Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Дата на приемане 16/08/2013
Брой/година Държавен вестник 74/2013

 


УКАЗ № 171

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от ХLIІ Народно събрание на 1 август 2013 г., повторно приет на 16 август 2013 г.

Издаден в София на 20 август 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2012 г.; изм., бр. 66 и 68 от 2013 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:

„Чл.1. (1) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по приходите на обща сума 18 196 217,5 хил. лв., както следва:


Показатели


Сума

(хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ


18 196 217,5


1.


Данъчни приходи


16 084 890,0


1.1.


Корпоративен данък


1 481 960,0


1.2.


Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица


85 440,0


1.3.


Данък върху доходите на физически лица


2 466 700,0


1.4.


Данък върху добавената стойност


7 655 000,0


1.5.


Акцизи


4 115 000,0


1.6.


Данък върху застрахователните премии


28 100,0


1.7.


Мита и митнически такси


120 000,0


1.8.


Други данъци


132 690,0


2.


Неданъчни приходи


2 067 072,5


2.1.


Държавни такси


709 037,2


2.2.


Приходи и доходи от собственост


899 685,9


2.3.


Глоби, санкции и наказателни лихви


93 967,0


2.4.


Други неданъчни приходи


364 382,4


3.


Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми


44 255,0 (2) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 19 492 248,1 хил. лв., от които разходи на сума 8485 005,1 хил. лв., трансфери (нето) на сума 10 099 028,1 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 908 214,8 хил. лв., както следва:

Показатели


Сума

(хил. лв.)


II.


РАЗХОДИ


8 485 005,1


1.


Текущи разходи


7 140 621,7


 


в т.ч.:


 


1.1.


Субсидии за нефинансови предприятия


419 378,7


1.2.


Субсидии за юридически лица с нестопанска цел


41 351,9


1.3.


Лихви – общо


841 164,1


1.4.


Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата


881 072,0


2.


Капиталови разходи


903 479,4


2.1.


Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт


776 848,4


2.2.


Капиталови трансфери


126 631,0


3.


Прираст на държавния резерв (нето)


35 381,9


4.


Резерв за непредвидени и неотложни разходи


405 522,2


 


от тях:


 


4.1.


–за структурни реформи и допълнителни фискални мерки


335 522,2


4.2.


–за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия


70 000,0


III.


ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) – НЕТО


10 099 028,1


1.


Предоставени за:


10 116 053,2


1.1.


Общините


2 303 283,6


1.2.


Държавното обществено осигуряване


4 743 528,5


1.3.


Националната здравноосигурителна каса


946 526,0


 


в т.ч.:


 


1.3.1.


–от Министерството на здравеопазването


5 400,0


1.4.


Бюджета на съдебната власт


264 000,0


1.5.


Народното събрание


50 813,0


1.6.


Българското национално радио


42 093,0


1.7.


Българската национална телевизия


70 128,0


1.8.


Държавните висши училища


376 048,9


1.8.1.


–от Министерството на образованието и науката


351 964,9


1.8.2.


–от Министерството на отбраната


24 084,0


1.9.


Българската академия на науките


62 306,1


1.9.1.


–от Министерството на образованието и науката


59 756,1


1.9.2.


–от Министерството на околната среда и водите


2 550,0


1.10.


Националния фонд към Министерството на финансите (нето)


691 230,7


1.11.


Държавен фонд „Земеделие“


536 611,9


1.12.


Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол


4 198,5


1.13.


Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите


20 000,0


1.14.


Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от Министерството на регионалното развитие


1 200,0


1.15.


Българската телеграфна агенция


4 085,0


2.


Получени:


17 025,0


2.1.


Националният осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика


7 150,0


2.2.


Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите


3 090,0


2.3.


Държавен фонд „Земеделие“ за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС


785,0


2.4.


Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите


6 000,0


IV.


ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


908 214,8   (3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2013 г. в размер -1 296 030,5 хил. лв.V.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)


-1 296 030,5   (4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер 1 296 030,5 хил. лв., както следва:

Показатели


Сума

(хил. лв.)


 


1


2


VІ.


 ФИНАНСИРАНЕ


1 296 030,5


1.


 Външно финансиране (нето)


-977 759,0


2.


 Вътрешно финансиране (нето)


2 273 789,6                                                                                                                               

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 5 числото „160“ се заменя с „200“.

2. В § 9, ал. 10 числото „189“ се заменя с „217“.

3. В § 13, ал. 1 числото „2,0“ се заменя с „3,0“.

4. Създава се § 14а:

„§ 14а. Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия за последваща ратификация.“

5. Създава се § 57а:

„§ 57а. Присъдените по дело № ICC 17339/GZ/MHM суми се отчитат като приход по бюджета на Министерството на финансите за 2013 г.“

Заключителни разпоредби

§ 3. Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджета и показателите за дейността на Министерството на инвестиционното проектиране в рамките на показателите по чл. 1.

§ 4. Реализираните приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове до размера на очакваните постъпления от 236,2 млн. лв. се изразходват съгласно чл. 35, ал. 5 и 6 от Закона за енергетиката и чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност по ред, определен от Министерския съвет.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 1 август и 16 август 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6489