Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Дата на приемане 13/03/2013
Брой/година Държавен вестник 30/2013

 


УКАЗ № 73

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), приет от ХLI Народно събрание на 13 март 2013 г.

Издаден в София на 20 март 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Драгомир Йорданов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

(ДВ, бр. 47 от 2000 г.)

§ 1. В декларацията по член единствен след думата „нотариусите“ се поставя запетая и се добавя „Министерството на образованието, младежта и науката – за образователни и удостоверителни документи, издавани от вис­шите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 юни 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 март 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2499