Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози
Дата на приемане 18/12/2012
Брой/година Държавен вестник 103/2012

 


УКАЗ № 458

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLI Народно събрание на 18 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60 и 99 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 39, ал. 1 думите „от фискални устройства“ се заличават.

§ 2. В заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 50 от 2012 г.) в § 2, т. 1 думите „6 месеца“ се заменят с „9 месеца“.

Заключителни разпоредби

§ 3. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 54 и 94 от 2012 г.) в § 15б от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2012 г.“ се заменят с „31 март 2013 г.“.

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11571