Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за животновъдството
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за животновъдството
Дата на приемане 11/12/2013
Брой/година Държавен вестник 109/2013

 


УКАЗ № 258

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за животновъдството, приет от ХLІI Народно събрание на 11 декември 2013 г.

Издаден в София на 17 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 15, ал. 4 т. 1 се отменя.

§ 2. В чл. 29, ал. 1, т. 1 буква „а“ се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 3. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15, 66 и 101 от 2013 г.) чл. 10б, 10в, 10г и 10д се отменят.

§ 4. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4а, ал. 1, т. 2 буква „и“ се отменя.

2. В чл. 11а, ал. 2:

а) точки 1, 7, 8, 9 и 10 се отменят;

б) създава се т. 13:

„13. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

3. В чл. 11б:

а) точки 4 и 5 се отменят;

б) създава се т. 7:

„7. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

4. В чл. 11д, ал. 1 думата „15-дневен“ се заменя с „10-дневен“.

5. В чл. 11е, ал. 1 думата „15-дневен“ се заменя с „5-дневен“.

6. В чл. 11з, ал. 1 думата „15-дневен“ се заменя с „10-дневен“.

7. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:

„(2) Министърът на земеделието и храните изменя лицензията на публичния склад за зърно при промяна на вписаните в лицензията обстоятелства:

1. увеличение или намаление на капацитета;

2. промяна на правната форма на публичния склад;

3. промяна в наименованието, седалището и адреса на управление на публичния склад.“

8. В чл. 12а ал. 2 се изменя така:

„(2) Националната служба по зърното изменя удостоверението за регистрация на зърнохранилището при промяна на вписаните в удостоверението обстоятелства:

1. увеличение или намаление на капацитета;

2. промяна на правната форма на юридическото лице – собственик и/или наемател на складовете;

3. промяна в наименованието, седалището и адреса на управление на юридическото лице – собственик и/или наемател.“

9. В чл. 24, ал. 4 т. 1 се отменя.

§ 5. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г. и бр. 52 и 68 от 2013 г.) в чл. 29в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „При пускане в свободно обращение вносителите представят пред митническите органи лицензия за внос на коноп по образец съгласно Приложение I от Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (ОВ, L 149/38 от 7 юни 2008 г.). Лицензията се издава от министъра на земеделието и храните на вносители:“.

2. Алинея 5 се отменя.

§ 6. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.) в чл. 224, ал. 3 т. 2 се изменя така:

„2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;“.

§ 7. Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 82 от 2009 г.) се отменя.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

9294