Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за електронното управление
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за електронното управление
Дата на приемане 20/02/2013
Брой/година Държавен вестник 20/2013

 


УКАЗ № 35

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за електронното управление, приет от ХLI Народно събрание на 20 февруари 2013 г.

Издаден в София на 26 февруари 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.)

§ 1. В глава четвърта наименованието на раздел ІV се изменя така: „Съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност“.

§ 2. В чл. 56 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „са сертифицирани за съответствие с“ се заменят със „съответстват на“.

2. В ал. 2 думите „са сертифицирани“ се заменят със „съответстват на изискванията“.

§ 3. В чл. 57 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от акредитирани“ и думата „лица“ се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Методиката и правилата за извършване на оценката за съответствие се определят с наредбата по чл. 43, ал. 2.“

3. Алинеи 3 и 4 се отменят.

§ 4. Член 58 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г. и бр. 42 от 2012 г.) в чл. 53а се правят следните изменения:

1. В ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) № 211/2011“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Методиката и правилата за извършване на оценката за съответствие се уреждат с наредба на Министерския съвет.“

3. Алинея 6 се отменя.

4. В ал. 8 думите „акредитираните от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица по ал. 3 издават“ се заменят с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава“.

§ 6. (1) За информационни системи, разработени или в процес на разработка към датата на влизане в сила на този закон, се прилагат разпоредбите на този закон.

(2) Издадените към датата на влизане в сила на този закон сертификати за оперативна съвместимост и информационна сигурност запазват своето действие.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 февруари 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1812