Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за чужденците в Република България
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България
Дата на приемане 10/12/2013
Брой/година Държавен вестник 108/2013

 


УКАЗ № 249

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от ХLIІ Народно събрание на 24 октомври 2013 г., повторно приет на 10 декември 2013 г.

Издаден в София на 13 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за чуж­денците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68 и 70 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 25 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като при брак с чужденец с разрешено постоянно пребиваване по т. 6, 7 или 8 изискванията за пребиваване в страната не се прилагат“;

б) създава се нова т. 7:

„7. вложили сумата по т. 6 в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България;“

в) създава се т. 17:

„17. получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 и поддържали вложението в продължение на 5 години.“

2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 17 се установяват от Българската агенция за инвестиции.“

§ 2. В чл. 40, ал. 1, т. 1 думите „13 и 16“ се заменят с „13, 16 и 17“ и накрая се добавя „както и когато вложението, за което чужденецът е получил постоянно пребиваване, бъде прекратено или прехвърлено на друго лице преди изтичането на определения от закона срок, независимо от основанията за прекратяването или прехвърлянето“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство за:

1. лица – съпрузи на български граждани;

2. граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

3. граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност.“

2. Член 12а се изменя така:

„Чл. 12а. Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8 или като член на семейството на такова лице, или чл. 25, ал. 1, т. 13 – във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 2 или 3, или чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.“

3. В чл. 13 в текста преди т. 1 думите „чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6“.

4. В чл. 13а, ал. 1 и 2 думите „чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5“.

5. В чл. 14 думите „чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5“.

6. В чл. 14а, ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 12, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за чужденците в Република България и е увеличило инвестицията си при същите условия на закона до стойност от най-малко 2 млн. лева, или е вложило не по-малко от 1 млн. лева в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;“.

7. В чл. 15, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чл. 12, т. 2, 4, 5 и 6“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6“.

§ 4. Този закон се прилага и за молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация, подадени до влизането му в сила.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 24 октомври и 10 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

9198