Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча
Дата на приемане 11/12/2012
Брой/година Държавен вестник 102/2012

 


УКАЗ № 431

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от ХLI Народно събрание на 11 декември 2012 г.

Издаден в София на 18 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г. и бр. 38, 60 и 77 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се отменя.

2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) На територията на Република България се забранява ловуването на кафява мечка.

(7) Министърът на земеделието и храните може да издаде разрешително за отстрел на кафява мечка като изключение от забраната по ал. 6 в особени случаи и при спазване разпоредбите на чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие.“

3. Алинеи 8 и 9 се отменят.

4. В ал. 10 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

§ 2. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 в „Забележка“ думите „Мечка (Ursus arctos)“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 3. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г.) в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) в § 77, ал. 1 думите „2012 г.“ се заменят с „2013 г.“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11346