Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване
Дата на приемане 10/01/2013
Брой/година Държавен вестник 4/2013

 


УКАЗ № 3

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от ХLI Народно събрание на 10 януари 2013 г.

Издаден в София на 11 януари 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 54 се създават ал. 9, 10 и 11:

„(9) В случаите по ал. 8, когато в закона за бюджета на НЗОК за следващата година се предвижда финансиране на нови медицински дейности, съответно дентални дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, за които в действащите до момента НРД не се съдържат изискванията по чл. 55, ал. 2, те се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.

(10) В случаите по ал. 8 при промени в основния пакет от здравни дейности по чл. 45, гарантиран от бюджета на НЗОК, изискванията по чл. 55, ал. 2 за медицинските дейности, съответно денталните дейности, лекарствените продукти и медицинските изделия се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.

(11) Министърът на здравеопазването съгласува решението по ал. 9 и 10 в 7-дневен срок от представянето му и го обнародва в „Държавен вестник“.“

§ 2. В чл. 59 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „и/или с решението по чл. 54, ал. 9 или 10“.

2. В ал. 3 се създават изречения второ и трето: „В случаите по чл. 54, ал. 9 и 10, както и при промени в действащото законодателство, към договорите по ал. 1 се сключват допълнителни споразумения. Когато не са подадени заявления и/или не са сключени допълнителни споразумения в сроковете по чл. 59а и 59б, договорите по ал. 1 се прекратяват.“

§ 3. В чл. 59а се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по ал. 6 и по чл. 59, ал. 3, изречение второ“.

2. Създават се ал. 4, 5 и 6:

„(4) В случаите по чл. 54, ал. 9 и 10 срокът по ал. 1 започва да тече от деня на обнародването на решението на надзорния съвет на НЗОК в „Държавен вестник“.

(5) Когато поради промени в действащото законодателство е необходимо сключване на допълнителни споразумения, заявленията по ал. 1 се подават в 30-дневен срок от влизането в сила на съответната промяна.

(6) В случаите по чл. 54, ал. 8 лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през предходната година, подават заявленията по ал. 1 в срокове, определени с решение на надзорния съвет на НЗОК.“

§ 4. В чл. 59б, ал. 1 и 2 след думата „договор“ се добавя „съответно допълнително споразумение“.

Заключителна разпоредба

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 10 януари 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

180