Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за електронните съобщения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Дата на приемане 23/01/2014
Брой/година Държавен вестник 11/2014

 


УКАЗ № 13

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от ХLІI Народно събрание на 23 януари 2014 г.

Издаден в София на 3 февруари 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 19, т. 2 след думите „за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър“ се добавя „и от еднократната такса за удължаване на срока на действие на разрешението“.

§ 2. В чл. 139, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и за удължаване срока на действие на разрешението“.

§ 3. В чл. 143, ал. 2 се създава изречение второ: „При удължаване срока на действие на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса.“

§ 4. В чл. 148, ал. 2, т. 2 след думите „за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър“ се добавя „и за удължаване на срока на действие на разрешението“.

§ 5. Създава се чл. 260а:

„Чл. 260а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, извън тези по чл. 260, предоставят ежемесечно и безвъзмездно на абонатите си подробна писмена информация за ползваните услуги заедно с първичен счетоводен документ.

(2) Писмената информация съдържа най-малко следното:

1. име на абоната;

2. вид и брой на ползваните от абоната електронни съобщителни услуги;

3. наименование на предоставяните услуги или пакет услуги;

4. период на отчитане на ползваната услуга;

5. общ размер на дължимата сума, който включва размера на дължимата сума за:

а) всяка услуга, когато тя се ползва необвързана в пакет услуги;

б) пакет услуги;

в) всяка ползвана услуга над включените в пакета услуги;

г) всяка допълнителна услуга, закупена извън пакета или услугите;

6. размер на отчисленията, които може да се дължат на абоната, съобразно начина на ползване на услугите, договорен между него и предприятието, предлагащо услугите;

7. общ размер на дължимата сума по сметката;

8. размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности;

9. срок за плащане;

10. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително адрес и телефон.

(3) Предприятията по ал. 1, които предоставят услугите, осигуряват на абонатите възможност да получават писмената информация на хартиен носител или в електронен вид.

(4) Писмената информация по ал. 2 се съхранява от предприятията по ал. 1 в сроковете за съхранение на първичния счетоводен документ, към който е предоставена.“

§ 6. Създава се чл. 339а:

„Чл. 339а. За нарушения по чл. 260 и 260а на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 5000 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. Започнатите към датата на влизане в сила на този закон производства по удължаване на срока на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс  радио­честотен спектър, за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се довършват по реда на този закон, като се заплаща еднократна такса по чл. 143, ал. 2, изречение второ.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 5, който влиза в сила два месеца след обнародването му.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 23 януари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

510