Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Име на законопроекта Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Дата на приемане 26/11/2013
Брой/година Държавен вестник 106/2013

 


УКАЗ № 243

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г., приет от ХLIІ Народно събрание на 26 ноември 2013 г.

Издаден в София на 5 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 376 121,4 хил. лв., както следва:


ПОКАЗАТЕЛИ


Сума (хил. лв.)


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


9 376 121,4


1. Осигурителни приходи


7 041 886,1


1.1. Осигурителни вноски


4 422 940,2


1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


2 618 945,9


2. Неданъчни приходи


18 213,0


2.1. Приходи и доходи от собственост


6 198,0


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


11 710,0


2.3. Други неданъчни приходи


305,0


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 031,2


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


331 872,1


5. Получени допълнителни субсидии от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


1 985 181,4 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 372 443,2 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


9 372 443,2


1. Разходи


9 365 293,2


1.1. Пенсии


8 147 273,5


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


7 774 692,7


1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет


328 685,6


1.1.3. Капиталов трансфер за пре­хвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


1 750,0


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


42 145,2


1.2. Социални помощи и обезщетения


1 141 149,5


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


76 718,5


1.3.1. Разходи за персонал


53 877,6


1.3.2. Издръжка


16 647,4


1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


106,0


1.3.4. Капиталови разходи


6 087,5


1.4. Отбрана и сигурност


75,0


1.5. Разходи за лихви


76,7


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина


76,7


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


-


2. Предоставени трансфери


7 150,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 150,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


3 678,2


ФИНАНСИРАНЕ


-3 678,2


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


-3 678,2


Наличност в края на периода


0 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 990 901,6 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


5 990 901,6


1. Осигурителни приходи


5 990 251,5


1.1. Осигурителни вноски


3 371 305,6


1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


2 618 945,9


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


650,1 

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 7 773 258,8 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


7 773 258,8


1. Разходи


7 773 258,8


1.1. Пенсии


7 772 741,2


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


7 731 221,5


1.1.3. Капиталов трансфер за пре­хвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


1 750,0


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


39 769,7


1.2. Социални помощи и обезщетения


517,6 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-1 782 357,2 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 330 822,0 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


330 822,0


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


330 822,0 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 330 835,7 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


330 835,7


1. Разходи


330 835,7


1.1. Пенсии


330 822,0


1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет


328 685,6


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


2 136,4


1.2. Социални помощи и обезщетения


13,7 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-13,7 

 Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 134 074,0 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


134 074,0


1. Осигурителни приходи


134 074,0


1.1. Осигурителни вноски


134 074,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 55 113,4 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


55 113,4


1. Разходи


50 763,4


1.1. Пенсии


43 710,3


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


43 471,2


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


239,1


1.2. Социални помощи и обезщетения


7 053,1


2. Предоставени трансфери


4 350,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване


350,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


78 960,6 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 719 228,8 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


719 228,8


1. Осигурителни приходи


719 228,8


1.1. Осигурителни вноски


719 228,8 

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 774 436,8 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


774 436,8


1. Разходи


771 636,8


1.2. Социални помощи и обезщетения


771 636,8


2. Предоставени трансфери


2 800,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


2 800,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-55 208,0 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 198 731,8 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


198 731,8


1. Осигурителни приходи


198 331,8


1.1. Осигурителни вноски


198 331,8


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


400,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 361 928,3 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


361 928,3


1. Разходи


361 928,3


1.2. Социални помощи и обезщетения


361 928,3 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-163 196,5 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 002 363,2 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


2 002 363,2


2. Неданъчни приходи


18 213,0


2.1. Приходи и доходи от собственост


6 198,0


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


11 710,0


2.3. Други неданъчни приходи


305,0


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 031,2


5. Получени допълнителни субсидии от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


1 985 181,4 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 76 870,2 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


76 870,2


1. Разходи


76 870,2


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


76 718,5


1.3.1. Разходи за персонал


53 877,6


1.3.2. Издръжка


16 647,4


1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


106,0


1.3.4. Капиталови разходи


6 087,5


1.4. Отбрана и сигурност


75,0


1.5. Разходи за лихви


76,7


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина


76,7


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


- 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

 


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


1 925 493,0


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


-1 925 493,0


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


-3 678,2


Наличност в края на периода


1 921 814,8 

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2400 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

Чл. 9. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 150 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 154,50 лв.

Чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. – 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г. – 340 лв.

Чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2014 г. – 540 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2014 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 14. (1) За 2014 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. – 1200 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.

Чл. 15. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2014 г. съгласно приложение № 4.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

§ 2. За 2014 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2014 г. се извършва във:

1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;

2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

§ 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70 и 98 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4, ал. 1:

а) в т. 2 след думите „държавните служители“ се добавя „по Закона за държавния служител“;

б) точка 7 се изменя така:

„7. управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;“.

2. В чл. 6:

а) в ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;“

б) в ал. 3, т. 8 след думите „за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.“ се добавя „както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения“ и се поставя запетая.

3. В чл. 7 се създава ал. 12:

„(12) Осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 се внасят от осигурителите:

1. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването;

2. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;

3. до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа;

4. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.“

4. В чл. 20:

а) в ал. 2:

аа) точка 2 се изменя така:

„2. лихви върху внесени или принудително събрани просрочени осигурителни вноски и върху неправилно извършени осигурителни разходи;“

бб) точка 9 се отменя;

б) в ал. 6 думите „т. 2 – 9“ се заменят с „т. 2 – 8“.

5. В чл. 33, ал. 5:

а) точки 6 и 7 се изменят така:

„6. извършва плащането на пенсиите, обезщетенията и помощите по този кодекс, както и на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;

7. поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица въз основа на данните, предоставени от Националната агенция за приходите, и за трудовите злополуки и професионалните болести;“

б) точка 10 се изменя така:

„10. поддържа информационна система за изплащаните пенсии, обезщетения и помощи по този кодекс и за гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;“

в) създава се т. 12:

„12. създава и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.“

6. В чл. 36, ал. 1, т. 5 се създава изречение второ: „Правилникът за организацията и дейността на Националния осигурителен институт се обнародва от председателя на надзорния съвет в „Държавен вестник“.“

7. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:

„(1) В своята дейност управителят се подпомага от съвет на управителя на Националния осигурителен институт. Съставът на съвета се определя с правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт. Управителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя.“

8. В чл. 40:

а) в ал. 3 думите „чл. 115, ал. 4“ се заменят с „чл. 115, ал. 2“;

б) алинея 6 се отменя.

9. В чл. 49, ал. 1 думите „24 календарни месеца“ се заменят с „18 календарни месеца“.

10. Наименованието „Глава четвърта „а“ Парични обезщетения за безработица“ се изменя така: „Раздел III Парични обезщетения за безработица“.

11. В чл. 54а ал. 7 се отменя.

12. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите „доходът, от който е определено паричното обезщетение“ се добавя „по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица“.

13. В чл. 54ж, ал. 3 думите „чл. 114, ал. 4“ се заменят с „чл. 114, ал. 5“.

14. В глава четвърта се създава раздел IV с чл. 54к и 54л:

„Раздел IV

Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи

Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и на помощите

Чл. 54к. Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 33, т. 12, както и на данните, декларирани в подадените документи за изплащане на обезщетенията и помощите от държавното обществено осигуряване при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54л. Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и на данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на обезщетенията при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.“

15. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „чл. 4, ал. 1 и 2“ се добавя „и чл. 4а“.

16. В чл. 58, ал. 6, изречение второ думата „осигурителя“ се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател“.

17. В чл. 59:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 думите „болничните листове (първичен и продължения)“ се заменят с „първичните болнични листове“;

бб) точка 5 се отменя;

б) алинея 3 се отменя.

18. В чл. 60, ал. 3 думата „осигурителя“ се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател“.

19. В чл. 66:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 3 думите „копия от болничните листове (първичен и продължения)“ се заменят с „копие от първичния болничен лист“.

20. В чл. 66а:

а) заглавието се изменя така: „Задължения на предприятието ползвател“;

б) след думата „предприятието“ се добавя „ползвател“.

21. В чл. 67:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 2 думата „осигурителя“ се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател“.

22. В чл. 82, ал. 1 се създава изречение второ: „Децата, които се считат за учащи, се определят с наредбата по чл. 106.“

23. Член 100 се изменя така:

„Осъвременяване на пенсиите

Чл. 100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.“

24. В чл. 107:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Контролни органи на Националния осигурителен институт са:

1. инспекторите по осигуряване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;

2. лекарите – експерти по експертиза на временната неработоспособност в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;

3. длъжностните лица, на които със заповед на управителя на Националния осигурителен институт или на ръководителя на териториалното поделение е възложено да извършват финансови ревизии и проверки по разходите на държавното обществено осигуряване, както и по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт.“

25. В чл. 110:

а) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „влезлите в сила“ се заличават;

б) алинея 8 се изменя така:

„(8) Органът, наложил запора, може с мотивирано решение да разреши определена част от постъпилите или постъпващите суми по сметка на длъжника да се оставят в негово разпореждане. Решението и отказът за издаване на разрешение не подлежат на обжалване.“

26. В чл. 113, ал. 1 думите „основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта“ се заменят със „законната лихва“.

27. В чл. 114:

а) в ал. 3:

аа) създава се ново изречение второ: „В тези случаи не се съставя ревизионен акт за начет по чл. 110, ал. 1.“;

бб) досегашното изречение второ става изречение трето;

б) създава се нова ал. 4:

„(4) Суми за пенсии и парични обезщетения, неоснователно изплатени за периоди след смъртта на правоимащото лице, се събират от лицето, което ги е получило, или солидарно от наследниците. За събиране на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което се връчва по реда на чл. 110, ал. 4. Разпорежданията подлежат на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването им.“;

в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в изречение първо след думите „този кодекс“ се добавя „или по реда“;

г) досегашната ал. 5 се отменя.

28. В чл. 114а:

а) в ал. 1 след думите „за задължения за издръжка“ се поставя запетая и се добавя „както и при прихващане на суми по реда на чл. 114“;

б) в ал. 2 след думите „държавното обществено осигуряване“ се добавя „както и при прихващане на суми по реда на чл. 114, ал. 5“ и се поставя запетая.

29. В чл. 115:

а) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;

б) досегашната ал. 4 става ал. 2;

в) създава се ал. 5:

„(5) Давността спира да тече:

1. при обжалване – докато продължава спорът относно вземането;

2. когато е образувано друго административно или съдебно производство, от което зависи издаването на разпореждане или отпускане на парично обезщетение или помощ по този кодекс.“

30. В чл. 117:

а) в ал. 1, т. 2, буква „ж“ думите „чл. 114, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 114, ал. 3, 4 и 5“;

б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: „С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.“

31. В чл. 127 ал. 3 се изменя така:

„(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.“

32. В § 1, ал. 1, т. 11 от допълнителните разпоредби думите „по глава четвърта „а“ се заменят с „по раздел ІІІ от глава четвърта“.

33. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 4 ал. 5 се изменя така:

„(5) За преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.“;

б) в § 5:

аа) в ал. 2 думите „с 0,2 на сто“ се заменят със „с 0,1 на сто“;

бб) в ал. 3 думите „0,2 на сто“ се заменят с „0,33 на сто“;

вв) създава се ал. 8:

„(8) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, се определят с наредбата по чл. 106.“;

в) в § 6, ал. 1 думите „отпуснати до 31 декември 2013 г.“ се заменят с „отпуснати до 31 декември 2018 г.“, думите „смятано от 1 април“ се заменят със „считано от 1 юли“ и думите „съответната календарна година“ се заменят със „същата календарна година“;

г) създава се § 6б:

„§ 6б. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.“

§ 5. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52 и 98 от 2013 г.) в чл. 209, ал. 2 т. 7 се изменя така:

„7. разпореждане за събиране на суми, издадено от органите на Националния осигурителен институт, независимо дали е обжалвано;“.

§ 6. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66, 68 и 99 от 2013 г.) се създава чл. 103а:

„Чл. 103а. Органите на медицинската експертиза представят в Националния осигурителен институт данните, съдържащи се в издадените болнични листове, и решенията по обжалването им по ред, определен с акт на Министерския съвет.“

§ 7. Пенсиите и добавките на учителите, изплащани от Учителския пенсионен фонд, отпуснати с начална дата до 31 декември 2013 г., се преизчисляват от 1 януари 2014 г. по реда на § 5, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 декември 2014 г.

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 26 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2014 г. (при запазване на минималните осигурителните доходи на нивото от 2013 г. за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2014 г. 340,00 лв.)Пореден номер


Икономи-чески дейности (ном. А31)


Иконо-

миче-

ски дей-

ности (код по НКИД)


Наименование на икономическа

дейност


Ръко-

води-

тели


Спе-циа-

листи


Техници и приложни специалисти


Помощен административен персонал


Персо-

нал,

зает с услуга за населе-

нието, търго-

вията и охраната


Ква-

лифи-

цирани

работ-

ници в селското, горското, ловното и рибното стопан-

ство


Квалифи-цирани работ-

ници и сродни на тях занаят-

чии


Ма-

шин-

ни

опе-

ра-

тори

и мон-

таж-

ници


Профе-

сии, неизиск-

ващи

спе-

циална квали-

фикация


 


 


 


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1


А


01, 03 без 1.49


Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство


885


631


558


542


415


449


515


613


345


2


А


02


 Горско стопанство


750


525


472


451


400


400


450


490


340


3


А


1,49


Отглеждане на други животни (пчеларство)


650


610


580


510


410


410


480


410


340


4


В


05


Добив на въглища


825


676


641


461


399


340


641


582


428


5


В


06


Добив на нефт и природен газ


785


630


613


410


410


340


566


520


410


6


В


07


Добив на метални руди


840


698


618


444


383


340


612


528


396


7


В


08.11


Добив на строителни материали


640


504


457


471


471


340


547


504


471


8


В


08.11


Добив на декоративни скални материали


621


489


444


385


385


340


531


489


385


9


В


08.11


Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти


646


509


462


401


401


340


553


509


401


10


В


08.12


Добив на трошен камък, чакъл и пясък


808


671


580


426


397


340


533


533


397


11


В


08.12


Добив на глина и каолин


832


690


596


439


407


340


548


548


407


12


В


08.9 и 09


Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива


646


509


462


401


401


340


553


509


401


13


C


10.1 без 10.12, 10.2


Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия


950


690


550


450


350


340


430


420


350


14


C


10.12


Производство и преработка на месо от домашни птици


960


830


710


510


360


410


430


560


360


15


C


10.3


Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия


820


651


535


452


350


340


462


462


360


16


C


10.4


Производство на растителни и животински масла и мазнини


905


815


590


480


440


340


440


440


360


17


C


10.5


Производство на мляко и млечни продукти


978


645


520


490


450


340


450


450


367


18


C


10.6


Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


1050


940


815


440


360


340


520


640


360


19


C


10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82


Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти


800


560


560


440


360


342


450


505


410


20


C


10.81 и 10.82


Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия


1100


900


830


590


350


340


580


610


370


21


C


10.9


Производство на готови храни за животни


990


900


800


590


360


420


610


610


370


22


C


11 без 11.05, 11.06 и 11.07


Производство на напитки


748


582


499


340


340


340


340


394


340


23


C


11.05 и 11.06


Производство на пиво и малц


790


670


590


433


407


340


490


465


418


24


C


11.07


Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води


900


760


690


485


340


340


450


465


360


25


C


12


Производство на тютюневи изделия


890


867


608


479


391


340


412


479


340


26


C


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


850


580


555


445


340


340


365


360


340


27


C


14 без 14.3


Производство на облекло


805


598


575


437


368


345


397


385


360


28


C


14,3


Производство на други трикотажни изделия


885


632


575


506


385


340


397


397


385


29


C


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


780


530


515


425


340


340


340


340


340


30


C


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


520


410


370


340


340


340


340


340


340


31


C


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


780


580


520


370


340


340


460


380


340


32


C, J


18, 58 и 59


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


434


391


369


340


340


340


348


340


340


33


C


19


Производство на кокс и рафинирани нефто­продукти


1518


1128


890


651


760


340


825


833


479


34


C


20


Производство на химични продукти


749


585


428


343


340


340


421


407


340


35


C


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


749


585


428


343


340


340


421


407


340


36


C


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


529


371


350


340


340


340


371


340


340


37


C


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


624


491


446


387


349


340


491


450


354


38


C


24 без 24.5


Производство на основни метали


750


520


490


340


340


340


450


450


340


39


C


24.5


Леене на метали


740


500


480


345


340


340


400


430


340


40


C


25 без 25.4


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


700


460


440


345


340


340


390


390


340


41


C


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


660


550


470


340


340


340


430


430


340


42


C


27


Производство на електрически съоръжения


650


540


470


340


340


340


430


430


340


43


C


28 без 28.11; 25.4


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси


800


530


480


360


340


340


470


460


340


44


C


28.11


Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни


920


580


580


470


340


340


500


490


340


45


C


29, 30


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили


930


600


540


360


340


340


540


440


340


46


C


31


Производство на мебели


520


405


340


340


340


340


340


340


340


47


C


32 без 32.5, 33


Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


608


412


391


340


340


340


340


348


340


48


C


32.5


Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)


800


600


350


350


350


340


400


450


340


49


D


35.1


Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия


930


730


690


400


350


340


580


550


350


50


D


35.2; 49.5


Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт


1258


867


825


500


434


340


603


664


434


51


D


35.3


Производство и разпределение на топлинна енергия


820


625


595


370


345


340


445


495


345


52


Е


36, 37


Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


704


640


576


416


384


340


480


416


352


53


E


38 без 38.12 и 38.22; 39


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


716


434


421


340


340


340


381


348


340


54


E


38.12 и 38.22


Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци


945


780


700


550


525


340


590


550


535


55


F


41, 42 без 42.11 и 42.22, 43


Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности


720


590


560


350


340


340


540


540


340


56


F


42.11


Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти


825


650


590


425


340


340


590


590


340


57


F


42.22


Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи


650


525


495


345


340


340


365


420


340


58


G


45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


1050


910


800


565


470


387


525


515


420


59


G


46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки


794


504


421


340


340


340


340


393


340


60


I


55, 56, 79


Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


905


780


610


495


440


340


530


520


390


61


H


49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт


Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт


858


761


625


400


400


341


440


520


400


62


H


49.3, 49.4


Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване


727


560


496


340


340


340


414


414


340


63


H


50


Воден транспорт


870


795


679


432


382


340


440


489


382


64


H


51


Въздушен транспорт


960


882


720


447


458


340


466


518


405


65


H


52, без железопътен транспорт


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)


902


846


680


415


415


340


480


415


415


66


H


53


Пощенски и куриерски дейности


445


440


380


340


340


340


350


340


340


67


J


60, 61


Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения


803


703


603


462


462


340


504


504


401


68


K


64, 65, 66


Финансови и застрахователни дейности


1367


867


651


479


348


340


391


500


340


69


J, L, M, N


62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82


Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности


867


564


455


340


340


340


348


369


340


70


N


80


Дейности по охрана и разследване


730


510


420


340


340


340


340


340


340


71


M


72


Научноизследователска и развойна дейност


580


416


371


348


340


340


340


340


340


72


O


84


Държавно управление


428


340


340


340


340


340


340


340


340


73


P


85


Образование


590


496


416


340


340


340


340


340


340


74


Q


86 без 86.1, 75


Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност


900


575


370


340


340


400


340


340


340


75


Q


86,1


Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)


1150


850


560


450


360


420


430


430


340


76


Q


87, 88


Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване


340


340


340


340


340


340


340


340


340


77


R


90, 91, 92, 93 без 93.12


Култура, спорт и развлечения, без 93.12


567


391


340


340


340


340


341


340


340


78


S, T


95, 96, 97


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели


450


370


350


348


340


340


370


350


340


79


S, U


94 без 94.91, 99


Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби


771


542


401


340


340


340


371


340


340


80


R


93,12


Дейност на спортни клубове


 


789


508


 


 


 


 


 


 


81


 


 


Централен кооперативен съюз


640


560


500


400


380


390


400


415


340


82


Q


86 без 86.1


Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


600


460


380


 


 


 


 


 


 


83


Q


86,1


Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение)


950


 


 


 


 


 


 


 


 


84


Q


86,1


Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


660


610


600


 


 


 


 


 


 


85


S


94.91


Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)


 


340


 


 


 


 


 


 


  

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

Приложение № 2 към чл. 13

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2014
Код КИД 2008


Наименование на икономическа дейност КИД2008


Осигурителна вноска (%)


1


2


3


05


Добив на въглища


1,1


07


Добив на метални руди


1,1


08


Добив на неметални материали и суровини


1,1


09


Спомагателни дейности в добива


1,1


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


1,1


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


1,1


24


Производство на основни метали


1,1


30


Производство на превозни средства, без автомобили


1,1


33


Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


1,1


38


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали


1,1


39


Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


1,1


41


Строителство на сгради


1,1


42


Строителство на съоръжения


1,1


50


Воден транспорт


1,1


02


Горско стопанство


0,9


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


0,9


20


Производство на химични продукти


0,9


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


0,9


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


0,9


25


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


0,9


31


Производство на мебели


0,9


35


Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива


0,9


43


Специализирани строителни дейности


0,9


49


Сухопътен транспорт


0,9


01


Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности


0,7


06


Добив на нефт и природен газ


0,7


10


Производство на хранителни продукти


0,7


11


Производство на напитки


0,7


12


Производство на тютюневи изделия


0,7


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


0,7


27


Производство на електрически съоръжения


0,7


28


Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение


0,7


32


Производство, некласифицирано другаде


0,7


36


Събиране, пречистване и доставяне на води


0,7


37


Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


0,7


52


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта


0,7


53


Пощенски и куриерски дейности


0,7


61


Далекосъобщения


0,7


68


Операции с недвижими имоти


0,7


74


Други професионални дейности


0,7


79


Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


0,7


81


Дейности по обслужване на сгради и озеленяване


0,7


84


Държавно управление


0,7


90


Артистична и творческа дейност


0,7


93


Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих


0,7


18


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители


0,5


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


0,5


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


0,5


46


Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,5


71


Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи


0,5


72


Научноизследователска и развойна дейност


0,5


77


Даване под наем и оперативен лизинг


0,5


78


Дейности по наемане и предоставяне на работна сила


0,5


80


Дейности по охрана и разследване


0,5


82


Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност


0,5


86


Хуманно здравеопазване


0,5


87


Медико-социални грижи с настаняване


0,5


88


Социална работа без настаняване


0,5


91


Други дейности в областта на културата


0,5


92


Организиране на хазартни игри


0,5


99


Дейности на екстериториални организации и служби


0,5


03


Рибно стопанство


0,4


14


Производство на облекло


0,4


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


0,4


29


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета


0,4


45


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт


0,4


47


Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,4


51


Въздушен транспорт


0,4


55


Хотелиерство


0,4


56


Ресторантьорство


0,4


58


Издателска дейност


0,4


59


Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


0,4


60


Радио- и телевизионна дейност


0,4


62


Дейности в областта на информационните технологии


0,4


63


Информационни услуги


0,4


64


Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


65


Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


66


Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането


0,4


69


Юридически и счетоводни дейности


0,4


70


Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението


0,4


73


Рекламна дейност и проучване на пазари


0,4


75


Ветеринарномедицинска дейност


0,4


85


Образование


0,4


94


Дейности на организации с нестопанска цел


0,4


95


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи


0,4


96


Други персонални услуги


0,4


97


Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал


0,4


98


Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление


0,4 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4

БЮДЖЕТ на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

(в хил. лв.)


Показатели


Бюджет 2014 г.


І. ПРИХОДИ


 12 096,9


Приходи от вноски
Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК


 11 950,0


Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви


 146,9


ІІ. РАЗХОДИ


 3 136,1


Обезщетения и помощи за домакинствата


 2 403,0


Разходи за гарантирани вземания на работници и служители


 2 403,0


Разходи за дейността


 180,0


Разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР


 180,0


Разходи за заплати и възнаграждения на персонала


 25,4


Други възнаграждения и плащания на персонала


 36,8


Осигурителни вноски от работодатели


 440,7


Осигурителни вноски за ДОО


 272,1


Здравноосигурителни вноски


 118,3


Вноски за ДЗПО


 50,3


Издръжка


 50,2


– разходи за външни услуги


 4,0


– командировки в страната


 5,5


– представителни разходи


 6,5


– други финансови услуги


 31,2


– разходи за научноизследователска дейност, обучение, книги


 1,5


– канцеларски материали


 1,5


III. ТРАНСФЕРИ


 


ІV. ДЕФИЦИТ/ ИЗЛИШЪК


 8 960,8


V. ФИНАНСИРАНЕ


- 8 960,8


Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)


- 50 000,0


Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+)


 36 888,9


Наличност по сметка от предходна година


 6 002,7


Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)


 2 000,0


Наличност по срочни депозити към края на годината (-)


- 2 000,0


Остатък към края на периода (-)


- 1 852,4 

Приложение № 4 към чл. 15

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

(в хил. лв.)

 


Показатели


 


Бюджет 2014 г.


 


I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО


 


51 987,9


1.


Данъчни приходи


 


38 996,9


 


Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване


08-00


38 996,9


2.


Неданъчни приходи


 


12 991,0


 


Приходи и доходи от собственост


24-00


12 986,7


 


Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински


24-13


12 986,7


 


Лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет


24-18


 -


 


Приходи от други лихви (по надвзети пенсии)


24-19


 -


 


Глоби, санкции и наказателни лихви


28-00


3,8


 


Други неданъчни приходи


36-00


0,5

<