Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози
Дата на приемане 23/01/2014
Брой/година Държавен вестник 11/2014

 


На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLІI Народно събрание на 23 януари 2014 г.

Издаден в София на 3 февруари 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г. и бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г.)

§ 1. В Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.) в заключителните разпоредби в § 2, т. 1 и 2 думите „31 декември 2013 г.“ се заменят с „30 юни 2014 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 30 декември 2013 г.

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 23 януари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

511