Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца
Дата на приемане 20/12/2012
Брой/година Държавен вестник 103/2012

 


УКАЗ № 462

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, приет от ХLI Народно събрание на 20 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 2:

„2. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;“

б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

2. В ал. 2 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 – 4“.

3. В ал. 7 думите „т. 1 и 3“ се заменят с „т. 1 и 4“.

4. В ал. 8 думите „т. 1 и 3“ се заменят с „т. 1 и 4“.

5. В ал. 9 думите „т. 1, 2 и 3“ се заличават.

6. В ал. 10 думите „т. 1 и 3“ се заменят с „т. 1 и 4“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 септември 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11618