Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния багаж по море от 1974 г.
Дата на приемане 03/10/2013
Брой/година Държавен вестник 91/2013

 


УКАЗ № 199

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2013 г.; попр., бр. 73 от 2013 г.), приет от ХLIІ Народно събрание на 3 октомври 2013 г.

Издаден в София на 10 октомври 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2013 г.; попр., бр. 73 от 2013 г.)

Параграф единствен. В член единствен се правят следните изменения:

1. В заглавието на резервата думите „ратификацията от Република България на“ се заменят с „присъединяването на Република България към“.

2. В т. 4 думите „параграф 1.2“ се заменят с „т. 1 от настоящата резерва“.

3. В т. 6 думите „параграф 1.6“ се заменят с „т. 5 от настоящата резерва“.

4. В т. 9, буква „а“ думите „параграфи 1.2, 1.6, 1.7 и 1.9“ се заменят с „т. 1, 5, 6 и 8 от настоящата резерва“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7528