Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Дата на приемане 12/03/2013
Брой/година Държавен вестник 30/2013

 


УКАЗ № 66

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, приет от ХLI Народно събрание на 12 март 2013 г.

Издаден в София на 20 март 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Драгомир Йорданов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр.105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г.)

§ 1. В наименованието на закона думите „държавни длъжности“ се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“.

§ 2. В чл. 1 думите „държавни длъжности в Република България“ се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“.

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет“;

б) в т. 25 накрая се добавя „и директорите на дирекции в Централното митническо управление“;

в) в т. 26 след думата „директор“ се поставя запетая и се добавя „заместник-директорите и главният секретар“, а накрая се добавя „и директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции“;

г) в т. 26а накрая се добавя „и директорите на териториалните й звена“;

д) създават се нова т. 31 и т. 32 – 38:

„31. членовете на управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, чиито представители са постоянни членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество;

32. членовете на Европейския парламент от Република България;

33. членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

34. българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

35. ръководителите на задграничните представителства на Република България;

36. българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;

37. членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;

38. членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания, на Българския енергиен холдинг и на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;“

е) досегашната т. 31 става т. 39.

2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За лицата по ал. 1, т. 33, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението.“

§ 4. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

„5. доходи за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година;“.

2. Досегашната т. 5 става т. 6.

Заключителни разпоредби

§ 5. (1) Лицата, за които с влизането в сила на този закон възниква задължение по чл. 2, ал. 1, подават декларациите по чл. 4, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. Декларациите се публикуват незабавно на страницата на Сметната палата в интернет.

(2) Лицата по ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации в 7-дневен срок от публикуването им. Промените се публикуват незабавно.

§ 6. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г.) в чл. 30 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „държавни длъжности“ се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“.

2. Алинея 4 се отменя.

§ 7. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г.) в чл. 228, ал. 1 думите „държавни длъжности“ се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“.

§ 8. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 думите „държавни длъжности“ се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“.

2. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба навсякъде думите „държавни длъжности“ се заменят с „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“.

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 12 март 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2490