Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Дата на приемане 19/12/2013
Брой/година Държавен вестник 1/2014

 


УКАЗ № 271

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от ХLIІ Народно събрание на 19 декември 2013 г.

Издаден в София на 27 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г. и бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 50, ал. 1 се създава т. 12:

„12. Комендантство – МО.“

§ 2. В чл. 57, т. 2 след думата „инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „за което може да се сключи договор със заинтересуваните лица, както“.

§ 3. В чл. 60д, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. съхраняването и разпореждането с излишните им или негодни движими вещи, с изключение на разпореждането с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба и движими вещи с общо предназначение, определени с акт на министъра на отбраната, които преминават в управление на Министерството на отбраната.“

§ 4. В чл. 78 след думите „Централното военно окръжие“ се поставя запетая и се добавя „Комендантство – МО“.

§ 5. В чл. 106 се създава нова ал. 4:

„(4) Инспекторатът извършва проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили.“

§ 6. В чл. 141 се създава ал. 6:

„(6) На военна служба могат да се приемат и лица, отговарящи на изискванията на ал. 1, с изключение на т. 2, ако:

1. са изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и са освободени от нея поради организационно-щатни промени или при пълна или частична ликвидация въз основа на акт на Министерския съвет или при съкращаване числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание;

2. към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 3 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

3. кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 5 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба);

4. не са придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.“

§ 7. В чл. 160, ал. 1, т. 1 думите „45 години“ се заменят с „50 години“.

§ 8. В чл. 203 ал. 2 се изменя така:

„(2) Военнослужещите мъже имат право на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164, 165 и чл. 167а, ал. 4 от Кодекса на труда и за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето.“

§ 9. В чл. 226м се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министърът на отбраната може да предоставя на съюзите, организациите и сдруженията по ал. 1 за непосредствено осъществяване на тяхната общественополезна патриотична дейност помещения във военни клубове или други подходящи помещения в сгради в управление на Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната без заплащане на наем.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Условията и редът за предоставянето на финансовата или материалната помощ по ал. 1 и на помещенията по ал. 2 се определят с акт на министъра на отбраната.“

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 19 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

9618