Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Дата на приемане 10/12/2013
Брой/година Държавен вестник 109/2013

 


УКАЗ № 254

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, приет от ХLІI Народно събрание на 10 декември 2013 г.

Издаден в София на 17 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3:

„3. дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;“.

2. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:

„4. изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 1 – 3, както и към лицата, които притежават квалифицирано участие в управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;“.

3. Досегашната т. 4 става т. 5.

§ 2. В чл. 4 се създава ал. 4:

„(4) Колективната инвестиционна схема може да се състои от отделни инвестиционни подфондове, чиито активи се инвестират в съответствие с различни инвестиционни стратегии, без да се допуска смесване на активите, пасивите и резултатите на отделните подфондове. За всеки инвестиционен подфонд се създава отделен клас акции или дялове.“

§ 3. В чл. 6 се създават ал. 4, 5 и 6:

„(4) Колективна инвестиционна схема може да включи в наименованието си означение „паричен пазар“, „фонд на паричния пазар“ или „краткосрочен фонд на паричния пазар“ само ако има основна инвестиционна цел да осигурява възвръщаемост, съизмерима с лихвените проценти на инструментите на паричния пазар, да изчислява и оповестява ежедневно нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на акциите или дяловете си, ежедневно да издава и изкупува обратно акциите или дяловете си, както и да поддържа структура на портфейла в съответствие с изисквания, определени с наредба.

(5) Колективна инвестиционна схема може да включи в наименованието си означение „борсово търгуван фонд“, „борсово търгувано инвестиционно дружество“ или друго понятие, предполагащо търговия на издадените акции или дялове на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти само ако отговаря на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му към борсово търгуваните фондове.

(6) Допълнителни изисквания и ограничения относно наименованията на колективните инвестиционни схеми може да се определят с наредба.“

§ 4. В чл. 12, ал. 5 думите „два месеца от получаването им“ се заменят с „един месец от получаването им“.

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 2:

„2. инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на дружеството за всеки от тези подфондове;“

б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „включително за всеки от инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива“;

в) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7;

г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“;

д) досегашната т. 8 става т. 9.

2. В ал. 2:

а) създава се нова т. 3:

„3. инвестиционните подфондове, от които се състои договорният фонд, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на договорния фонд за всеки от тези подфондове;“

б) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8;

в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“;

г) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 10 и 11;

д) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“;

е) досегашната т. 12 става т. 13.

§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 7 се изменя така:

„7. депозитарят или договорът с депозитаря не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;“.

2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:

„3. депозитарят или договорът с депозитаря не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;“.

§ 7. В чл. 18, ал. 1 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Максималният размер на разходите по емитирането се определя в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.“

3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Максималният размер на разходите по обратното изкупуване се определя в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.“

4. В ал. 8 накрая се добавя „при условия и по ред, определени с наредба“.

§ 9. Създава се глава трета „а“ с чл. 24а – 24г:

„Глава трета „а“

БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ

Чл. 24а. (1) Колективна инвестиционна схема може да поиска издадените от нея акции или дялове да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно да се търгуват на такъв пазар, ако са спазени следните изисквания:

1. акциите или дяловете се търгуват на съответния пазар през цялата търговска сесия на пазара;

2. сключен е договор с поне един маркет-мейкър за акциите или дяловете, осигуряващ поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, която не се различава значително от нетната стойност на активите, съответно от индикативната нетна стойност на активите.

(2) Колективната инвестиционна схема, която изпълнява изискванията на ал. 1, включва в наименованието си, в устава, съответно в правилата, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения обозначението „борсово търгуван фонд“.

(3) Колективна инвестиционна схема, която не изпълнява изискванията на ал. 1, не може да използва в своето наименование, в устава, съответно в правилата, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения обозначението по ал. 2 или други равнозначни думи на български или на чужд език.

Чл. 24б. В случай че придобиването на акции или дялове на борсово търгуван фонд при издаването им е ограничено само до институционални инвеститори, управляващото дружество трябва да заяви приемане на емисията акции или дялове на колективната инвестиционна схема за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти в 30-дневен срок от началото на предлагането на тези акции или дялове. Ако в двумесечен срок от началото на предлагането по изречение първо акциите или дяловете не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, ограниченията относно инвеститорите, които могат да закупят акции или дялове, не се прилагат.

Чл. 24в. (1) Обратното изкупуване на акции или дялове на борсово търгуван фонд може да бъде ограничено до определена категория инвеститори и/или за определен минимален брой акции или дялове.

(2) В случаите по ал. 1, ако е налице съществено отклонение от борсовата цена на акциите или дяловете на борсово търгувания фонд, в т. ч. при смущения на пазара, включително при липса на маркет-мейкър, ограниченията за обратно изкупуване по ал. 1 не се прилагат. При настъпване на условие, при което ограниченията за обратно изкупуване не се прилагат, управляващото дружество на борсово търгувания фонд незабавно уведомява регулирания пазар или оператора на многостранната система за търговия, на които акциите или дяловете се търгуват, за това обстоятелство и за възможността всеки инвеститор да заяви обратно изкупуване.

(3) Заплащаните от инвеститорите разходи за обратно изкупуване в случая по ал. 2 не трябва да са в размер, който препятства или съществено затруднява осъществяването на изкупуване по ал. 2.

Чл. 24г. Допълнителни изисквания във връзка с борсово търгуваните фондове се определят с наредба.“

§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Банката депозитар, както и членовете на управителните и контролните й органи“ се заменят с „Депозитарят, както и членовете на управителните и контролните му органи“.

2. В ал. 2 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“.

§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 в изречение първо думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“, а в изречение второ думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“.

2. В ал. 4 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 12. В чл. 27, ал. 1 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“.

§ 13. В чл. 28, ал. 1 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“.

§ 14. В чл. 29 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“.

§ 15. В чл. 33 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 16. В наименованието на глава пета думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“, а думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“;

б) създава се ново изречение второ: „В случай че депозитарят е инвестиционен посредник, паричните средства се съхраняват при условията на чл. 34, ал. 2 – 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.“;

в) досегашното изречение второ става изречение трето и в него думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“.

2. В ал. 2 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“, а думата „предала“ се заменя с „предал“.

3. В ал. 3:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Депозитарят е длъжен:“;

б) в т. 3 думите „поверените й активи“ се заменят с „поверените му активи“.

§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Банка депозитар“ се заменят с „Депозитар“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Депозитар може да бъде и инвестиционен посредник, включен в списък, одобрен от заместник-председателя, който отговаря на следните изисквания:

1. притежава лиценз, издаден от комисията, в който е включено най-малко извършването на сделки с финансови инструменти и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон;

2. притежава собствен капитал в размер най-малко 1 500 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;

3. лицензът, дейността, сделките или операциите му не са ограничени до степен, която да затрудни или да направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения;

4. през последните 12 месеца не са му прилагани принудителни административни мерки, свързани с дейността на лица по чл. 11 от Закона за пазарите на финансови инструменти, не му е назначаван квестор и не е санкциониран за нарушение на изискванията на този закон или за грубо нарушение или системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти;

5. притежава кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на депозитарните си функции и задължения съгласно изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) За включване в списъка по ал. 1 и 2 депозитарят подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя. Депозитар се изключва от списъка, когато престане да отговаря на някое от изискванията на ал. 1 или 2.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Ако депозитарят бъде обявен в несъстоятелност, съхраняваните от него активи на колективни инвестиционни схеми не се включват в масата на несъстоятелността. Квесторът или синдикът на депозитаря е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от замяната на депозитаря да прехвърли активите на колективната инвестиционна схема в новия депозитар съгласно заявление от управляващото дружество.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“, а в изречение второ думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в изречение първо думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“, а в изречение второ думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 20. В чл. 37 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“, думите „задълженията й“ се заменят със „задълженията му“, а думите „банката е отговорна“ се заменят с „депозитарят е отговорен“.

2. В ал. 2 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 21. В чл. 43, ал. 2 думите „ал. 8 – 10“ се заменят с „ал. 8, 10 и 11“.

§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 9:

„(9) Колективната инвестиционна схема може да инвестира до 25 на сто от активите си в облигации, издадени от кредитна институция със седалище в държава членка, която подлежи на специален надзор с цел защита на притежателите на облигации, включително на изискването набраните от емисията облигации средства да бъдат инвестирани в активи, които през целия период на емисията осигуряват покритие на претенциите във връзка с облигациите и които в случай на несъстоятелност на емитента да бъдат използвани приоритетно за изплащане на задълженията към притежателите на облигации. Общата стойност на инвестициите по изречение първо, надхвърлящи ограничението по ал. 1 за експозиции към един емитент, не може да надхвърля 80 на сто от активите на колективната инвестиционна схема. Облигациите, издадени от кредитни институции със седалище в държава членка, които отговарят на изискванията по изречение първо, се публикуват на страницата на Европейската комисия. Комисията уведомява Европейската комисия за категориите облигации и емитенти, които съгласно българското законодателство отговарят на изискванията на изречение първо.“

2. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 1 – 8“ се заменят с „ал. 1 – 9“.

3. Досегашната ал. 10 става ал. 11.

§ 23. Създава се чл. 50а:

„Чл. 50а. Когато колективна инвестиционна схема се състои от отделни инвестиционни подфондове, изискванията и ограниченията по тази глава се прилагат поотделно за всеки от инвестиционните подфондове.“

§ 24. В чл. 52 се създава изречение второ: „Информация за предприетите мерки по изречение първо не се представя, ако нарушението е отстранено до представяне на уведомлението.“

§ 25. Създава се чл. 53а:

„Чл. 53а. Допускане на акции или дялове на колективна инвестиционна схема до търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти се извършва въз основа на проспект.“

§ 26. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) В проспекта на колективна инвестиционна схема, която се състои от отделни инвестиционни подфондове, се включва информация за инвестиционните подфондове, инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на колективната инвестиционна схема за всеки от тези подфондове.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в текста преди т. 1 след думата „инвестира“ се поставя запетая и се добавя „съответно особеностите по отношение на инвестициите на всеки инвестиционен подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от отделни инвестиционни подфондове“.

3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

4. Създава се ал. 7:

„(7) В проспекта по чл. 53а се включва и:

1. политиката относно прозрачността на портфейла с посочване къде може да се получи информация относно портфейла, в т. ч. къде е публикувана индикативната нетна стойност на активите;

2. информация дали борсово търгуваният фонд е активно управляван, а ако е активно управляван – и информация как ще бъде осъществявана инвестиционната му политика, включително във връзка с надхвърляне ефективността на даден индекс;

3. изявление за необходимостта сключването на сделките на вторичния пазар да се извършва с посредничеството на трето лице (инвестиционен посредник) и за възможността текущата пазарна цена да не съответства на нетната стойност на активите – в случай на ограничения на обратното изкупуване, включително до определена категория инвеститори и/или за определен минимален брой акции или дялове;

4. информация относно действията, които инвеститорите трябва да предприемат в случаите по чл. 24в, ал. 2, и потенциалните разходи.“

5. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

§ 27. В чл. 56, ал. 2 думите „чл. 196“ се заменят с „чл. 265“.

§ 28. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ако колективната инвестиционна схема се състои от отделни подфондове, за всеки подфонд се изготвя отделен документ с ключова информация за инвеститорите.“

2. Създава се нова ал. 6:

„(6) В ключовата информация към проспекта по чл. 53а се включва и информацията по чл. 54, ал. 7, т. 1 – 3.“

3. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.

§ 29. Член 64 се изменя така:

„Чл. 64. (1) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в комисията и публикува по подходящ начин, определен в проспекта, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете й при всяко тяхно определяне до края на работния ден, следващ деня на изчисляването им.

(2) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в комисията обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете й два пъти месечно – за периода от първо до петнадесето число на месеца и от шестнадесето число до края на месеца. Задължението се изпълнява в срок три работни дни считано от края на съответния отчетен период. Формата и съдържанието на информацията относно емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се определят с наредба.“

§ 30. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) В маркетинговите съобщения на борсово търгуваните фондове се включва и информацията по чл. 54, ал. 7, т. 1 – 3.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 31. В чл. 69, ал. 4 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“.

§ 32. В глава осма наименованието на раздел III се изменя така: „Депозитари и одитори“.

§ 33. В чл. 75 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „банки депозитари“ се заменят с „депозитари“.

2. В ал. 3 в изречение първо думите „банките депозитари“ се заменят с „депозитарите“, а в изречение второ думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“ и думите „нейно име“ се заменят с „негово име“.

3. В ал. 4 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 34. В чл. 76 думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“, думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“ и думите „от нея“ се заменят с „от него“.

§ 35. В чл. 81, ал. 1, изречение второ думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“.

§ 36. В чл. 83, ал. 2 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 37. В чл. 84, ал. 1 думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“.

§ 38. В чл. 85 думите „нейната банка депозитар“ се заменят с „нейния депозитар“.

§ 39. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 1:

„1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове;“

б) досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4.

2. В ал. 4 думите „по ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „по ал. 2, т. 3 и 4“, а думите „по ал. 2, т. 1“ се заменят с „по ал. 2, т. 2“.

§ 40. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Дейността по чл. 86, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се осъществява чрез инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени инвестиционни посредници, при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква „а“ и ал. 2, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от управляващото дружество.“

§ 41. В чл. 89 думите „по чл. 86, ал. 2, т. 1“ се заменят с „по чл. 86, ал. 2, т. 2“.

§ 42. В чл. 92, ал. 3 думите „Член 196“ се заменят с „Член 265“.

§ 43. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „професионална квалификация, необходима“ се заменят с „висше образование и професионален опит, необходими“;

б) в т. 5 накрая се добавя „и да не се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член“;

в) създават се т. 7 – 10:

„7. не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;

8. не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти или на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава;

9. не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;

10. не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по този закон, по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или по съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред.“

2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 2 – 6“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 10“.

3. В ал. 6, т. 3 думите „по т. 3 – 6“ се заменят с „по т. 3 – 10“.

4. Създават се ал. 7, 8 и 9:

„(7) Лицата по ал. 1, 3 и 5 подлежат на одобряване от заместник-председателя преди вписването им в търговския регистър, а лицата по ал. 4 – преди определянето им за представители на юридическите лица – членове на управителните и контролните органи на управляващото дружество. Заместник-председателят се произнася в 15-дневен срок от подаване на заявлението с приложени към него документи, удостоверяващи спазването на определените изисквания за тези лица. Заместник-председателят отказва да издаде одобрение, ако някое от лицата не отговаря на изискванията на този закон или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции.

(8) Професионален опит по смисъла на ал. 1, т. 1 е налице, ако лицето е работило не по-малко от:

1. една година в предприятия от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези предприятия, или

2. три години в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт.

(9) Комисията прилага принудителната административна мярка по чл. 264, ал. 1, т. 5, когато лице по ал. 1 – 5 престане да отговаря на изискванията на ал. 1 или 2.“

§ 44. В чл. 94, ал. 3 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“.

§ 45. В чл. 100, ал. 1, т. 6 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“.

§ 46. В чл. 101, ал. 2 думите „по чл. 86, ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 86, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 47. В чл. 104, ал. 2 думите „по чл. 86, ал. 2, т. 1“ се заменят с „по чл. 86, ал. 2, т. 2“, а след думите „колективни инвестиционни схеми“ се добавя „или национални инвестиционни фондове“.

§ 48. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „по продажбата и обратното изкупуване на дялове на колективни инвестиционни схеми, които управлява“ се заменят с „по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4“;

б) в т. 3 думите „или на колективната инвестиционна схема“ се заменят с „колективната инвестиционна схема или националния инвестиционен фонд“;

в) точка 7 се изменя така:

„7. възможността да се делегират функции и действия трябва да е изрично предвидена в проспекта на колективната инвестиционна схема или националния инвестиционен фонд;“

г) създава се т. 8:

„8. делегирането на функции не може да бъде в степен, в която управляващото дружество вече не може да се смята за такова по отношение на съответната колективна инвестиционна схема или национален инвестиционен фонд или по начин, по който ще изпълнява функции само по приемане и предаване на информация.“

2. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Когато делегирането на функции и действия по ал. 1 се отнася до управление на инвестициите, трябва да бъдат спазени следните допълнителни изисквания:

1. делегирането се извършва в съответствие с критерии за преразпределение на инвестициите, установявани периодично от управляващото дружество;

2. третото лице, на което се делегират функции, трябва да е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи и да подлежи на надзор за спазване на изискванията за осъществяване на дейност;

3. да е осигурено сътрудничеството между комисията и органа, осъществяващ надзор върху третото лице, когато се делегират функции по управление на инвестициите на лице от трета държава.

(4) Делегиране на функции по ал. 3 се допуска, ако е издадено предварително одобрение за това от заместник-председателя. Към заявлението за издаване на одобрение се прилагат сключеният договор, както и данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на ал. 1 и обосноваващи избора на конкретното трето лице, определени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 18, ал. 2 – 6.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „извън тези по ал. 3“.

§ 49. В чл. 120, ал. 1, т. 1 думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“.

§ 50. В чл. 135 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“, а думите „чл. 204“ се заменят с „чл. 273“.

§ 51. В чл. 144 се създава ал. 7:

„(7) С издаване на разрешение за преобразуване чрез сливане на договорни фондове, при което новообразуваният договорен фонд ще бъде с произход от Република България, както и за преобразуване на инвестиционно дружество в договорен фонд, комисията издава разрешение на съответното управляващо дружество да организира и управлява новообразувания договорен фонд, считано от датата на възникването му.“

§ 52. В глава четиринадесета в наименованието на раздел III думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 53. В чл. 149 думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“.

§ 54. В чл. 156 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.

§ 55. В част трета дял първи с чл. 171 – 193 се отменя.

§ 56. В част трета се създава нов дял първи с нови чл. 171 – 193:

„ДЯЛ ПЪРВИ

НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ

ФОНДОВЕ

Глава петнадесета

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 171. (1) Националните инвестиционни фондове са отворени или затворени национални инвестиционни дружества със седалище в Република България или национални договорни фондове, които инвестират в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Националните инвестиционни фондове не са колективни инвестиционни схеми и за тях изискванията на част втора се прилагат само ако това е изрично предвидено в този дял.

(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите. Действията, предприети с цел да се гарантира борсовата стойност на акциите или дяловете да не се различава значително от стойността на нетните активи, се смятат за равностойни на такова изкупуване.

(3) Националният инвестиционен фонд е от затворен тип, когато не изкупува обратно своите акции или дялове, с изключение на обратното изкупуване на акции на инвестиционните дружества при условията и по реда на Търговския закон.

(4) Националното инвестиционно дружество може да бъде само учредено на учредително събрание акционерно дружество с едностепенна система на управление, чийто единствен предмет на дейност е инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Инвестиционното дружество няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1.

(5) Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Договорният фонд се смята за учреден от вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага глава ХV „Дружество“ от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви „в“ и „г“ и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго.

(6) За извършване на дейност по ал. 1 – 5 се изисква издаването на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество или разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд.

(7) Лице, което не притежава право да извършва дейност съгласно ал. 1 – 6, няма право да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите „национален инвестиционен фонд“, „национално инвестиционно дружество“, „национален договорен фонд“ или други равнозначни думи и изрази на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност.

(8) Националните инвестиционни фондове, съответно дружествата, които управляват дейността им, са длъжни да указват в проспектите си, както и във всички рекламни и други материали, разпространявани от тях, че не са предприятия по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно че не са колективни инвестиционни схеми.

Чл. 172. (1) Националният инвестиционен фонд се организира и управлява само от управляващо дружество, а когато са налице условията по чл. 197, ал. 1 – от получило лиценз лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) При извършване на дейност по управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действа от свое име, като посочва, че действа за сметка на договорния фонд.

(3) Национално инвестиционно дружество от затворен тип може да вземе решение да не възлага управлението на лице по ал. 1 и да се управлява от съвета на директорите. В случаите по изречение първо дружеството сключва договор с лице по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти, което има право да извършва инвестиционни консултации. Когато са налице условията по чл. 197, ал. 1, националното инвестиционно дружество от затворен тип подава заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

(4) Когато дейността на национален инвестиционен фонд се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, освен изискванията на този дял се прилагат и съответните изисквания на дял втори.

Чл. 173. (1) Уставът на националното инвестиционно дружество от отворен тип, освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, трябва да съдържа:

1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на дружеството;

2. дела на инвестициите по видове активи;

3. правилата за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, съответно на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1;

4. разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите и управляващото дружество по чл. 172, ал. 1;

5. срока на затворения период, ако се предвижда такъв;

6. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на акциите при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;

7. условията и реда за емитиране на акции, за обратно изкупуване на акциите и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;

8. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

9. условията за замяна на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна.

(2) Уставът на националното инвестиционно дружество от затворен тип, освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, трябва да съдържа и данните по ал. 1, т. 1 – 4, 8 и 9, както и реда и начина за разпределяне на дивиденти.

(3) Условията за участие в национален договорен фонд, неговата организация, управление и прекратяване се определят с правилата на договорния фонд.

(4) Правилата на националния договорен фонд от отворен тип трябва да съдържат:

1. наименованието на договорния фонд;

2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;

3. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;

4. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;

5. методи за оценка на активите и пасивите;

6. правата, които дават дяловете;

7. таксите, които се събират от управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за управление, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

8. правилата за определяне възнаграждението на депозитаря;

9. условията и реда за емитиране и за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;

10. условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;

11. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;

12. условията за замяна на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна.

(5) Правилата на националния договорен фонд от затворен тип трябва да съдържат данните по ал. 4, т. 1 – 3, 6, 8, 10 – 12, както и:

1. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, както и методите за оценка на активите и пасивите;

2. таксите, които се събират от управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за управление, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

3. реда и начина за разпределяне на доходност.

Чл. 174. (1) Записаният капитал на националното инвестиционно дружество от затворен тип е не по-малък от 250 000 лв., като дружеството по всяко време трябва да притежава капитал най-малко в същия размер, чиято структура и съотношение с балансовите активи и пасиви на дружеството се определят с наредба.

(2) Записаният капитал на националното инвестиционно дружество от отворен тип е не по-малък от 100 000 лв., като дружеството трябва по всяко време да притежава капитал най-малко в същия размер. Капиталът на националното инвестиционно дружество от отворен тип винаги е равен на нетната стойност на активите му. В търговския регистър се вписва капиталът, с който дружеството е учредено. Разпоредбите на чл. 192 – 203 и чл. 246 от Търговския закон не се прилагат.

(3) Нетната стойност на активите на национален договорен фонд от затворен тип не може да бъде по-малка от 250 000 лв. В правилата на фонда може да бъде заложен по-висок размер на нетна стойност на активите. Минималният размер по изречение първо трябва да е достигнат до една година от учредяването на фонда въз основа на първоначалния или последващия проспект.

(4) Нетната стойност на активите на национален договорен фонд от отворен тип не може да бъде по-малка от 100 000 лв. или друг по-висок размер, определен с правилата му. Този минимален размер трябва да е достигнат до една година от учредяването на фонда.

(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1, съответно по ал. 2, трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценза след внасяне на пълния размер на капитала.

Чл. 175. (1) Националното инвестиционно дружество издава само безналични акции с право на един глас. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

(2) Освен при учредяване на дружеството акциите на националното инвестиционно дружество от отворен тип се придобиват по емисионна стойност, определена върху нетната стойност на активите. Разпоредбите на чл. 176, ал. 2 и 3 и чл. 188 – 191 от Търговския закон не се прилагат.

(3) Националният договорен фонд се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в този закон и в правилата на договорния фонд. Националният договорен фонд от отворен тип може да издава на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове.

Чл. 176. (1) За лицата, които са избрани за членове на съвета на директорите на национално инвестиционно дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителния орган, както и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционното дружество, се прилагат изискванията на чл. 10.

(2) В случай че дейността на национално инвестиционно дружество от затворен тип се управлява от съвета на директорите му, за лицата по ал. 1 съответно се прилагат чл. 93 и 94.

Глава шестнадесета

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО И НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД

Чл. 177. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество се подава заявление до комисията по определен от заместник-председателя образец, към което се прилагат:

1. уставът;

2. данни за записания и внесения капитал;

3. данните и другите необходими документи за членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета на директорите, или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за професионалната им квалификация и опит;

4. договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, договорът с лицето по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти и договорът за депозитарни услуги;

5. имената или наименованията и данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

6. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

7. проспектът на националното инвестиционно дружество и документът с ключова информация за инвеститорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип;

8. правилата за управление на риска;

9. други документи и данни, определени с наредба.

(2) За издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. правилата по чл. 173, ал. 3;

2. решението на компетентния орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране на договорен фонд;

3. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

4. договорът за депозитарни услуги;

5. проспектът на националния договорен фонд и документът с ключова информация за инвеститорите на националния договорен фонд от отворен тип;

6. правилата за управление на риска;

7. други документи и данни, определени с наредба.

(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз, съответно на разрешение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца.

(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(5) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок до един месец от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 3, изречение второ. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

(6) Едновременно с издаването на лиценза на националното инвестиционно дружество и разрешението на управляващо дружество или на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране и управление на национален договорен фонд комисията потвърждава проспекта на националния инвестиционен фонд и документа с ключова информация за инвеститорите на националния инвестиционен фонд от отворен тип и вписва националния инвестиционен фонд във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(7) Агенцията по вписванията вписва националното инвестиционно дружество в търговския регистър, след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.

Чл. 178. (1) Комисията отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, ако:

1. уставът на дружеството не съответства на закона;

2. записаният капитал не отговаря на изискванията на чл. 174, ал. 1 и 2;

3. договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му или не е представен договорът с лицето по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

4. членовете на съвета на директорите не отговарят на изискванията на чл. 176;

5. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на националното инвестиционно дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;

6. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание, са направили вноски със заемни средства;

7. депозитарят или договорът с депозитаря не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

8. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;

9. съгласно закона или устава си инвестиционното дружество не може да предлага акциите си на територията на Република България;

10. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;

11. управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е с произход от Република България.

(2) Комисията отказва да издаде разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд, ако:

1. заявителят не отговаря на изискванията на закона;

2. правилата на договорния фонд не отговарят на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

3. депозитарят или договорът с депозитаря не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

4. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите не съответстват на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

5. съгласно закона или правилата си договорният фонд не може да предлага дяловете си на територията на Република България;

6. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;

7. управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е с произход от Република България.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8, съответно по ал. 2, т. 2 – 4 комисията може да откаже да издаде лиценз, съответно разрешение, само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(4) Отказът на комисията се мотивира писмено.

(5) Заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз, съответно разрешение, не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 179. Промяна в правилата, съответно в устава на национален инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и обратно, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение от заместник-председателя. Член 18, ал. 2 – 7 се прилагат съответно.

Чл. 180. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако националното инвестиционно дружество:

1. не започне да извършва съответната дейност в срок 12 месеца от издаване на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейност повече от 12 месеца;

2. в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите е по-малка от изискваната съгласно чл. 174, ал. 1 или 2;

3. е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

4. престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

5. не отговаря на изискванията за ликвидност, предвидени в наредба;

6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон или на актовете по прилагането му.

(2) Комисията отнема издаденото разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд:

1. ако в продължение на една година от получаване на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не достигне изискваната съгласно чл. 174;

2. в случаите по ал. 1, т. 1 – 5;

3. ако това се налага за защита на интересите на инвеститорите.

(3) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип то може да продължи да съществува като акционерно дружество по Търговския закон. Комисията изпраща решението на Агенцията по вписванията за заличаване предмета му на дейност като инвестиционно дружество.

Чл. 181. (1) Национално инвестиционно дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност. Преобразуване на национално инвестиционно дружество от затворен тип в отворен тип и обратно се извършва само с разрешение на комисията. Преобразуване на инвестиционно дружество от отворен в затворен тип се извършва, ако възможността за такова преобразуване и редът за обезщетяване на акционерите, които не са приели такова преобразуване, са уредени в устава на инвестиционното дружество. Договорният фонд може да се преобразува само чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, като в преобразуването участват договорни фондове, без да променят предмета си на дейност.

(2) Преобразуването чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, както и прекратяването на национален инвестиционен фонд се извършват с разрешение на комисията. Член 144 се прилага съответно. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на инвестиционното дружество, съответно за ликвидатори на договорния фонд, се одобряват от комисията. Член 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно.

(3) Преобразуването и прекратяването се извършват при условия и по ред, определени с наредба.

Глава седемнадесета

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ

Чл. 182. (1) Публично предлагане на акции или дялове на национален инвестиционен фонд се допуска след издаване на лиценз на националното инвестиционно дружество, съответно на разрешение за организиране и управление на националния инвестиционен фонд, и ако бъде публикуван проспект.

(2) Проспектът на национален инвестиционен фонд от затворен тип се изготвя и публикува по реда на глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Проспектът на национален инвестиционен фонд от отворен тип се изготвя и публикува по начин и със съдържание, определени с наредба. Към проспекта се прилага ключова информация за инвеститорите, която е негова неразделна част. Членове 56, 58 и 63 се прилагат съответно.

(4) Маркетинговите съобщения във връзка с предлаганите акции или дялове на национален инвестиционен фонд се съставят при съответно прилагане на чл. 65, ал. 1 и 2.

(5) Дяловете или акциите на национален инвестиционен фонд от отворен тип могат да бъдат предлагани само на територията на Република България. Дяловете или акциите на национален инвестиционен фонд от затворен тип могат да бъдат предлагани на територията на други държави членки при спазване на изискванията, установени в глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 183. (1) Националният инвестиционен фонд от отворен тип е задължен постоянно да предлага акциите или дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на акционерите си да ги изкупува обратно по цена, основаваща се на нетната стойност на активите, при условията и по реда, определени в този закон, в актовете по прилагането му и в устава на дружеството, освен в случая по ал. 3. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два пъти месечно на равни интервали от време. Член 21, ал. 2 – 7 се прилага съответно.

(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип може да предвиди в устава си, съответно да е предвидено в правилата на национален договорен фонд, затворен период, който не може да бъде по-дълъг от три години от възникването му. По време на затворения период националният инвестиционен фонд не е задължен да изкупува обратно акциите или дяловете си.

(3) Националният инвестиционен фонд от отворен тип може временно да спре обратното изкупуване при условията и по реда, предвидени в устава или в правилата му, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на акционерите, включително в случаите по чл. 22, ал. 1. За периода на спиране на обратното изкупуване спира и издаването на акции или дялове.

Чл. 184. (1) Национален инвестиционен фонд от затворен тип трябва да подаде молба за приемане на акциите или дяловете му за търговия на регулиран пазар в 6-месечен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) Ако акциите или дяловете на национален инвестиционен фонд от затворен тип не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар в едногодишен срок от вписването в търговския регистър, фондът се ликвидира при условия и по ред, определени с наредба.

(3) Допускане до търговия на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от отворен тип може да се извърши при съответно прилагане на глава трета „а“.

Глава осемнадесета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА

Чл. 185. За съхраняването на безналичните финансови инструменти и другите активи, притежавани от национален инвестиционен фонд, се прилагат съответно правилата на чл. 34 – 37.

Чл. 186. (1) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират в следните активи:

1. финансови инструменти без ограничение във вида им;

2. сертификати върху ценни (благородни) метали;

3. влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.

(2) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират без ограничения активите си в емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, изготвен от заместник-председателя.

Чл. 187. (1) Националните инвестиционни фондове спазват следните ограничения при инвестиране, определени в процент от активите:

1. финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, издадени от един емитент:

а) до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип;

б) до 20 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;

2. финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент – до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;

3. финансови инструменти, които не се предлагат публично и за които няма задължение да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент – до 15 на сто от активите на националния инвестиционен фонд, като общата стойност на инвестициите в такива финансови инструменти може да бъде до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 50 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;

4. акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не се предлагат публично – общо до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 30 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;

5. сертификати върху ценни (благородни) метали – общо до 10 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип.

(2) Националните инвестиционни фондове могат да надхвърлят ограниченията за инвестиции в един емитент по ал. 1, т. 1 при спазване на следните ограничения:

1. до 30 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът инвестира повече от 15 на сто от своите активи, не надвишава 50 на сто от активите му;

2. до 40 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът инвестира повече от 20 на сто от своите активи, не надвишава 60 на сто от активите му.

(3) Националните инвестиционни фондове не могат да придобиват повече от:

1. петнадесет на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;

2. петнадесет на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;

3. тридесет на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, и/или друга колективна инвестиционна схема, независимо дали е със седалище в държава членка, или не, при условие че в проспекта на тази колективна инвестиционна схема е предвидено тя да не инвестира повече от 10 на сто от активите си в дялове на други колективни инвестиционни схеми, независимо от това дали са получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, или не;

4. петнадесет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.

(4) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират активите си в банкови депозити в такива съотношения, които са определени в техните устави, съответно в правилата им.

(5) В случаите, когато управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, представя капиталова гаранция или гаранция на дохода на притежателите на дялове на национален инвестиционен фонд, то може да инвестира без ограничения активите му в банкови депозити, в т. ч. в една банка.

(6) При нарушение на инвестиционните ограничения на национален инвестиционен фонд се прилагат съответно чл. 51 и 52.

Чл. 188. (1) Национален инвестиционен фонд не може да ползва заеми, освен в случаите по ал. 2 и 3.

(2) Заместник-председателят може да разреши на национален инвестиционен фонд от отворен тип да ползва заем на стойност до 20 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за покриване на задълженията на фонда по обратното изкупуване на дяловете му. Член 18, ал. 2 – 6 се прилагат съответно.

(3) Заместник-председателят може да разреши на национален инвестиционен фонд от затворен тип да ползва заем на стойност до 30 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за придобиване на активи. Член 18, ал. 2 – 6 се прилага съответно.

(4) Допълнителни изисквания и условия могат да се установят с наредба.

Чл. 189. Националното инвестиционно дружество, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато управлява национален договорен фонд, приема правила за управление на риска с цел постоянно наблюдение и оценка във всеки момент на риска на всяка позиция и нейното влияние на рисковия профил на целия портфейл. По отношение на правилата за управление на риска на националните инвестиционни фондове и изискванията за периодично уведомяване на комисията се прилагат чл. 40 и 41.

Чл. 190. Националното инвестиционно дружество, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато управлява национален договорен фонд, приема правила относно личните сделки на членовете на управителния и контролния орган на дружеството, които гарантират, че няма да бъдат сключвани лични сделки или поддържани инвестиции от тези лица, позволяващи им заедно или поотделно да упражняват съществено влияние върху емитент или които биха довели до конфликт на интереси, или са резултат на злоупотреба с информация, която са придобили във връзка с професионалната си дейност по смисъла на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Чл. 191. (1) Националният инвестиционен фонд от затворен тип разкрива информация по реда на глава шеста „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип е длъжен да представя на комисията и на обществеността:

1. одитиран годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;

2. шестмесечен отчет, обхващащ първите 6 месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;

3. друга информация, определена с наредба.

Чл. 192. Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите на националните инвестиционни фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите, към годишните и междинните финансови отчети за дейността и тяхното разпространение, поддържането и съхраняването на отчетност, начина и реда за оценка на активите и пасивите, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите съобщения, правилата за личните сделки, правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла, съдържанието на договорите с управляващото дружество или с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и с депозитаря се определят с наредба.

Чл. 193. (1) За неуредените случаи за национален инвестиционен фонд от затворен тип се прилагат съответно разпоредбите на глави осма и единадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) За национални инвестиционни фондове, управлявани от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се прилагат изискванията за алтернативни инвестиционни фондове, установени в дял втори от тази част, когато те са по-строги от изискванията съгласно този дял.“

§ 57. В част трета се създава нов дял втори с нови чл. 194 – 205 и чл. 206 – 262:

ДЯЛ ВТОРИ

УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Глава деветнадесета

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 194. (1) Алтернативен инвестиционен фонд е предприятие за колективно инвестиране, включително негови инвестиционни подфондове, което е различно от колективна инвестиционна схема, което инвестира средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори.

(2) За целите на ал. 1 се приема, че средствата се набират от повече от едно лице, ако:

1. предприятието за колективно инвестиране не е ограничено от националното си законодателство, учредителните си актове и други нормативно или договорно установени изисквания да набира средства от повече от едно лице, независимо от това дали реално има повече от един инвеститор;

2. предприятието за колективно инвестиране е ограничено от националното си законодателство, учредителните си актове и други нормативно или договорно установени изисквания да набира средства от повече от едно лице, при условие че единственият му инвеститор инвестира средства, набрани от повече от едно лице с цел инвестирането им в полза на тези лица.

(3) За целите на ал. 1 се приема, че предприятието за колективно инвестиране има определена инвестиционна политика, ако е спазено поне едно от следните условия:

1. инвестиционната политика е определена най-късно към момента, в който инвестицията в предприятието за колективно инвестиране е неоттегляема, без това да включва последващо обратно изкупуване или друго разпореждане с направената инвестиция;

2. инвестиционната политика е определена в учредителните актове на предприятието за колективно инвестиране или в друг документ, към който негов учредителен акт препраща;

3. предприятието за колективно инвестиране или управляващото го лице има задължение да спазва инвестиционната политика и това задължение подлежи на принудително изпълнение от страна на инвеститорите;

4. инвестиционната политика установява правила за инвестиране, съдържащи един или повече от следните критерии:

а) инвестирането е ограничено до определени категории активи и/или определени категории активи са изключени от допустимите инвестиции;

б) инвестирането е съобразено с определени стратегии;

в) инвестирането е ограничено до определени географски региони;

г) инвестирането е съобразено с определени ограничения за ливъридж;

д) инвестирането се извършва в съответствие с определен период на държане на инвестициите, или

е) инвестирането е подчинено на други ограничения с цел разпределение на риска.

(4) За определяне на едно предприятие за колективно инвестиране като алтернативен инвестиционен фонд е без значение:

1. дали е от отворен или от затворен тип;

2. дали е организирано като договорен фонд, като тръст, като инвестиционно дружество или в друга правна форма;

3. дали е регистрирано, лицензирано или има седалище в държава членка или в трета държава;

4. дали осъществяването на дейността му е предмет на регистрационен или лицензионен режим;

5. правноорганизационната форма на лицето, което го управлява.

(5) Националните инвестиционни фондове по дял първи са алтернативни инвестиционни фондове.

Чл. 195. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да бъде юридическо лице, чийто основен предмет на дейност е управлението на един или повече алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, може да бъде:

1. лице, различно от управлявания алтернативен инвестиционен фонд, определено от алтернативния инвестиционен фонд или от лице, действащо от негово име;

2. алтернативният инвестиционен фонд, когато правноорганизационната му форма позволява това и управителният му орган не е определил външно лице съгласно т. 1.

(3) За извършване на дейност по ал. 1 от лице със седалище в Република България се изисква издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове или регистрация при условията на глава двадесета.

(4) За извършване на дейност по ал. 1 от лице със седалище в трета държава, за което Република България е референтна държава членка, както и за предлагане от такова лице на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки се изисква издаване на лиценз при условията на глава двадесета, раздел III.

Чл. 196. Този дял не се прилага за:

1. холдинговите дружества;

2. институциите за професионално пенсионно осигуряване, създадени съгласно изискванията на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, наричана по-нататък „Директива 2003/41/ЕО“, както и управляващите ги структури и управляващите вложенията лица, при условие че не управляват алтернативни инвестиционни фондове;

3. Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, европейските финансови институции за развитие и двустранните банки за развитие, Световната банка, Международния валутен фонд и други наднационални институции и международни организации, когато управляват алтернативни инвестиционни фондове, осъществяващи дейност в обществен интерес;

4. националните централни банки;

5. централните, регионалните и местните органи на изпълнителната власт и органите или други институции, които управляват фондове за финансиране на системите за социална сигурност и на пенсионните системи;

6. схемите за участие на служители или спестовните схеми на служители;

7. дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и други предприятия, чиято единствена цел е извършване на секюритизация по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 24/2009 на Европейската централна банка от 19 декември 2008 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (ОВ, L 15/1 от 20 януари 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 24/2009“, както и други дейности, подходящи за постигането на тази цел;

8. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, чиито единствени инвеститори са те, техните дружества майки, дъщерните им дружества или други дъщерни дружества на дружествата майки, при условие че никой от тези инвеститори не е алтернативен инвестиционен фонд.

Глава двадесета

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Раздел I

Общи положения

Чл. 197. (1) Лице със седалище в Република България, което пряко или непряко управлява алтернативни инвестиционни фондове, трябва да притежава лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове, издаден при условията на раздел II, ако управлява пряко или непряко алтернативни инвестиционни фондове, стойността на чиито активи, определена в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ, L 83/1 от 22 март 2013 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 231/2013, в съвкупност надхвърля:

1. левовата равностойност на 100 000 000 евро, включително активи, придобити чрез използване на ливъридж;

2. левовата равностойност на 500 000 000 евро, когато портфейлите се състоят от алтернативни инвестиционни фондове, които не използват ливъридж и при които правото на обратно изкупуване не може да бъде упражнено за период 5 години от датата на първоначалната инвестиция във всеки от тези алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Непряко управление по смисъла на ал. 1 е управление чрез дружество, с което лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е свързано чрез общо управление, контролирано от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или чрез дружество, в което това лице притежава съществено пряко или непряко участие.

(3) Лице от трета държава, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и/или предлага на територията на Европейския съюз управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове и за което Република България е референтна държава, следва да притежава лиценз, издаден при условията на раздел III.

(4) Лице, което пряко или непряко съгласно ал. 2 управлява алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в ал. 1 прагове, следва да бъде регистрирано при условията на раздел IV.

(5) Лице по ал. 1 може да бъде само акционерно дружество с безналични акции, всяка даваща право на един глас. Управлението на лицето по изречение първо се осъществява по седалището му.

(6) Лице, което не притежава лиценз за управление на алтернативни инвестиционни схеми и не е регистрирано като такова лице, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на действия по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

(7) Инвестиционни посредници, лицензирани съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета, наричана по-нататък „Директива 2004/39/ЕО“, и кредитни институции, лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“, могат да предоставят инвестиционни услуги на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на издадените им лицензи. Лицата по изречение първо могат да предлагат акции и дялове от алтернативни инвестиционни фондове, при условие че са спазени изискванията на този дял.

Чл. 198. (1) Лицензът по чл. 197, ал. 1 включва правото за извършване на следните дейности по управление на алтернативни инвестиционни фондове:

1. управление на портфейл;

2. управление на риска.

(2) Лицензът по ал. 1 може да включва и следните допълнителни функции в случаите на колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове:

1. административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност;

2. маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

3. дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират.

(3) Алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 не може да извършва друга дейност, различна от дейността, за която е получил лиценз по ал. 1 и 2.

(4) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, може да извършва дейност по управление на дейността на колективни инвестиционни схеми въз основа на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно дял втори.

(5) В лиценза по ал. 1 на лице със седалище в Република България, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, може да бъде включено и извършването на една или повече допълнителни услуги:

1. управление в съответствие със сключен договор с клиента на портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка;

2. инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

3. съхранение и администриране на акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране;

4. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти.

(6) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, не може да извършва друга дейност, различна от дейността, за която е получил лиценз съгласно ал. 1, 2, 4 и 5.

(7) Не може да бъде издаден лиценз, включващ само една от услугите по ал. 1, както и лиценз само за услуги по ал. 2 и/или ал. 5, без да включва услугите по ал. 1. Лиценз, който включва услуги по ал. 5, не може да бъде издаден само за една или повече от услугите по т. 2 – 4, без да включва услугите по т. 1.

(8) Издаденият лиценз има действие за всички държави членки.

Чл. 199. (1) Алтернативният инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 трябва да разполага с начален капитал, не по-малък от левовата равностойност на 300 000 евро.

(2) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, трябва да разполага с начален капитал, не по-малък от левовата равностойност на 125 000 евро.

(3) Ако лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управлява дейността на алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи в съвкупност надхвърлят левовата равностойност на 250 000 000 евро, то трябва да увеличи размера на собствения капитал с не по-малко от 0,02 на сто от сумата, явяваща се разликата между стойността на активите по баланса на управляваните фондове и левовата равностойност на 250 000 000 евро. Изискването по изречение първо може да не бъде спазено за до 50 на сто от допълнителния собствен капитал, ако за същата сума лицето ползва гаранция, предоставена от кредитна институция или застраховател със седалище в държава членка или в трета държава, в която приложимите правила са равностойни на правилата съгласно правото на Европейския съюз. Изискването по изречение първо се прилага до достигане на собствения капитал на левовата равностойност на 10 000 000 евро.

(4) При изчисляване общата стойност на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове по ал. 3 не се включват активите, които лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управлява по делегация.

(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде наличен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценз след доказване наличието на пълния размер на капитала.

(6) Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно по всяко време да поддържа собствен капитал, превишаващ или равен на стойността по ал. 1 – 5.

(7) Независимо от изискването на ал. 6 собственият капитал на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, трябва по всяко време да бъде в размер, не по-малък от една четвърт от постоянните му общи разходи за предходната финансова година, определени на базата на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор. В случай на съществена промяна през текущата година спрямо предходната в обема на дейността на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, заместник-председателят може да коригира изискваната стойност по изречение първо. За лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, което не е извършвало дейност през цялата предходна финансова година, считано от деня на получаване на лиценз, размерът на собствения капитал се определя на базата на прогнозните постоянни общи разходи, заложени в програмата за дейността, освен ако заместник-председателят е изискал корекция на разходите в програмата за дейността.

(8) Изискванията на ал. 1 – 7 не се прилагат за лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове и едновременно с това притежават лиценз за извършване на дейност като управляващи дружества.

(9) Независимо от изискванията на ал. 1 – 8 лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително алтернативните инвестиционни фондове, чието управление не е възложено на различно от тях лице, трябва да отговарят и на едно от следните изисквания при съответното прилагане на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013:

1. да разполагат с допълнителен собствен капитал в размер, който е достатъчен за покриване на рискове от реализиране на отговорност вследствие на професионална небрежност;

2. да имат застраховка за професионална отговорност за отговорност вследствие на професионална небрежност, съобразена с покритите рискове.

(10) Собственият капитал на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, до размера, необходим за покриване изискванията на ал. 1 – 9, може да бъде инвестиран само в ликвидни активи, допълнителните изисквания към които се определят с наредба. Инвестирането на собствения капитал по изречение първо не може да бъде със спекулативна цел.

(11) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да отговаря на капиталовите изисквания и да поддържа минимални ликвидни средства, определени с наредба.

(12) При нарушаване на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да уведоми заместник-председателя в 7-дневен срок от извършване на нарушението, като посочи причините за нарушението и предложи конкретни мерки, в резултат на които нарушението да бъде отстранено до един месец от извършването му.

Чл. 200. Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се управлява от най-малко две лица. За членовете на управителните и контролните органи, за представителите на юридическите лица – членове на такива органи, и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се прилагат съответно изискванията на чл. 93 и 94.

Раздел II

Издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове на лица със седалище в Република България

Чл. 201. (1) Лицензът за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове се издава от комисията.

(2) За издаване на лиценз по ал. 1 се подава заявление по образец, към което се прилагат:

1. данни и документи във връзка със заявителя:

а) уставът и другите учредителни актове;

б) данни и документи, удостоверяващи записания и внесения капитал;

в) данни и други необходими документи за лицата, които управляват заявителя, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителните или контролните органи на заявителя, или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и доказателства за тяхната професионална квалификация и опит;

г) програма за дейността, включваща най-малко описание на организационната структура на заявителя и информация за начина, по който той ще осигури спазване на задълженията си по този закон;

д) правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на заявителя, на неговите служители и на свързаните с тях лица;

е) правила, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията по чл. 221;

ж) правила, установяващи условията и процедурите за възлагане на функции на трети лица, както и сключените договори за възлагане, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията за възлагане и обосноваващи избора на конкретното трето лице;

з) данни за лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител или могат да го контролират, както и за броя на притежаваните от тях гласове;

и) писмена декларация относно действителните собственици на заявителя и произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

к) данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице;

л) други документи и сведения, определени с наредба;

2. данни и документи във връзка с алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят възнамерява да управлява:

а) данни относно инвестиционната стратегия, включително видовете инвестиционни подфондове, ако алтернативният инвестиционен фонд се състои от отделни подфондове, политиката за използване на ливъридж, рисковия профил и други характеристики на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

б) данни за държавата на установяване на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

в) данни за държавата на установяване на главните алтернативни инвестиционни фондове, за които алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят управлява или възнамерява да управлява, са захранващи фондове;

г) уставът, правилата и другите учредителни актове на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

д) данни за мерките за определяне на депозитаря на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява, сключените договори с депозитаря, както и данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията към депозитаря и обосноваващи избора му;

е) данни и документи относно всички други подлежащи на разкриване обстоятелства съгласно глава двадесет и първа, раздел II.

(3) Управляващо дружество, което иска да му бъде издаден лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове, може да не приложи към заявлението по ал. 2 тези данни и документи, които са представени в комисията в производството за издаване на лиценз по чл. 86, ал. 1, при условие че те са актуални и управляващото дружество декларира това обстоятелство.

(4) Когато лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, иска да извършва услуги по чл. 198, ал. 2 и/или 5, които не са включени в неговия лиценз, то трябва да подаде заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, за разширяване обхвата на лиценза, към което прилага документите по ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „ж“, както и други данни и документи, определени с наредба.

(5) Приложените към заявлението по ал. 2 или ал. 4 документи трябва да отговарят на всички нормативни изисквания, а съдържащите се в тях данни да бъдат верни, пълни, ясни и непротиворечиви.

(6) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или са нужни допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който срок не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца.

(7) Ако съобщението по ал. 6 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(8) Комисията се произнася по заявлението след консултации с компетентните органи на съответните държави членки, ако заявителят:

1. е дъщерно дружество на друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

2. е дъщерно дружество на предприятие майка на друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

3. се контролира от физически или юридически лица, които контролират друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка.

(9) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок до два месеца от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 6, изречение второ. Срокът за произнасяне не тече, ако не са представени най-малко документите по ал. 2, т. 1, букви „в“, „г“, „е“ и „з“ и т. 2, букви „а“, „б“ и „в“.

(10) В решението за издаване на лиценз се посочват инвестиционните стратегии на алтернативните инвестиционни фондове, което лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, управлява или възнамерява да управлява. Комисията може да ограничи обхвата на издавания лиценз до управление на алтернативни инвестиционни фондове с определени инвестиционни стратегии спрямо заявените по ал. 2. В случаите по изречение второ заявителят се уведомява за основанията за ограничаване в съобщението по ал. 6.

(11) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

(12) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, но за което не е възникнало задължение за упражняване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на лиценз, може да поиска издаването на лиценз при спазване на изискванията и реда по този раздел и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2013.

(13) При издаване на лиценз лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За издаването на лиценза се уведомява ЕОЦКП.

Чл. 202. (1) Комисията отказва издаването на лиценз или разширяване на притежавания лиценз с мотивирано решение, ако:

1. капиталът на заявителя не отговаря на изискванията на чл. 199;

2. някое от лицата по чл. 200 не може да заема длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията на този закон;

3. лице, което притежава пряко или непряко квалифицирано участие или може да контролира заявителя с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

4. лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител, са направили вноски със заемни средства или произходът на средствата, с които тези лица са направили вноски, не е ясен и законен;

5. по нейна преценка размерът на имуществото на притежаващите квалифицирано участие в заявителя лица и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответства на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създава съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

6. заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание;

7. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

8. заявителят е свързано лице с едно или повече физически или юридически лица и тази свързаност би могла да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя;

9. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ дейността на едно или повече лица, с които заявителят се явява свързано лице;

10. заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете по прилагането му.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 10 комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок по чл. 201, ал. 6.

(3) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.

(4) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 203. (1) Лице, получило лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с данните, представени към заявлението, след влизането в сила на издадения лиценз, ако към заявлението за издаване на лиценз са представени всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2.

(2) Лице, получило лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, което не е представило към заявлението за издаване на лиценз всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове след влизането в сила на издадения лиценз и представянето на всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2, които подлежат на одобрение от заместник-председателя. Представените в съответствие с изречение първо документи трябва да отговарят на всички нормативни изисквания, а съдържащите се в тях данни да бъдат верни, пълни, ясни и непротиворечиви.

(3) Заместник-председателят издава или отказва да издаде одобрението по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на заявлението с приложенията към него, а ако са поискани допълнителни информация и документи – от получаването им.

(4) Въз основа на представените документи заместник-председателят установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация, заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи.

(5) Ако съобщението по ал. 4 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за отстраняване на непълноти и несъответствия, съответно за представяне на допълнителна информация и документи, тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.

(6) Заместник-председателят отказва да издаде одобрение по ал. 2, ако не са спазени изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му или не са осигурени интересите на инвеститорите. Отказът се мотивира писмено.

Чл. 204. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако:

1. лицето не започне да извършва дейността по чл. 198, ал. 1 в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността по чл. 198, ал. 1 повече от 6 месеца;

2. лицето е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

3. лицето престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

4. лицето престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност и/или ликвидност и не предложи в 7-дневен срок от извършване на нарушението мерки за привеждането му в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 199, ал. 12 не отстрани нарушението;

5. финансовото състояние на лицето е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си;

6. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и/или лица по чл. 200 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 271, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и/или на актовете по прилагането им;

7. лицето възпрепятства упражнявания от комисията и/или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисквана информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или информация, непозволяваща да бъде установена реално извършваната дейност, размерът и/или основанието за реализираните приходи и/или разходи или други съществени за упражнявания надзор и оценката на дейността му обстоятелства;

8. лицето престане да отговаря на изискванията на част втора, дял втори, ако лицензът му включва услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1.

(2) Преди отнемането на лиценза на лице с произход от Република България, което управлява алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка.

(3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на лиценза. За отнемането на лиценза се уведомява ЕОЦКП.

(4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да промени предмета си на дейност само при изричен отказ от издадения му лиценз и ако не е налице основание за принудително отнемане на лиценза.

(5) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза комисията незабавно го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор или на съда – за откриване на производство по несъстоятелност, и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността.

Чл. 205. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, няма право да извършва дейност по чл. 198 след отнемане на издадения му лиценз, както и след съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. За лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се прилага съответно чл. 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е предоставяло услугите по чл. 198, ал. 5, в 14-дневен срок от узнаване за решението на комисията за отнемане на лиценза изготвя и представя в комисията план за уреждане на отношенията си с клиентите. Ликвидаторът, съответно представляващият дружеството, следи за изпълнението на плана за уреждане на отношенията с клиентите на дружеството и представя на заместник-председателя документи, доказващи уреждането на тези отношения.

(3) Отписване на дружеството от търговския регистър се допуска само след уреждане на отношенията му с неговите клиенти, за което заместник-председателят уведомява Агенцията по вписванията.

Чл. 206. Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да се преобразува само с разрешение на комисията, при условие че всички участващи в преобразуването дружества са лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Условията и редът за издаване на разрешението за преобразуване се определят с наредба.

Раздел III

Издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове на лица със седалище в трета държава

Чл. 207. (1) Лицензът за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от държава членка от лице със седалище в трета държава, за което Република България е определена като референтна държава членка, както и за предлагане в държави членки на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове се издава от комисията.

(2) Република България може да бъде определена като референтна държава за целите на ал. 1 в случаите, когато лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да:

1. управлява един или повече алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, без да управлява или предлага алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки;

2. управлява един или повече алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България и на територията на други държави членки, без да управлява или предлага алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки, при условие че Република България е държавата членка, в която са установени повечето алтернативни инвестиционни фондове или в която се управляват най-много активи;

3. управлява само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който е получил разрешение или е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка по произход на този фонд или в която този фонд ще бъде предлаган;

4. управлява само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не е получил разрешение и не е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка, в която този фонд ще бъде предлаган;

5. предлага само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, само на територията на Република България;

6. предлага на територията на повече от една държава членка само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който е получил разрешение или е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка по произход на този фонд или една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган;

7. предлага на територията на повече от една държава членка само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не е получил разрешение и не е регистриран на територията на държава членка, и Република България е една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган;

8. предлага само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, на територията на повече от една държава членка и Република България е една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган;

9. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка, които са получили разрешение или са регистрирани на територията на една държава членка, и Република България е държавата членка по произход на тези фондове или държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани;

10. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка, които са получили разрешение или са регистрирани на територията на повече от една държави членки, и Република България е държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани;

11. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка и в трета държава, или повече от един алтернативен инвестиционен фонд от трета държава и Република България е държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани.

(3) Ако при прилагане на критериите за определяне на референтна държава съгласно ал. 2 освен Република България може да бъде определена и друга референтна държава в случаите по ал. 2, т. 2, 3, 6 – 9, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, което възнамерява да управлява алтернативни инвестиционни фондове, установени в държава членка, и/или да предлага в държави членки управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове, трябва да подаде искане до комисията и до компетентните органи на всички други възможни референтни държави членки за определяне на референтна държава членка, към което прилага стратегията си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки.

(4) В случаите по ал. 3 комисията и компетентните органи на останалите държави членки, които могат да бъдат определени като референтни държави членки, съвместно определят референтна държава членка в едномесечен срок от подаване на искането по ал. 3 и своевременно уведомяват за това лицето, подало искането. В случай че органите по изречение първо не вземат решение в посочения срок или не уведомят за това решение лицето, подало искането, в 7-дневен срок от вземането на решение лицето определя референтна държава членка между една от посочените държави въз основа на критериите по ал. 2. В случай че комисията не се съгласи с определянето на референтна държава от лицето, подало искането, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(5) Допълнителните изисквания във връзка с процедурата по ал. 1 – 4 са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за установяване на процедура за определяне на референтна държава членка за лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище извън ЕС съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 132/3 от 16 май 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2013“.

Чл. 208. (1) За издаване на лиценз по чл. 207, ал. 1 се подава заявление по образец, към което се прилагат:

1. данните и документите по чл. 201, ал. 2;

2. обосновка на определянето на Република България като референтна държава членка и стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки;

3. информация за разпоредбите на този дял, които заявителят не може да спазва поради противоречие с императивни разпоредби на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки;

4. доказателства, че съответното законодателство на третата държава съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите на т. 3 като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите, и че заявителят спазва тези разпоредби на законодателството на третата държава;

5. правно становище относно разпоредбите на третата държава по т. 4, регулаторната им цел и целената с тях защита на инвеститорите;

6. името или наименованието на законния представител на заявителя и неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен.

(2) Данните и документите по чл. 201, ал. 2, т. 2 могат да бъдат представени само за алтернативните инвестиционни фондове, установени в държави членки, които заявителят възнамерява да управлява, и за алтернативните инвестиционни фондове, които възнамерява да предлага на територията на държави членки.

(3) Заявителят може да не спазва разпоредби на този дял, ако докаже, че:

1. спазването на съответната разпоредба противоречи на императивна разпоредба на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки;

2. законодателството на третата държава, приложимо към заявителя или към управлявания от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите, които няма да бъдат спазвани, като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите;

3. заявителят и/или управляваният от него алтернативен инвестиционен фонд спазва разпоредбите на законодателството на третата държава по т. 2.

(4) Данните и документите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на чл. 201, ал. 5.

(5) Комисията се произнася по подаденото заявление при съответно прилагане на чл. 201, ал. 6 – 12 и при спазване на ал. 6 – 8. Срокът за произнасяне не тече, ако не са представени документите по ал. 1.

(6) При получаване на заявлението по ал. 1 комисията извършва оценка на определянето на Република България като референтна държава членка съгласно критериите по чл. 207, ал. 2, като при положителна оценка незабавно, но не по-късно от един месец от получаване на заявлението, уведомява ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към заявлението данни и документи по ал. 1, т. 2 за становище. От уведомяването по изречение първо до представяне на становището на ЕОЦКП относно определянето на референтната държава срокът по чл. 201, ал. 9 спира да тече.

(7) При получаване на заявлението по ал. 1 комисията извършва оценка на наличието на изискванията по ал. 3, като при положителна оценка незабавно, но не по-късно от един месец от получаване на заявлението, уведомяват ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към заявлението данни и документи по ал. 1, т. 3 – 5. От уведомяването по изречение първо до представяне на становището на ЕОЦКП относно прилагането на освобождаването по ал. 2 срокът по чл. 201, ал. 9 спира да тече.

(8) В случай че комисията издаде решение, без да вземе предвид представеното становище на ЕОЦКП по ал. 6 и/или ал. 7, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище. В случай че заявителят възнамерява да предлага управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки и/или други държави членки са държави по произход на управлявани от заявителя алтернативни инвестиционни фондове, уведомлението по изречение първо се изпраща и до компетентните органи на тези държави членки.

Чл. 209. (1) Комисията отказва издаването на лиценз или разширяване на притежавания лиценз с мотивирано решение, ако:

1. е налице някое от условията по чл. 202, ал. 1, т. 1 – 9;

2. определянето на Република България като референтна държава членка не е в съответствие с чл. 207, ал. 2 или това определяне не се подкрепя от стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки;

3. законният представител на заявителя не отговаря на изискванията на чл. 223;

4. не са налице подходящи договорености за сътрудничество между комисията, компетентните органи на държавата членка по произход на съответните алтернативни инвестиционни фондове и надзорните органи на третата държава, в която е седалището на заявителя, осигуряващи ефикасен обмен на информация, който позволява на компетентните органи да изпълняват своите задължения във връзка с надзора на заявителя;

5. третата държава, в която е седалището на заявителя, е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия;

6. няма сключено двустранно или многостранно споразумение между Република България и третата държава, в която е седалището на заявителя, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно доходите и капитала, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси;

7. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, приложим за заявителя, или от ограничения в надзорните правомощия на компетентните органи на третата държава;

8. заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете по прилагането му, освен ако не са налице предпоставките за освобождаването му от тях по чл. 208, ал. 3.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 8 и чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 4 комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок по чл. 201, ал. 6.

(3) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.

(4) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

(5) В случай че компетентен орган на установен в държава членка алтернативен инвестиционен фонд не се присъедини своевременно към договорености, предвидени в ал. 1, т. 4, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Чл. 210. (1) Лице, получило лиценз по този раздел, може да започне да извършва разрешената му дейност в съответствие с данните, представени към заявлението, след влизането в сила на издадения лиценз, ако към заявлението за издаване на лиценз са представени всички необходими данни и документи по чл. 208, ал. 1.

(2) Лице, получило лиценз по този раздел, което не е представило към заявлението за издаване на лиценз всички необходими данни и документи съгласно чл. 208, ал. 1, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове след влизането в сила на издадения лиценз и представянето на всички необходими данни и документи по чл. 208, ал. 1. Член 203, ал. 2 – 6 се прилагат съответно.

Чл. 211. (1) В случай че лице, получило лиценз по този раздел, в срок две години от издаването на лиценза промени стратегията си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки по начин, който би повлиял на определянето на Република България като референтна държава членка в съответствие с чл. 207, ако тази стратегия беше представена към заявлението за издаване на лиценз, лицето уведомява за това комисията преди прилагането на новата стратегия, посочва референтната държава членка, определена съгласно чл. 207, и новата стратегия и представя променената стратегия и данните по чл. 208, ал. 1, т. 6 за законния представител в новата референтна държава членка.

(2) При получаване на уведомлението по ал. 1 комисията извършва оценка на определянето на новата референтна държава членка, като не по-късно от един месец от получаване на уведомлението уведомява ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към уведомлението данни и документи.

(3) Комисията уведомява лицето, получило лиценз по този раздел, първоначалния му законен представител и ЕОЦКП за становището си по подаденото уведомление в едномесечен срок от представянето на становището на ЕОЦКП относно определянето на референтната държава членка или от изтичането на едномесечен срок от уведомяването на ЕОЦКП по ал. 2, ако в този срок ЕОЦКП не представи становище.

(4) Ако становището на комисията по ал. 3 подкрепя оценката на лицето, получило лиценз по този раздел, за определяне на нова референтна държава членка, комисията уведомява за това компетентния орган на новата референтна държава членка и в 14-дневен срок му предоставя копие от всички документи, представени или съставени във връзка с лицензирането и надзора на лицето, лицензирано по този раздел, като от този момент правомощията на комисията по отношение на това лице се прекратяват.

(5) В случай че окончателната оценка на комисията по ал. 3 се различава от представеното становище на ЕОЦКП, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище. В случай че заявителят предлага управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки и/или други държави членки са държави по произход на управлявани от заявителя алтернативни инвестиционни фондове, уведомлението по изречение първо се изпраща и до компетентните органи на тези държави членки.

(6) В случай че реално осъществяваната от лице, получило лиценз по този раздел, дейност на територията на държави членки е в отклонение на представената към заявлението за издаване на лиценз стратегия за предлагане или въз основа на тази дейност може да се приеме, че представената към заявлението за издаване на лиценз стратегия е съдържала неверни твърдения, или че лицето е променило стратегията си, без да бъдат спазени ал. 1 – 5, комисията изисква от лицето да посочи правилната референтна държава членка въз основа на реално следваната стратегия на предлагане. Алинеи 1 – 5 се прилагат съответно.

(7) Лице, получило лиценз по този раздел, което след изтичане на две години от издаването на лиценза промени стратегията си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки и въз основа на тази промяна възнамерява да промени и референтната си държава членка, подава искане за това до комисията. Алинеи 1 – 5 се прилагат съответно.

(8) В случай че комисията не се съгласи с определянето на референтна държава в съответствие с ал. 1 – 7, тя може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 на Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Чл. 212. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако:

1. лицето не започне да извършва дейността, за която е получило лиценз по този раздел, в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността, за която е получило лиценз, повече от 6 месеца;

2. лицето е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

3. лицето престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

4. лицето престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност или ликвидност и не предложи в 7-дневен срок от извършване на нарушението мерки за привеждането им в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 199, ал. 11 не отстрани нарушението;

5. финансовото състояние на лицето е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си;

6. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и/или лица по чл. 200 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 264, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и/или на актовете по прилагането им;

7. лицето възпрепятства упражнявания от комисията и/или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисквана информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или информация, непозволяваща да бъде установена реално извършваната дейност, размера и/или основанието за реализираните приходи и/или разходи или други съществени за упражнявания надзор и оценката на дейността му обстоятелства;

8. лицето не заяви промяна на референтната държава членка в съответствие с чл. 211, ал. 6.

(2) Преди отнемане на лиценза на лице, което управлява алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка.

(3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземането на решението за отнемане на лиценза.

(4) Последиците от отнемане на лиценза се уреждат съгласно чл. 205, ал. 1 и 2.

Чл. 213. (1) Комисията уведомява ЕОЦКП за издадените лицензи, отказите за издаване на лиценз, отнетите лицензи, както и за всички промени в издадените лицензи по този раздел.

(2) Комисията може да иска достъп до водения от ЕОЦКП централен регистър с данните за издадените лицензи на лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, отказите за издаване на лиценз, отнетите лицензи, както и за всички промени в издадените лицензи по този раздел, като третира тази информация като поверителна.

Раздел IV

Регистриране на лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България

Чл. 214. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, подава заявление за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. данни за наименованието, седалището и адреса на управление на лицето;

2. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове при спазване на чл. 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;

3. данни за размера на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове с разграничаване на активите, придобити чрез използване на ливъридж, изчислени в съответствие с чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;

4. други данни и документи, установени с наредба.

(3) Комисията се произнася по заявлението по ал. 1 в едномесечен срок от представянето му с всички документи по ал. 2. Член 201, ал. 5 – 7 и 11 се прилагат съответно.

(4) Комисията може да откаже вписването, ако представените данни и документи са непълни, съдържат противоречия, въз основа на представената информация не може да се установи размерът на управляваните активи или се установи, че този размер е над праговете по чл. 197, ал. 1.

Чл. 215. (1) Лицето, регистрирано по този раздел, в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство уведомява комисията за:

1. промени в наименованието, седалището и адреса му на управление;

2. промени в наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

3. поемане или прекратяване управлението на алтернативен инвестиционен фонд;

4. други данни, установени с наредба.

(2) Лицето, регистрирано по този раздел, представя в комисията до края на месеца, следващ всяко шестмесечие, информацията по чл. 110, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

Чл. 216. (1) Лицето, регистрирано по този раздел, осъществява текущо наблюдение на управляваните активи в съответствие с чл. 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

(2) В случай че управляваните от лице, регистрирано по този раздел, активи надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, лицето уведомява комисията в 3-дневен срок за това обстоятелство при спазване на чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

(3) В случай че лице, регистрирано по този раздел, престане да отговаря на изискванията за регистрация според размера на активите под управление при спазване на чл. 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, то трябва в срок 30-дни от възникване на това обстоятелство да подаде заявление за издаване на лиценз съгласно раздел II.

(4) Лице, регистрирано по този раздел, което управлява активи в размер под праговете по чл. 197, ал. 1, може да поиска издаване на лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове при условията на тази глава.

Чл. 217. (1) Разпоредбите на този дял, извън посочените в настоящия раздел, не се прилагат за лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, регистрирани по този раздел, за които не е възникнало задължение за упражняване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на лиценз и които не са поискали издаване на такъв лиценз, без да имат задължение за това.

(2) Национални инвестиционни фондове, управлявани от управляващо дружество, се вписват в регистъра на алтернативните инвестиционни фондове с издаване на разрешението или лиценза по чл. 171, ал. 6.

Глава двадесет и първа

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Раздел I

Изисквания във връзка с лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Чл. 218. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да:

1. действа лоялно в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, и на пазара като цяло;

2. действа с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло;

3. разполага и използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за извършване на дейността му, в съответствие с приложимите изисквания и добрите професионални стандарти;

4. инвестира активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с устава, съответно с правилата или с учредителните им документи;

5. избягва конфликт на интереси, а когато не може да бъде избегнат, да установява, наблюдава и управлява, както и да разкрива, ако това е целесъобразно, съществуващите конфликти на интереси, за да гарантира интересите и справедливото третиране на управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвеститори;

6. спазва всички регулаторни изисквания при осъществяването на дейността си в най-добрия интерес на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, на инвеститорите и на пазара като цяло.

(2) Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, третира инвеститорите във всеки от управляваните фондове справедливо и равнопоставено. Преференциално третиране на инвеститор е допустимо само ако това е предвидено в устава, съответно в правилата или в другите учредителни документи на съответния алтернативен инвестиционен фонд.

(3) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и в лиценза му е включено предоставяне на услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1, няма право да инвестира целия или част от портфейла на клиента в дялове на алтернативни инвестиционни фондове, които то управлява, без да е получило предварителното одобрение от клиента.

(4) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

Чл. 219. (1) При организиране и изпълнение на дейността си лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да:

1. изгражда и поддържа стабилна и надлежно документирана вътрешна организация, осигуряваща професионално и непрекъснато изпълнение на дейността му, разпределяне на отговорностите, предотвратяване, установяване, наблюдение, управление и оповестяване на конфликт на интереси, ясни линии на отчетност, обмен на информация и контрол;

2. разполага с ясни и адекватни механизми за вътрешен контрол;

3. приема и прилага правила за личните сделки на управителните и контролните органи на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на служителите му и на свързаните с тях лица, както и правила за инвестиране на собствените средства на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

4. разполага с механизми за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни;

5. разполага със счетоводна организация, осигуряваща своевременно, пълно и коректно водене, представяне и съхраняване на счетоводната отчетност;

6. разполага по всяко време с необходимите човешки и технически ресурси, за да осигури професионално и автономно управление на алтернативните инвестиционни фондове;

7. изготвя и прилага правила за съхранение на информацията и за отчетност, които да осигуряват проследяване на всяка сделка, сключена за сметка на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, най-малко по отношение на историята на сделката, стойността й, страните по нея, нейното естество, времето и мястото на сключване, както и дали е сключена при спазване на устава, съответно на правилата на алтернативния инвестиционен фонд и на действащите към момента на сключване на сделката нормативни изисквания.

(2) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън установените с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 може да бъдат определени с наредба.

Чл. 220. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, предприема в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 и писмените правила и процедури по чл. 219, ал. 1, т. 1 всички необходими мерки за предотвратяване, установяване, наблюдение и управление на конфликти на интереси, които възникват или могат да възникнат при управлението на алтернативни инвестиционни фондове между:

1. лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, включително членове на управителните и контролните му органи, други лица, които работят за него или са свързани с него лица, и управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове или инвеститорите в тях;

2. два или повече алтернативни инвестиционни фондове или инвеститорите в тях;

3. алтернативен инвестиционен фонд или неговите инвеститори и друг клиент на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

4. алтернативен инвестиционен фонд или неговите инвеститори и управлявана от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, колективна инвестиционна схема или инвеститорите в тази схема;

5. двама клиенти на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, установява в писмените правила и процедури по чл. 219, ал. 1, т. 1 и прилага ефективни организационни и административни механизми за предотвратяване, установяване, наблюдение и управление на конфликти на интереси с цел да предотвратят увреждане на интересите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвеститори. Тези мерки включват най-малко:

1. идентифициране на процесите и дейностите, които според характера им, приложимите изисквания или добрите професионални стандарти могат да бъдат смятани за несъвместими помежду си или съвместното осъществяване на които може да доведе до системни конфликти на интереси, като организационно се осигурява разделното извършване на такива процеси и дейности;

2. идентифициране на предпоставки в организацията, управлението, ресурсите и другите условия във връзка с извършване на дейността, които могат да доведат до съществени конфликти на интереси, и разкриването им пред инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

3. разкриване пред инвеститорите на характера и източниците на конфликт на интереси, когато въведените мерки за установяване, предотвратяване, наблюдение и управление на конфликтите на интереси не гарантират в достатъчна степен предотвратяването на увреждането на интересите на инвеститорите;

4. сключване на писмен договор с основния инвестиционен посредник, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, в случай че има такъв инвестиционен посредник;

5. други мерки, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 или определени с наредба.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, избира основните инвестиционни посредници, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти. В договора по ал. 2, т. 4 се определят условията относно прехвърлянето и последващото ползване на активите на алтернативния инвестиционен фонд в съответствие с устава, правилата или другите учредителни документи на управлявания фонд. Копие от договора се предоставя на депозитаря на алтернативния инвестиционен фонд.

Чл. 221. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, приема и прилага политика, която обхваща всички форми на възнаграждения във връзка с управлението на алтернативни инвестиционни фондове, като заплати и други финансови и/или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване, изплащани от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и всички възнаграждения, изплащани пряко от управлявани алтернативни инвестиционни фондове, включително отсрочени възнаграждения, както и прехвърляне на дялове или акции от управлявани алтернативни инвестиционни фондове в полза на следните категории персонал:

1. служителите на ръководни длъжности;

2. служителите, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;

3. служителите, изпълняващи контролни функции;

4. всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиито дейности оказват влияние върху рисковия профил на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или върху рисковия профил на управляваните алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Политиката по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания, съобразени с размера и организацията на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и с характера, обхвата и сложността на дейността му:

1. съответства на принципите за разумно и ефективно управление на риска и да го насърчава, както и да не насърчава поемането на рискове, които не са съобразени с рисковите профили, устава, правилата или учредителните документи на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

2. политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите и интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните алтернативни инвестиционни фондове или на инвеститорите в тях и включва мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси;

3. лицата по ал. 1, т. 3 получават възнаграждение, съобразено с постигането на целите, свързани с функциите им, независимо от резултатите на секторите на дейност, които тези лица контролират;

4. възнагражденията на лицата по ал. 1, т. 1, изпълняващи функции в областта на управлението на риска и съответствието, се контролират пряко от комитета по възнагражденията;

5. когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на организационното звено, в което работи, или на съответния алтернативен инвестиционен фонд и цялостните резултати на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

6. оценката на индивидуалните резултати се извършва въз основа на финансови и нефинансови показатели;

7. оценката на резултатите е част от оценъчен процес, обхващащ период от няколко години, съобразена с икономическия цикъл на алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за да се гарантира, че процесът на оценка се основава на по-дългосрочни резултати и че фактическото изплащане на елементите от възнаграждението, обвързани с резултатите, се разсрочва в период, който е съобразен с политиката за обратно изкупуване на управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвестиционни рискове;

8. гарантирано променливо възнаграждение се предоставя само по изключение при назначаване на нови служители и само за първата година, следваща назначаването им;

9. определя се подходящото съотношение между постоянното и променливото възнаграждение в зависимост от категорията персонал и максимална горна граница на променливото възнаграждение за всяка категория персонал, като постоянното възнаграждение е в достатъчен размер, превишаващ допустимия променлив дял на възнаграждението, така че да е възможно прилагането на гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност такива да не се изплащат;

10. плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на договор, отразяват постигнатите в течение на времето резултати и са определени по такъв начин, че да не се насърчава неуспехът;

11. измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на променливите елементи на възнаграждението или съвкупностите от променливи елементи, включва цялостен механизъм за корекции с цел отчитане на всички настоящи и бъдещи рискове;

12. в зависимост от правноорганизационната структура на алтернативния инвестиционен фонд и неговия устав, правила или учредителни документи най-малко 50 на сто от променливото възнаграждение се състои от дялове или акции от съответния алтернативен инвестиционен фонд или равностойни права на собственост, или инструменти, свързани с акциите, или равностойни непарични инструменти, като този праг може да бъде по-нисък, ако управлението на алтернативния инвестиционен фонд представлява по-малко от 50 на сто от общия портфейл, управляван от лицето, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

13. инструментите по т. 12 са обект на подходяща политика за задържане, целяща постигане на съответствие между стимулите и интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните такива фондове и техните инвеститори;

14. не по-малко от 40 на сто от променливото възнаграждение се разсрочва за период с минимална продължителност от три до 5 години в зависимост от икономическия цикъл и политиката за обратно изкупуване на дялове от съответния алтернативен инвестиционен фонд и съответства на естеството на рисковете на този фонд; срокът може да бъде по-кратък от три години, ако икономическият цикъл на фонда е по-кратък, като възнаграждението се изплаща пропорционално във времето, а при особено голям размер на променливото възнаграждение изплащането на най-малко 60 на сто от сумата се разсрочва;

15. променливото възнаграждение, включително разсрочената част от него, се изплаща единствено ако е съобразено с цялостното финансово състояние на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и е оправдано от гледна точка на резултатите на лицето по ал. 1, организационното звено, в което работи, и съответния алтернативен инвестиционен фонд, като при незадоволителни или отрицателни финансови резултати на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на съответния алтернативен инвестиционен фонд общият размер на променливото възнаграждение се намалява значително, включително с намаляване на текущи компенсации, намаляване на суми, начислени за минал период, или възстановяване на вече начислено възнаграждение;

16. политиката във връзка с обезщетения при пенсиониране трябва да съответства на бизнес стратегията, целите, ценностната система и дългосрочните интереси на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, като при напускане на служител преди пенсиониране обезщетението при пенсиониране се задържа от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, под формата на инструменти по т. 12 за срок пет години, а при достигане на пенсионна възраст от служител обезщетението при пенсиониране се изплаща под формата на инструменти по т. 12, които служителят няма право да прехвърля за срок 5 години;

17. служителите се задължават да не използват лични стратегии за ограничаване на риска или застраховане, свързано с възнагражденията или отговорността, с цел намаляване на рисково обвързаните ефекти върху възнаграждението им, предвидени в договорите им;

18. променливото възнаграждение не се изплаща посредством инструменти или методи, които улесняват заобикалянето на посочените в т. 1 – 17 изисквания.

(3) Политиката по ал. 1 се приема от управителния орган на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, който извършва периодичен преглед на принципите й и отговаря за изпълнението им. Изпълнението на политиката по ал. 1 се подлага най-малко веднъж годишно на централен и независим вътрешен преглед.

(4) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е значимо по размер, организация, естеството, обхвата или сложността на дейността си или по размер на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, създава комитет по възнагражденията, чиито членове са членове на управителния орган, на които не е възложено управлението. Комитетът по възнагражденията се създава по начин, който осигурява извършването на компетентна и независима преценка на политиката по ал. 1 и практиките по прилагането й, както и на въведените стимули за управление на риска. Комитетът по възнагражденията отговаря за подготовката на решенията на управителния орган относно възнагражденията, включително за онези от тях, които влияят върху риска и управлението на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на управляваните алтернативни инвестиционни фондове.

(5) Допълнителни изисквания относно прилаганата политика за възнагражденията могат да бъдат определени с наредба.

Чл. 222. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да сключи договор с трето лице, с който да делегира на това трето лице изпълнение на определени свои функции, ако са спазени следните условия:

1. възлагането на функции на трето лице се налага от обективни причини;

2. делегирането на функции не е в степен, в която лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, вече не може да се смята за такова, или по начин, че функциите му да се сведат само до приемане и предаване на информация;

3. определянето на третото лице и последващият преглед на избора му и на изпълнението на делегираните на това лице функции се извършва с необходимите умения, грижа и внимание, прилагане на добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло;

4. третото лице трябва да разполага с организация, технически ресурси и квалифицирани служители, осигуряващи изпълнението на възложените функции в съответствие с изискванията на този закон;

5. лицата, които управляват дейността на третото лице, разполагат с добра репутация и опит във възлаганата дейност най-малко една година;

6. когато се делегират функции по управление на портфейл или по управление на риска, те се делегират само на дружества, които са лицензирани или са регистрирани за целите на управлението на активи и подлежат на надзор, или, ако това условие не може да бъде изпълнено, третото лице трябва да бъде одобрено от заместник-председателя;

7. когато се делегират функции по управление на портфейл или по управление на риска на дружество от трета държава, трябва да е осигурено сътрудничеството между комисията и органа, осъществяващ надзор върху третото лице;

8. сключването на договор с трето лице не трябва да създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на алтернативния инвестиционен фонд в най-добър интерес на инвеститорите;

9. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да осъществява по всяко време ефективен надзор върху дейността на третото лице във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получава периодично и/или при поискване информация от това лице;

10. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да дава по всяко време допълнителни указания на насрещната страна по договора и едностранно да го прекратява без предизвестие, когато това е в интерес на инвеститорите.

(2) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да делегира функции по управление на портфейл или по управление на риска на депозитаря или на подизпълнител на депозитаря.

(3) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да делегира функции по управление на портфейл или по управление на риска на трето лице, чиито интереси могат да противоречат на интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове, освен ако това лице е отделило организационно и функционално изпълнението на функциите по управление на портфейл или по управление на риска от процесите и дейностите, които то изпълнява и които са или евентуално могат да бъдат несъвместими с тези функции, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове.

(4) Делегиране на функции на трето лице се допуска, ако е издадено предварително одобрение за това от заместник-председателя. Към заявлението за издаване на одобрение се прилагат сключеният договор, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията по ал. 1 и обосноваващи избора на конкретното трето лице, определени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 – 6.

(5) Трето лице, на което са делегирани функции от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може последващо да делегира една или повече от тези функции, както и лице, на което тези функции са последващо делегирани, може допълнително да делегира някоя от тях, ако са изпълнени следните условия:

1. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е дало съгласието си преди последващото делегиране;

2. изискванията на ал. 1 и 4 са спазени съответно.

(6) В случаите по ал. 5 се прилагат и ограниченията по ал. 2 и 3.

(7) Делегирането на функции по ал. 1 и последващото делегиране по ал. 5 не освобождава лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от отговорността към управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвеститори.

(8) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и третото лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 1, ако то е извършило последващо възлагане на някоя от тези функции, най-малко веднъж годишно извършват преглед на сключените договори за възлагане на функции и тяхното изпълнение.

(9) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

Чл. 223. (1) Лице със седалище в трета държава, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за което Република България е референтна държава, трябва да има законен представител с постоянен адрес, ако е физическо лице, или със седалище или клон, ако е юридическо лице, на територията на Република България, чрез който се осъществява кореспонденцията между комисията и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, между инвеститорите от Европейския съюз в съответния предлаган и/или управляван от това лице алтернативен инвестиционен фонд и това лице, както и между това лице и други лица, с които то има отношения във връзка с предлагането и/или управлението на алтернативен инвестиционен фонд на територията на държава членка.

(2) Законният представител по ал. 1 заедно с лицето, което представлява, изпълнява функциите по съответствието, свързани с дейностите по управление и предлагане, извършвани от лицето от третата държава в съответствие с този закон. Законният представител – физическо лице, трябва да разполага с квалификация и професионален опит за изпълнение на функцията по изречение първо, а законният представител – юридическо лице – със служители с необходимите квалификация и опит. Допълнителни изисквания към законния представител се установяват с наредба.

Чл. 224. (1) Всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано участие в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, трябва да уведомят писмено заместник-председателя преди придобиването. Изискването на изречение първо се прилага и за всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да увеличат впоследствие пряко или непряко квалифицираното си участие така, че то да достигне или да премине праговете от една пета, една трета или една втора от капитала или от гласовете в общото събрание на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или така, че в резултат на това увеличение лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да стане тяхно дъщерно дружество.

(2) Заместник-председателят извършва оценка на заявеното придобиване по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 26 – 26д от Закона за пазарите на финансови инструменти, като срокът по чл. 26б, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти е 30 работни дни, а по чл. 26в от същия закон – 20 работни дни.

Чл. 225. Промяна в документите по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „е“ се допуска след одобрение от заместник-председателя, за издаването на което се подава заявление, към което се прилагат документи, определени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 – 6.

Чл. 226. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година със съдържание, определено с наредба.

(2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност със съдържание, определено с наредба.

(3) При констатирани непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с Международните стандарти за финансови отчети, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок, в който лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да ги отстрани. Член 203, ал. 5 се прилага съответно.

(4) Одиторът на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява незабавно комисията за всяко обстоятелство, което му е станало известно при извършване на одит на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или свързано с него лице и което съставлява съществено нарушение на този закон и/или на актовете по прилагането му, или може да повлияе неблагоприятно върху осъществяването на дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или представлява основание за отказ за изразяване на мнение, основание за изразяване на резерви или основание за изразяване на отрицателно мнение. В случаите по изречение първо не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в закон, в подзаконов нормативен акт или в договор.

Чл. 227. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за:

1. откриване или закриване на клон;

2. изменение на наименованието, вписано в издадения лиценз, както и за изменение на седалището или адреса на управление;

3. изменения и допълнения в устава или дружествения договор и в другите документи, които са послужили като основание за издаване на лиценза на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

4. промени в състава на лицата по чл. 200;

5. други обстоятелства, определени с наредба.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в 7-дневен срок от вземането на решението, от внасянето или узнаването на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър – от вписването.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за всяко придобиване или прехвърляне на участие съгласно чл. 231 в срок един ден от узнаването и представя в комисията към 30 юни и 31 декември всяка година в 10-дневен срок от посочените дати списък на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание.

Чл. 228. (1) В случаите, когато в лиценза на лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е включено предоставяне на услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1, и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, държи пари и/или финансови инструменти на тези клиенти и по тази причина за него могат да възникнат задължения към тях, то е длъжно да прави парични вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите по чл. 77н, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Разпоредбите на глава пета, раздел IV от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат съответно.

(2) За лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и предоставя услуги по чл. 198, ал. 5, се прилагат съответно чл. 4, ал. 2, чл. 24, ал. 1 – 3, 7 и 8, чл. 27, ал. 4 – 7, чл. 28, 29, чл. 32, ал. 6 и чл. 33 и 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Раздел II

Изисквания във връзка с управляваните алтернативни инвестиционни фондове

Чл. 229. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила за управление на риска с цел установяване, измерване, постоянно наблюдение, управление и контрол във всеки момент на риска на всяка инвестиционна позиция и неговото влияние върху общия рисков профил на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд и на всички други рискове, на които е изложен или може да бъде изложен алтернативният инвестиционен фонд и които влияят върху инвестиционната му стратегия.

(2) Правилата по ал. 1 трябва да осигуряват:

1. функционалното и организационното отделяне на функциите по управление на риска от функциите по управление на портфейл и от останалите оперативни функции, във връзка с осъществяването на които могат да възникнат рискове за алтернативния инвестиционен фонд, чрез създаване на постоянно звено за управление на риска;

2. правилното установяване, измерване, наблюдение, управление и контрол на рисковете, свързани с всяка инвестиционна позиция, и на тяхното влияние върху общия рисков профил на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, включително чрез използване на подходящи процедури за стрес тестове;

3. определянето и спазването на максимално ниво на ливъридж, приложимо при управлението на съответния алтернативен инвестиционен фонд, и на правото за повторно използване на обезпечение, което може да бъде предоставено във връзка с инвестиционни позиции с използване на ливъридж, като се отчитат видът на алтернативния инвестиционен фонд, инвестиционната му стратегия, източниците на използвания ливъридж, всички други връзки и отношения с институции на финансовия пазар, които могат да породят системен риск, необходимостта от ограничаване на експозицията към всяка насрещна страна, степента на обезпеченост при използване на ливъридж, съотношението между активи и пасиви, мащабът, характерът и обемът на дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на съответните пазари.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при инвестиране на активите на управляван алтернативен инвестиционен фонд:

1. спазва инвестиционната стратегия, целите и рисковия профил на алтернативния инвестиционен фонд;

2. прилага установени в правилата по ал. 1 достатъчни и адекватни процедури за комплексна проверка на характера и степента на рисковете, на които алтернативният инвестиционен фонд може да бъде изложен при извършване на съответната инвестиция, и влиянието на тези рискове върху инвестиционната стратегия на алтернативния инвестиционен фонд;

3. осигурява постоянно наблюдение и преоценка на рисковете, на които алтернативният инвестиционен фонд може да бъде изложен във връзка с всяка инвестиционна позиция и в резултат на комбинацията от повече или от всички инвестиционни позиции;

4. управлява идентифицираните рискове по начин да осигури, че рисковият профил на алтернативния инвестиционен фонд отговаря на размера и структурата на портфейла, на инвестиционните стратегии и целите на фонда, заложени в устава, в правилата или в други учредителни документи, проспекта и документите във връзка с предлагането на алтернативния инвестиционен фонд.

(4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, най-малко веднъж годишно извършва оценка на въведените с правилата по ал. 1 системи за управление на риска и тяхното функциониране, като при необходимост приема промени в тези правила.

(5) Промяна в правилата по ал. 1 се допуска след одобрение от заместник-председателя, за издаването на което се подава заявление, към което се прилагат документи, определени в наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 – 6.

(6) Допълнителни изисквания във връзка с правилата, организацията, системите и процесите за управление на риска извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

Чл. 230. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, различен от алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип, който не използва ливъридж, приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила за управление на ликвидността с цел установяване, измерване, наблюдение, управление и контрол на риска по отношение на ликвидността на алтернативния инвестиционен фонд и осигуряване на съответствие между ликвидния профил на инвестициите и задълженията на фонда.

(2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, провежда с честота, съобразена с характеристиките на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, стрес тестове при обичайни и при извънредни условия, свързани с ликвидността, които му дават възможност да оцени и наблюдава ликвидния риск на управлявания фонд.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд осигурява последователност на инвестиционната стратегия, ликвидния профил и политиката на обратно изкупуване на фонда.

(4) Допълнителни изисквания във връзка с правилата, организацията, системите и процесите за управление на ликвидността извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

Чл. 231. Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да инвестира активите на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд в секюритизационни позиции само при спазване изискванията на чл. 50 – 56 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

Чл. 232. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила с цел извършване на точна и независима оценка на активите и за изчисляване нетната стойност на активите на един дял или акция на фонда в съответствие с приложимото законодателство на държавата, в която е установен съответният алтернативен инвестиционен фонд, и с устава, правилата или другите му учредителни документи. Промените в правилата по изречение първо подлежат на предварително одобрение от заместник-председателя, който се произнася по подаденото заявление за издаване на одобрение по реда на чл. 203, ал. 3 – 6.

(2) Оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, или от външен оценител – физическо или юридическо лице, независимо от фонда, от лицето, управляващо фонда, и от свързано с фонда или с лицето, управляващо фонда, лице.

(3) В случай че оценяване на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от лицето, което го управлява, изпълнението на функцията по оценяване трябва да е организационно и функционално отделено от изпълнението на функциите по управление на портфейл и в установените в прилаганите от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, правила, включително в прилаганата политика за възнагражденията, са въведени мерки за ограничаване конфликтите на интереси и предотвратяване на неправомерно влияние върху служителите, изпълняващи тези функции.

(4) В случай че оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от външно лице, трябва да са спазени следните изисквания:

1. външният оценител осъществява дейността въз основа на предвидена в закон задължителна професионална регистрация или въз основа на нормативно установени правила или правила за професионално поведение;

2. налице са обективно установими гаранции, че външният оценител е в състояние да изпълнява ефективно функцията по оценяване в съответствие с изискванията на ал. 1 – 3 и ал. 5 – 11;

3. спазени са изискванията на чл. 222, ал. 1, 2 и 3 и на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

(5) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да възложи функцията по оценяване на активите на управляван алтернативен инвестиционен фонд на неговия депозитар, освен ако депозитарят е отделил организационно и функционално изпълнението на функциите си като депозитар от изпълнението на функциите на оценител и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд.

(6) Делегиране на функцията по оценяване на външен оценител се допуска при спазване изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 и ако е издадено предварително одобрение за това от заместник-председателя при условията на чл. 222, ал. 4. Към заявлението за издаване на одобрение допълнително се прилагат данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на ал. 4.

(7) Назначеният външен оценител не може да делегира функцията по оценяване на трето лице.

(8) Оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд и изчисляването на нетната стойност на активите на един дял или акция се извършва въз основа на обективни критерии и при спазване на процедурите, установени в правилата по ал. 1 и в приложимото законодателство, с полагане на дължимата грижа и със следната честота:

1. за алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип – най-малко веднъж годишно, а за такъв фонд, за който Република България е държава членка по произход – веднъж на три месеца, както и при увеличаване или намаляване на капитала;

2. за алтернативен инвестиционен фонд от отворен тип – с честота, която отговаря на политиката за емитиране и обратно изкупуване на фонда и е подходяща съобразно притежаваните от него активи.

(9) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, обявява в комисията и съобщава на инвеститорите по подходящ начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни актове на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, информация за определената нетна стойност на активите на един дял или акция на алтернативния инвестиционен фонд най-късно в деня, следващ изчисляването на тази стойност.

(10) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, отговаря за точната оценка на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, изчисляването на нетната стойност на активите и публикуването й. Отговорността по изречение първо не се ограничава при възлагане на функцията по оценяване на външен оценител. Външният оценител отговаря пред лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всяка претърпяна от това лице загуба вследствие на неизпълнение на задълженията на външния оценител, за което последният отговаря.

(11) Допълнителни изисквания във връзка с оценяването на активите и изчисляване нетната стойност на активите извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 233. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд сключва договор с депозитар, който:

1. съхранява притежаваните от алтернативния инвестиционен фонд, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, активи, както следва:

а) безналичните финансови инструменти се вписват в депозитарна институция към подсметка на депозитаря, като депозитарят води тези инструменти по отделни сметки, открити на името на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за фонда;

б) другите финансови инструменти се съхраняват в депозитаря;

в) депозитарят води регистър за останалите активи след установяване собствеността на алтернативния инвестиционен фонд върху тези активи, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, въз основа на представените от алтернативния инвестиционен фонд, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, данни и документи или други доказателства, до които депозитарят има достъп, като депозитарят постоянно поддържа актуални данни за собствеността;

2. следи паричните потоци на алтернативния инвестиционен фонд и гарантира, че получените при емитиране на дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд плащания постъпват и съответно всички парични средства на фонда се съхраняват по сметки, открити на името на алтернативния инвестиционен фонд или на името на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за алтернативния инвестиционен фонд, или на името на депозитаря, действащ за алтернативния инвестиционен фонд, в лице по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти или в друго лице, имащо същите функции като лице по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти на съответния пазар в трета държава, на който е необходимо поддържането на парични сметки, при условие че това лице подлежи на регулиране и надзор, еквивалентни на изискванията и принципите на правото на Европейския съюз, регулиращо дейността на лицата по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; паричните средства на алтернативния инвестиционен фонд се отделят от средствата на лицето по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и от средствата на депозитаря или на друго лице, на чието име са открити сметките;

3. осигурява, че издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата или с другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

4. осигурява, че изчисляването на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява в съответствие със закона и с устава, съответно на правилата или на другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

5. разпорежда се с поверените му активи само по нареждане на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, освен ако те противоречат на закона, устава, съответно на правилата или на другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

6. следи за превеждането в обичайните срокове в полза на алтернативния инвестиционен фонд на всички парични средства, произтичащи от сделки с активи на фонда;

7. осигурява събирането и използването на приходите на алтернативния инвестиционен фонд в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата или с другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

8. редовно се отчита пред алтернативния инвестиционен фонд за поверените активи и извършените операции.

(2) Депозитар на алтернативен инвестиционен фонд може да бъде:

1. за алтернативен инвестиционен фонд с произход от Република България – депозитар, отговарящ на изискванията на чл. 35;

2. за алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка – депозитар, който има седалище или клон в тази държава членка и отговаря на изискванията на нейното законодателство;

3. за алтернативен инвестиционен фонд от трета държава – банка или инвестиционен посредник със седалище или клон и лицензирани в третата държава, или депозитар, който има седалище или клон в държавата членка по произход или в референтната държава членка на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и отговаря на изискванията на законодателството на тази държава членка.

(3) Банка или инвестиционен посредник, лицензирани в трета държава, може да бъде депозитар на алтернативен инвестиционен фонд, ако са спазени следните изисквания:

1. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията, компетентните органи на държавата членка, в която ще се предлагат дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, доколкото те са различни, и надзорните органи на третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, осигуряващи ефективен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

2. дейността на депозитаря е обект на ефективно регулиране и надзор, включително по отношение на минималните капиталови изисквания, равностойни на тези съгласно правото на Европейския съюз;

3. третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия;

4. сключено е споразумение между Република България, държавата членка, в която ще се предлагат дяловете или акциите на съответния алтернативен инвестиционен фонд и третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси.

(4) Депозитарят е лице, различно от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от основния борсов посредник, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, освен ако това лице е отделило организационно и функционално изпълнението на функциите си като депозитар от процесите и дейностите, които то изпълнява като инвестиционен посредник, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд.

(5) Договорът между депозитаря и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо от името на алтернативен инвестиционен фонд, подробно урежда правата и задълженията на депозитаря, на алтернативния инвестиционен фонд и на управляващото го лице в съответствие с ал. 1, включително правилата за обмен на информация, отговорността на страните и ограниченията за дейността им. Допълнителни изисквания към договора се установяват с наредба.

(6) Замяна на депозитаря и промяна в договора по ал. 5 се допуска след одобрение от заместник-председателя, към заявлението за издаване на което се прилагат данни и документи, установени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 – 6.

(7) Делегиране на функции по ал. 1 от депозитаря на трето лице, както и последващо делегиране на функции от това трето лице се допуска единствено за функциите по ал. 1, т. 1 и при спазване на следните условия:

1. възлагането на функции не се извършва с намерение и не води до избягване на установени в закон изисквания към депозитаря и дейността му;

2. възлагането на функции на трето лице се налага от обективни причини;

3. депозитарят определя третото лице и осъществява последващ преглед на избора му и на изпълнението на делегираните на това лице функции с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло;

4. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на депозитаря да осъществява по всяко време ефективен надзор върху дейността на третото лице във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получава периодично и/или при поискване информация от това лице;

5. третото лице трябва да разполага с организация, технически ресурси и квалифицирани служители предвид естеството и сложността на активите на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, действащо за него, осигуряващи изпълнението на възложените функции в съответствие с изискванията на този закон;

6. дейността на третото лице във връзка със съхраняването на финансови инструменти е обект на ефективно регулиране и надзор, включително по отношение на минималните капиталови изисквания, както и на периодичен външен одит относно изпълнението на тези функции, освен ако законодателството на трета държава изисква определени финансови инструменти да се съхраняват от местно лице и няма местно лице, което да отговаря на посочените изисквания за възлагане, при условие че:

а) инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд са уведомени за необходимостта от такова възлагане, преди да направят инвестицията си, съответно преди възлагането, ако то следва извършването на инвестицията, и

б) възлагането е извършено по нареждане на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, действащо за него;

7. третото лице отделя активите, чието съхраняване му е възложено, от собствените си активи и от активите на депозитаря с цел безспорно установяване собствеността на тези активи.

(8) Предоставянето на услуги, определени в Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, наричана по-нататък „Директива 98/26/ЕО“, от системите за сетълмент на ценни книжа, определени за целите на същата директива, или предоставянето на сходни услуги от системи за сетълмент на ценни книжа на трета държава не се смята за делегиране на функции по ал. 7.

(9) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, при изпълнение на функциите по ал. 1 са длъжни да действат лоялно, с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, и независимо, в най-добрия интерес на алтернативния инвестиционен фонд и на инвеститорите в него.

(10) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, не може да извършва дейност за алтернативния инвестиционен фонд или за лицето, което управлява този фонд, която може да породи конфликт на интереси между алтернативния инвестиционен фонд, управляващото го лице, инвеститорите във фонда и депозитаря или третото лице, на което са възложени депозитарни функции, освен ако депозитарят или третото лице, на което са делегирани функции по ал. 7, е отделило организационно и функционално изпълнението на депозитарните функции от процесите и дейностите, които то изпълнява и които са или евентуално могат да бъдат несъвместими с тези функции, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд.

(11) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, не може да използват активи на алтернативния инвестиционен фонд без съгласието на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за него, както и без предварително уведомяване на депозитаря от третото лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7.

(12) Депозитарят отговаря пред алтернативния инвестиционен фонд и пред неговите инвеститори за всички вреди, претърпени от тях вследствие на неизпълнение на задълженията му, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, както и за загуба на финансови инструменти, съхранявани от него или от трето лице, на което е възложил депозитарни функции, когато това се дължи на причини, за които депозитарят отговаря, включително за действия или бездействия на трето лице, на което депозитарят е делегирал функции. Алтернативният инвестиционен фонд и инвеститорите могат да търсят отговорност от депозитаря пряко или косвено чрез лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, в зависимост от характера на правоотношението между депозитаря, алтернативния инвестиционен фонд, лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и инвеститорите. Депозитарят не носи отговорност, ако може да докаже, че загубата е вследствие на външно събитие, което е извън неговия контрол, чиито последици биха били неизбежни независимо от всички разумни усилия за предотвратяването им.

(13) В случай на загуба на финансови инструменти депозитарят незабавно възстановява финансови инструменти от същия вид и в същото количество или в паричната им равностойност.

(14) Депозитарят може да бъде освободен от отговорност за загуба на финансови инструменти, съхранявани от трето лице при условията на ал. 7, ако са спазени следните условия:

1. изпълнени са изискванията на ал. 7 за възлагане функции на третото лице;

2. отговорността на депозитаря е прехвърлена на третото лице въз основа на писмен договор между депозитаря и третото лице, който урежда отговорността на третото лице в съответствие с ал. 12, която може да бъде търсена от алтернативния инвестиционен фонд или от лицето, което го управлява, пряко или косвено чрез депозитаря;

3. прехвърлянето на отговорността съгласно т. 2 е въз основа на писмен договор между депозитаря и алтернативния инвестиционен фонд или лицето, което го управлява, посочващ причините за това прехвърляне;

4. изпълнени са следните допълнителни условия, ако съхраняването на активите е делегирано на трето лице, в случай че е приложено изключението по ал. 7, т. 6:

а) уставът, правилата или другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд изрично уреждат възможността за освобождаване от отговорност на депозитаря при спазване изискванията на т. 1 – 3 и буква „б“;

б) инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд са уведомени за необходимостта от такова възлагане, преди да направят инвестицията си, съответно преди възлагането, ако то следва извършването на инвестицията.

(15) Депозитарят по чл. 35, както и депозитар със седалище или клон в Република България, предоставя на комисията цялата информация, която е свързана с изпълнение на задълженията му и която е необходима за надзорни цели на комисията или на компетентните органи на друга държава членка. Комисията предоставя на компетентните органи на алтернативния инвестиционен фонд и съответно на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, ако те са различни, информацията, получена в качеството й на компетентен орган на депозитаря на съответния алтернативен инвестиционен фонд.

(16) Допълнителни изисквания във връзка с депозитаря извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 234. (1) Лицето, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, уведомява комисията за всяко придобиване и разпореждане с участие в дружество със седалище в държава членка, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти и което не е дружество по чл. 77ш, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или дружество със специална цел придобиване, стопанисване или управление на недвижими имоти, в резултат на което притежаваното от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд право на глас достигне, надхвърли или падне под 10, 20, 30, 50 или 75 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, в срок 10 работни дни от придобиването или прехвърлянето на участието.

(2) Лицето, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, за всяко придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд самостоятелно или съвместно въз основа на споразумение с друг управляван от него или от друго лице алтернативен инвестиционен фонд, включително чрез контролирано от такъв алтернативен инвестиционен фонд дружество или лице, което действа за сметка на такова дружество или на алтернативния инвестиционен фонд, на контрол върху дружество със седалище в държава членка, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, като контролът се определя в съответствие със законодателството по седалище на съответното дружество, или на повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружество, чиито акции не са приети за търговия на такъв пазар и което не е дружество по чл. 77ш, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или дружество със специална цел придобиване, стопанисване или управление на недвижими имоти, в срок 10 работни дни от придобиването уведомява:

1. комисията;

2. дружеството, в което е придобито участието;

3. акционерите в дружеството, в което е придобито участие, за чиито идентификация и адрес лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, разполага с информация или за които такава може да бъде получена от дружеството или от регистър, до който лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има или може да получи достъп.

(3) Уведомлението по ал. 2 включва информация за:

1. наименованието на лицето или лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, придобили самостоятелно или съвместно участието по ал. 2;

2. политиката за предотвратяване и управление на конфликт на интереси, включително между алтернативните инвестиционни фондове, придобили участието, управляващите ги лица и дружеството, както и информация за конкретните гаранции, че всяко споразумение между тези лица е сключено в условията на равнопоставеност между тях;

3. политиката за предоставяне на информация във връзка с дружеството, включително на неговите служители;

4. в случай на придобито участие в дружество, различно от дружество, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, допълнителна информация за:

а) броя на придобитите права на глас и дела им спрямо общия брой права на глас, изчислен въз основа на всички акции с право на глас, независимо от това, дали упражняването на право на глас по част от издадените акции е ограничено;

б) датата на придобиване на участието по ал. 2;

в) условията, при спазването на които е придобито участието, както и данни за името или наименованието, адреса или седалището на акционерите – алтернативни инвестиционни фондове, на контролирани от тях дружества или лица, действащи за сметка на такива дружества, чието участие се включва в изчисляването на общото придобито участие по ал. 2, както и съответните данни за всяко друго лице с право на глас от името на тези лица и веригата от дружества, чрез които се упражнява правото на глас.

(4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в уведомлението по ал. 2 до дружеството, в което е придобито участието, изисква управителният му орган да предостави своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност, наричана по-нататък „Директива 2002/14/ЕО“, или на служителите, когато няма такива представители, информацията по ал. 2 и предприема необходимите мерки за предоставяне на съответната информация.

(5) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в срока по ал. 2 уведомява комисията и инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд, придобил такова участие, за размера и условията на финансиране на направената в това дружество инвестиция.

(6) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предоставя на дружеството и на акционерите по ал. 2, т. 3 информация за плановете си за бъдещата дейност на дружеството и въздействието им върху броя на заетите лица и условията по договорите им с уведомлението по ал. 2 и незабавно при последваща промяна в тези планове изисква от управителния орган на дружеството да предостави тази информация своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация.

(7) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в двугодишен срок от придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 няма право да съдейства, гласува или дава указания, включително при изпълнение на функции в управителния орган на дружеството по ал. 2, и е длъжно да предприеме всички необходими действия за предотвратяване на:

1. изплащане на дивидент или извършване на друго плащане, свързано с акциите на дружеството по ал. 2, което е в размер над подлежащата на разпределение печалба и частта от фондовете на дружеството, надхвърляща минималния установен в закон или в устава размер, или след извършване на което нетната стойност на активите на дружеството би била под размера на основния капитал и фондовете, които дружеството по закон или съгласно устава си е длъжно да създава и поддържа;

2. намаляване капитала на дружеството по ал. 2, освен с цел покриване на загуба или формиране на резерв, който не подлежи на разпределяне и чийто размер е не по-голям от 10 на сто от намаления капитал;

3. обратно изкупуване или придобиване по друг начин на собствени акции от дружеството по ал. 2, което би довело до намаляване нетната стойност на активите на дружеството под размера на основния капитал и фондовете, които дружеството по закон или съгласно устава си е длъжно да създава и поддържа.

(8) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, изисква от управителния орган на дружеството да предостави годишния финансов отчет на дружеството, включващ и информация по чл. 235, ал. 1, т. 5, своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация. Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да не предприеме действия по изречение първо, ако е включило в годишния си отчет информация по чл. 235, ал. 1, т. 5, като в този случай изисква от управителния орган на дружеството да предостави годишния финансов отчет в срока по чл. 235, ал. 1 на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация.

(9) Изискванията по ал. 1 – 8 не засягат прилагането на предвидените в приложимото законодателство по-строги изисквания във връзка с придобиването на участие или контрол в дружества по ал. 1 и 2.

Чл. 235. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки от управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, установени в държава членка, и за всеки от предлаганите от него в държава членка алтернативни инвестиционни фондове е длъжно да представи в комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, включващ:

1. одитиран годишен финансов отчет и доклад на одитора;

2. годишен доклад за дейността;

3. документ, обобщаващ всички настъпили промени в информацията, предоставена на инвеститорите в съответствие с чл. 237 през последната финансова година;

4. информация за общия размер и броя на получателите на възнагражденията за финансовата година с посочване на изплатените постоянни възнаграждения, начислените и платените променливи възнаграждения, разсрочените променливи възнаграждения, както и за общата сума на възнагражденията на лицата по чл. 221, ал. 1, т. 1 и на възнагражденията на лицата по чл. 221, ал. 1, т. 4;

5. информация за дружествата, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти и в които алтернативният инвестиционен фонд има участие съгласно чл. 234, ал. 1, съдържаща:

а) описание на дейността на съответното дружество през отчетния период и финансовото му състояние в края на финансовата година;

б) важни събития, настъпили от края на финансовата година до датата на изготвяне на отчета;

в) вероятното бъдещо развитие на дружеството;

г) броя на притежаваните пряко или чрез друго лице собствени акции.

(2) Финансовият отчет по ал. 1, т. 1 се изготвя в съответствие със счетоводните стандарти, приложими в държавата членка по произход на алтернативния инвестиционен фонд или в третата държава в случай на алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, и счетоводните правила, предвидени в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, и се одитира от едно или повече лица, притежаващи правоспособност за това в съответната държава.

(3) Годишният отчет на алтернативен инвестиционен фонд, който разкрива информация в съответствие с Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, наричана по-нататък „Директива 2004/109/ЕО“, включва допълнително и информацията по ал. 1, която не е част от годишния отчет съгласно посочената директива.

(4) Допълнителни изисквания във връзка с изготвянето, предоставянето на комисията и оповестяването на годишния отчет извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 236. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията в срок до 10 дни от края на всяко тримесечие:

1. информация за основните пазари и инструменти, в които инвестират управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, както и за съществените експозиции към едно лице или група лица и концентрация на инвестициите по географски или секторен признак;

2. информация за всеки управляван и/или предлаган от него алтернативен инвестиционен фонд, включваща:

а) дела на активите на алтернативния инвестиционен фонд, които са обект на специално третиране поради ниската им ликвидност;

б) прилаганите нови подходи за управление на ликвидността;

в) текущия рисков профил на алтернативния инвестиционен фонд и прилаганите системи за управление на рисковете;

г) информация за основните категории активи, в които е инвестирал алтернативният инвестиционен фонд;

д) резултатите от стрес тестовете, проведени в съответствие с чл. 229, ал. 2, т. 2 и чл. 230, ал. 2;

3. информация за всеки управляван от него алтернативен инвестиционен фонд или предлаган на територията на Европейския съюз алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, инвестиращ при ниво на ливъридж, осигуряващ му експозиция, надхвърлящ три пъти стойността на активите му:

а) общото ниво на ливъридж;

б) информация за източника на използвания ливъридж в зависимост от това, дали е в резултат на заемане на парични средства или ценни книжа, или е в резултат на използване на деривативни финансови инструменти;

в) идентификация на петте най-големи заемодателя и размера на предоставените от всеки от тях заемни средства;

г) информация за повторно използване на активите по договори с използване на ливъридж;

д) допълнителна информация и доказателства за основателността и спазването на ограниченията, определени с чл. 229, ал. 2, т. 3.

(2) Комисията може да изисква представянето на допълнителна информация, необходима за наблюдение на системния риск, за което уведомява ЕОЦКП.

(3) Комисията установява въз основа на информацията по ал. 1 и 2 влиянието на използвания ливъридж върху системния риск във финансовата система, стабилността на пазара и дългосрочното икономическо развитие, като при установяване на завишен риск за финансовата система и стабилността на пазара може да наложи ограничения за използването на ливъридж или други ограничения по отношение на управлението на алтернативните инвестиционни фондове по реда на чл. 264. Комисията уведомява ЕОЦКП, Европейския съвет за системен риск и компетентните за надзора на алтернативните инвестиционни фондове органи за планираните мерки, основанията за прилагането им и началния срок на действието им в срок 10 работни дни преди прилагането на мерките по изречение първо или продължаването на действието им, освен когато обстоятелствата налагат предприемане на мерките в по-кратък срок.

(4) В случай че ЕОЦКП представи становище по мерките по ал. 3 или становище въз основа на друга постъпила информация за предприемане на мерки, които комисията трябва да предприеме във връзка с констатирани рискове за финансовата система, включително във връзка с налагане на ограничения за използването на ливъридж, и комисията се отклони от това становище, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище.

(5) Допълнителни изисквания във връзка с прилагането на ал. 1 – 4 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 237. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да предостави на инвеститорите за всеки управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, и за всеки предлаган от него алтернативен инвестиционен фонд в държава членка по начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, следната информация преди извършване на инвестицията и всички последващи промени в нея:

1. информация относно алтернативния инвестиционен фонд, включваща:

а) описание на инвестиционната стратегия и целите му;

б) мястото на установяване на всеки главен алтернативен инвестиционен фонд и на базовите фондове, ако алтернативният инвестиционен фонд е фонд, инвестиращ във фондове;

в) видовете активи, в които фондът може да инвестира, ограниченията за инвестиране и техниките, които може да прилага, и свързаните с тях рискове;

г) условията за използване на ливъридж, максимално допустимия му размер, позволените видове и източници на ливъридж и на свързаните с тях рискове, ограниченията за използването на ливъридж и условията за повторно използване на обезпечения или активи;

2. условията и реда за извършване на промени в инвестиционната стратегия и/или политика на фонда;

3. наименованието или името и седалището и адреса на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, на депозитаря, одитора и на всички други лица, предоставящи услуги на фонда, както и описание на задълженията им и правата на инвеститорите;

4. описание на основните правни последици от установените във връзка с инвестирането договорни отношения, включително информация за компетентната юрисдикция, за приложимото право и за наличието или липсата на правни инструменти, предвиждащи признаване и изпълнение на съдебни решения на територията, на която е установен алтернативният инвестиционен фонд;

5. описание на начина, по който лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, осигурява спазването на изискванията на чл. 199, ал. 9;

6. описание на всички делегирани от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и от депозитаря му функции, наименование и седалище на лицата, на които такива функции са делегирани, и евентуални конфликти на интереси, които такова делегиране може да породи;

7. правилата за оценка на активите на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232, включително относно използваните методи за оценка на активите, чиято стойност е трудно определима;

8. описание на правилата за управление на ликвидността;

9. условията и реда за емитиране и продажба на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд;

10. условията и реда за обратно изкупуване, включително при извънредни ситуации, и съществуващите договорености с инвеститори за обратно изкупуване;

11. информация за вида и размера на всички такси, комисиони и разходи, които пряко или косвено се поемат от инвеститорите;

12. информация за правилата за осигуряване на равностойно третиране на инвеститорите и възможностите за предоставяне на преференциално третиране на определени инвеститори или категории инвеститори, както и отношенията им с алтернативния инвестиционен фонд или с лицето, което го управлява;

13. годишния отчет по чл. 235 и историческа информация за финансовите резултати на фонда;

14. нетната стойност на активите или последната пазарна цена на дял или акция на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232;

15. наименованието и седалището на основния борсов посредник и описание на съществените условия на договорите с такива посредници и начина на управление на конфликтите на интереси, както и условията в договора с депозитаря за прехвърляне и повторно използване на активите на фонда и за евентуално прехвърляне на отговорност на основния борсов посредник;

16. наличието на възможност за освобождаване на депозитаря от отговорност съгласно чл. 233, ал. 14;

17. реда и сроковете за разкриване на информацията по ал. 3.

(2) Алтернативни инвестиционни фондове, за които е налице задължение за публикуване на проспект, включват информацията по ал. 1 отделно или като допълнителна информация в проспекта.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да предостави на инвеститорите за всеки управляван и/или предлаган алтернативен инвестиционен фонд по ал. 1 по начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, в срок до 10 дни от края на всяко тримесечие:

1. информацията по чл. 236, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“;

2. за алтернативен инвестиционен фонд, използващ ливъридж – и информация за общото ниво на ливъридж, всички промени в максималния размер на използвания ливъридж, както и на правото за повторно използване на обезпечение, което може да бъде предоставено във връзка с инвестиционни позиции с използване на ливъридж.

(4) Допълнителни изисквания във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията по ал. 1 – 3 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 238. (1) Лице по чл. 195, ал. 2, т. 1, което не може да осигури спазването на изискванията на тази глава от управлявания от него алтернативен инвестиционен фонд или от друго лице, действащо от негово име, незабавно уведомява за това комисията и компетентния орган на съответния алтернативен инвестиционен фонд, когато този орган е различен от комисията, и представя мерките, които ще предприеме за съобразяване с тези изисквания, и сроковете за изпълнението им.

(2) Лицето по ал. 1 преустановява управлението и/или предлагането на алтернативния инвестиционен фонд, ако мерките по ал. 1 не бъдат предприети в посочените в уведомлението по ал. 1 срокове или ако независимо от предприемането им спазването на изискванията по тази глава не е осигурено. Комисията уведомява за обстоятелството по изречение първо компетентните органи на приемащите държави членки.

Глава двадесет и втора

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Раздел I

Управление и предлагане на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България

Чл. 239. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, и да предлага на територията на Република България дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или в друга държава членка, след представяне на уведомление до заместник-председателя, към което се прилагат:

1. данни за наименованието, държавата членка по произход и адресът на алтернативния инвестиционен фонд;

2. уставът, правилата и другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

3. данни за наименованието, държавата на лицензиране или регистрация, съответно държавата, в която е установен главният алтернативен инвестиционен фонд, и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;

4. данни за наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, адресът на депозитаря, както и договорът с него;

5. информацията по чл. 237, ал. 1 и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите;

6. информация за мерките за предотвратяване предлагането на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги.

(2) Когато предлаганият алтернативен инвестиционен фонд е захранващ алтернативен инвестиционен фонд, лице по ал. 1 със седалище в Република България може да извършва предлагане съгласно ал. 1 само ако главният алтернативен инвестиционен фонд е с произход от държава членка и се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от държава членка.

(3) Заместник-председателят се произнася по уведомлението по ал. 1 в срок 20 работни дни от получаването му и представянето на всички данни и документи по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 – 6.

(4) Заместник-председателят може да издаде забрана за планираното управление и предлагане, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания.

(5) В случай че заместник-председателят не издаде забрана съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне управлението и/или предлагането на дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд от датата на получаване на решението по ал. 3. Заместник-председателят изпраща решението по изречение първо на компетентните органи на алтернативния инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, който ще бъде предлаган на територията на Република България. В случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лице със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, заместник-председателят предоставя решението по изречение първо и на ЕОЦКП.

(6) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява заместник-председателя за всяка съществена промяна в данните и документите по ал. 1 най-малко един месец преди извършване на промяната, а при настъпване на непланирана промяна – в срок един ден от настъпването й.

(7) Заместник-председателят може да издаде забрана за извършване на планирана промяна в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 6 при съответно прилагане на ал. 4.

(8) Заместник-председателят може да забрани на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, предлагането на дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, ако планирана промяна по ал. 6 бъде извършена въпреки издадена забрана по ал. 7 или при настъпване на непланирана промяна, вследствие на която управлението на алтернативния инвестиционен фонд или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, престане да отговаря на изискванията на този закон.

Чл. 240. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага на територията на Република България дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, и захранващ алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не отговаря на изискването по чл. 239, ал. 2, след представяне на уведомление до заместник-председателя, ако са изпълнени следните условия:

1. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, изпълнява всички изисквания на този закон;

2. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, осигуряващи ефикасен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

3. третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия;

4. сключено е споразумение между Република България, третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, и всяка друга държава членка, в която дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд ще бъдат предлагани, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси.

(2) В случай че лицето по ал. 1 е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, освен условията по ал. 1 трябва да са изпълнени и следните условия:

1. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, осигуряващи ефикасен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

2. третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.

(3) Заместник-председателят се произнася по подаденото уведомление при съответно прилагане на чл. 239, ал. 1, 3, 4 и ал. 5, изречение първо. Заместник-председателят предоставя решението, с което допуска предлагането по ал. 1, и на ЕОЦКП.

(4) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 – 8 се прилагат съответно. В случай на прекратяване на предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице по ал. 2 и ако заместник-председателят не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната ЕОЦКП.

Чл. 241. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България може да предлага на територията на Република България дялове или акции на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, без да са спазени изискванията на чл. 240, ако са налице следните условия:

1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон с изключение на чл. 233;

2. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е осигурило изпълнението на функциите по чл. 233, ал. 1 от едно или повече трети лица, за чиито наименование и седалище предоставя информация на комисията;

3. налице са подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с международните стандарти за целите на наблюдение на системния риск между комисията и компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

4. третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, а при липса на изискване за лиценз или регистрация – в която е седалището му, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.

(2) Заместник-председателят издава разрешение за извършване на предлагането по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 – 6.

(3) Допълнителни изисквания във връзка с предлагане по ал. 1 може да бъдат установени с наредба.

Чл. 242. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България само на професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) Лицето по ал. 1 може да предлага на непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България само дялове или акции на национален инвестиционен фонд по чл. 171 при спазване изискванията на част трета, дял първи.

Раздел IІ

Управление на алтернативни инвестиционни фондове от трета държава от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България

Чл. 243. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, без да го предлага на територията на държава членка, ако са спазени следните условия:

1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон с изключение на чл. 233 и 235;

2. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която съответният алтернативен инвестиционен фонд е установен, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията.

(2) Преди да започне управлението на алтернативен инвестиционен фонд съгласно ал. 1, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България представя в комисията данните и документите по чл. 201, ал. 2, т. 2. Лицето по изречение първо може да започне управлението на алтернативния инвестиционен фонд по ал. 1, ако заместник-председателят не издаде забрана. Член 239, ал. 3 – 8 се прилагат съответно.

Раздел IІІ

Управление и предлагане на алтернативни инвестиционни фондове на територията на друга държава членка от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България

Чл. 244. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в друга държава членка, пряко или посредством откриването на клон, при условие че съгласно издадения му лиценз лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има право да управлява съответния вид алтернативни инвестиционни фондове след представяне на уведомление до заместник-председателя, преди лицето за пръв път да управлява алтернативен инвестиционен фонд на територията на съответната друга държава членка. Всички клонове, създадени в друга държава членка, се смятат за един клон.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:

1. данни за приемащата държава членка;

2. програма за дейността, включваща информация относно вида на услугите, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, ще извършва в приемащата държава членка;

3. данни за наименованието и адреса на алтернативните инвестиционни фондове, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да управлява в приемащата държава членка;

4. в случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да открие клон, се представя и следната допълнителна информация:

а) организационната структура на клона;

б) адресът на алтернативните инвестиционни фондове в държавата им членка по произход;

в) имената и данните за контакт на лицата, отговорни за управлението на клона.

(3) Заместник-председателят предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка информацията по ал. 2 в срок един месец от получаването й или съответно в срок два месеца от получаването й, когато лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да открие клон на територията на приемащата държава членка, в която ще извършва управление на алтернативни инвестиционни фондове, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец или съответно в срок два месеца от получаването им. С представянето на информацията по изречение първо заместник-председателят потвърждава, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от комисията. Заместник-председателят незабавно уведомява лицето по ал. 1 за предоставянето на информацията по изречение първо. В случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лице от трета държава, за което Република България е държава членка по произход, заместник-председателят информира ЕОЦКП за предоставянето на информацията по изречение първо.

(4) Заместник-председателят в срока по ал. 3 може да откаже представянето на информацията по ал. 3, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания.

(5) В случай че заместник-председателят не издаде отказ съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне управлението на алтернативни инвестиционни фондове в приемащата държава членка от датата на изпращане на информацията по ал. 2.

(6) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 – 8 се прилагат съответно. В случай че не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната компетентния орган на приемащата държава членка.

Чл. 245. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или в друга държава членка, на територията на друга държава членка след представяне на уведомление до заместник-председателя, към което се прилагат:

1. данни за приемащата държава членка;

2. данни за наименованието, държавата членка, в която алтернативният инвестиционен фонд е установен, и адресът на алтернативния инвестиционен фонд, който лицето възнамерява да предлага;

3. уставът, правилата и другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

4. данни за наименованието, мястото на установяване и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;

5. данни за наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, и адресът на депозитаря;

6. информацията по чл. 237, ал. 1 и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите;

7. информация за мерките за предлагане на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, както и за мерките за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги.

(2) Когато предлаганият алтернативен инвестиционен фонд е захранващ алтернативен инвестиционен фонд, лице по ал. 1 със седалище в Република България може да извърши предлагане съгласно ал. 1 само ако главният алтернативен инвестиционен фонд е установен в държава членка и се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от държава членка.

(3) Заместник-председателят предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка уведомлението и информацията по ал. 1 в срок 20 работни дни от получаването му и представянето на всички данни и документи по ал. 1. С представянето на информацията по изречение първо заместник-председателят потвърждава, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от комисията и в лиценза му е включено управлението на алтернативни инвестиционни фондове със съответната инвестиционна стратегия. Заместник-председателят незабавно уведомява лицето по ал. 1 за предоставянето на информацията по изречение първо. В случай че обект на предлагане е алтернативен инвестиционен фонд, установен в друга държава членка, заместник-председателят уведомява компетентния му орган, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка. В случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лице със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, заместник-председателят информира ЕОЦКП, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка.

(4) Заместник-председателят в срока по ал. 3 може да откаже представянето на информацията по ал. 3, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания.

(5) В случай че заместник-председателят не издаде отказ съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне предлагането на алтернативния инвестиционен фонд в приемащата държава членка от датата на изпращане на информацията по ал. 3.

(6) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 – 8 се прилагат съответно. В случай че не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната компетентния орган на приемащата държава членка. В случай на прекратяване предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице със седалище в трета държава и ако заместник-председателят не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната и ЕОЦКП.

(7) Представянето на информация по ал. 1 – 6 се извършва на английски език.

Чл. 246. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага на територията на друга държава членка дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, и на захранващ алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не отговаря на изискването на чл. 245, ал. 2, след представяне на уведомление до заместник-председателя по чл. 245, ал. 1, ако са изпълнени условията по чл. 240, ал. 1.

(2) В случай че лицето по ал. 1 е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, освен условията по ал. 1 трябва да са изпълнени и условията по чл. 240, ал. 2.

(3) Заместник-председателят разглежда подаденото уведомление при съответно прилагане на чл. 245, ал. 1, ал. 3, изречения първо и второ и ал. 4 и 5. Заместник-председателят информира ЕОЦКП, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка.

(4) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 – 8 се прилагат съответно. В случай на прекратяване предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице по ал. 1 и ако заместник-председателят не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната ЕОЦКП и компетентните органи на държавите членки.

(5) Представянето на информация по ал. 1 – 4 се извършва на английски език.

Чл. 247. Предлагането на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с този раздел се отнася само до професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, освен ако компетентен орган на приемаща държава членка не разреши извършване на предлагане и спрямо непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Раздел IV

Предлагане на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка

Чл. 248. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, пряко или посредством откриването на клон въз основа на получено в комисията уведомление от компетентния орган на държавата членка по произход на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към което са приложени данните и документите по чл. 244, ал. 2 и потвърждение от компетентния орган на държава членка по произход, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от компетентен орган на държавата членка по произход. Всички клонове, създадени на територията на Република България, се смятат за един клон.

(2) Лицето по ал. 1, което ще извършва дейност чрез откриване на клон, може да започне извършването на дейността, за която е получено уведомление, след регистриране на клона му в Република България.

(3) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представените от съответния компетентен орган данни и документи по ал. 1, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните.

Чл. 249. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или в друга държава членка, или алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, на територията на Република България въз основа на получено в комисията уведомление от компетентния орган на държавата членка по произход на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към което са приложени данните и документите по чл. 245, ал. 1 и потвърждение от компетентния орган на държавата членка по произход, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от компетентен орган на държавата членка по произход и в лиценза му е включено управлението на алтернативни инвестиционни фондове със съответната инвестиционна стратегия. Комисията осигурява условия за приемане на информацията по предходното изречение по електронен път.

(2) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представените от съответния компетентен орган данни и документи по ал. 1, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните.

(3) Предлагането на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, предлаган при условията на ал. 1, както и въвеждането и изпълнението на мерки за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги, трябва да е в съответствие с изискванията на законодателството на Република България.

Чл. 250. (1) Предлагането на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове от лице с произход от друга държава членка в съответствие с този раздел се отнася само до професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) Лицето по ал. 1 може да предлага на непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България при съответно спазване изискванията на част трета, дял първи.

Раздел V

Предлагане на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от трета държава

Чл. 251. (1) Независимо от изискванията на раздел IV лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от трета държава може да предлага на територията на Република България алтернативен инвестиционен фонд, без да го предлага на територията на друга държава членка, ако са спазени следните условия:

1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон, с изключение на чл. 235 – 237, както и изискванията на чл. 234, когато са приложими;

2. налице са подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с международните стандарти за целите на наблюдение на системния риск между комисията, компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, компетентните органи на третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

3. третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и третата държава, в която алтернативният инвестиционен фонд от трета държава е установен, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.

(2) Компетентен орган за целите на чл. 234 – 237 е комисията, а инвеститори са лицата, на които се предлага алтернативният инвестиционен фонд на територията на Република България.

(3) Заместник-председателят издава разрешение за извършване на предлагането по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 – 6.

(4) В случай че компетентен орган на установен в държава членка алтернативен инвестиционен фонд не се присъедини своевременно към договорености, предвидени в ал. 1, т. 2, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Раздел VI

Приложим закон, сътрудничество и обмен на информация

Чл. 252. (1) Комисията и заместник-председателят осъществяват надзор върху лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, независимо от това, дали тези лица управляват и/или предлагат алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки.

(2) Комисията и заместник-председателят осъществяват надзор над лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка във връзка със спазването на:

1. изискванията на чл. 218 и 220 за управляваните и/или предлаганите чрез клон на територията на Република България алтернативни инвестиционни фондове;

2. изискванията по отношение на предлагането на дяловете или акциите на алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България, както и въвеждането и изпълнението на мерки за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги.

(3) Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка представят на комисията и на заместник-председателя информация, необходима за изпълнение на надзорните им функции по отношение на тези лица.

(4) В случай че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка нарушава правила, надзорът за изпълнението на които се осъществява от комисията, заместник-председателят изисква от лицето да преустанови нарушението и да уведоми за това компетентните органи на държавата си по произход.

Чл. 253. (1) В случай че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка откаже да предостави информация по чл. 252, ал. 3 или не предприеме необходимите мерки за преустановяване на нарушение по чл. 252, ал. 4, заместник-председателят информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на лицето.

(2) Ако независимо от мерките, предприети от компетентните органи на държавата членка по произход на лицето по ал. 1, или поради липса на подходящи и достатъчни мерки лицето по ал. 1 продължава да не предоставя информацията по чл. 252, ал. 3 или не предприеме необходимите мерки за преустановяване на нарушение по ал. 1, заместник-председателят предприема необходимите мерки за предотвратяване и санкциониране на нарушенията, като включително може да задължи лицето да преустанови управлението на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България и да забрани управлението и/или предлагането на нови алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от това лице. Заместник-председателят уведомява компетентните органи на държавата членка по произход на лицето по ал. 1, преди да предприеме мерките по изречение първо.

Чл. 254. (1) Когато заместник-председателят има ясни и доказуеми основания да смята, че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка нарушава изискванията, спрямо които комисията, съответно заместник-председателят, няма правомощия да осъществява надзор, той уведомява за това компетентния орган на държавата членка по произход.

(2) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или ако тези мерки са се оказали недостатъчни или неподходящи, или съответният компетентен орган не предприеме действия в разумен срок и лицето по ал. 1 продължава да извършва действия в нарушение на интересите на инвеститорите или на нормалното функциониране на капиталовите пазари на територията на Република България, заместник-председателят може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите, на финансовата стабилност и за осигуряване нормалното функциониране на капиталовите пазари, включително да забрани на лицето по ал. 1 да извършва дейност на територията на Република България.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и в случай че комисията, съответно заместник-председателят, имат ясни и доказуеми основания за несъгласие с издаден от друга държава членка лиценз на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от трета държава.

Чл. 255. (1) Когато лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България наруши правилата, за спазването на които отговарят компетентните органи на приемащата държава членка, и въпреки отправено искане от тези органи не преустанови нарушението, след като е информирана за това от компетентните органи на приемащата държава членка, комисията, съответно заместник-председателят, предприемат в най-кратки срокове всички подходящи мерки, за да може съответното дружество да предостави информацията, изискана от приемащата държава членка, или да преустанови това нарушение. При нарушение на лице от трета държава, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, комисията изисква необходимата информация от съответните надзорни органи на третата държава. Заместник-председателят информира компетентния орган на приемащата държава членка за предприетите мерки.

(2) Когато компетентен орган на друга държава членка уведоми комисията, че са налице основания да смята, че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България нарушава правилата, за спазването на които отговарят комисията, съответно заместник-председателят, комисията, съответно заместник-председателят, са длъжни да предприемат в най-кратки срокове необходимите мерки, включително чрез отправяне на искане на информация от съответните надзорни органи на трета държава.

Чл. 256. Когато заместник-председателят смята, че лице от трета държава, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и лицензирано от комисията, нарушава изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ, L 174/1 от 1 юли 2011 г.), наричана по-нататък „Директива 2011/61/ЕС“, незабавно уведомява ЕОЦКП за това.

Чл. 257. (1) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на другите държави членки при упражняване на надзорните си правомощия по този закон и по актовете по прилагането му и при необходимост оказва съдействие на тези органи при упражняване на надзорните им правомощия.

(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 комисията, съответно заместник-председателя, използват предоставените им със закон правомощия и в случаите, когато действието – предмет на разследване от компетентните органи на други държави членки, не представлява нарушение на законодателството на Република България.

Чл. 258. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, незабавно предоставя информация на компетентен орган от друга държава членка, когато тази информация е необходима за изпълнение на правомощията му по Директива 2011/61/ЕС.

(2) Комисията предоставя на приемащите държави на съответните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, копия от сключените съгласно този дял споразумения за сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на други държави и получената от тези органи информация във връзка с тези лица.

(3) Комисията, съответно заместник-председателят, незабавно предоставя информация на ЕОЦКП, на Европейския съвет за системен риск и на компетентните органи на други държави членки, когато тази информация е от значение за наблюдението и предотвратяването или преодоляването на възможни неблагоприятни последици от дейността на едно или повече лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за системно значими финансови институции и за правилното функциониране на пазарите, на които участват лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

(4) При несъгласие с извършена от компетентен орган на друга държава членка, която е държава членка по произход на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, оценка във връзка с прилагането на разпоредби на национално законодателство, аналогични на чл. 233, ал. 3, т. 1 и 3 и ал. 7, 11 и 12, чл. 240, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 208, ал. 3 и чл. 209, ал. 1, т. 1 – 5 и 7, оценка, действие или бездействие на компетентен орган в области, в които се изисква сътрудничество или координиране между компетентните органи на повече от една държава членка, с издадено от компетентен орган на друга държава членка разрешение за извършване на дейност от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава или с предприети от компетентен орган на друга държава членка мерки по чл. 252 – 255, както и ако като компетентен орган на приемаща държава членка смята, че сключените съгласно този дял споразумения за сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на други държави членки не отговарят на приложимите към тях изисквания, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Чл. 259. (1) В случаите, когато заместник-председателят има ясни и доказуеми основания да смята, че лице, върху чиято дейност не упражнява надзорни правомощия, извършва или е извършило нарушение на изискванията на Директива 2011/61/ЕС, той уведомява за това ЕОЦКП и компетентните надзорни органи на съответната държава членка по произход и на приемащите държави членки на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Когато комисията е уведомена от компетентен орган на държава членка, че лице, върху чиято дейност този орган не упражнява надзорни правомощия и за което Република България е държава членка по произход или приемаща държава членка, извършва или е извършило нарушение на изискванията на Директива 2011/61/ЕС, заместник-председателят предприема необходимите мерки и информира ЕОЦКП и компетентния орган на държавата членка за резултатите от тях и за настъпили впоследствие съществени обстоятелства.

Чл. 260. (1) При осъществяване на надзорната си дейност, включително при извършване проверки на място или разследване на територията на държава членка, комисията, съответно заместник-председателят, може да поиска съдействие от съответния компетентен орган на тази държава членка.

(2) Когато компетентният орган реши да извърши проверката или разследването по ал. 1 самостоятелно, комисията, съответно заместник-председателят, може да поиска експерти на комисията да придружават експертите на компетентния орган при извършването на проверката или разследването.

Чл. 261. (1) При отправено искане от компетентен орган на държава членка за извършване проверка на място или разследване на територията на Република България комисията в рамките на своите правомощия:

1. извършва самостоятелно проверката или разследването;

2. допуска извършването на проверката или разследването от компетентния орган на другата държава членка;

3. допуска извършването на проверката или разследването от одитори или експерти.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 по искане на компетентния орган на другата държава членка при извършването на проверката или разследването служителите на комисията се придружават от служители на този компетентен орган. Независимо от това контролът върху извършването на проверката или разследването се осъществява от компетентните органи в Република България.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията може да поиска при извършването на проверката или разследването служителите на компетентния орган на другата държава членка да бъдат придружавани от служители на комисията.

Чл. 262. (1) Комисията може да откаже предоставяне на информация или съдействие при извършване на проверка на място или на разследване по чл. 268, когато:

1. извършването на проверка на място или на разследването и предоставянето на информация могат да засегнат по неблагоприятен начин суверенитета, сигурността или обществения ред в Република България;

2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие;

3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие.

(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействие, и му предоставя подробна информация относно причините за отказа.“

§ 58. Досегашният дял втори на част трета става дял трети.

§ 59. Досегашният чл. 194 става чл. 263.

§ 60. Досегашната глава деветнадесета става глава двадесет и трета.

§ 61. Досегашният чл. 195 става чл. 264 и в него в ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 4 след думата „дялове“ се добавя „или акции“ и накрая се добавя „или друго предприятие за колективно инвестиране“.

2. В т. 8 след думата „дялове“ се добавя „или акции“ и накрая се добавя „или друго предприятие за колективно инвестиране“.

3. Създава се т. 9:

„9. да поиска налагане на запор върху имущество.“

§ 62. Досегашният чл. 196 става чл. 265 и в него се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“.

2. В ал. 4 навсякъде думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“.

§ 63. Досегашните чл. 197 и 198 стават съответно чл. 266 и 267.

§ 64. Досегашната глава двадесета става глава двадесет и четвърта.

§ 65. Досегашният чл. 199 става чл. 268 и в него в ал. 1, т. 1 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“.

§ 66. Досегашните чл. 200, 201, 202 и 203 стават съответно чл. 269, 270, 271 и 272 и в тях навсякъде думите „чл. 199“ се заменят с „чл. 268“.

§ 67. Досегашната глава двадесет и първа става глава двадесет и пета.

§ 68. Досегашният чл. 204 става чл. 273 и в него се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:

1. член 6, ал. 4 и 5, чл. 10, ал. 5, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и 4, чл. 52, чл. 57, ал. 1, 5 – 10, чл. 58, ал. 2, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 62, 63, чл. 65, ал. 1 – 3, чл. 78, ал. 4 и 5, чл. 79, чл. 81, ал. 2, чл. 91, чл. 93, ал. 1 – 5, чл. 94, ал. 1 и 2, чл. 98, ал. 2, чл. 171, ал. 7 и 8, чл. 179, 182, чл. 197, ал. 6, чл. 199, ал. 12, чл. 225, 227, чл. 229, ал. 4 и 5 и чл. 232 или на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв.;

2. член 6, ал. 3, чл. 21, ал. 9, чл. 24а, ал. 2 и 3, чл. 25, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 1 и 3, чл. 36, ал. 1, чл. 51, чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 4, чл. 58, ал. 1, чл. 60, ал. 1, чл. 64, чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 69, ал. 5, чл. 71, ал. 2, чл. 72, ал. 1, чл. 75, ал. 1 и 2, чл. 77, ал. 2, чл. 78, ал. 1 – 3, чл. 80, чл. 82, ал. 1, чл. 87, ал. 2, чл. 89, чл. 92, ал. 1 – 3, чл. 93, ал. 7, чл. 100, ал. 4, чл. 101, ал. 2, чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, ал. 1, чл. 106, ал. 1 и 3, чл. 108, чл. 109, ал. 1, 7, 8 и 10, чл. 110, ал. 1, 5 – 8, чл. 113, ал. 2, 3 и 5, чл. 114, ал. 1, 4 и 6, чл. 116, ал. 1, чл. 117, ал. 1 – 3, чл. 119, ал. 1, 2 и 4, чл. 120, ал. 1 и 5, чл. 122, чл. 124, ал. 3, чл. 128, ал. 1, чл. 130, 131, 132, чл. 136, ал. 1, 6 и 8, чл. 149, чл. 151, ал. 3, чл. 154, ал. 3, чл. 156, чл. 185, чл. 191, ал. 2, чл. 205, ал. 2, чл. 215, чл. 218, ал. 1 – 3, чл. 219, ал. 1, чл. 220, 221, 222, 223, 224, 226, чл. 228, ал. 1, чл. 233, 234, 235, 236, 237, чл. 239, ал. 1, 2 и 6, чл. 240, ал. 1, 2 и 4, чл. 243, чл. 244, ал. 1 и 6, чл. 245, ал. 1 и 6, чл. 246, ал. 1 и 4 и чл. 249, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 4000 до 10 000 лв.;

3. член 4, ал. 4, чл. 7, ал. 7, чл. 21, ал. 1, 6 и 8, чл. 22, ал. 1 – 4, чл. 24б, чл. 24в, ал. 2 и 3, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, 31, 32, чл. 36, ал. 4 и 5, чл. 38, 40, 41, чл. 43, ал. 1 и 2, чл. 45, ал. 1 – 9 и 11, чл. 46, ал. 1, чл. 47, чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 53, чл. 69, ал. 1, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 81, ал. 1, чл. 83, чл. 86, ал. 6 – 8, чл. 90, ал. 2 – 4, 6, 9 и 10, чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 175, ал. 1, чл. 183, ал. 1 и 3, чл. 184, ал. 1, чл. 186, 187, 189, 190, чл. 198, ал. 3 и 6, чл. 199, ал. 3, 6, 7, 9 – 11, чл. 203, ал. 1 и 2, чл. 205, ал. 1, чл. 206, 210, чл. 211, ал. 1, чл. 216, ал. 1 – 3, чл. 229, ал. 1 – 3, чл. 230, 238, чл. 241, ал. 1, чл. 242, чл. 248, ал. 1, чл. 250 и чл. 251, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) На лице, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 6, ал. 2, чл. 98, ал. 1, чл. 171, ал. 6 и чл. 197, ал. 1, 3 и 4, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.“

3. В ал. 4 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“.

§ 69. Досегашният чл. 205 става чл. 274 и в него в ал. 1 думите „чл. 204“ се заменят с „чл. 273“.

§ 70. Създава се чл. 275:

„Чл. 275. (1) Комисията може да оповестява всяка приложена мярка и наложено наказание за нарушаване разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари, би било във вреда на интересите на инвеститорите или може да причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение, на лицата, за които тази информация се отнася.

(2) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания за нарушение на разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му.“

§ 71. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 се създават букви „в“ и „г“:

„в) за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове – държавата членка, където се намира седалището му, съответно референтната държава членка – за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава;

г) за алтернативен инвестиционен фонд – държавата членка, чийто компетентен орган е издал разрешението за извършване на дейност или в която е регистриран за първи път, а при липса на разрешение или регистрация – държавата членка, в която се намира седалището и/или управлението му.“

2. В т. 7 след думите „управляващо дружество“ се добавя „съответно в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая.

3. Точка 9 се изменя така:

„9. „Клон“ на управляващо дружество, съответно на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е място на извършване на дейност, което е неперсонифицирана част от управляващото дружество, съответно от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и предлага услуги, за които управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е получило лиценз.“

4. Точка 11 се изменя така:

„11. „Компетентни органи“ са органите на съответната държава, които имат надзорни правомощия по отношение на съответната институция.“

5. В т. 18 се създава буква „в“:

„в) за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове:

аа) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;

бб) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;

вв) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава;

гг) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;

дд) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;

ее) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава.“

6. Създават се т. 25 – 37:

„25. „Борсово търгуван фонд“ е колективна инвестиционна схема, която има най-малко един клас дялове или акции, приети за търговия и търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти през цялата търговска сесия на съответния пазар и за които е сключен договор с поне един маркет-мейкър за акциите или дяловете, който осигурява поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, която не се различава значително от нетната стойност на активите, съответно от индикативната нетна стойност на активите.

26. „Индикативна нетна стойност на активите“ е мярка за междудневна стойност на нетната стойност на борсово търгуван фонд въз основа на най-актуални данни.

27. „Активно управляван борсово търгуван фонд“ е борсово търгуван фонд, управляван въз основа на целите и политиката на колективната инвестиционна схема, при управлението на който не се следи конкретен показател.

28. „Ливъридж“ е всеки метод, при който лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, увеличава експозицията на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд независимо дали посредством заемане на парични средства или ценни книжа, чрез ливъридж, включен в деривативни позиции, или по друг начин.

29. „Захранващ алтернативен инвестиционен фонд“ е алтернативен инвестиционен фонд, който:

а) инвестира най-малко 85 на сто от активите си в друг алтернативен инвестиционен фонд (главен алтернативен инвестиционен фонд);

б) инвестира най-малко 85 на сто от активите си в повече от един главен алтернативен инвестиционен фонд, които имат еднакви инвестиционни стратегии, или

в) има друг вид експозиция в размер най-малко 85 на сто от активите си в главен алтернативен инвестиционен фонд.

30. „Главен алтернативен инвестиционен фонд“ е алтернативен инвестиционен фонд, в който друг алтернативен инвестиционен фонд инвестира или към който има експозиция в съответствие с т. 29.

31. „Държава на установяване на алтернативен инвестиционен фонд“ е държавата, в която алтернативен инвестиционен фонд е получил разрешение или е регистриран, а ако не е получил разрешение или съответно не е регистриран – държавата, в която е седалището му и/или главното му управление.

32. „Референтна държава членка“ е държавата членка, определена в съответствие с чл. 207.

33. „Основен борсов посредник“ е кредитна институция, инвестиционен посредник или друг субект, подлежащ на съответни регулиране и надзор, който предлага услуги на професионални инвеститори основно за финансиране и изпълнение на сделки с финансови инструменти като насрещна страна, като в допълнение може да предлага и други функции като клиринг и сетълмент на сделки, попечителски услуги, заемане на ценни книжа, съобразени с нуждите технически услуги и средства за оперативна поддръжка.

34. „Холдингово дружество“ е дружество, което инвестира в едно или в повече други дружества с оглед изпълнение на една или повече търговски стратегии чрез свои дъщерни дружества, асоциирани дружества или дружества, в които притежава участие, с цел увеличаване на тяхната дългосрочна стойност и което отговаря на едно от следните изисквания:

а) действа за собствена сметка и акциите му са допуснати до търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

б) основната му цел не е осигуряване на възвръщаемост на инвеститорите посредством прекратяване на инвестициите му в дъщерни или асоциирани дружества и това обстоятелство е отразено в годишния му отчет или в други официални документи.

35. „Предлагане“ е всяка пряка или непряка оферта или продажба по инициатива или от името на управляващо дружество или съответно лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на дялове или акции от управлявана от него колективна инвестиционна схема, съответно алтернативен инвестиционен фонд, на инвеститори с местоживеене или седалище на територията на Европейския съюз.

36. „Отсрочено възнаграждение“ е възнаграждение, изплащано на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за извършваните от него услуги във връзка с управлението на алтернативен инвестиционен фонд за сметка на печалбата на управлявания алтернативен инвестиционен фонд. Доходността от инвестиции в алтернативния инвестиционен фонд на лицето, което го управлява, не се смята за възнаграждение.

37. „Маркет-мейкър“ е лице по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“

§ 72. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 3:

„3. Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ, L 174/1 от 1 юли 2011 г.).“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 73. Колективните инвестиционни схеми, чиито дялове или акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за търговия на предлаганите акции или дялове в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 74. Инвестиционните дружества от затворен тип привеждат дейността си в съответствие с изискванията на част трета, дял първи в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 75. Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по чл. 214, подават заявление за регистрация съгласно глава двадесета в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 76. Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за които към влизането в сила на този закон възниква изискване за притежаване на лиценз, подават заявление за издаване на лиценз съгласно глава двадесета в срок до 22 юли 2014 г.

§ 77. Лицата, които към влизането в сила на този закон, управляват само алтернативни инвестиционни фондове от затворен тип, може да продължат да осъществяват дейност, без да е необходимо издаването на лиценз за това, ако след влизането в сила на този закон не извършват никакви допълнителни инвестиции.

§ 78. Лицата, които към влизането в сила на този закон управляват само алтернативни инвестиционни фондове от затворен тип, учредени със срок, който изтича не по-късно от 22 юли 2016 г., и за които не се извършва привличане на нови инвеститори, може да продължат да осъществяват дейност, без да е необходимо издаването на лиценз за това. За лицата по изречение първо се прилагат чл. 234, 235 и чл. 237, ал. 1, т. 13.

§ 79. Изискванията във връзка с предлагането на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка не се прилагат към предлаганията въз основа на проспект по глава шеста на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, започнали преди 22 юли 2013 г., за срока на валидност на проспекта.

§ 80. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „колективните инвестиционни схеми“ се поставя запетая, думите „и инвестиционните дружества от затворен тип“ се заменят с „националните инвестиционни фондове“, а след думите „управляващите дружества“ се добавя „лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая.

2. В чл. 12:

а) създава се нова т. 7:

„7. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 648/2012“;“

б) досегашната т. 7 става т. 8.

3. В чл. 15:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 думите „част четвърта, глава деветнадесета“ се заменят с „част четвърта, глава двадесет и трета“;

бб) в т. 6 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая;

вв) в т. 7 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая;

гг) в т. 9 думите „инвестиционните дружества от затворен тип“ се заменят с „националните инвестиционни фондове“;

дд) в т. 15 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая;

б) в ал. 2, буква „б“ думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ се заменят с „национален инвестиционен фонд“.

4. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая;

б) в ал. 3 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая.

5. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая.

6. В чл. 30, ал. 1:

а) точка 6 се изменя така:

„6. националните инвестиционни фондове;“

б) създава се нова т. 7:

„7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;“

в) досегашните т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

§ 81. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г. и бр. 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11, ал. 2:

а) в т. 7 след думите „Българската народна банка“ се добавя „или от съответен орган на друга държава“;

б) в т. 8 след думите „прилагането им“ се добавя „или съответното законодателство на друга държава“;

в) в т. 9 след думите „прилагането им“ се добавя „или съответното законодателство на друга държава“;

г) в т. 10 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се добавя „или съответното законодателство на друга държава“.

2. В чл. 20, ал. 2, т. 2 думите „адекватност и ликвидност“ се заменят с „адекватност и/или ликвидност“.

3. В чл. 123 се създава ал. 4:

„(4) Ограничението по ал. 2 във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 3 не се прилага за:

1. член на управителен или контролен орган на банка, в която Българската народна банка е придобила след 1 октомври 1995 г. над 50 на сто от акциите с право на глас, ако лицето е избрано от компетентния орган след придобиването от Българската народна банка на дялово участие в такъв размер, не е било преди това член на неин управителен или контролен орган и е освободено от отговорност от общото събрание на акционерите на банката;

2. член на управителен или контролен орган на банка, в която „Банкова консолидационна компания“ – АД, е притежавала над 50 на сто от акциите с право на глас, ако лицето е избрано след 1 януари 1994 г. по предложение на „Банкова консолидационна компания“ – АД, не е било преди това член на управителен или контролен орган на банката и е освободено от отговорност от общото събрание на акционерите й.“

4. В чл. 124, ал. 3 се създава изречение второ: „Квесторът може да спре изпълнението на решения, взети от общото събрание или от управителните органи на инвестиционния посредник, включително такива, свързани с разпределение на дивиденти или друга форма на капитал и възнаграждения.“

5. В чл. 127, ал. 1, т. 6 след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012“ се добавя „и дял втори от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.)“.

§ 82. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г. и бр. 21, 94 и 103 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 77г, ал. 2 т. 9 се изменя така:

„9. колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;“.

2. В чл. 100и, ал. 3 думите „експерти с необходимата квалификация и опит“ се заменят с „независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители“.

3. В чл. 100т:

а) в ал. 1 думите „разкрива регулираната информация едновременно“ се заменят с „разкрива публично регулираната информация чрез предоставянето й“;

б) създава се нова ал. 4:

„(4) Регулираната информация се разкрива на комисията по електронен път. Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят с наредба.“;

в) досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. В чл. 112д изречение първо се изменя така: „До 10-о число на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление на капитала, публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяна в капитала.“

5. В чл. 114:

а) в ал. 3, т. 1 думите „както и участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи“ се заличават;

б) в ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 и 7“, а думите „независим експерт, разполагащ с необходимата квалификация и опит“ се заменят с „независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители“;

в) в ал. 6, т. 2 след думите „което е“ се добавя „насрещна“.

6. В чл. 114а, ал. 5:

а) в изречение първо думата „заинтересувани“ се заменя със „заинтересовани“;

б) в изречение второ думите „експерти с необходимата квалификация и опит“ се заменят с „оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители“.

7. В чл. 115:

а) в ал. 4, изречение първо думите „неговото откриване“ се заменят с „откриването на общото събрание на акционерите“;

б) в ал. 7 думите „по чл. 223а от Търговския закон“ се заменят с „по чл. 118, ал. 2, т. 4“.

8. В чл. 126в:

а) в ал. 2 думите „експерти с необходимата квалификация и опит“ се заменят с „оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители“;

б) в ал. 3, изречение първо думата „Експертите“ се заменя с „Независимите оценители“;

в) в ал. 4 думата „експерт“ се заменя с „независим оценител“.

9. В чл. 221, ал. 1:

а) в т. 1 думите „чл. 114б, ал. 2“ се заменят с „чл. 119, ал. 3“;

б) в т. 2 след думите „чл. 100а, ал. 2“ се добавя „чл. 100б, ал. 3“ и се поставя запетая;

в) в т. 3 след думите „чл. 100а, ал. 1, 4, 6 и 7“ се добавя „чл. 100в, ал. 1“ и се поставя запетая;

г) в т. 4 думите „чл. 114б, ал. 1“ се заменят с „чл. 114б“.

10. В чл. 146, ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“.

11. В § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ се заменят с „национален инвестиционен фонд“.

§ 83. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г., бр. 21, 60 и 77 от 2012 г. и бр. 20 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 73, ал. 1, т. 3 думите „акции на инвестиционни дружества от затворен тип“ се заменят с „дялове и акции на национални инвестиционни фондове“.

2. В чл. 74, ал. 3 се създава изречение четвърто: „Инвестицията в дялове и акции на национални инвестиционни фондове не може да надхвърля 15 на сто от брутния размер на техническите резерви, като се прилага и ал. 1, т. 4 и са спазени изискванията по чл. 72, ал. 3.“

3. Навсякъде думите „чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор“.

§ 84. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104 и 106 от 2013 г.) в чл. 122г ал. 2 се отменя.

§ 85. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (oбн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31 и 39 от 2005 г., бр. 59, 64 и 86 от 2006 г., бр. 67 и 98 от 2008 г., бр. 42 и 44 от 2009 г. и бр. 97 и 101 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 1 т. 11 се изменя така:

„11. колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;“.

§ 86. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г. и бр. 26, 53 и 82 от 2012 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 т. 3 се изменя така:

„3. Дейност като регулиран пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, национално инвестиционно дружество, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.“

§ 87. В Закона за договорите за финансово обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 70 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 1, т. 9 думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ се заменят с „национален инвестиционен фонд“.

2. В чл. 4, ал. 3, т. 2 думите „колективни инвестиционни схеми“ се заменят с „предприятия за колективно инвестиране“.

§ 88. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68, 91 и 100 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 174:

а) в заглавието думите „инвестиционни дружества от затворен тип“ се заменят с „национални инвестиционни фондове“;

б) думите „лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип“ се заменят с „националните инвестиционни фондове“.

2. В § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби:

а) в буква „а“ след думите „с дялове“ се добавя „и акции“, а след думите „колективни инвестиционни схеми“ се добавя „и на национални инвестиционни фондове“;

б) създава се нова буква „в“:

„в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;“

в) досегашната буква „в“ става буква „г“.

§ 89. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23, 66 и 100 от 2013 г.) в § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В буква „а“ след думите „с дялове“ се добавя „и акции“, а след думите „колективни инвестиционни схеми“ се добавя „и на национални инвестиционни фондове“.

2. Създава се нова буква „в“:

„в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;“.

3. Досегашната буква „в“ става буква „г“.

§ 90. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68, 98, 101 и 104 от 2013 г.) в чл. 46, ал. 1, т. 6 думите „инвестиционни дружества от затворен тип“ се заменят с „национални инвестиционни фондове“.

§ 91. Глава двадесета, раздел III се прилага от датата, определена от Европейската комисия в съответствие с чл. 67 от Директива 2011/61/ЕС.

§ 92. Предлагане на алтернативни инвестиционни фондове от трета държава и управление и предлагане на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, освен в случаите по чл. 241 и 251, се допуска от датата, определена от Европейската комисия в съответствие с чл. 67 от Директива 2011/61/ЕС. Членове 241 и 251 се прилагат до датата, определена по реда на изречение първо.

§ 93. От влизането в сила на този закон до представянето на становището на ЕОЦКП съгласно чл. 67, параграф 1, буква „а“ от Директива 2011/61/ЕС комисията предоставя на ЕОЦКП на всяко тримесечие необходимата информация относно лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които управляват и/или предлагат алтернативни инвестиционни фондове под надзора на комисията, както в рамките на прилагането на паспортния режим по Директива 2011/61/ЕС, така и в рамките на националния режим.

§ 94. До 22 юли 2014 г. комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП за видовете алтернативни инвестиционни фондове, които може да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори и допълнителните изисквания за това в случаите по чл. 242, ал. 2 и чл. 250 ал. 2. Комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП и за всякакви последващи изменения в случаите по изречение първо.

§ 95. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 10 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

9291