Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за счетоводството
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за счетоводството
Дата на приемане 05/11/2013
Брой/година Държавен вестник 100/2013

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 219

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за счетоводството, приет от ХLIІ Народно събрание на 5 ноември 2013 г.

Издаден в София на 12 ноември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 и 91 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 7 се създава ал. 10:

„(10) При съставяне на първичните счетоводни документи по ал. 2 чрез автоматични устройства или системи подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на първичния счетоводен документ.“

§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 18:

„18. „Цифров или друг идентификатор“ е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Законът е приет от 42-то Народно съб­рание на 5 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8375