Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
Дата на приемане 20/02/2013
Брой/година Държавен вестник 20/2013

 


УКАЗ № 34

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, приет от ХLI Народно събрание на 20 февруари 2013 г.

Издаден в София на 26 февруари 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г. и бр. 21, 60 и 77 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 65а се правят следните изменения:

1. Заглавието се изменя така: „Забрана за отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия“.

2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия.“

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Параграф 11а се отменя.

2. Създава се § 11б:

„§ 11б. (1) Разпоредбата на чл. 65а, ал. 1 се прилага за сключени след 20 декември 2012 г.:

1. застрахователни договори;

2. споразумения между страните, с които се продължават застрахователни договори, които не съдържат клауза за автоматично подновяване и които са сключени до 20 декември 2012 г. включително.

(2) За договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, отчитането на пола като актюерски фактор при определяне размера на застрахователната премия се допуска, в случай че застрахователите ползват надеждна и редовно актуализирана публична статистическа информация, от която е видно определящото значение на пола.

(3) Не е налице сключване на договори и споразумения по смисъла на ал. 1:

1. при автоматично подновяване след 20 декември 2012 г. на застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително;

2. при коригиране след 20 декември 2012 г. на отделни елементи на застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, когато тези корекции са резултат на предварително договорени параметри и съгласието на застрахованото лице не е необходимо;

3. когато застрахованото лице с едностранно волеизявление след 20 декември 2012 г. привежда в действие допълнителни застраховки, за чиито условия е постигнато предварително съгласие в договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително.

(4) При прехвърлянето на застрахователен портфейл, съставен от застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, от един застраховател на друг, спрямо прехвърляните застрахователни договори в процедурата по прехвърлянето на портфейла след 20 декември 2012 г. чл. 65а не се прилага.“

Заключителни разпоредби

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 246:

а) алинея 3 се изменя така:

„(3) Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне размера на пожизнената пенсия във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.“;

б) в ал. 8:

аа) създава се нова т. 1:

„1. не са спазени изискванията на кодекса;“

бб) досегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съответно т. 2, 3, 4 и 5.

2. В преходните и заключителните разпоредби:

а) параграф 11в се отменя;

б) създава се § 11г:

„§ 11г. (1) Забраната по чл. 246, ал. 3 се прилага по отношение на пенсионните договори за изплащане на пожизнена пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, сключени след 20 декември 2012 г.

(2) За пенсионни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, отчитането на пола като актюерски фактор при изчисляване размера на пожизнената пенсия се допуска, в случай че пенсионноосигурителното дружество ползва надеждна и редовно актуализирана публична статистическа информация, от която е видно определящото значение на пола. Страните по договорите по изречение първо могат да уговорят, че изчисляването на пенсиите, изплащани след 20 декември 2012 г., ще се извършва въз основа на биометричните таблици, които ще се използват за изчисляване размера на пенсиите по пенсионните договори, сключени след тази дата.“

§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон пенсионноосигурителните дружества, които предлагат изплащане на пожизнени пенсии от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване въз основа на биометрични таблици, различни за двата пола, представят за одобрение биометричните таблици, които ще бъдат използвани за изчисляване размера на пенсиите по пенсионните договори, сключени след 20 декември 2012 г.

§ 5. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 4 и 15 от 2013 г.) в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 30:

а) думите „отменените разпоредби на чл. 99к – 99н и чл. 106б“ се заменят с „досегашните разпоредби на чл. 81 – 88, чл. 89 – 90г, чл. 90е, чл. 90з – 97в, чл. 99б, чл. 99в, чл. 99е – 99н и чл. 106б“;

б) създава се изречение второ: „За инвестициите на техническите резерви на здравно-осигурителното дружество се прилага Кодексът за застраховането.“

2. В § 32 се създава ал. 4:

„(4) За договорите за доброволно здравно осигуряване по ал. 1, 2 и 3 се прилагат чл. 65а, 104а и § 11б от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 февруари 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1811