Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Кодекса за социалното осигуряване
Име на законопроекта ЗИ на Кодекса за социалното осигуряване
Дата на приемане 18/12/2013
Брой/година Държавен вестник 111/2013

 


УКАЗ № 266

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Кодекса за социално осигуряване, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 декември 2013 г.

Издаден в София на 21 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Кодекса за социално осигуряване(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106 и 109 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 69 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“

2. В ал. 4 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.

3. Алинея 5 се отменя.

4. В ал. 8 думите „ал. 4, 5 и 7“ се заменят с „ал. 4 и 7“.

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 4 ал. 1 се изменя така:

„(1) До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.“

2. В § 5:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) До 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.“;

б) в ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“;

в) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 68, ал. 3“ се заменят с „чл. 68, ал. 2“.

Заключителна разпоредба

§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

9550