Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията
Дата на приемане 11/12/2013
Брой/година Държавен вестник 109/2013

 


УКАЗ № 257

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, приет от ХLІI Народно събрание на 11 декември 2013 г.

Издаден в София на 17 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.)

Параграф единствен. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „материали и данни по ал. 2“ се заменят с „материалите и данните по ал. 1“, а след думите „на трети лица“ се добавя „с изключение на случаите по ал. 4“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Предоставянето на материалите и данните по ал. 1 се извършва безвъзмездно:

1. при обмен между Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи във връзка с изпълнение на дейностите по този закон;

2. при осъществяване правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, произтичащи от международни договори;

3. при обмен на данни между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон;

4. за предотвратяване на рискове от бедствия и аварии или при настъпване на такива;

5. за нуждите на научни организации и висши училища във връзка с извършваната от тях научна дейност, финансирана с публични средства.“

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

9296