Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Дата на приемане 03/10/2013
Брой/година Държавен вестник 91/2013

 


УКАЗ № 193

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от ХLІI Народно събрание на 3 октомври 2013 г.

Издаден в София на 10 октомври 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23 и 68 от 2013 г.)

§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя „както и на Директива 2013/13/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 141/30 от 28 май 2013 г.)“.

§ 2. В приложение № 3 към чл. 137, т. 1 се създава буква „(я)“:

„(я) дружества съгласно хърватското право, наречени „dionicko društvo“, „društvo s ogranicenom odgovornošcu“, и други дружества, учредени съгласно хърватското право и подлежащи на облагане с данък върху печалбата в Република Хърватия.“

§ 3. В приложение № 4 към чл. 137, т. 3 след ред „– impôt sur les sociétés във Франция,“ се добавя:

„– porez na dobit в Хърватия,“.

§ 4. В приложение № 5 към чл. 200а, ал. 4, т. 1, буква „а“ се създава буква „ю“:

„ю) дружества по хърватското право, известни като „dionicko društvo“, „društvo s ogranicenom odgovornošcu“, и други дружества, учредени съгласно хърватското право и подлежащи на облагане с данък върху печалбата в Република Хърватия.“

§ 5. В приложение № 6 към чл. 200а, ал. 4, т. 1, буква „в“ и т. 4, буква „б“ след ред „– impôt sur les sociétés във Франция,“ се добавя:

„– porez na dobit в Република Хърватия,“.

Заключителни разпоредби

§ 6. ВЗакона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 3а:

„3а. Директива 2013/24/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на дружественото право поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158/365 от 10 юни 2013 г.).“

§ 7. Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7526