Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
Дата на приемане 18/12/2013
Брой/година Държавен вестник 111/2013

 


УКАЗ № 265

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 декември 2013 г.

Издаден в София на 21 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52 и 70 от 2013 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (ДВ, бр. 70 от 2013 г.) в § 42 думите „1 януари 2014 г.“ се заменят с „1 януари 2015 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2013 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

9549