Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки
Дата на приемане 06/03/2014
Брой/година Държавен вестник 26/2014

 


УКАЗ № 44

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, приет от ХLIІ Народно събрание на 6 март 2014 г.

Издаден в София на 14 март 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 1 след думите „плодовите вина“ се добавя „оцета“.

§ 2. В чл. 2, ал. 3 след думата „продукти“ се поставя запетая и се добавя „плодовите вина и оцета“.

§ 3. В чл. 27, ал. 2 думите „и винопроизводителите“ се заменят с „винопроизводителите и оцетопроизводителите“.

§ 4. В чл. 41 след думата „Производството“ се добавя „и предлагането“, а думите „и лозаро-винарски продукти“ се заменят с „лозаро-винарски продукти, плодови вина и оцет“.

§ 5. В чл. 51 думите „Производителите на винен оцет и“ се заличават.

§ 6. В чл. 57 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „и оцет“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Производството, етикетирането, предлагането и координацията на контрола на оцета се извършват при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.“

§ 7. В чл. 205 след думата „продукти“ се добавя „и/или оцет“.

§ 8. В чл. 206 след думите „чл. 57, ал. 2“ се добавя „и 3“.

§ 9. В чл. 207, ал. 1 след думите „чл. 57, ал. 2“ се добавя „и 3“.

§ 10. Създава се чл. 223а:

„Чл. 223а. Който произвежда, разпространява, продава, влага или предлага за консумация оцет в нарушение на този закон, се наказва с глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. – за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 5000 лв. до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.“

§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 12 се изменя така:

„12. „Оцет“ е продукт, получен чрез оцетно-кисела ферментация или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на вино, плодове (всяка тяхна част и/или сок), плодово вино и етилов алкохол от земеделски произход. В зависимост от суровините оцетът е:

а) „винен оцет“, получен изключително чрез оцетно-кисела ферментация на вино и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина;

б) „плодов оцет“, произведен чрез оцетно-кисела ферментация на плодово вино или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на плодове и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 45 грама на литър, изразено като оцетна киселина;

в) „алкохолен оцет“, произведен чрез оцетно-кисела ферментация на етилов алкохол от земеделски произход и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина;

г) „балсамов оцет“, произведен от винен оцет с добавка на концентрирана гроздова мъст и/или концентрирана и ректифицирана гроздова мъст с общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина.“

Заключителни разпоредби

§ 12. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 57, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 13. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.) в чл. 1, ал. 2 след думата „виното“ се добавя „оцета“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1605