Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за политическите партии
Име на законопроекта ЗИ на Закона за политическите партии
Дата на приемане 18/07/2013
Брой/година Държавен вестник 68/2013

 


УКАЗ № 158

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за политическите партии, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 юли 2013 г.

Издаден в София на 26 юли 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30 от 2013 г.)

Параграф единствен. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:

„(3) Държавната субсидия, отпускана на всяка коалиция, представена в Народното съб­рание, се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия в посочена от нея сметка.“

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5813