Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Дата на приемане 26/07/2013
Брой/година Държавен вестник 70/2013

 


УКАЗ № 161

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, приет от ХLIІ Народно събрание на 26 юли 2013 г.

Издаден в София на 1 август 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г. и бр. 77 и 105 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Управляващите дружества, съответно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, се включват в сектора, към който принадлежат в рамките на групата. Ако не принадлежат изключително към един сектор в рамките на групата, те се прибавят към най-малкия финансов сектор.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Ако групата по ал. 2 не достигне прага по ал. 1, Българската народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН) могат по общо съгласие с другите съответни компетентни органи да решат да не разглеждат групата като финансов конгломерат или да не прилагат разпоредбите на чл. 10, 11 или 13, ако смятат, че разглеждането на групата като финансов конгломерат или прилагането на тези разпоредби не е необходимо или ще е неподходящо или подвеждащо по отношение на целите на допълнителния надзор.“

3. Създава се нова ал. 7:

„(7) Ако групата по ал. 2 достига прага по ал. 1, но най-малкият сектор в групата не превишава левовата равностойност на 6 млрд. евро, БНБ и КФН могат по общо съгласие с другите съответни компетентни органи да решат да не разглеждат групата като финансов конгломерат или да не прилагат разпоредбите на чл. 10, 11 или 13, ако смятат, че разглеждането на групата като финансов конгломерат или прилагането на тези разпоредби не е необходимо или ще е неподходящо или подвеждащо по отношение на целите на допълнителния надзор.“

4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думата „за“ се заменя с „и публично оповестяват“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6 и 7“.

5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думите „ал. 1 – 5“ се заменят с „ал. 1 – 4, 6 и 7“;

б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако лицето премести седалището си от държава членка в трета държава и са налице доказателства, че промяната е извършена с цел избягване прилагането на определен правен режим“;

в) създава се т. 4:

„4. изключат едно или повече участия в най-малкия финансов сектор, ако тези участия биха били решаващи за идентифицирането на даден финансов конгломерат, но взети заедно представляват незначителен интерес от гледна точка на целите на допълнителния надзор.“

6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“.

7. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея след думата „доходите“ се поставя запетая, думите „и/или“ се заличават, а след думата „дейности“ се добавя „и/или общ размер на управляваните активи“.

8. Досегашната ал. 10 става ал. 12.

9. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 12“.

10. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея думите „ал. 1 – 5, 7 и 9“ се заменят с „ал. 1 – 6, 9 и 11“.

11. Създава се ал. 15:

„(15) Българската народна банка и КФН извършват веднъж годишно преглед на изключенията при упражняване на допълнителен надзор и преразглеждат количествените показатели, посочени в този член, и преценките, основани на анализ на риска, които се прилагат по отношение на финансовите групи.“

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавя „и Съвместния комитет на европейските надзорни органи (СКЕНО)“.

2. В ал. 3 думите „Съвместния комитет на европейските надзорни органи (СКЕНО)“ се заменят със „СКЕНО“.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) В обхвата на допълнителния надзор съгласно този закон се включват управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по начина и в степента, в която са включени финансовите институции. За тази цел се прилага редът, определен в чл. 3, ал. 1 – 4.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 след думата „сектор“ се добавя „и финансовите холдинги със смесена дейност“.

2. В ал. 8 изречение първо се изменя така: „Когато се прилага методът на приспадане и агрегиране – Метод 2, посочен в приложението, изчислението се извършва съобразно пропорционалния дял от записания капитал, притежаван пряко или непряко от предприятието майка или от дружеството, което има участие в друго лице от групата.“

§ 5. В чл. 13 се създават ал. 6, 7 и 8:

„(6) Поднадзорните лица на ниво финансов конгломерат предоставят поне веднъж годишно на БНБ, съответно на КФН, подробна информация относно правната, управленската и организационната структура на финансовия конгломерат, включително относно поднадзорните лица, нерегулираните дъщерни дружества и значимите клонове.

(7) Поднадзорните лица на ниво финансов конгломерат оповестяват публично веднъж годишно чрез пълно описание правната, управленската и организационната структура на финансовия конгломерат или чрез позоваване на вече оповестена еквивалентна информация.

(8) При упражняване на допълнителен надзор на механизмите за вътрешен контрол и процесите за управление на риска БНБ и КФН вземат предвид изискванията на чл. 79, ал. 2 от Закона за кредитните институции и глава двадесет и седма от Кодекса за застраховането.“

§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 6:

„6. извършва периодично подходящи стрес тестове на ниво финансов конгломерат;“

б) досегашната т. 6 става т. 7.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Споразуменията по ал. 2 се обособяват самостоятелно в писмените споразумения за координация и сътрудничество по чл. 94, ал. 1 от Закона за кредитните институции, съответно по единадесетия абзац на т. 2.2 от Протокола за сътрудничество между надзорните органи на държавите – членки на Европейския съюз, по отношение прилагането на Директива 98/78/ЕО относно допълнителния надзор на застрахователните предприятия в застрахователна група от 11 май 2000 г. във връзка с чл. 9б, ал. 3 от Кодекса за застраховането (Протокола от Хелзинки).“

3. Създава се ал. 4:

„(4) Координаторът, който ръководи надзорна колегия, създадена съгласно чл. 92д от Закона за кредитните институции, съответно комитета за координация по смисъла на третия абзац от т. 2.2 на Протокола от Хелзинки, определя другите компетентни органи, които ще участват в заседание или дейност на тази колегия.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. правната, управленската и организационната структура на групата, включваща всички поднадзорни лица, нерегулирани дъщерни дружества и значими клонове, които са част от финансовия конгломерат, както и лицата с квалифицирано дялово участие до ниво краен собственик;“.

2. Създават се нови ал. 9 и 10:

„(9) Когато координатор от държава членка извършва стрес тестове на ниво финансов конгломерат, БНБ и/или КФН, когато са съответни компетентни органи, сътрудничат на координатора.

(10) Когато БНБ или КФН е координатор, предоставя на СКЕНО информацията, получена по ал. 3, т. 1 и 2 и по чл. 13, ал. 4, 6 и 7.“

3. Досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 11, 12 и 13.

4. Създава се ал. 14:

„(14) Сътрудничеството и обменът на информация по глава трета и упражняването на функциите по чл. 15 и при спазване изискванията за поверителност – с надзорните органи от трети държави, се извършват посредством надзорните колегии, посочени в чл. 92д и 92е от Закона за кредитните институции, съответно посредством комитетите за координация по смисъла на третия абзац от т. 2.2 от Протокола от Хелзинки.“

§ 8. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 5 се изменя така:

„5. „Поднадзорно лице“ е кредитна институция, застраховател, презастраховател, инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.“;

б) създават се т. 5а и 5б:

„5a. „Лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“ е лице по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

5б. „Презастраховател“ е лице по чл. 8, ал. 2 от Кодекса за застраховането, лице, получило лиценз да извършва презастрахователна дейност от съответния компетентен орган на държава членка или на трета държава, или схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск по § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането.“;

в) в т. 6:

аа) буква „б“ се изменя така:

„б) застраховател, каптивно застрахователно акционерно дружество, презастраховател или каптивен презастраховател, или застрахователен холдинг по чл. 27, ал. 1 от Кодекса за застраховането (застрахователен сектор);“

бб) в буква „в“ думите „или управляващо дружество“ се заличават;

вв) буква „г“ се отменя;

г) в т. 13 се създава изречение второ: „Групата включва и подгрупите в нея.“;

д) точка 15 се изменя така:

„15. „Компетентни органи“ означава БНБ, когато във финансовия конгломерат има кредитна институция, КФН, когато във финансовия конгломерат има застраховател и/или презастраховател, и/или инвестиционен посредник и/или управляващо дружество и/или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, както и националните органи на другите държави членки, които са оправомощени по силата на нормативен акт да упражняват надзор над кредитните институции и/или застрахователите и/или презастрахователите, и/или инвестиционните посредници, и/или управляващите дружества и/или лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове независимо дали на самостоятелна, или на групова основа.“;

е) в т. 16, буква „а“ накрая се поставя запетая и се добавя „включително върху крайното предприятие майка в сектора“;

ж) в т. 18 изречение първо се изменя така: „Концентрация на риск“ са рисковите експозиции с евентуална загуба, която е достатъчно голяма, за да застраши платежоспособността или финансовото състояние на поднадзорните лица във финансовия конгломерат.“

2. В § 3 след думите „2000/12/ЕС на Европейския парламент и Съвета“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ, L 326/113 от 8 декември 2011 г.)“.

§ 9. В приложението към чл. 6 и 7 Метод 3 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. В срок до две години след приемане на техническия стандарт за изпълнение по чл. 21а, параграф 2, буква „а“ от Директива 2002/87/ЕО БНБ и КФН прилагат единни отчетни форми и определят честотата и сроковете на докладване относно изчисленията по този стандарт.

§ 11. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14, ал. 3, т. 8 след думите „финансов холдинг“ се поставя запетая и се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“.

2. В чл. 75, ал. 3 след думите „финансов холдинг“ се поставя запетая и се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“.

3. В чл. 79, ал. 6 след думите „финансов холдинг“ се поставя запетая и се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“.

4. В чл. 89:

а) в ал. 1 след думата „холдинги“ се поставя запетая и се добавя „финансовите холдинги със смесена дейност“;

б) в ал. 2 след думата „включват“ се добавя „лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая.

5. Създава се чл. 89а:

„Чл. 89а. Българската народна банка, когато е консолидиращ надзорен орган, предоставя на ЕБО информация за банковата група, получена във връзка с изпълнение на условията на чл. 14, ал. 3, т. 10 и 11, чл. 15, ал. 1, т. 4 и 6 и на задължението по чл. 74, ал. 3, в това число относно правната, управленската и организационната структура на групата.“

6. В чл. 90:

а) алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Когато предприятието майка на банка, лицензирана в Република България, е финансов холдинг майка от държава членка, финансов холдинг майка със смесена дейност от държава членка, финансов холдинг от Европейския съюз или финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, учреден в държава членка, надзорът на консолидирана основа се упражнява от БНБ.

(3) Когато предприятието майка на кредитни институции, лицензирани в две или повече държави членки, е един и същ финансов холдинг майка в Република България, финансов холдинг майка със смесена дейност в Република България, финансов холдинг майка от Европейския съюз, учреден в Република България, или финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, учреден в Република България, надзорът на консолидирана основа се упражнява от БНБ, ако една от кредитните институции – дъщерни дружества, е лицензирана в Република България.“;

б) в ал. 4 след думите „финансови холдинги“ се добавя „или финансови холдинги със смесена дейност“;

в) алинея 5 се изменя така:

„(5) Когато кредитни институции, лицензирани в различни държави членки, имат за предприятие майка един и същ финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност и никоя от тези кредитни институции не е лицензирана в държавата членка, в която е регистриран финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, надзорът на консолидирана основа се осъществява от БНБ, ако кредитната институция с най-голямото балансово число е лицензирана от нея.“;

г) в ал. 6, изречение трето след думите „кредитната институция майка от Европейския съюз“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „на финансовия холдинг майка от Европейския съюз“ се добавя „или на финансовия холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“.

7. В чл. 91 ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато БНБ е изключила от надзора на консолидирана основа дъщерните дружества на кредитни институции, на финансови холдинги или на финансови холдинги със смесена дейност, тя може да поиска от съответните дъщерни дружества информация за целите на надзора.“

8. В чл. 92, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „финансови холдинги майки от Европейския съюз“ се добавя „или от финансови холдинги майки със смесена дейност от Европейския съюз“.

9. В чл. 92а, ал. 1 след думите „дъщерни дружества“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „финансов холдинг майка от Европейския съюз“ се добавя „или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“.

10. В чл. 92б, ал. 1 след думите „финансов холдинг майка от Европейския съюз“ се добавя „или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“.

11. В чл. 92в ал. 1 се изменя така:

„(1) Когато е консолидиращ надзорен орган, при прилагането на чл. 73а, чл. 79, ал. 2 и 3 и при прилагането на мярка във връзка с нарушение по чл. 103, ал. 1, т. 11 БНБ съвместно с другите компетентни органи, отговарящи за надзора над дъщерните дружества на кредитна институция майка от Европейския съюз, на финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, вземат съвместно решение за определяне адекватността на консолидирания собствен капитал на предприятието майка по отношение на финансовото му състояние и рисков профил и за определяне на допълнително капиталово изискване съгласно чл. 103, ал. 2, т. 5 както за всяко дружество в рамките на банковата група, финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, така и на консолидирана основа.“

12. В чл. 92г ал. 1 се изменя така:

„(1) Когато банка, лицензирана в Република България, е дъщерно дружество на кредитна институция майка от Европейския съюз, на финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, БНБ участва при вземането на съвместно решение за определяне адекватността на консолидирания собствен капитал на предприятието майка по отношение на финансовото му състояние и рисков профил и за определяне на допълнително капиталово изискване както за всяко дружество в рамките на банковата група, финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, така и на консолидирана основа.“

13. В чл. 92д, ал. 5 след думите „кредитна институция майка от Европейския съюз“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „финансов холдинг майка от Европейския съюз“ се добавя „или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“.

14. В чл. 92е след думите „кредитна институция майка от Европейския съюз“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „финансов холдинг майка от Европейския съюз“ се добавя „или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“.

15. В чл. 95:

а) в ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. описание на правната, управленската и организационната структура на групата, включващо всички поднадзорни лица и нерегулирани дъщерни дружества, значимите клонове и предприятията майки в групата, както и информацията, получена във връзка с изпълнение на условията на чл. 14, ал. 3, т. 10 и 11, чл. 15, ал. 1, т. 4 и 6 и на задължението по чл. 74, ал. 3, и посочване на компетентните органи, упражняващи надзор върху поднадзорните лица в групата;“

б) в ал. 4 след думите „финансови холдинги майки от Европейския съюз“ се добавя „или от финансови холдинги майки със смесена дейност от Европейския съюз“.

16. В чл. 96 след думата „холдинг“ се добавя „или финансов холдинг със смесена дейност“.

17. В чл. 98, ал. 3 след думата „холдинг“ се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“ и се поставя запетая.

18. В чл. 99:

а) в ал. 1 след думите „финансови холдинги“ се поставя запетая и се добавя „финансови холдинги със смесена дейност“;

б) в ал. 2, изречение първо след думата „холдинги“ се добавя „и на финансовите холдинги със смесена дейност“.

19. В чл. 100:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) По искане на компетентен надзорен орган на държава членка БНБ извършва проверка на определена информация за кредитна институция, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, финансова институция, предприятие за спомагателни услуги, холдинг със смесена дейност или техни дъщерни дружества, които извършват дейност на територията на Република България.“;

б) в ал. 3 след думите „финансов холдинг“ се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“ и се поставя запетая.

20. В член 101:

а) в ал. 1 след думата „институция“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думата „холдинг“ се добавя „или финансов холдинг със смесена дейност“;

б) в ал. 7 след думата „холдинг“ се добавя „или на финансов холдинг със смесена дейност“.

21. В чл. 103 ал. 10 се изменя така:

„(10) При нарушение на този закон или на актовете по прилагането му, извършено от финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със смесена дейност или допуснато от лице, управляващо финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със смесена дейност, БНБ може да приложи мерки по ал. 2 спрямо финансовия холдинг, финансовия холдинг със смесена дейност или холдинга със смесена дейност, както и спрямо неговите администратори.“

22. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1, ал. 1:

аа) създава се т. 12а:

„12а. „Финансов холдинг със смесена дейност“ е финансов холдинг със смесена дейност по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.“;

бб) в т. 26 след думите „същата държава членка“ съюзът „или“ се заличава, а след думaта „холдинг“ се добавя „или на финансов холдинг със смесена дейност“;

вв) в т. 27 съюзът „или“ се заличава, а след думaта „холдинг“ се добавя „или на финансов холдинг със смесена дейност“;

гг) в т. 28 съюзът „или“ се заличава, а след думите „на финансов холдинг“ се добавя „или на финансов холдинг със смесена дейност“;

дд) създава се т. 28а:

„28а. „Финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка“ е финансов холдинг със смесена дейност, който не е дъщерно дружество на кредитна институция, лицензирана в същата държава членка, на финансов холдинг или на финансов холдинг със смесена дейност, учреден в същата държава членка.“;

ее) в т. 29 думите „или на друг финансов холдинг“ се заменят с „на финансов холдинг или на финансов холдинг със смесена дейност“;

жж) създава се т. 29а:

„29а. „Финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“ е финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, който не е дъщерно дружество на кредитна институция, лицензирана в държава членка, на финансов холдинг или на финансов холдинг със смесена дейност, учреден в държава членка.“;

зз) в т. 31 накрая се добавя „или от финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“;

б) в § 4 след думите „(ОВ, L 302/97 от 17 ноември 2009 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ, L 326/113 от 8 декември 2011 г.)“.

§ 12. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г., бр. 21, 60 и 77 от 2012 г. и бр. 20 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10 се създават ал. 5 и 6:

„(5) Каптивен застраховател е застрахователно акционерно дружество, което е собственост на финансово предприятие, което не е застраховател или презастраховател или застрахователна или презастрахователна група, или е собственост на нефинансово предприятие, който има за цел да осигурява застрахователно покритие изключително за рисковете на лицето или на лицата, които са негови собственици, или на лицето или на лицата от групата, в която участва каптивният застраховател. Обстоятелството, че застрахователно акционерно дружество е каптивно, се вписва в неговия устав.

(6) За каптивен застраховател се прилагат разпоредбите за застрахователното акционерно дружество, доколкото не е предвидено друго в този кодекс.“

2. В чл. 23, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Каптивен презастраховател е презастраховател, който е собственост на финансово предприятие, което не е застраховател или презастраховател или застрахователна или презастрахователна група, или е собственост на нефинансово предприятие, който има за цел да осигурява презастрахователно покритие изключително за рисковете на лицето или на лицата, които са негови собственици, или на лицето или на лицата от групата, в която участва каптивният презастраховател.“

3. В чл. 85:

а) в заглавието след думата „холдинг“ се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“ и се поставя запетая;

б) в ал. 2 след думата „холдинг“ се добавя „финансовия холдинг със смесена дейност“ и се поставя запетая.

4. В чл. 299:

а) в ал. 1, т. 2 след думата „холдинг“ се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“ и се поставя запетая;

б) в ал. 6 след думите „презастрахователя от трета държава, застрахователния холдинг“ се поставя запетая и се добавя „финансовия холдинг със смесена дейност“;

в) в ал. 7 след думите „презастраховател от трета държава“ се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“ и се поставя запетая;

г) създават се ал. 9 – 11:

„(9) Когато за финансов холдинг със смесена дейност се прилагат разпоредбите на този кодекс и на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, и по-специално по отношение на надзора, основан на риска, комисията или заместник-председателят могат след консултация с Българската народна банка или с друг компетентен орган от друга държава членка да приложат само разпоредбите на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

(10) Когато за финансов холдинг със смесена дейност се прилагат разпоредбите на този кодекс и на Закона за кредитните институции, и по-специално по отношение на надзора, основан на риска, комисията или заместник-председателят могат след консултация с Българската народна банка или с друг компетентен орган, осъществяващ консолидиран надзор върху банковия или инвестиционния сектор от друга държава членка, да приложат само разпоредбите, отнасящи се до най-значимия сектор по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 3 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

(11) Комисията информира за решенията си по ал. 9 и 10 Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване.“

5. Създава се чл. 299а:

„Включване на управляващите дружества и на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, в обхвата на допълнителния надзор по чл. 299

Чл. 299а. (1) За целите на надзора по чл. 299, ал. 1 се включват и управляващите дружества, както и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Когато лица по ал. 1 са част от застрахователна група, за тях съответно се прилагат разпоредбите за допълнителния надзор на застрахователите.

(3) По отношение на лицата по ал. 1 комисията и заместник-председателят прилагат съответно правомощията, с които разполагат във връзка с упражняването на допълнителния надзор по чл. 299, ал. 1.“

§ 13. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21, 38 и 103 от 2012 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 69, ал. 3 след думите „се включват“ се добавя „и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая.

2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 18а:

„18a. „Лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“ е лице по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.“

§ 14. В Закона за договорите за финансово обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 77 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 1 думите „или посочване по друг начин, че то е уредено в полза на обезпеченото лице или на лице, което действа за негова сметка“ се заменят с „или преминаване по друг начин във владението или под контрола на обезпеченото лице или на лице, действащо от негово име“.

2. В чл. 6, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Съответна сметка е регистърът или сметката, в които се извършват записвания, чрез които финансово обезпечение под формата на безналични ценни книжа се предоставя на обезпеченото лице.“

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 26 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6033