Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
Дата на приемане 17/07/2013
Брой/година Държавен вестник 67/2013

 


УКАЗ № 146

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, приет от ХLІI Народно събрание на 17 юли 2013 г.

Издаден в София на 22 юли 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, подписана на 2 ноември 2011 г. в София.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно съб-рание на 17 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5771