Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
Дата на приемане 20/12/2013
Брой/година Държавен вестник 1/2014

 


УКАЗ № 273

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, приет от ХLIІ Народно събрание на 20 декември 2013 г.

Издаден в София на 27 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 26, ал. 1, изречение трето думите „бъде по-голям от размера на“ се заменят с „надвишава 90 на сто от“.

§ 2. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:

„(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от:

1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец – в общините с население над 100 000 души;

2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души.“

§ 3. В чл. 48, ал. 1 се създават изречения второ и трето: „Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.“

Заключителни разпоредби

§ 4. В Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 2013 г.) в приложение №1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 в „Забележки“ в т. 4 след думите „не се прилага за“ се добавя „общинските съветници и“.

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 20 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

9620