Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
Дата на приемане 02/08/2013
Брой/година Държавен вестник 70/2013

 


УКАЗ № 163

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от ХLIІ Народно събрание на 11 юли 2013 г., повторно приет на 2 август 2013 г.

Издаден в София на 6 август 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17 и 52 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:

„(3) При използване и прилагане на специални разузнавателни средства се прилага принципът на финансовата обвързаност.“

§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:

„(1) Специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага за предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава пета, раздели I – VII, глава шеста, раздели II – IV, глава осма, глава осма „а“, глава девета „а“, глава единадесета, раздели I – IV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за престъпления по чл. 167, ал. 3 и 4, чл. 169г, чл. 219, ал. 4, предложение второ, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и 5, изречение второ, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к и чл. 393 от особената част на Наказателния кодекс, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин или събирането им е свързано с изключителни трудности.“

§ 3. В чл. 10в думите „Закона за Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „този закон, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

§ 4. В чл. 12, ал. 1, т. 1 думите „тежки престъпления“ се заменят с „тежко умишлено престъпление от изброените по чл. 3, ал. 1“.

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) В случаите по ал. 1, т. 6 и по ал. 2, преди подаване на искането прокурорът уведомява административния ръководител на съответната прокуратура.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 6. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „тежко престъпление, които налагат използването им“ се заменят с „тежко умишлено престъпление от изброените по чл. 3, ал. 1, които налагат използването им“.

2. Точка 4 се изменя така:

„4. срока, за който се иска ползването, и мотиви, които да обосновават продължителността му;“.

3. Създава се т. 7:

„7. мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или опи­сание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.“

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „окръжните съдилища“ се заменят със „съответните окръжни съдилища“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Преди да се произнесе, органът по ал. 1 може да поиска от заявителя да му бъдат предоставени всички материали, на които се основава искането.“

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) След получаване на писменото разрешение по чл. 15 председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.“

2. Алинея 3 се отменя.

§ 9. В чл. 17 думите „министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.

§ 10. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на вътрешните работи или на писмено оправомощения от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощения от него заместник-председател“.

§ 11. В чл. 19 думите „Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „Председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.

§ 12. В глава трета „Осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства“ се създава раздел І с чл. 19а – 19з:

„Раздел І

Държавна агенция „Технически операции“

Чл. 19а. (1) Държавна агенция „Технически операции“, наричана по-нататък „агенцията“, е специализиран орган към Министерския съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства.

(2) Държавна агенция „Технически операции“ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.

(3) Председателят на Държавна агенция „Технически операции“ е първостепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерския съвет.

(4) Държавна агенция „Технически операции“ изпълнява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи.

(5) Върху дейността на Държавна агенция „Технически операции“ се упражнява контрол от предвидените в този закон органи.

Чл. 19б. За изпълнение на задачата по чл. 19а, ал. 1 органите на Държавна агенция „Технически операции“ извършват дейности по:

1. осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;

2. наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;

3. проследяване на лица и обекти;

4. контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация;

5. извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка;

6. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;

7. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на живота, здравето и имуществото на граждани;

8. осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

9. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

10. получаване на информация от другите държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

11. изграждане и използване на информационен фонд;

12. привличане на граждани за доброволно сътрудничество;

13. участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;

14. участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни служби.

Чл. 19в. (1) Държавна агенция „Технически операции“ се ръководи от председател, който се определя от Министерския съвет по предложение на министър-председателя за срок 4 години.

(2) Председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се назначават от министър-председателя.

(3) За председател и заместник-председатели на Държавна агенция „Технически операции“ могат да бъдат назначавани лица, които:

1. имат само българско гражданство;

2. имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;

3. притежават не по-малко от 8-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред – за председателя, и не по-малко от 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред – за заместник-председателите;

4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлени престъпления от общ характер;

5. не са лишени от правото да заемат определена държавна длъжност;

6. са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“;

7. не членуват в политически партии или коалиции или организации с политически цели;

8. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на надзорни съвети, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност;

9. не са наети по трудово или служебно правоотношение.

(4) Правомощията на председателя се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане;

2. при навършване на 65-годишна възраст;

3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. при несъвместимост с изискванията по ал. 3;

5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 (5) В случаите по ал. 4 правомощията на председателя на агенцията се прекратяват с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

(6) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на агенцията Министерският съвет по предложение на министър-председателя определя нов председател, който довършва мандата.

(7) До определянето на нов председател неговите правомощия се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател.

(8) Трудът на председателя и на заместник-председателите на агенцията се зачита като първа категория.

Чл. 19г. (1) Председателят на Държавна агенция „Технически операции“:

1. организира, ръководи и контролира дейността на агенцията;

2. представлява агенцията;

3. утвърждава длъжностното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията и длъжностните характеристики на служителите в нея;

4. създава и закрива структурни звена в рамките на утвърдения бюджет и числен състав;

5. предлага проекта на годишен бюджет;

6. изпълнява бюджета;

7. ръководи управлението на човешките ресурси;

8. отговаря за управлението на предоставените на Държавна агенция „Технически операции“ вещи;

9. утвърждава Етичен кодекс за поведение на служителите в Държавна агенция „Технически операции“;

10. осъществява сътрудничество със сродни служби на други държави и с международни организации;

11. изпълнява и други правомощия, определени в закон.

(2) При изпълнение на правомощията си председателят издава заповеди и други актове, предвидени в закон.

(3) Председателят на Държавна агенция „Технически операции“ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Чл. 19д. (1) Заместник-председателите подпомагат председателя при изпълнение на правомощията му.

(2) Правомощията на заместник-председателите се определят с писмена заповед на председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

(3) При отсъствие на председателя правомощията му се осъществяват от заместник-председател, определен със заповед на председателя за всеки конкретен случай.

(4) При изпълнение на правомощията си заместник-председателите издават заповеди.

Чл. 19е. (1) Служители в Държавна агенция „Технически операции“ са:

1. държавните служители;

2. лицата, работещи по трудово правоотношение.

(2) Служителите по ал. 1 се назначават от председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

(3) За държавните служители се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 19ж. (1) Информацията, която е станала известна на председателя, на заместник-председателите и на служителите на Държавна агенция „Технически операции“ при или по повод изпълнението на задълженията им и не е държавна тайна, е служебна тайна.

(2) При встъпването си в длъжност лицата по ал. 1 подписват декларация, че няма да разгласяват информацията по време на заемане на длъжността и след освобождаването им.

Чл. 19з. Дейността, структурата и организацията на работа на Държавна агенция „Технически операции“ се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.“

§ 13. В глава трета „Осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства“ преди чл. 20 се създава наименование „Раздел ІІ Ред за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства“.

§ 14. В чл. 20, ал. 1 думите „специализирана дирекция „Оперативни технически операции, специализираното звено за осигуряване и прилагане на разследване чрез служител под прикритие“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

§ 15. Създава се чл. 20а:

„Чл. 20а. (1) Осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства за всеки конкретен случай се осигуряват финансово от органа по чл. 13, ал. 1 и 2, заявил искане за тяхното използване.

(2) Средствата по ал. 1 се предвиждат в закона за държавния бюджет по бюджетите на органите по чл. 13, ал. 1 и 2.

(3) Условията и редът за прилагане на принципа на финансова обвързаност по чл. 1, ал. 3, както и финансовите взаимоотношения между заявителите и органите, които осигуряват и прилагат специалните разузнавателни средства, се определят с акт на Министерския съвет.“

§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) В случаите по ал. 2 искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При получаване на резултати извън направеното искане председателят на Държавна агенция „Технически операции“ в срок от 24 часа уведомява заявителя за получените резултати.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Заявителят уведомява компетентния орган за тях в срок от 24 часа от получаването на уведомлението по ал. 1.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.

§ 18. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:

„(1) Веществените доказателствени средства се съхраняват от органите по чл. 13, ал. 1 до образуване на досъдебното производство.“

§ 19. В чл. 34а, ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. председателя на Държавна агенция „Технически операции“, когато специалните разузнавателни средства се прилагат и използват от агенцията;“.

§ 20. Член 34б се изменя така:

„Чл. 34б. (1) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък „Националното бюро“, е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, спазване на принципа на финансова обвързаност, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.

(2) Националното бюро е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.

(3) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е първостепенен разпоредител с бюджет.

(4) Националното бюро е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация.

(5) Информацията, която е станала известна на членовете и на служителите на Националното бюро при или по повод изпълнението на задълженията им и не е държавна тайна, е служебна тайна.

(6) При встъпването си в длъжност лицата по ал. 5 подписват декларация, че няма да разгласяват информацията по време на заемане на длъжността и след освобождаването им.

(7) Националното бюро ежегодно до 31 май внася в Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.

(8) Националното бюро изготвя правилник за своята дейност и дейността на администрацията си. Правилникът се обнародва в „Държавен вестник“.“

§ 21. Създава се нов чл. 34в:

„Чл. 34в. (1) Националното бюро е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател и заместник-председател, които се избират от Народното събрание за срок 5 години.

(2) Членове на Националното бюро могат да бъдат само дееспособни български граждани, които имат не по-малко от 8 години юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред и са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“.

(3) Членовете на Националното бюро осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.

(4) При прекратяване на трудовото правоотношение членът на Националното бюро се възстановява на длъжността, която е заемал преди избирането му.

(5) Времето, през което лицето е било избрано за член на Националното бюро, се зачита за професионален стаж по длъжността, която е заемало до избирането му.

(6) Правомощията на член на Националното бюро се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата му:

1. по негово искане;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;

3. при настъпила несъвместимост с изискванията за заемане на длъжността;

4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(7) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на член на Националното бюро Народното събрание в едномесечен срок избира по реда на чл. 34г нов член, който довършва мандата.“

§ 22. Създава се нов чл. 34г:

„Чл. 34г. (1) Предложенията за членове на Националното бюро се внасят в Народното събрание, придружени от автобиография, документ за професионален стаж, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване, необходимите документи за извършване на проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Председателят на специализираната постоянна комисия на Народното събрание изпраща в Държавна агенция „Национална сигурност“ документите на кандидатите за членове на Националното бюро за извършване на проучване за надеждност. Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в едномесечен срок.

(3) Предложенията за членове на Националното бюро се разглеждат от специализираната постоянна комисия на Народното събрание в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2.

(4) Комисията по ал. 2 уведомява вносителя на предложението, когато констатира, че кандидатът не отговаря на изискванията по закона. Нови предложения могат да се правят в 7-дневен срок от уведомлението.

(5) Комисията по ал. 2 изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, и в 7-дневен срок от провеждането на изслушването внася доклад, който обобщава резултатите от него.

(6) Народното събрание избира поименно членовете на Националното бюро. Народното събрание избира от членовете на бюрото председател и заместник-председател.

(7) След избора членовете на Националното бюро полагат пред Народното събрание клетва със следното съдържание: „Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения, като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност.“

(8) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.“

§ 23. Създава се нов чл. 34д:

„Чл. 34д. (1) Председателят представлява, ръководи и организира дейността на Националното бюро, а при отсъствие той се замества от заместник-председателя.

(2) Председателят на Националното бюро получава основно месечно възнаграждение в размер 85 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.

(3) Заместник-председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

(4) Останалите членове на Националното бюро получават основно месечно възнаграждение в размер 75 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

(5) Членовете на Националното бюро нямат право на допълнително материално стимулиране.“

§ 24. Създава се нов чл. 34е:

„Чл. 34е. (1) За изпълнение на задачата по чл. 34б, ал. 1 Националното бюро извършва дейности по:

1. изискване в рамките на своята компетентност на информация от органите и структурите по чл. 13, 15 и 20;

2. проверка на редовността на водене на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 за тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация;

3. даване на задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация.

(2) За изпълнение на дейността по ал. 1, т. 2 Националното бюро разработва:

1. образци на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 за тяхната дейност по закона;

2. правила за воденето на регистрите по т. 1;

3. правила за съхраняването на искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства.

(3) Образците на регистрите и правилата се утвърждават от председателя на Националното бюро след съгласуване с ръководителите на органите по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 3, председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и Висшия съдебен съвет.

(4) За изпълнение на дейностите по ал. 1 членовете на Националното бюро, както и служителите му, с оглед компетентността им, имат право на достъп до:

1. всички документи във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства;

2. всички документи във връзка със съхраняването и унищожаването на информацията, придобита чрез специални разузнавателни средства;

3. всяко помещение, в което се съхраняват документи по т. 1 и 2.

(5) При наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, Националното бюро сезира органите на прокуратурата и ръководителите на органите и структурите по чл. 13, 15 и 20.“

§ 25. Член 34ж се изменя така:

„Чл. 34ж. (1) Националното бюро уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно специални разузнавателни средства.

(2) Гражданите не се уведомяват, когато това ще създаде опасност:

1. за постигане на целите по чл. 3 или чл. 4;

2. от разкриване на оперативните способи или техническите средства;

3. за живота или здравето на служителя под прикритие или на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, когато опасността произтича от възложените задачи.“

§ 26. Член 34з се изменя така:

„Чл. 34з. (1) Народното събрание чрез постоянна комисия осъществява парламентарен контрол върху държавните органи, които извършват дейностите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства.

(2) Длъжностните лица, когато бъдат поканени, са длъжни да се явяват пред комисията по ал. 1 и да предоставят исканата информация.“

§ 27. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от лица, писмено оправомощени от председателя на Държавна агенция „Технически операции“, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от него заместник-председател, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен от него заместник-председател.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 28. В § 2 от заключителните разпоредби думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 29. (1) Служебните правоотношения на държавните служители от специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ в Министерството на вътрешните работи преминават в служебни правоотношения с Държавна агенция „Технически операции“, с изключение на служебните правоотношения на държавните служители, осъществяващи дейности по разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия, разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно-техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства.

(2) Трудовите правоотношения на служителите от специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ в Министерството на вътрешните работи преминават към Държавна агенция „Технически операции“ съгласно чл. 123 от Кодекса на труда, с изключение на трудовите правоотношения на служителите, осъществяващи дейности по разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия, разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно-техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към Държавна агенция „Технически операции“ без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване.

(4) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната агенция „Технически операции“, се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с агенцията.

(5) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Министерството на вътрешните работи, за което не са получени обезщетения преди преминаването в Държавна агенция „Технически операции“, се зачита при определяне размера на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение.

§ 30. (1) Държавна агенция „Технически операции“ е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ в Министерството на вътрешните работи.

(2) Дълготрайните материални активи на Министерството на вътрешните работи, ползвани от специализираната дирекция „Оперативни технически операции“, се предоставят на Държавна агенция „Технически операции“.

(3) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по ал. 1.

(4) Документите, изготвени и съхранявани в специализираната дирекция „Оперативни технически операции“, които не подлежат на предаване по реда на Закона за Националния архивен фонд, се предават в Държавна агенция „Технически операции“ в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

(5) Министерството на вътрешните работи в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон предава на Държавна агенция „Технически операции“ всички действащи дела на оперативен отчет, водени от специализираната дирекция „Оперативни технически операции“. Останалите бази данни в министерството, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно.

(6) До приключване на процедурите, свързани с материално-техническото обезпечаване на Държавна агенция „Технически операции“, Министерството на вътрешните работи предоставя необходимите финансови средства и ресурси за осъществяване на дейностите на агенцията.

§ 31. (1) Министър-председателят предлага на Министерския съвет председател на Държавна агенция „Технически операции“ в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

(2) До встъпването в длъжност на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ правомощията му по този закон се осъществяват от министъра на вътрешните работи.

§ 32. Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон приема устройствения правилник по чл. 19з и акта по чл. 20а, ал. 3.

§ 33. (1) Народното събрание избира членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

(2) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон осигурява на Националното бюро и администрацията му необходимите работни помещения и технически средства за осъществяване на дейността им.

§ 34. (1) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства изготвя правилника по чл. 34б, ал. 8 в едномесечен срок от встъпването в длъжност на членовете на бюрото.

(2) Председателят на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства утвърждава образеца на регистрите и правилата по чл. 34е, ал. 3 в двумесечен срок от встъпването си в длъжност.

§ 35. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 след думите „Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и по Закона за специалните разузнавателни средства“.

2. В чл. 69, ал. 2, в текста преди т. 1 след думите „Закона за Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „Закона за специалните разузнавателни средства“.

§ 36. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17 и 52 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 132, ал. 3 думите „министъра на вътрешните работи или на оправомощен от него заместник-министър“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или оправмощен от него заместник-председател“.

2. В чл. 173:

а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Преди подаване на искането наблюдаващият прокурор уведомява административния ръководител на съответната прокуратура.“;

б) в ал. 2:

аа) точка 5 се изменя така:

„5. срока, за който се иска ползването, и мотиви, които да обосновават продължителността му;“

бб) създава се т. 6:

„6. мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.“

3. В чл. 174:

а) в ал. 1 думата „окръжния“ се заменя със „съответния окръжен“;

б) алинея 4 се изменя така:

„(4) Органът по ал. 1 – 3 се произнася с писмено мотивирано разпореждане, като преди произнасянето може да поиска да му бъдат предоставени всички материали по разследването, които имат отношение към информацията, съдържаща се в искането.“

4. В чл. 175:

а) в ал. 1 думите „Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавната агенция „Технически операции“;

б) в ал. 2 думите „Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощен от него заместник-министър“ се заменят с „Председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от него заместник-председател“;

в) в ал. 4 се създава изречение второ: „Искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства.“

§ 37. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на МВР“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

2. В Приложение № 1 към чл. 25 в раздел II „Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната“ т. 8 се отменя.

§ 38. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 301, ал. 3 думите „чл. 91, ал. 1 и чл. 137б, ал. 1, т. 8“ се заменят с „чл. 7, т. 8а и чл. 91, ал. 1“.

2. В чл. 304 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

3. В чл. 305:

а) в ал. 1 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“;

б) в ал. 2 думите „със специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи и се утвърждават от министъра на вътрешните работи“ се заменят със „с Държавна агенция „Технически операции“ и се утвърждават от председателя є“.

4. В чл. 308 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

5. В чл. 309 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

6. В чл. 310 навсякъде думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция „Технически операции“.

§ 39. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и 81 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 15, 52, 66 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7:

а) създават се т. 8а и 8б:

„8а. разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия; при осъществяване на тези дейности полицейските органи могат да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения;

8б. разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно-техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства;“

б) точка 15 се изменя така:

„15. използване на специални разузнавателни средства и използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;“.

2. В чл. 9, ал. 1 т. 3 се отменя.

3. В чл. 16:

а) в ал. 1 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ и на“ се заличават;

б) алинея 2 се отменя.

4. В глава пета раздел ІІІ „Управление на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ с чл. 37а и 37б се отменя.

 5. В чл. 53, ал. 1 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ се заличават.

6. В глава десета „а“ в наименованието думите „специализирана дирекция „Оперативни технически операции и на“ се заличават.

7. В глава десета „а“ раздел І „Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ с чл. 137а и 137б се отменя.

8. Член 142 се отменя.

9. В чл. 150, ал. 1 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ се заличават.

10. В чл. 186, ал. 1 думите „на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ се заличават.

§ 40. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след съкращението „(ДАНС)“ се поставя запетая и се добавя „Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО)“.

2. В чл. 78, ал. 1 след съкращението „ДАНС“ се поставя запетая и се добавя „ДАТО“.

§ 41. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52 и 66 от 2013 г.) в чл. 195, ал. 3 след думите „Национална сигурност“ се добавя „членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства“.

§ 42. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1 и 15, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 юли и 2 август 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6205