Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за горите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите
Дата на приемане 13/03/2014
Брой/година Държавен вестник 28/2014

 


УКАЗ № 55

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от ХLIІ Народно събрание на 13 март 2014 г.

Издаден в София на 25 март 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 63, ал. 9 т. 1 се изменя така:

„1. в бюджета на Изпълнителната агенция по горите – за горските територии – държавна собственост;“.

§ 2. В чл. 71, ал. 5 т. 1 се изменя така:

„1. в бюджета на Изпълнителната агенция по горите – за горските територии – държавна собственост;“.

§ 3. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 3:

„3. в случаите по чл. 88, ал. 5, т. 5.“

§ 4. В чл. 94, ал. 1 след думите „извършва от“ се добавя „държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, общински горски структури и“.

§ 5. В чл. 96, ал. 3 след думите „горски стопанства“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „държавните ловни стопанства“ се поставя запетая и се добавя „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 6. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „до 7 години“ се заменят с „до три години“ и думите „7-годишния“ се заменят с „тригодишния“.

2. В ал. 2 след думата „програма“ се поставя запетая и се добавя „или в план-извлечение за промяна на вида на сечта и възобновяването“.

§ 7. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Горски репродуктивни материали могат да се предоставят безвъзмездно и на Изпълнителната агенция по горите за представителни цели.“

§ 8. В чл. 108 ал. 3 се изменя така:

„(3) Лицето по ал. 2, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредбата по чл. 148, ал. 11, до освидетелстване на сечището.“

§ 9. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) В случай на смърт, както и при невъзможност на лицето, издало позволителното за сеч, да освидетелства сечището, протоколът за освидетелстване се съставя от друго лице по чл. 108, ал. 1, определено от:

1. директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство или кмета на общината – за горските територии – държавна или общинска собственост, както и за такива, предоставени им за управление;

2. председателя или управителя на съответното горско сдружение – за горските територии, стопанисвани и управлявани от сдружението;

3. собственика на горската територия – в останалите случаи.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 10. В чл. 115, ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на:

а) община, в която попадат територии на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в което се извършва ползването на дървесина, или

б) съответната община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии – общинска собственост, и“.

§ 11. Член 116а се отменя.

§ 12. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в изречение първо думите „Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в която“ се заменят със „Забрана по чл. 124 се налага със заповед, която се издава от кмета на общината ежегодно до края на месец февруари, като в нея“ и в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „както и на интернет страницата на съответната община“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в съответната регионална дирекция по горите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попадат горските територии.“

§ 13. В чл. 127 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „Регламент № 995/2010 (ЕС) на Европейския парламент“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За прилагането на Регламент (ЕС) № 995/2010 Агенция „Митници“ предоставя на Изпълнителната агенция по горите информация за вноса на дървен материал и изделия от дървен материал, посочени в приложението на регламента. Информацията съдържа данни за получателя, датата на вноса и количеството и се предоставя за всяко тримесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ периода.“

§ 14. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „територии“ се добавя „за които е учредено право на строеж или сервитут“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Добитата при изпълнение на дейностите по ал. 1 дървесина е собственост на лицето по ал. 1.“

§ 15. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 3:

„3. документ, издаден от управителя на горското сдружение по чл. 183 без заплащане на такса – когато дейността се извършва от сдружението или е възложена от него за територията, стопанисвана от сдружението;“

б) досегашната т. 3 става т. 4.

2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „или от управителя на горското сдружение по чл. 183“.

3. В ал. 7 в изречение второ думите „горските пътища и по“ се заличават.

§ 16. В чл. 155 ал. 5 се отменя.

§ 17. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Районът на дейност на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства се определя съгласно наредба на министъра на земеделието и храните.“

§ 18. В чл. 176, ал. 1, т. 7 думите „средства от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии – държавна собственост, както и“ се заличават.

§ 19. В чл. 179 ал. 2 се изменя така:

„(2) Средствата на фонд „Инвестиции в горите“ се разходват за залесяване, закупуване на горски територии, проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, както и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.“

§ 20. В чл. 181 се създава ал. 7:

„(7) Промяна на определената форма на управление по ал. 1 се извършва с решение на общинския съвет.“

§ 21. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина, която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 22. В чл. 241 в изречение второ след думите „ловни стопанства“ се поставя запетая и се добавя „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 23. В чл. 245 се създава т. 7:

„7. при заличаване на едноличния търговец.“

§ 24. В чл. 273 се създава ал. 11:

„(11) Дървен материал и изделия от дървен материал, отнети в полза на държавата за нарушение на Регламент (ЕС) № 995/2010, се предоставят от Изпълнителната агенция по горите за ползване за цели от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.“

§ 25. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 6:

а) в ал. 1 в изречение първо думите „със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени“ се заменят със „с околовръстен полигон съгласно § 13, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места (обн., Изв., бр. 76 от 1960 г.; попр., бр. 96 от 1960 г.; изм., бр. 92 от 1962 г.; изм., ДВ, бр. 47 от 1964 г.; попр., бр. 55 от 1964 г.; изм., бр. 64 от 1965 г. и отм., бр. 62 от 1973 г.), отразен в едромащабни топографски карти или в графични материали към създаване на съответния кадастрален план до 1 юни 1973 г., или определени със застроителен и регулационен план, одобрен“ и изречение второ се заличава;

б) създава се нова ал. 2:

„(2) Графичните материали по ал. 1 се разглеждат от общински експертен съвет по устройство на територията, а приложимостта им като удостоверителни документи се установява с решение на общинския съвет. Промяната на собствеността върху поземлените имоти се извършва по реда на Закона за държавната собственост.“;

в) досегашната ал. 2 става ал. 3;

г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

2. Създава се § 15а:

„§ 15а. В срок до 31 декември 2014 г. общинските съвети приемат решение по чл. 181, ал. 2 за определяне на формата на управление на горските територии – общинска собственост.“

§ 26. Параграф 84 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г.) се отменя.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 13 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1837