 


789


508


 


 


 


 


 


 


81


 


 


Централен кооперативен съюз


600


550


480


395


375


370


390


410


330


82


Q


86 без 86.1


Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


600


460


380


 


 


 


 


 


 


83


Q


86,1


Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)


950


 


 


 


 


 


 


 


 


84


Q


86,1


Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


660


610


600


 


 


 


 


 


 


85


S


94.91


Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)


 


321


 


 


 


 


 


 


  

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

Приложение № 2 към чл. 13

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2013код

КИД

2008


Наименование на икономическа дейност КИД 2008


Осигурителна вноска (%)


05


Добив на въглища


1,1


07


Добив на метални руди


1,1


09


Спомагателни дейности в добива


1,1


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


1,1


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


1,1


24


Производство на основни метали


1,1


30


Производство на превозни средства, без автомобили


1,1


33


Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


1,1


38


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали


1,1


39


Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


1,1


42


Строителство на съоръжения


1,1


50


Воден транспорт


1,1


08


Добив на неметални материали и суровини


0,9


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


0,9


20


Производство на химични продукти


0,9


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


0,9


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


0,9


25


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


0,9


35


Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива


0,9


41


Строителство на сгради


0,9


43


Специализирани строителни дейности


0,9


49


Сухопътен транспорт


0,9


01


Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности


0,7


02


Горско стопанство


0,7


10


Производство на хранителни продукти


0,7


11


Производство на напитки


0,7


12


Производство на тютюневи изделия


0,7


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


0,7


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


0,7


27


Производство на електрически съоръжения


0,7


28


Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение


0,7


31


Производство на мебели


0,7


32


Производство, некласифицирано другаде


0,7


36


Събиране, пречистване и доставяне на води


0,7


52


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта


0,7


53


Пощенски и куриерски дейности


0,7


61


Далекосъобщения


0,7


79


Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


0,7


81


Дейности по обслужване на сгради и озеленяване


0,7


84


Държавно управление


0,7


96


Други персонални услуги


0,7


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


0,5


18


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители


0,5


29


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета


0,5


37


Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


0,5


46


Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,5


51


Въздушен транспорт


0,5


68


Операции с недвижими имоти


0,5


72


Научноизследователска и развойна дейност


0,5


74


Други професионални дейности


0,5


77


Даване под наем и оперативен лизинг


0,5


78


Дейности по наемане и предоставяне на работна сила


0,5


80


Дейности по охрана и разследване


0,5


82


Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност


0,5


86


Хуманно здравеопазване


0,5


87


Медико-социални грижи с настаняване


0,5


88


Социална работа без настаняване


0,5


90


Артистична и творческа дейност


0,5


93


Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих


0,5


99


Дейности на екстериториални организации и служби


0,5


03


Рибно стопанство


0,4


06


Добив на нефт и природен газ


0,4


14


Производство на облекло


0,4


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


0,4


45


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт


0,4


47


Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,4


55


Хотелиерство


0,4


56


Ресторантьорство


0,4


58


Издателска дейност


0,4


59


Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


0,4


60


Радио- и телевизионна дейност


0,4


62


Дейности в областта на информационните технологии


0,4


63


Информационни услуги


0,4


64


Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


65


Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


66


Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането


0,4


69


Юридически и счетоводни дейности


0,4


70


Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението


0,4


71


Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи


0,4


73


Рекламна дейност и проучване на пазари


0,4


75


Ветеринарномедицинска дейност


0,4


85


Образование


0,4


91


Други дейности в областта на културата


0,4


92


Организиране на хазартни игри


0,4


94


Дейности на организации с нестопанска цел


0,4


95


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи


0,4


97


Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал


0,4


98


Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление


0,4 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4

ПЛАН-СМЕТКА на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2013 г.


ПОКАЗАТЕЛИ

 


СУМА

(хил. лв.)


РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ


11 463,3


Вноски от работодатели за работници и служители


0,0


Приходи и доходи от собственост


11 300,0


Глоби, санкции и наказателни лихви


163,3


РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ


2 358,9


Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения


25,4


Други възнаграждения и плащания за персонала


29,2


Осигурителни вноски от работодатели


328,9