Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите
Дата на приемане 15/11/2013
Брой/година Държавен вестник 103/2013

 


УКАЗ № 229

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от ХLIІ Народно събрание на 15 ноември 2013 г.

Издаден в София на 26 ноември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.)

§ 1. В глава десета наименованието на раздел ІХ се изменя така: „Специализирани карти, регистри и информационни системи за водите и за водностопанските системи и съоръжения“.

§ 2. Член 176 се изменя така:

„Чл. 176. (1) Специализираните карти, регистрите и информационните системи осигуряват данни за:

1. собствеността на водите и състоянието на водните тела;

2. водностопанските системи и съоръжения.

(2) Картите, регистрите и информационните системи по ал. 1 се водят с цел осигуряване на рационалното използване на водите и поддържане на информация за водностопанските системи и съоръжения.“

§ 3. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „система“ се добавя „за водите“, а думата „обекти“ се заменя с „тела“.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Специализираните карти, регистрите и информационната система за водностопанските системи и съоръжения съдържат данни за техния вид, собственост, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и други.

(4) Данните по ал. 3 се актуализират в съответствие с изпълнения контрол за техническото състояние на системите и съоръженията.“

§ 4. Член 178 се изменя така:

„Чл. 178. (1) Специализираните карти, регистрите и информационните системи по чл. 176, ал. 1 се водят от:

1. директорите на басейнови дирекции – в случаите по чл. 176, ал. 1, т. 1;

2. министъра на регионалното развитие – в случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2.

(2) Съдържанието на специализираните карти, регистрите и информационната система по чл. 176, ал. 1, т. 2, условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие.“

§ 5. Член 179 се изменя така:

„Чл. 179. (1) Картите, регистрите и информационните системи по чл. 176, ал. 1 се съставят и поддържат по райони за басейново управление на водите и по административни единици – населени места, общини и области.

(2) Картите, регистрите и информационната система по чл. 176, ал. 1, т. 1 съдържат:

1. данни за вида на водите;

2. данни за повърхностните и подземните водни тела и техните:

а) категория;

б) местоположение;

в) характеристики;

г) собственост;

д) състояние;

3. други данни.

(3) Картите, регистрите и информационната система по чл. 176, ал. 1, т. 2 съдържат:

1. данни за вида на съоръженията;

2. данни за местоположението им;

3. данни за собствеността им;

4. данни за техническите им характеристики;

5. данни за оператор;

6. други данни.“

§ 6. В чл. 198в се правят следните изменения:

1. В ал. 4 т. 2 се изменя така:

„2. приема решение за сключване на договора от името и за сметка на собственика на В и К системата с В и К оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на В и К услугата и поддържането на В и К системите, включително за поемане на финансови задължения от В и К оператори, и контролира изпълнението по договора.“

2. В ал. 7 думите „две трети“ се заменят с „три четвърти“.

§ 7. Член 198ж се изменя така:

„Чл. 198ж. Предоставянето на управлението на В и К системите и съоръженията – публична държавна, съответно – публична общинска собственост, на асоциацията по В и К в съответната обособена територия се извършва по реда на този закон.“

§ 8. В чл. 198п се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „се извършва“ се добавя „с договор по реда на този закон или“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В и К операторите признават в счетоводния си баланс (отчета за финансовото състояние) имуществените права, предоставени им с договорите по ал. 1, върху предоставените им В и К системи и съоръжения – публична собственост, и начисляват разходи за амортизации за тях по реда на Закона за счетоводството. Тези амортизационни отчисления се реинвестират от В и К операторите в инфраструктурата в съответствие с одобрените инвестиционни програми към утвърдените им бизнес планове.“

3. В ал. 4 думите „концесионния договор“ се заменят с „договора по ал. 1“.

4. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) В договора по ал. 1 се определят най-малко:

1. обхватът на дейностите и отговорностите на В и К оператора по предоставянето на В и К услуги;

2. задълженията на В и К оператора по експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на В и К системите и съоръженията;

3. инвестиционните задължения на В и К оператора по изграждането на нови В и К системи и съоръжения;

4. условията и редът за предоставяне на В и К оператора за експлоатация на новоизградените и предстоящите за изграждане В и К системи и съоръжения в обособената територия;

5. редът за предоставяне за експлоатация на В и К системите и съоръженията на В и К оператора;

6. редът за предаване на В и К системите и съоръженията от В и К оператора след прекратяването на договора;

7. критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на В и К оператора;

8. срокът на действие на договора;

9. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията по договора;

10. основанията и редът за прекратяване на договора;

11. условията и редът за поемане и погасяване на финансови задължения от действащия на съответната обособена територия В и К оператор и които са включени в бизнес плана му, одобрен от ДКЕВР;

12. условията, при които В и К операторът продължава дейността си в съответствие с утвърдения му бизнес план и общите условия за предоставяне на В и К услуги.

(6) В и К операторът на съответната обособена територия приема за експлоатация В и К системите и съоръженията със съответната документация, необходима за експлоатацията им.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. (1) Управителните органи на търговските дружества – В и К оператори с държавно и/или общинско участие, в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие списъци на В и К системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия, които са активи на дружествата.

(2) В срока по ал. 1 областните управители и кметовете на общините изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие списъци на В и К системите и съоръженията и на части от тях по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия, които не са включени в активите на дружествата по ал. 1 към деня на влизането в сила на този закон.

(3) Списъците по ал. 1 и 2 се изготвят по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие. По искане на министъра на регионалното развитие към списъците се прилагат документи, свързани с изграждането и собствеността на В и К системите и съоръженията.

(4) Министърът на регионалното развитие в тримесечен срок от получаването на списъците по ал. 1 и 2 изготвя и изпраща за съгласуване с общините протоколи за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините, намиращи се в обособената територия.

(5) Общините могат да представят становища по разпределението на собствеността на активите в двумесечен срок от получаване на протоколите по ал. 4. След изтичане на този срок министърът на регионалното развитие изпраща на общините и областните управители окончателните протоколи. Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

(6) Министърът на регионалното развитие и общините, упражняващи правата на собственост в еднолични търговски дружества с държавно или общинско участие или върху дялове и акции в търговски дружества по ал. 1, в които държавата или общината е съдружник или акционер, предприемат необходимите действия за отписване на активите по ал. 1 и тяхната стойност от баланса на дружествата в двумесечен срок от изготвянето, съответно получаването на окончателните протоколи по ал. 5.

(7) Отписването от баланса на търговските дружества – В и К оператори, на имущество и активи – публична държавна и/или публична общинска собственост, е за сметка на собствения капитал на дружествата, с изключение на регистрирания (основен) капитал, както и за сметка на получените правителствени дарения (финансирания), когато съответните активи са получени по договори за дарения (финансирания) и това не влияе на данъчния им финансов резултат, установен по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, като чл. 161 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага само за активите, които не са публична държавна и/или публична общинска собственост.

(8) В случаите по чл. 198б, т. 2 министърът на регионалното развитие изпраща на асоциацията по В и К копия от окончателните протоколи за разпределение на собствеността по ал. 5 незабавно след тяхното изготвяне или след учредяване на асоциацията по В и К в обособената територия – ако такава не е учредена към датата на изготвянето на окончателните протоколи. В тези случаи В и К системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост, преминават в управление на асоциацията по В и К на съответната обособена територия от датата на получаване на окончателните протоколи от асоциацията по В и К, съответно – след отписването им по реда на ал. 7.

(9) В случаите по чл. 198б, т. 3 В и К системите и съоръженията – публична общинска собственост – преминават в управление на общинските съвети от датата на получаването на окончателните протоколи по ал. 5, съответно – след отписването им по реда на ал. 7.

(10) В случаите по чл. 198б, т. 2 собственикът на В и К системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост, изградени или въведени в експлоатация след изготвяне на протоколите за разпределение на активите по ал. 1 и 2, незабавно уведомява асоциацията по В и К за датата на въвеждането им в експлоатация и й изпраща копия от документите, свързани с изграждането и собствеността им. В този случай В и К системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост, преминават в управление на асоциацията по В и К на съответната обособена територия от датата на получаването на уведомлението и документите.

(11) До сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 активите по ал. 8 – 10 продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред от действащите към деня на влизането в сила на този закон В и К оператори на обособената територия по смисъла на § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.).

(12) Отписването на имуществото и активите по ал. 6 не е доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 10 от Закона за данък върху добавената стойност.

(13) Не подлежат на осребряване по реда на чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, не се включват в масата на несъстоятелността по чл. 614, ал. 1 от Търговския закон и не се осребряват по смисъла на чл. 716 от Търговския закон имуществото и активите, предоставени на дружествата в ликвидация или в процедура по несъстоятелност, представляващи публична държавна и/или публична общинска собственост.

§ 10. (1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на В и К системи и предоставяне на В и К услуги продължават действието си до прекратяването им. Промяната в собствеността върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, не засяга предоставените по отношение на тези обекти права и задължения на концесионерите и концедентите. При промяна в правата на собственост върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, концедентът продължава да изпълнява от името на новия собственик правата и задълженията по концесионния договор до прекратяването му.

(2) Функциите на асоциация по В и К за управлението на В и К системите и съоръженията, предназначени за водоснабдяването на Столичната община, независимо от собствеността и териториите, в които са разположени или през които преминават, се осъществяват от общинския съвет на Столичната община.

§ 11. Първите регионални генерални планове на В и К системите и съоръженията и инвестиционните програми към тях по чл. 198в, ал. 4, т. 3 и 4 и чл. 198г, т. 4 и 5 се създават за обособените територии по смисъла на § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.) и се приемат от министъра на регионалното развитие след консултации с лицата по чл. 198б, т. 2 и 3. Лицата по чл. 198б, т. 2 и 3 могат да дадат становище по първите регионални генерални планове на В и К системите и съоръженията и инвестиционните програми към тях по чл. 198в, ал. 4, т. 3 и 4 и чл. 198г, т. 4 и 5 в срок от два месеца от тяхното получаване. Действията по чл. 198к се извършват от министъра на регионалното развитие.

§ 12. В общините, на чиято територия има язовири – публична общинска собственост, за които не са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината общинският съвет приема решение за:

1. създаване на общинско предприятие за осъществяване на тези дейности, или

2. откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем или на концесия.

§ 13. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г. и бр. 66 от 2013 г.) в чл. 10, ал. 7 думите „една година“ се заменят с „6 месеца“.

§ 14. (1) Настоящият регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги се удължава до 31 декември 2015 г. Следващият регулаторен период започва от 1 януари 2016 г.

(2) Одобрените до влизането в сила на този закон бизнес планове за настоящия регулаторен период остават в сила.

(3) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон В и К операторите допълват бизнес плановете си по ал. 2 с оглед удължаването на настоящия регулаторен период по ал. 1. Допълненията към бизнес плановете се одобряват по реда на чл. 11 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

(4) В срока по ал. 3 В и К операторите могат да поискат преразглеждане на утвърдените цени във връзка с допълненията на бизнес плановете.

(5) В случаите по ал. 3 и 4В и К операторите съблюдават указанията на комисията по чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 16 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно които са изготвени и одобрени настоящите бизнес планове.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 15 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8630