Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Дата на приемане 30/10/2013
Брой/година Държавен вестник 98/2013

 


УКАЗ № 210

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, приет от ХLIІ Народно събрание на 30 октомври 2013 г.

Издаден в София на 4 ноември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма на 30 септември и 8 октомври 2013 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 30 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8164