Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Дата на приемане 30/10/2013
Брой/година Държавен вестник 98/2013

 


УКАЗ № 212

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет от ХLIІ Народно събрание на 30 октомври 2013 г.

Издаден в София на 7 ноември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 50, ал. 3 след думата „предоставя“ се добавя „незабавно“.

§ 2. В чл. 65 ал. 4 се изменя така:

„(4) Заключението се подписва от експерта и се предоставя на органа по приходите, възложил експертизата, и на субекта в 7-дневен срок от датата на изготвянето му.“

§ 3. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) При прилагането на ал. 4 към погасяване на лихви се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията.“

2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 4. В чл. 229, ал. 3 се създава т. 3:

„3. сумите са за публични вземания.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. С недължимо платени до влизането в сила на този закон суми за публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, се погасяват задължения по реда на чл. 169, ал. 4 и 5, освен ако до влизането в сила на този закон е подадено искане по чл. 129, ал. 1.

§ 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 15, 20 и 70 от 2013 г.) в чл. 159, ал. 4 изречение трето се изменя така: „Ако не е заявил това, погасяването се извършва по реда на чл. 169, ал. 4 и 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 7. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 92 ал. 3 се изменя така:

„(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:

1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;

2. лицето – земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.“

2. В чл. 117, ал. 2 се създават т. 9 и 10:

„9. идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;

10. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата.“

3. В чл. 163б, ал. 2 се създава т. 7:

„7. наименование и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора.“

4. В глава деветнадесета „а“ се създава чл. 163г:

„Ограничение на обхвата

Чл. 163г. Разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение № 2 са налице условията по чл. 7, 13, 15, 16 и 28.“

5. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1 се създава т. 71:

„71. „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.“;

б) в § 1а се създава т. 7:

„7. Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (ОВ, L 201/4 от 26 юли 2013 г.).“

6. Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ се изменя така:

„Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“

I. Част първа

1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

5. Отпадъци от черни и цветни метали по Закона за управление на отпадъците.

6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер по Закона за управление на отпадъците.

7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 6.

II. Част втора
Код по КН 2012


Описание на стоката


0909


Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна:


 


- Семена от кориандър:


0909 21 00


-- Несмлени, нито пулверизирани


0909 22 00


-- Смлени или пулверизирани


1001


Пшеница и смес от пшеница и ръж:


 


- Твърда пшеница


1001 11 00


-- За посев


1001 19 00


-- Друга


 


- Други:


1001 91


-- За посев


1001 91 10


--- Лимец


1001 91 20


--- Мека пшеница и смес от пшеница и ръж


1001 91 90


--- Други


1001 99 00


-- Други


1002


Ръж:


1002 10 00


- За посев


1002 90 00


- Други


1003


Ечемик:


1003 10 00


- За посев


1003 90 00


- Друг


1004


Овес:


1004 10 00


- За посев


1004 90 00


- Други


1005


Царевица:


1005 10


- За посев:


 


-- Хибридна:


1005 10 13


--- Хибрид „trois voies“


1005 10 15


--- Обикновен хибрид


1005 10 18


--- Друга хибридна


1005 10 90


-- Друга


1005 90 00


- Друга


1006


Ориз


1006 10


- Неолющен ориз:


1006 10 10


-- За посев


 


-- Друг:


 


--- Друг:


1006 10 92


---- С кръгли зърна


1006 10 94


---- Със средни зърна


 


---- С дълги зърна:


1006 10 96


----- Със съотношение дължина/широчина по-голямо от 2, но по-малко от 3


1006 10 98


----- Със съотношение дължина/широчина, 3 или повече


1007


Сорго на зърна:


1007 10


- За посев


1007 10 10


-- Хибрид, за посев


1007 10 90


-- Друго


1007 90 00


- Други


1008


Елда, просо и семе за птици; други житни растения:


1008 10 00


- Елда


 


- Просо:


1008 21 00


-- За посев


1008 29 00


-- Друго


1008 30 00


- Семе за птици


1008 60 00


- Тритикале


1008 90 00


- Други житни растения:


1201


Семена от соя, дори натрошени:


1201 10 00


- За посев


1201 90 00


- Други


1205


Семена от репица или рапица, дори натрошени:


1205 10


- Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина:


1205 10 10


-- За посев


1205 10 90


-- Други


1205 90 00


- Други


1206 00


Семена от слънчоглед, дори натрошени:


1206 00 10


- За посев


 


- Други:


1206 00 91


-- Обелен; необелен шарен слънчоглед


1206 00 99


-- Други 


7. В § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.) думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“.

§ 8. (1) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.

(2) В случаите по ал. 1 доставчикът на стоки по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.

§ 9. Разпоредбите на чл. 92, ал. 3, т. 2, § 1, т. 71 от допълнителните разпоредби и част втора от приложение № 2 от Закона за данък върху добавената стойност се прилагат до 31 декември 2018 г.

§ 10. Законът влиза в сила от 1 декември 2013 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 30 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8255