Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните
Дата на приемане 11/12/2012
Брой/година Държавен вестник 102/2012

 


УКАЗ № 427

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, приет от ХLI Народно събрание на 11 декември 2012 г.

Издаден в София на 17 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм., бр. 38 от 2012 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби в § 1, ал. 4 думите „както и имуществото на Главна дирекция „Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи“ се заличават, а думата „предоставят“ се заменя с „предоставя“.

Преходна разпоредба

§ 2. (1) Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи към БАБХ преминава към Националната служба по зърното.

(2) Имуществото на лабораторията по ал. 1 се предоставя на Националната служба по зърното със заповед на министъра на земеделието и храните.

(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в лабораторията по ал. 1 се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

(4) По искане на БАБХ за целите на официалния контрол лабораторията по ал. 1 извършва анализи на зърно, зърнени продукти и фуражи по показателите в обхвата на акредитацията им.

(5) Анализите по ал. 4 се извършват за сметка на бюджета на Националната служба по зърното.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11347