Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
Дата на приемане 18/12/2012
Брой/година Държавен вестник 103/2012

 


УКАЗ № 457

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, приет от ХLI Народно събрание на 18 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 35 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 34 от 2011 г.)

§ 1. Законът за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (oбн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 35 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 34 от 2011 г.) се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон преобразува Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ и Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване“ в еднолични търговски дружества чрез разпределяне на имуществото им в дялове или акции съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(2) При преобразуването на държавните предприятия по ал. 1 в еднолични търговски дружества чл. 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за непаричните вноски на държавата. Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва по реда на глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г. и бр. 24 и 47 от 2012 г.), а дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводната им стойност.

(3) При преобразуването на държавните предприятия по ал. 1 в еднолични търговски дружества предоставеното им и придобитото от тях имущество се предоставя в собственост на дружествата с актовете за преобразуване, освен ако в тях е предвидено друго.

§ 3. Параграф 1 влиза в сила от деня на вписване в търговския регистър на едноличните търговски дружества по § 2, ал. 1.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11572