Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
Име на законопроекта ЗД на Закона за защита на класифицираната информация
Дата на приемане 18/12/2012
Брой/година Държавен вестник 103/2012

 


УКАЗ № 461

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, приет от ХLI Народно събрание на 18 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 14, т. 2 след думата „издава“ се пос­тавя запетая и се добавя „отнема и прекратява“.

§ 2. В глава шеста, раздел V се създават чл. 94а – 94в:

„Чл. 94а. Държавна агенция „Национална сигурност“ отнема издадения сертификат по чл. 14, т. 2 по писмено предложение на органа по прекия контрол по защита на класифицираната информация при констатирани системни нарушения на изискванията за сигурност на класифицираната информация, създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в АИС или мрежа.

Чл. 94б. Държавна агенция „Национална сигурност“ прекратява действието на издадения сертификат по чл. 14, т. 2:

1. с изтичане срока на действие на издадения сертификат за сигурност на АИС или мрежи;

2. при премахване или промяна на нивото на класификация на информацията, която се създава, обработва, съхранява и пренася в АИС или мрежи;

3. при прекратяване експлоатацията на АИС или мрежи;

4. при закриване на организационната единица без правоприемник.

Чл. 94в. Отнемането и прекратяването на издаден сертификат по чл. 14, т. 2:

1. не подлежи на обжалване по съдебен ред;

2. може да се обжалва пред ДКСИ при условията, по реда и в срока по глава пета, раздел V.“

Заключителна разпоредба

§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения и допълнения в наредбата по чл. 90, ал. 1.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11614