Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации
Дата на приемане 28/02/2014
Брой/година Държавен вестник 21/2014

 


УКАЗ № 42

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, приет от ХLIІ Народно събрание на 28 февруари 2014 г.

Издаден в София на 5 март 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 72, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „присъединили се към Европейския съюз преди Република България“.

2. Създава се т. 4:

„4. от датата, посочена в Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации – за държавите членки, присъединили се към Европейския съюз след Република България.“

§ 2. В § 5 от допълнителните разпоредби след думата „посредници“ думите „и на“ се заличават и накрая се добавя „и на Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158/368 от 10 юни 2013 г.)“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 28 февруари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1477